Cjrocn 2tmt'L-Jexels in het harL, Lai Texel, Icincl en vo Ik in de loon J< oop c/er eeuwen IVOROL Geeft aan Uw tanden nieuwe Glans Dorsregeling voor Tarwe Kooidpijn - Kiespijn FILMNIEUWS &C-U (Value ccii io cjdccWv ZATERDAG 29 JULI 1950 TEXELSE 63e JAARGANG. No. 6447 COURANT Uitgave N.V- v-h. Langeveld De Rooij 3oekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrek.: Rotterdamsche Bank en Coöp. Boerenleenbank. Postgiro 652- Abonnementsprijs f2,75 per half jaar. Buitengewoon gunstig zijn de beoordelingen over het mooiste boek, dat ooit over Texel ver- I schenen is. Hieronder ziet I men wat tot oordelen bevoegden I er over schreven: Bijdragen voor Geschiedenis der Nederlanden: vele met liefde opgetekende bijzonderhe den uit het verleden van het eiland.een belangrijke ver dienste van dit boek: de voetno ten leggen getuigenis af van een zeer omvattende archiefstudie een kostbare opsomming van het zeer verspreide en ongedrukte materiaal. Prof. T S. Jansma. Alg. Dagblad: .De heer Van der Vlis, minnaar en ken ner van de Texelse geschiedenis, heeft met dit boek stellig velen aan zich verplicht. Haarlems Dagblad: .behandelt er uitvoerig als bronnen zonder tot toe staan de geschiedenis van het eiland. Sociografisch Nieuws: ....Slechts en kele punten kan ik noemen uit dit werk, maar dit smaakvolle en goed gefun deerde boek kan men een prae-sociogra- fie van zeer behoorlijk gehalte noemen. Vrij Nederland: .Van der Vlis, de historicus van het eiland, zijner liefde.... Het boek is nobel uitgegeven en fraai geïllustreerd. De schrijver heeft er Texels ereburgerschap mee verdiend. Bibliographic der sociale wetenschap pen: ....die zich willen oriënteren om trent het leven in de 17e en 19e eeuw, biedt dit boek een schat van materiaal. De technische uitvoering is zéér ver zorgd. Nieuw Noordhollands Dagblad: oen boek over Texel als dit door J. A. v. d. Vlis, is in zijn soort een meesterwerk een rijk bock, dat in alle opzichten dient geprezen te worden. Menig dorp en menige stad kan jaloers zijn op Texel dat zijn geschiedenis op zulk een superi eure wijze behandeld ziet. Hcldcrsc Courant: ....het werk wen sen wij in handen van elke Texelaar en elke bezoeker van het eiland. Tijdschrift v. h. Koninklijk Aard rijkskundig Genootschap: ....dit ken nelijk met enthousiasme geschreven werk.een verdienste van de schrij ver dat hij in zijn geestdrift over het ei land zich niet liet verleiden tot een al te eenzijdige beschouwing over de gebeur tenissen op Texel zelf, maar deze weer geeft als een schakel in de geschiedenis van het geheel. een boek, dat prettig leest en dat mede door zijn goede illu straties en keurige verzorging, de aan dacht verdient van hen, die zich voor 't eiland interesseren. Trouw: ..het voortreffelijk gedocu menteerde boek van dezelfde schrijver die over de opstand van de Russische krijgsgevangenen geschreven heeft. Een standaardwerk. Prof. Verbernc: .ik heb dit boek over Texel met groot genoegen gelezen; verdienstelijkpionierswerk. Mr. Dr. P. Belonge: ....ik ben zéér met het boek ingenomen. Het is voor Texel het eerste goede geschiedenisboek overzichtelijk en prettig geschre ven. De Speelwagen: ....Nu het bijna 300 bladzijden tellende boek voor ons ligt, vinden wij onze verwachtingen nog ver overtroffeneen schat van gegevens practisch te hanteren met alphabe- tische registers.Maar het is ook heel boeiend geschreven. De voorname verdient extra vermelding. Het is verkrijgbaar bij Boekhandel Parkstraat. VAN DE WADDEN TOT HET IJ. Noord-Holland neemt deel in waar borgfonds. In de op 25 Juli gehouden vergade ring van de Prov. Staten van Noord- Holland is in behandeling gekomen de voordracht, de provincie voor f 15,000 te doen deelnemen in 't waarborgfonds van de tentoonstelling Van de Wadden lot het IJ te Alkmaar. Verscheidene sprekers noemden het een ongewenst experiment. De heer Bakhuizen van den Brink (v.v.d.) achtte het ook niet juist dat men eerst de zaak organiseert zon der het provinciaal bestuur er in te kennen en daarna een waarborgsom vraagt. Het is bovendien een zaak waar mee de provincie zich niet behoeft in te laten. De heer Groen (k.v.p.) stelde zich eveneens op dit standpunt en de heer De Boer (arb.) zou zich zeker verzetten, als de Staten weer voor een feit werden gesteld. De heer Van den Donk (Ged. Staten) verdedigde de voordracht, waarna de voorzitter er dc nadruk op legde, dat het hier geldt: bevordering van het vreemdelingenverkeei in N.-Holland bo ven het IJ. De voordracht werd met 4021 stem men aangenomen. en velerlei andere pijnen komen tot bedaren door Sanapiiin(Mijnhardt). Buisje 50 tabl. 75 ct, 25 tabl. 40 ct. KWAM TERECHT! Een dagbladabonné kreeg dezer dagen een briefkaart in de bus met alleen dit adres: Aan tante Lien en oom Theo, Maas straat bij Rivierenlaan, Amsterdam. Was verzonden door (klein) nichtje, dat met vacantie op Texel was. Poste rijen beschouwden de kaart niet als on bestelbaar en visten precies uit, waar tante Lien en oom Theo woonden. Hulde! MUSEA, TENTOONSTELLINGEN j Het Texels Museum is dagelijks ge opend van half negen tot half zes. Zon- j dags gesloten. Dit museum ligt in de Westermient tussen Den Hoorn en De Koog. In de N.H. kerk te Oudeschild kunt u j een tentoonstelling van oudheden be- zichtigen. (Nagenoeg alles heeft betrek king op de geschiedenis van Oudeschild en de N.H. Gemeente van dit dorp, wel ke thans 300 jaar bestaat). Dagelijks ge opend van 2-6 uur. ZON, MAAN EN HOOG WATER. De zon komt 29 Juli op om 4,58; onder om 8,33. Maan. 29 Juli V.M., 5 Aug. L.K. Hoog water ter rede van Texel: 29 Juli 9,15 en 9,48. 30 Juli 10,05 en 10,33. 31 Ju li 10,50 en 11,15. 1 Aug. 11,31 en 11,55. 2 Aug. 11,31 en 11,55. z4-aa Aug. en 0,08. 3 Aug. 0,28 en 0,40. 4 Aug. 1,01 en 1,15. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. MIDDENSTANDSDIPLOMA Dezer dagen slaagden voor het Mid denstandsdiploma Dick Bakker en Theo Hoogenbosch. Zij ontvingen hun oplei ding van de heer P. B. Riteco. „SEVEN SWEETHEARTS. Deze film behandelt: Hollanders van afkomst Amerikanen van geboorte: 'n combinatie van degelijkheid en tempera ment! Een vader met zeven dochters, die voortleefden op de tradities van hun Hollandse voorouders. Een Hollands stadje in het hart van Amerika met zijn eigen tradities, waarvan het jaarlijkse Niets geeft u een aardiger inzicht in het schoonmaakfeest het middelpunt vormt, bestaan van een Hollandse kolonie in Amerika. „LANDIIONGER". Lutie Cameron verlaat haar geboorte stad St. Louis om in Salt Fork met de veebaron Kol. Jim Brewton te trouwen. Niemand verwacht van dit huwelijk veel goeds. Lutie is erg aan de stad ge hecht, terwijl Jim de prairie verafgoodt. Hieraan dreigt een einde te komen als landbouwers de graslanden opeisen om de gronden te bebouwen. Chamberlain 'n jonge rechtsgeleerde, helpt de boeren zoveel hij kan. Lutie doet haar best haar man te be grijpen ,maar dit lukt haar niet. Na de geboorte van haar dochter Sarah krij gen Lutie en Jim ruzie. Lutie verlaat Jim en gaat naar Denver. Daar ontmoet zij Chamberlain, die haar zijn liefde ver klaart. Enige tijd later wordt er 'n zoon Broek, geboren. Lutie heeft nu geen rust meer, daar zij bang is, dat Jim zal ont dekken, dat Broek de zoon van Cham berlain is Chamberlain wordt tot rech ter te Salt Fork benoemd. Jim verza melt alle veeboeren en hun cowboys om de boerderijen te verbranden. Lutie smeekt Jim dit niet te doen en hij geeft toe. Jim bescnuldigt Lutie echter dat zij nog steeds van Chamberlain houdt en stuurt haar weg. Brock en Sarah blijven bij Jim. Jim krijgt zijn land terug. Lutie keert terug naar Jim, die haar trots rondleidt door zijn paine. Necrlands Nieuws. Opening van de nieuwe Coenhaven en het houtveem te Amsterdam. Neder landse draverszege op België. 25ste T.T. races op het circuit van Assen. Koninklijk bezoek aan Gelderland. OPENSTELLINGSUREN DER PTT- KANTOREN OP TEXEL. VOOR HET PUBLIEK. Den Burg: Ma. t.m. Vrijd.: 8,30-12,30 en 14-19 voor post, telegraaf en telefoon. Zaterdags: 8,30-13 uur v. post, tele graaf en telefoon. Zaterd.: 14-19 al leen v. telegraaf en telefoon. De Cocksdorp: Ma. t.m. Vrijd.: 9-12, 14- 15" en 18-19 v. post en telegraaf. Za terd 9-13 v. post en telegraaf; 14-15 en 18-19 v. telegraaf. Telefoon Ma. t.m. Zaterdag: 8-20 uur. Oosterend: Ma. t.m. Vrijd.: 9-12, 14-15 en 18-19 v. post, telegraaf en telefoon. Zaterd.: 9-13 v. post, telegraaf en tele foon. 14-15 en 18-19 v. telegraaf en te lefoon. Oudeschild: Ma. t.m. Vrijd.: 9-12, 14-15 en 18-19 v. pos:, telegraaf en telefoon. Zaterd.: 9-13 v. post, telegraaf en tele foon. 14-15 en 18-19 v. telegr. en telef. Eierland: Ma t.m. Vrijd.: 15-16 v. post zaken. Zaterd.: 9-10 v. postzaken. Ma. t.m. Za. 8-20 v. telegraaf en telefoon. Den Hoorn: Ma. t.m. Vrijd.' 8-9, 14-15 en 18-18,30 v. postzaken. Za. 8-10,30 voor postzaken. Ma. t.m. Za. 8-19 v. tele graaf en telefoon. De Koog: Ma. t.m. Vrijd.: 9-11, 13,30-15 en 19-20 v. postzaken. Za. 9-13 v. postzaken. Ma. t.m. Za. 8-21 v. tele graaf en telefoon. De Waal: Ma. t.m. Vrijd.: 9-10 en 14-15 v. postzaken. Za. 9-11 v. postzaken. Ma. t.m. Za. 8,30-12,30, 14-16 en 17-19 voor telegraaf en telefoon. Op Zondag: Op Zondagen zijn de kantoren Den Burg, De Cocksdorp, Oosterend, Oude schild en De Koog van 8-9 geopend voor telegraaf en telefoon. (Voor de Post dienst zijn de kantoren gesloten). De kantoren te Eierland, Den Hoorn en De Koog zijn des Zondags voor alle diensten gesloten. DIENSTREGELING N.V. T.E.S.O. Op werkdagen: Van Texel: 5,30; 6,25; 7,50; 9,50; 11,50; 14,40; 15,50; 17,55. Van Den Helder: 6.40; 8,15; 10,30; 12,10; *13,20, 16,30; 17,40; 19,30. Op Zon- en Alg. erkende Chr. Feest dagen: Van Texel: 6,25; 9,20; 11,50; 15,40; 17,55 Van Den Helder: 8,15; 10,30; *13,20; 16,40 19,30. In de gids der Ned. Spoorwegen staat resp. vermeld 13,10 en 13,15. De boot vertrekt echter op alle dagen te 13,20 uur. VISAFSLAG OUDESCHILD. Aangevoerd van 17 t.m. 22 Juli 1950 6565 kg garnalen; 19 kg geep; 225 kg kabeljauw; 48 kg makreel; 144 kg mu iets; 12 kg rog; 275 kg schar; 13013 kg schol; 48 kg poon; 1739 kg tarbot; 8779 kg tong; 4403 kg wijting; 1 kg kreeft; kg zalm; 2672 kg puf; 6 kg ham; 4 kg hake. Adv. Prijsopgave gevraagd voor het afhalen van 30,000 straatsteenen van Culemborg naar Texel, franco op den wal en wel 20,000 in de haven van Ou deschild en 10,000 op den dijk te Nieu- weschild. Opgaven voor den 25 Juli 1900 bij den Burgemeester. Texel, 21 Juli 1900. Gisteren werden door B W de bil jetten geopend voor de aanbestedingen van de straatverlichting Er hadden 12 personen ingeschreven en wel als volgt: per lantaarn Den Burg, Johs. Rijk f 9,87 Jacob Vonk f 9,95* De Cocksdorp (dorp) A Boon Mz. f 7,75 G. Bakker f 7,50 A. Sauerborn f 6,24* De Cocksdorp (dijk) A. Boon Mz. f 30,25 G. Bakker f27,50 A. Sauerborn f 26,70* Den Hoorn, W. Jonker f 7,50 J. Kiljan f 6,50* De Koog, H. Luitze f 7;30* Oosterend, J. G. Plaatsman f 7,37 L. Vonk f 7,22* Oudeschild (dorp) J. Burger f 6,90* (Slaman) J. Burger f 12,50* (haven) J. Burger f 6, De Waal, W. Duinker Jr. f 8,23* Aan deze inschrijvers werd het werk gegund. Oosterend, 20 Juli 1900. Woensdag is alhier overleden de heer P. Vermeu len in den ouderdom van 91 jaren en 7 maanden. Hij was bezitter van de cita delmedaille en van het metalen kruis. Bij het bezoek van den Commissaris der Koningin aan ons dorp in het vorig jaar, had genoemde oudstijders van 1830-1831 zich getooid met zijne krijgsteekenen en werd toen hartelijk toegesproken door Zijne Excellentie Den laatsten tijd was de oude man lijdende, doch voor zijne ziekte sprak hij bij herhaling over de krijgsverrichtingen, die hij had bijge woond en over zijn krijgsgevangenschap in Frankrijk. FAILLISSEMENTSAANVRAGE DAMSTADT INGETROKKEN. Mr. J. H. Smeets, die vorige week het faillissement van „Damstadt" had aan gevraagd in verband met een verorde ning voor achterstallige gages van het „Ballet der Lage Landen", heeft deze aanvraag ingetrokken. „Er zijn inmid dels gegronde redenen opgekomen om aan te nemen", aldus de overweging hiertoe, „dat de Kalverstraat-wmkeliers op korte termijn (twee weken) de kosten van hun jubileumfeest geheel voor hun rekening zullen nemen, zodat de aan vrage op dit ogenblik niet meer oppor tuun is". HET VERVOER VAN RIJWIELEN PER N.S. Gedurende het vacantieseizoen zal, vooral des Donderdags, Vrijdags en Za terdags het rijwielvervoer voor een groot gedeelte moeten worden verzorgd met speciale rijwieltreinen. Hierbij zal het in vele gevallen onmogelijk zijn, rijwielen met treinen naar keuze van de reiziger over afstanden van meer dan 40 km. te vervoeren. Deze rijwielen moeten, wil men van vervoer met de op de dag van aanbieding lopende rijwieltrein verze kerd zijn, uiterlijk om 20 uur ter verzen ding zijn aangeboden. Bij latere aanbieding loopt men de kans, dat de rijwielen, wegens gebrek aan plaatsruimte op de stations, niet kunnen worden aangenomen, afgezien van de aanzienlijke vertraging welke het vervoer in elk geval ondervindt. Met inachtneming van het bovenstaan de heeft men de meeste kans, dat zijn rijwiel, ondanks de vacantiedrukte, op vlotte wijze vervoerd wordt. S.V.C. DE COCKSDORP GAAT BAZAR HOUDEN OP 11 EN 12 AUGUSTUS. Na ruim een maand geleden (toen de bovengenoemde sportvereniging zijn nieuwe terrein opende) vraagt deze ver eniging opnieuw de aandacht van de be volking. Op 11 en 12 Aug. a.s. organi seert SVC een fancy-fair in de O.L. School aan De Cocksdorp. De voorberei dingen hiervan hebben al enige maan den in beslag genomen en de commissie heeft al veel voor dit doel ontvangen. Maar door de aanleg van een nieuw ter rein annex kleedgelegenheid zit de ver eniging nog voor grote kosten. Om nu ieder bij de dichtstbijzijnde plaats zijn goederen in te leveren, laten wij hieronder de adressen volgen van de commissie waar u terecht kunt. Voor De Cocksdorp mw. Schaatsenberg, de dames A. Waldus en R. Kos; voor M.- Eierland J V.erseput en G. v. Boven en voor Z.-Eierland mej. L. de Ridder. De uiterste datum van inlevering is gesteld op 9 Aug. a.s. Wie ook op het eiland met deze sportvereniging sympathiseert: uw gaven, hoe klein ook, worden in dank aanvaard! Alle kleintjes maken te samen één grote. Bij voorbaat hartelijk dank. S.V. De Cocksdorp. Hedenavond speelt het 2e aan Ooster end tegen De tegenstander is op dit moment (Woensdagavond) nog niet bekend. De reis wordt per fiets of eigen gelegenheid gemaakt. Voor aanvang en vetrek zie men in het kastje. Opstelling SVC 2: P. v. Sweden Joh. Nota M. de Waard M Boon Jzn. Br. Vlaming A. J. Winter G Buijs, J. Reus, W. v. Heerwaarde, H de Waard L. Garritsen Res. doel: P. Kikkert, A. Dijker. De Prov. Voedselcommissaiis maakt bekend, dat de telers van tarwe en-of gemengd gewas met tarwe in N.-Hol land ten aanzien van dit product een le veringsplicht wordt opgelegd, indien een oppervlakte van meer dan 50 are met tarwe wordt bebouwd. Het voor de dorsing benodigde dors- briefje dient door de zelfdorsers bij de P.B.H. te worden aangevraagd en bin nen 24 uur na beëindiging van de dor sing wederom volledig ingevuld en on dertekend bij de PBH te worden ingele verd. Een dorsing wordt als beëindigd be schouwd, indien deze langer dan 24 uur .vordt onderbroken. De dorsbriefjes voor zelfdorsers zijn slechts 10 dagen na da tum van afgifte geldig. De teler is ver antwoordelijk voor de juiste en volledi ge invulling van het dorsbnefje, ook in dien door loondorsers wordt gedorst. Telers, die van mening zijn, dat de op brengst van de de door hen verbouwde tarwe, waarvoor zij een dorsbriefje moe ten invullen, door welke omstandighe den dan ook, aanmerkelijk lager zal zijn dan de gemiddelde te verwachten op brengst in hun district (streek) dienen, vóórdat tot maaien wordt overgegaan, hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de P.B.H. Voor het aanvragen van toewijzingen eigen oogst voor consumptiedoeleinilen, zullen door de PBH aan iedere teler van tarwe, die dit aanvraagt, aanvraagfor mulieren worden verzonden, welke vol ledig ingevuld en ondertekend, vóór 27 Augustus wederom bij de PBH dienen te zijn ingeleverd. Voor aanvragen van toewijzingen ei gen oogst voor zaaidoeleinden zijn for mulieren bij de PBH verkrijgbaar. Telers, die voor het product tarwe on der de dorsregeling ressorteren, zijn ver plicht de door hen geoogste hoeveelheid tarwe af te leveren aan een erkende zaaizaadhandelaar, met uitzondering van de hoeveelheden, waarvoor toewij zingen uit eigen oogst voor consumptie- dan wel zaaizaaddoeleinden werden af gegeven. Aflevering mag uitsluitend geschieden tegen in ontvangstneming van een afle- veringsbewijs T. of Z.T., af te geven voor de handelaar-ontvanger. (Ie exem plaar). Hoeveelheden tarwe, waarop geen le veringsverplichting rust (opbrengsten van oppervlakten van 50 are of minder) hoeveelheden waarvoor toewijzingen uit eigen oogst werden afgegeven, mogen, indien geheel dan wel gedeeltelijk tot af levering van deze hoeveelheden wordt overgegaan eveneens uitsluitend worden afgeleverd aan een erkende tarwehan- delaar dan wel erkende zaaizaadhande- laarwederom tegen in ontvangstneming van een T. resp. Z.T. afleverings- bewijs. Het vervoersverbod voor het product tarwe en gemengd gewas met tarwe blijft onverminderd van kracht. Bij afle vering door een teler aan een hande laar dan wel door een handelaar aan 'n verwerker, dient het vervoer te zijn ge dekt door het tweede exemplaar van het T - resp. H.-, resp. I.-geleidebiljet. Bij vervoer van een partij, die eigen dom blijft van de teler, dient door de handelaar een R.-geleidebiljet te worden aangevraagd bij ons Bureau; geen gelei- debiljet is nodig voor vervoer van hoe veelheden tarwe van 250 kg. of minder, welke worden vervoerd van het bedrijf van een teler rechtstreeks naar het be drijf van een molenaar, en waarvan het vervoer plaatsvindt binnen een straal van 15 km. Wel zal het in dit geval ver plicht zijn, dat aan de zakken een label is bevestigd vermeldende de naam en het adres van de molenaar en het adres van de betrokken teler. Dit laatste geldt eveneens voor 't ver voer van het bedrijf van de teler naar 'n bij hem in dienst zijnde landarbeider dan wel van de woning van de landar beider naar de molenaar. Voor de andere graansoorten dan tar we en gemengd gewas met tarwe, als mede voor de peulvruchten en zaden, zullen geen bepaalde regelingen worden getroffen. De hier bedoelde producten mogen derhalve vrij worden verhandeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1