Cjroen ^\vartsj~exeh in het harL, L:,. jVLuqodn Café-restaurant van het Badhotel wordt vandaag geopend V- 3F DAM PO ,K; iïlBB" 8 *j'ïj F I JL M N IE U W ATERDAG 15 JULI 1950 TEXELSE 63e JAARGANG. No. 6443 COURANT Uitgave N.V. v.h. Fa. Langeveld De Rooy 3oekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Eurg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrek.: Rotterdamsche Bank en Coöp. Boerenleenbank- Postgiro 652- Abonnementsprijs f2,75 per half jaar. VANDAAG wordt de café- restaurantzaal van het Badhotel te De Koog geopend. Vandaag zal op het hoge duin aan de rand van het dorp De Koog de driekleur worden gehesen. Van daag zullen velen de heer en mevrouw Van Twisk-Kikkert de hand schudden en hun van harte geluk wensen op deze be tekenisvolle dag. Ach, wij Texe laars en vele andere vrienden van ons eiland weten het:in Mei 1943 werd het Badhotel Prin ses Juliana door de Duitsers vernield. „Mij is geen enkel mo tief voor die daad bekend", al dus de heer Van Twisk. „De he le inventaris hebben ze toen ook in beslag genomen" (Waren de Duitsers misschien bang, dat de Geallieerde solda ten met stoelen zouden gaan gooien na een geslaagde lan ding op ons Gouden Boltje?) i illUMttl t HllCli IlUiU li nu 1943. Het Badhotel werd tot de grond toe afgebroken, maar. het fundament liet men ongemoeid en op dit (hechte) fundament is thans een nieuw hotel ver rezen. Het is nog niet helemaal voltooid: er komt nog een verdieping op, aan het hotclgedeelte moet de laatste hand nog worden gelegd, maar het van het ho- telbedrijf geheel losstaand - café-restau rant wordt vandaag geopend. Aan het exterieur van ons herrezen Badhotel moet ook nog heel wat gebeuren: straks zal het met witte muren blinken in de zon. Maar goed, vandaag kan gedeelte lijk worden begonnen. Een heuglijke dag \oor de heer en mevrouw Van Twisk (mevrouw Van Twisk viert dit jaar haar 35-jarig jubi leum in dit bedrijf!), een heuglijke dag voor De Koog, een heuglijke dag voor Texel-als-vacantieoord. Een dag ook om de herinneringen aan lang vervlogen da gen op te wekken! Want met dc stich ting van dit Badhotel werd De Koog (en Texel) tot badplaats (vacantieoord) ge promoveerd. IN DE ZOMER van 't jaar 1907 werd het oorspronkelijke Badhotel door de heer J. Flens geopend. (Zie ook elders in dit artikel). Hoe klein was toen De Koog! U kunt zelf controleren dat het uit en- l ele huizen bestond als u de nieuwe huizen wegdenkt! Verreweg de meeste huizen zijn ver na 1907 gebouwd. Ja, De Koog is binnen een halve eeuw ontzet tend gegroeid. Waardoor? Door het vreemdelingenverkeer! Het Badhotel werd 43 jaar geleden gebouwd, onze VVV bestaat bijna 42 jaar: U ziet het: van het Badhotel begon de victorie. En om helemaal zuiver te zijn moeten wij behalve wijlen de heer Jan Flens ook wijlen de heer J. H. Moojen toen makelaar te Den Burg als pionier voor de ontwikkeling van het toeristenverkeer noemen. Moojen immers liet in 1896 het eerste badpavil joen bouwen. Het verdween, maar na jaar 1905 liet wijlen de heer Jan Flens een nieuw zetten en dat heeft tot in lengte van dagen op het duin ach ter het badhotel gestaan. (Thans is daar enkel de regenput nog van over. hij ligt blootgestoven in een kleine duin pan). Veel nieuws. ROND DE EEUWWISSELING viel er op Texel heel wat nieuws te beleven: 1891 opening hotel Den Burg, omstreeks 1900 is men begonnen met de aanleg van ons dennebos, 1896 opening hotel Texel, (ook door Jan Flens), 1897 proeven met electnsch licht in hotel Texel, steeds duiken plannen op omtrent de aanleg van een tram!, in 1907 wordt een wiel rijdersvereniging opgericht, in dat jaar komt ook de eerste automobiel op Texel, en in 1908 de eerste autobus, in 1908 werd TESO opgericht. Er was leven in de brouwerij! De Koog ging groeien heen, Texel werd een wijd en zijd bekend vacantieoord. Twee oorlogen. De laatste spaarde het eiland niet, maar de vrede keerde weer en de wederopbouw kon beginnen. En hier is dan weer een nieuw hotel, dat zijn voltooiing nadert. Het Badhotel. Dezer dagen hebben wij het duin ach ter De Koog beklommen om het Bad hotel te bezichtigen, zoals de verslagge ver anno 1907 deed. Hij schreef toen: „Op een hooge duin gelegen lacht dat gebouw u vriendelijk toe, wanneer ge aan den voet dei duin er naar opziet en ge het plankier betreedt, dat ter verge makkelijking van de duinbeklimming er naar heen is gelegd", (thans loopt hier een bestrate badweg tot het strand!) Zo is het weer. Weer lacht het ons van ver re toe, dit hotel, van waaruit ge een schitterend panorama over het eiland hebt. Met dansvloer. Ge staat in het 100 m2 grote café- restaurant, dat zeer geschikt ook is voor een soirée dansante! Want hier ligt een dansvloer van 40 vk. meter. Grote ra men laten het volle daglicht binnen, dat op gaat in het parelgrijs van de muren. „Niet één hotel heeft het uitzicht op de Noordzee". Inderdaad men kan hier volop genieten. In de grote zaal van dit café-restaurant staat een ruim buffet, dat onmiddellijk aansluit op de grote keuken en bijkeuken een voornaam onderdeel voor ieder hotel! Ruim is de garderobe, ruim de toiletten. Alles uit stekend ingericht! Men passeert een ruime deur en staat in een grote hal met receptie, waar een brede trap naar de eerste verdieping leidt. Langs 'n brand vrij plafond. Men komt in een 150 m2 grote zaal, met haar ronding naar de zee. Hier kunnen een paar honderd gas ten dineren! Dan neemt men de trap naar de eer ste verdieping (in de toekomst komen er twee verdiepingen ooven). De slaapka mers vallen op door hun grote ruimte (wij zagen er van 4,30x3,25, dat waren nog de grootste niet!) Als men vroeg opstaat kan men hier de zon uit de Waddenzee zien opkomen en haar 's avonds in de Noordzee zien wegduiken! Het hotel beschikt voorts over een groot terrein en een ha. duin. Het is to taal 30 m. lang! Vele gasten zullen de kennismaking komen hernieuwen, want op 1 Augustus wordt het hotel zelf ge opend. Ze zuilen'komen in hun snelle wagens of per taxi die ook snel zijn en modern! Zoals de duizenden vóór hen. vroeger, toen er nog geen automo bielen reden, toen wijlen de heer Jan Kikkert over de hobbelige wegen naar Den Burg reed om proviand te halen voor zijn hotel. Ja, er is sindsdien veel veranderd en verbeterd. Nu heeft practisch heel Texel uitstekende wegen, bijna overal heeft men electrisch licht, een fiets is ouderwets, want de rijwielhulpmotor is troef. Maar niets veranderd is de prach tige natuur: de zee is nog als vroeger, de duinen zijn nog prachtig en ongerept, de vogels zingen nog hun zelfde vrolijke liedjes En hetzelfde is nog het blijde zonnelicht, dat ook weer zijn stralen kan laten vallen over het herrezen Bad hotel Prinses Juliana. Alvorens ons artikel te besluiten noe men wij gaarne de namen van de uit voerders: fa. wed. Voigt, metselwerk; fa. P. Eelman, timmerwerk; J. Vonk, schilderwerk; A de Wilt, electra; J. Ag- ter, loodgieterswerk. 28 Febr. zijn zij onder leiding van de architecten De Graaf en Schermer begonnen en thans kan de vlag m top! De vlag ook voor de ze aannemers, en architecten, want hun werk getuigt van grote liefde voor hun vak èn van vakkennis. De meubilering en stoffering werden verzorgd door de Goederenhandel Ph Vlessing. (In volgend nummer brengen wij een artikel over de ontwikkeling van De Koog als badplaats. Red.) (Ingezonden mededoling) AAMBEI EN ZALF voorzien van de naam MIJN HARDT helpF altijd JUBILEUM-COLLECTE „ZONNE STRAAL". DE STERKEN VOOR DE ZWAKKEN. In herinnering wordt gebracht, dat de Jubileum-collecte voor het t.b.c.-Sa- natorium „Zonnestraal" Zaterdag 15 Ju li (HEDEN) zal worden gehouden. GESLAAGD. De dames Beb Langeveld en Monna Bolt slaagden voor het diploma Hulp in de Huishouding aan de Huishoudschool te Den Helder. ZON, MAAN EN HOOG WATER. De zon komt 15 Juli op om 4,39, onder om 8,51. Maan: 15 Juli N.M., 22 Juli E.K. Hoog water ter rede van Texel: 15 Juli 9,31 en 9,57. 16 Juli 10,11 en 10,38. 17 Juli 10,50 en 11,14. 18 Juli 11,25 en 11,47. 19 Juli en 0,00. 20 Juli 0,24 en 0,37 21 Juli 1,00 en 1,17. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. SCHOONHOUDEN DORPSSTRAAT DE KOOG. In verband met het schoonhouden van de Dorpsstraat te De Koog, gedurende het zomerseizoen, worden de bewoners van deze straat verzocht op Zaterdag morgen vóór 9 uur hun stoepen te ve gen, alsmede de halve straat en het verzamelde vuil in het midden der straat te deponeren. Direct om 9 uur wordt dan aangevan gen met het verzamelen en verwijderen van dit straatvuil. Texel, 12 Juli 1950. Burgemeester en Wethouders van Texel, De Loco-burgemeester, S. DE WAARD. De Secretaris, P. BEEMSTERBOER. REINIGINGSDIENST DE KOOG. Gedurende het zomerseizoen tot nader te bepalen datum, zal te De Koog en omgeving, ook op Vrijdagmiddag huis vuil worden opgehaald en wel met in gang van 21 Juli a.s. Belanghebbenden worden verzocht hun vuilnis tijdig ge reed te zetten. Texei, 12 Juli 1950 Burgemeester en Wethouders van Texel, De Loco-buigemeesier, S. DE WAARD. De,Secretaris, P. BEEMSTERBOER „HET MEISJE VAN HET STILLE STRAND". Een door-en-door gezellige en vrolijke film, die u meer plezier zal bezorgen dan menige vacantie aan het strand. Over een alleraardigst meisje en twee vrolijke jongelui, die zich tot aan de nek in de moeilijkheden steken. Waar dat stille strand is? Hoe dat meisje heet en of ze een van de jongens gelukkig kan maken? De film geeft op alle vra gen een antwoord. Een vrolijke comedie. „ONDER HET ASFALT". „Als Gloves aan wal komt, valt hem een koninklijke ontvangst ten deel: uiiet de handboeien wachten hem, doch de open armen van Leda!" Aldus het slot van dit filmverhaal waarvan de spanning I tastbaar is. Want in de stad, waar dit i verhaal zich afspeelt, gebeuren zeer j vreemde dingen. Een blik in de Onder wereld van New York. Strijd op leven en dood. Weer uitgebreid nieuws uit binnen- en buitenland. VISAFSLAG OUDESCHILD. Aangevoerd van 3 t.m. 8 Juli 1950: 27 kg bot; 5018 kg garnalen; 239 kg geep; 66 kg kabeljauw; 515 kg horsma kreel; 173 kg makreel; 27 kg muiets; 281 kg schar; 8686 kg schol; 115 kg pie terman; 255 kg poon; 807 kg tarbot; 4096 kg tong, 982 kg wijting; 8 kg zalm; 1700 kg kokhanen; 2293 kg vispuf. S.V.O.-Nieuws. Vanavond worden de seriewedstrij den voortgezet met de verliezersronde tussen ZDH-SVC om 6,45 uur. Om 8 u de finale tussen SVO-Tex. Boys. Zondagmiddag 2,30 uur worden er se riewedstrijden gehouden van de hand balclub. S.V. De Cocksdorp. Vanmiddag 4 uur spelen adsp. A te gen De Koog A. Vertrek Garage Reuvers 3 uur per fiets. Het le speelt vanavond 7,15 uur tegen ZDH 1 in de verliezers- ronde van het SVO-tournooi. Vertrek per bus om 6.30 uur van de Garage. Opstelling SVC 1: W. Verseput H.v.Boven, P. de Jong, N.v.Egmond L. v. Tongelen, E. v. Beek B. Dootjes, M. v. Boven, M. P. Reuvers, A. Dootjes, D. Buys Res.: W. v. Heerwaarden en J. v. d. Velde. (Ingezonden mededeling). MUNHAPDTJES: DE CACHET, die pijn verdrijft en kou afzet.40en 75cfc VOOR HET AMSTERDAMSE GERECHTSHOF. Mevr. M. J. K.-S. te Den Burg werd onlangs te Alkmaar tot f 75 boete of 30 dagen en een maand voorwaardelijk veroordeeld wegens mishandeling van haar oom. De procureur-generaal van het Amsterdamse Hof, waarbij zij in ho ger beroep was gegaan, achtte de straf echter te zwaar en vrceg f 30 of 15 da gen. Uitspraak 17 Juli. BRIDGEDRIVE V.V.V. Aan de Dinsdag in Hotel De Graaf gehouden VVV-bridgedrive namen 40 personen deel en er heerste 'n prettige stemming. Daar de heer Oskamp ver hinderd was opende de wedstrijdleider, de heer Idema deze avond met een wel kom. speciaal tot de gasten. De uitslag is als volgt: A-Lijn: 1. J. Kok-P. Koorn 70V« pt. 2. Reus- Kempers 58 pt. 3. M. Bos-K. Mantje 561/* pt. 4. Dhr en mw. Wilkens 55% pt. 5. Dhr en mw. Stalman 55 pt. 6. Scher mer-J. Bruin 52 pt. 7%. C. Spruit- A. Mantje 451/* pt. 7%. Dhr en mw. Vlas 45% pt. 9. Gerb. v.d. Werf 43 pt. 10. Dhr en mw. Vos 38% pt. B-Lijn: 1. G. Dros-Koningsveld 67% pt. 2. Jas-Zijlstra 61% pt. 3. Dhr en mw. Hey- nekens 58% pt. 4. Peters-Das 56 pt. 5. v. Zanten-v. Lente 521/* pt. 6%. Hartge- ring-Lohman 48% pt. 6%. Mej. Toren- -A. v. Sambeek 48 V* pt. 8. mej. Rab- Beemsterboer 43% pt. 9. J. C. Bruin Beers 41 pt. 10 Gerb. Bakker 39 pt. DE BALLONNEN MAAKTEN VERRE REIS! Van diverse plaatsen komen thans berichten binnen over gevonden ballons, welke tijdens de feesten te Oudeschild door de jeugd werden opgelaten. De eerste ballon werd door schipper J. Boom op Texelstroom opgevist, maar andere ballons kwamen heel wat ver der: die van Sjaantje Kooger en Astrid Keijzer werden bij St. Jacobi Parochie gevonden. Op Norderney (Duitsland) kwam een ballon zonder kaart. Op Schiermonnikoog daalde de ballon van Piet Schaatsenberg. Bij Ternaard (Fr.), die van Henny de Jong, te 't Bildt (Fr.), die van Truus Jongedijk, te Glückstadt (Duitsland) die van Hans v.d. Pol, te Helgoland (Duitsland) die van Sieb Keijzer, te Marienhofe, O.-Friesland, die van Marius van Boven, te Bremervörde (Duitsland) die van Tiny Zuidewind. De commissie zal nog enige dagen af wachten en dan beslissen, wie prijswin naar is. De ballon van Sieb Keijser werd opgevist door een visser uit Helgo land op de thuisreis van de visserij bij Denemarken. De vinders krijgen 'n mapje met fo to's van Texel, de winnaars van de wed strijd een waardebon. OUDESCHILD KRIJGT EEN GOED SPORTVELD! Oudeschild's sportterrein voldeed lang niet aan de eisen, die aan een goed ter rein gesteld moeten worden. Er was wel eens aan gedokterd, maar het leek niet in orde te kunnen komen. Tot er plot seling hulp kwam opdagen: Een afde ling van de mijnopruimingsdienst, die hier voor enige maanden gedetacheerd is en met een schip in de haven van Ou deschild ligt, bood de behulpzame hand. De commandant stelde welwillend au to's en manschappen ter beschikking, ook het gemeentebestuur verleende vol le medewerking en zo kon dan het feest beginnen. De medewerking van de Ou deschilder jeugd werd ingeroepen en Woensdag trok men in groten getale naar het sportterrein. Het grootste werk is het dempen van een kolk en het gra ven van een nieuwe op een andere plaats en het dichtgooien van greppels. Als de belangstelling echter blijft, zoals die op de eerste dag was komt de zaak vast dik in orde en heeft Oudeschild eindelijk een goed sportveld. En de ma trozen besteden hun vrije tijd op een nuttige en aangename manier. (Ingezonden mededeling). beveiligt U en Uw kinderen ter» wijl U slaapt tegen muggebeteo. FLACON 50 cn 90 ct. ZONDAGSDIENST DEN BURG. DOKTER VAN LOON. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 7 tot en met 13 Juli 1950. Geboren: Cornelia M. dv Johannes A. Commandeur en Cornelia M. Verberne Gerardus L. M. zv Gerardus B. J. Snik en Josephina A. M. Egging. André H. zv Bertus C. Kikkert en Marretje Roeper. Nicolaas C. J. zv Nicolaas M. Kuip en Agatha C. Hopman. Ondertrouwd: Adrianus A. M. Brekel- mans en Fenje Jullens. Gerrit van Bos- telen en Cornelia de Bruijn. Getrouwd: Nicolaas D. Koers en Cor nelia Stark. Overleden: Dirk Maas, 70 jaar. Gevonden: 1 drooglijn, 1 zwarte cein tuur, 1 armband, 1 kindermanteltje, 1 gebl. ceintuur, 1 gulden. EEN RUSTHUIS VOOR VIJFTIG PERSONEN. In deze tijd van examens en examen uitslagen komt me, schrijvende over het Rusthuis, een opgave in de herinnering uit de tijd dat ik zelf voor een tafeltje zat te zwoegen voor een diploma. Die opgave luidde toen een opstel te maken over het onderwerp: Grote dingen groeien langzaam. Als we het Rusthuis eens even rekenen onder de grote din gen, omdat de tijdsomstandigheden veel moeilijkheden in de weg leggen en voor al omdat in de samenwerking van de kerken een nieuw geluid beluisterd kan worden, dan is daarmee ook iets ver klaard van het langzame tempo bij de verwezenlijking van het plan. De laatste keer dat u op deze plaats iets over het Rusthuis gehoord hebt, ging het over het beëindigen van de werkzaamheden van de commissie, om dat er grote moeilijkheden waren gere zen. Het is onnodig om de omstandighe den die toen golden nog eens weer uit voerig te beschrijven. We kunnen een voudig melden dat de commissie weer op gang gekomen is en de voorberei dingen zo ver gevorderd zijn, dat op Woensdag 28 Juni jl. namens de kerke raden het bestuur van de te vormen stichting is geïnstalleerd. Over de opzet is overeenstemming bereikt en er is 'n huisorde ontworpen die zich kort zo laat samenvatten: ieder is vrij maar moet zich onderwerpen aan de regels die noodzakelijk zijn voor de goede en or delijke gang van zaken. De dag wordt begonnen en gesloten met de bijbelle zing. Wie het wenst kan de maaltijden op eigen kamer gebruiken. Op een dag in de week wordt een godsdienstoefening gehouden, afwisse lend geleid door een van de predikan ten van de deelnemende kerken. Op elke kamer komt een aansluiting van de ra diodistributie. De kosten zullen f 200,000 bedragen, die het bestuur hoopt bijeen te brengen door een obligatielening uit te schrij ven tegen 3 pet. Van dit bedrag is reeds ongeveer 1/3 toegezegd, waaronder schenkingen, renteloze voorschotten en geld dat tegen een lager percentage zal worden gegeven, wat van groot belang is voor de exploitatie. De berekende pen- sionprijs komt te liggen rond de f 20 per week en omdat lang niet iedereen dit betalen kan zal er 'n fonds gevormd worden dat gevoed moet worden door donaties en kerkelijke collectes. De dia conieën toch, zijn veel minder zwaar belast dan vroeger, zodat dit werk een voudig gezien kan worden als een aan passing aan de nieuwe toestand waarin voor de kerken de noodzaak gelegen is om naar een nieuw terrein van werk zaamheid uit te zien. En die kerken, die zijn in dat geval de christenen tezamen, want het werk zal gedragen moeten worden door een levend geloof. Vroeger is al eens gezegd, dat het Rusthuis toe gankelijk zal zijn voor iedereen en dit kan een grond zijn voor hen die niet tot een kerk gerekend willen worden, om ook een steen of steentje bij te dragen. De opdracht tot een schetsplan is reeds gegeven. Het huis zal ruimte bie den aan 50 personen en het bestuur is nog doende om enkele éénpersoonska mers in het plan te krijgen. De ver wachting is echter, dat het nog wel een jaar zal duren voor het huis er staat. Ds. VAN VEEN, Voorzitter. Beproefde hulp bij verkoudheid voor Va- I der. Moeder en kind. MUZIEK IN HET PARK. OOK DE TWEEDE Politionele actie (op muzikaal terrein!) is tot een goed einde gebracht: het Amsterdamse Poli tie Muziekgezelschap heeft Woensdag en Donderdagavond weer vele honder den harten veroverd door haar uitste kend uitgevoerd programma. Zeer velen hadden zich Woensdag avond in het Park te Den Burg verza meld om dit corps, dat naar de ere-afde- ling promoveerde, te luisteren en men heeft in hartelijke bijval iets terug wil len geven voor de genotvolle uren, wel ke deze zeer muzikale politiemannen hadden verschaft. Er werden 12 num mers gespeeld en wij weten werkelijk niet wat ons het meest boeide. Wij kun nen ze ook niet alle apart vermelden, maar wel willen wij speciaal noemen 4. „La Tourterelle (De tortelduif) polka voor piccolo, welke op verzoek van vele Texelaars wederom werd gespeeld. Zeldzaam goed! Bijzonder boeide ons ook de ouverture Nabuchodonosor van Giuseppe Verdi. Dit programma ver meldde ook Verschmade Liebe en Colo nel Bogey on Parade welke nrs. Zaterdag eveneens door ons Texels Fanfare waren gespeeld. Voorts werd gebracht de ou verture Solenelle van Sam Vlessing en de A.P.M.G. Feestmarsch van Harry van Mechelen, de dirigent van dit corps. Bijzonder geslaagd was ook de Finale met medewerking van tamboers en pij pers. De voorzitter van de VVV Texel, de heer W. H. Lap, was dan ook de tolk van allen, toen hij de dirigent de hand ging drukken uit dank voor het „mooie con cert, dat een genot en vreugde was". Spreker sprak de hoop uit, dat dit voor treffelijke gezelschap nog eens naar Texel zou willen komen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1