(jrotn c/fwartsJ~exels in het harL, Buitenlands Weekoverzicht Flinke huzaar trouwde Texels meisje INSlSa Reeds halve eeuw lief en leed gedeeld Paard werd bekroond k Denk nog dikwijls cian die dagen Geen pseudo vogelpest ZATERDAG 12 AUGUSTUS 1950 TEXELSE 63e JAARGANG- No. 6451 COURANT Uitgave N.V- vh. Langeveld DeRooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrek.: Rotterdamsche Bank en Coöp. Boerenleenbank- Postgiro 652- Abonnementsprijs f 2,75 per half jaar. HET ECHTPAAR J. Stolk en S. Stolk eerd ter gelegenheid van hun gouden a.s. Beiden genieten nog een uitstekende kwartier aan het bomen of de bruidegom lie het wel!" Hij stond op, greep z'n pel moeder-de-vrouw niet minder. De brui bruid is 77. Mevrouw Stolk is man zag het levenslicht in Bleiswijk, een Beiden komen uit een groot gezin, hun eigen huwelijk werd met acht kinderen gezegend, één kind is op zeer jeugdige leeftijd overleden, een zoon werd in de Russenoorlog zo zwaar gewond, dat hij aan de gevolgen overleed. Lief en leed De heer Stolk is van zijn elfde jaar af landarbeider geweest! 't Is hem aan te zien, dat dat beroep op zichzelf een ge zond beroep is: wij durven hem te rang schikken onder degenen, die een goede kans hebben nog eens het record van wijlen Jan Trap te slaan die werd 100 jaar, zoals u weet! .op het Wctalenburgerhuis geboren „Wij hebben elkaar in Bleiswijk leren kennen", vertelt mevrouw Stolk, en.... toen heb ik 'm meegenomen naar Texel" Nu ja, ze waren al tien jaar getrouwd, toen ze naar het Gouden Boltje kwa men. Nu wonen ze dus al 40 jaar op Texel, eerst in Eierland en De Cocksdorp en nu al weer bijna 7 jaar aan Den Burg. Ze wonen graag aan Den Burg, maar. ze zouden het ongetwijfeld zeer waar deren als men hen ter gelegenheid van het gouden huwelijksfeest met 'n nieuw huisje verraste, een betere woning al thans. In de kamer hingen verscheidene por tretten. Vol trots wees de bruidegom op de nieuwste foto's, welke een badgast uit Voorburg van hem had gemaakt. Daarop staat een rasechte boer met een zilveren baardje. Ze hebben 'm op de markt vereeuwigd. Och, zegt mevrouw Stolk, m'n man is al zo vaak op de foto gegaan, allemaal cm die baard en zo! Die foto moet beslist in de krant, zeg gen we, maar er moet natuurlijk ook 'n foto van u zelf bij! Mevrouw Stolk kan echter geen geschikte foto van haarzelf vinden. Dan kan er helemaal geen foto bij, zeggen we met spijt, want u heeft het lief en leed van de afgelopen halve eeuw gedeeld en dus. „Heeft uw man altijd een baard ge dragen?" „Nee, kijkt u maar, dat is hem ook!" Wij staan enkele ogenblikken later voor een reusachtig portret van de hu zaar J. Stolk, een flinke huzaar, in vol tenue, sierlijke epauletten op de brede schouders! Hij had dienst genomen als remplagant voor Dirk Ebes Wijntjes, uit Leiden, in het 2e regiment huzaren. 28 Februari 1899 ging hij met groot verlof. En mevrouw Stolk? Ook zij heeft een werkzaam leven achter de rug. Zeven kinderen groot brengen is geen kleinig heid. Vooral niet als je man z'n leven lang landarbeider moet zijn. „Hij heeft maar enkele jaren de school bezocht, ,'oor z'n elfde, toen-ie volleerd w^s, Stark hebben wij met een bezoek ver- huwelijksfeest op Dinsdag 15 Augustus gezondheid. Nauwelijks waren we een zei plotseling: „Nou, verder redden jul- cn weg was-ie! Hij is nog zeer kras en degom is zojuist 75 jaar geworden en de het Waalenburgerhuis geboren, haar dorpje tussen Rotterdam en Delft. werkte-ie ook al nu en dan bij de boer. „En waar is u op school geweest?" vragen wij tenslotte. „In Midden-Eierland, bij meester Boonacker". Wij wensen de familie Stolk een ge noeglijk feest en nog vele jaren in goe de gezondheid. MUZIEK EN ZANG. Gaarne herinneren wij aan het concert dat het fanfarecorps VIOS en het ManT nenkoor van öosterend vanavond in het Park te Den Burg hepen te geven. Die trekt Op 24 Maart kon de in de Russen oorlog verwoeste vuurtoren weer in dienst gesteld worden. Sedertdien be stond er ook weer gelegenheid om de toren te beklimmen. Daarvan hebben reeds meer dan 4000 personen gebruik gemaakt! De toren is iedere dag, behalve Zon dags, van 2-6 uur toegankelijk. KWAM NOGAL GOED AF! Als men een stevige borrel heeft ge dronken, doet men het beste regelrecht naar huis en onder de wol te gaan. Had den de (eerzame) burgers M. v.d. K., P. B. en P. K. zulks ook gedaan dan zouden zij dezer dagen beslist niet met de Alk- maarse Politierechter in aanraking zijn gekomen. Dit geval zat zo: V. d. K. wilde een schuurtje bouwen en na een zekere hoe veelheid geestrijk vocht te hebben ge dronken kreeg hij het duistere idee om wat materiaal, gelegen op een terrein aan de rand van Den Burg, te kapen. Het was nacht Zijn metgezellen, die de gehele avond het lief met hem hadden gedeeld, wilden hem niet in de steek la ten toen hun om medewerking werd verzocht. Zo gezegd, zo gedaan en per fiets werd inderdaad wat mateiraal tegels en balken in de wacht ge sleept. De politie kwam daar achter, zo dat bovengenoemde echter het zaakje te behandelen kreeg. Natuurlijk hield-ie er rekening mee. dat het drietal eniger mate aan Bacchus had geofferd en daar om velde hij een zeer mild vonnis: V. d. K. moest f 50 betalen en zijn handlan gers konden met ieder f 25 volstaan. (Ingezonden mededeling) beveiligt U en Uw kinderen ter wijl U slaapt tegen muggebeten. FLACON 50 en 90 ct. AANVRAAG OORLOGSHERINNE- RINGSKRUIS VOOR VISSERIJPERSO- NEEL. (Tweede oproep). Zij, die tussen 9 Mei 1940 en 6 Mei 1945 buiten door de vijand bezet gebied hebben dienst gedaan aan boord van visserijschepen, varende onder Neder landse vlag en in aanmerking wensen te komn voor definitieve toekenning van het Oorlogsherinneringskruis, dienen daartoe vóór 1 Januari 1951 een aan vraag in te zenden bij het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ning, Bezuidenhoutseweg 30, te 's-Gra- venhage. Wat zegt u van deze fraaie bloem? Heerlijk, dat maken van zandfiguren, een moeilijk werk trouwens, want het geldt een wedstrijd en wie de mooiste maakt krijgt de eerste prijs! En wat zegt u van dit peerd? Deze figuur is door een vol wassene gemaakt. Een eerste prijs, welnu, Hildo Kropp zou 't zeker lang niet gek vinden! De jury trouwens ook niet, want die gaf het peerd een eer ste prijs. Ze vond het ros nóg mooier dan het regenboog jacht, de olifant en de Indianenkop en die mochten er ook zijn! Y.Xjj Ook het tweede strandfeest, dat Vrij dag jl. gehouden werd, is uitstekend geslaagd. Er waren allerlei aardige wedstrijden, zoals blokjesrapen, eierlo- pen, estafette, was ophalen, vèrsprin gen. Ook werd er een vliegerwedstrijd gehoudenPrachtige vliegers waren daarbij, bekijkt u maar eens boven staande. Spanning voor jong en oud. Dat bewijzen de tweede en derde foto: het jongetje, dat aanvankelijk ijverig bezig was met zijn zandfiguur, moest even pauzeren om het oplaten van de vliegers te volgen en voorts staat de (in)spanning te lezen op de gezichten van vader en moeder, die een handje helpen bij het naar hoger sfeer dirige ren van een vlieger. SCHILDERSDIPLOMA. Tijdens de vorige week te Amsterdam gehouden examens voor vakdiploma schilders slaagden o.a. onze plaatsgeno ten, de heren P. G. v. Heerwaarden Fzn. en N. J. v. Heerwaarden Fzn. Zij werden hiertoe opgeleid door de heer D. Maat te Heerhugowaard. DIE VROUWEN TOCH! De dame W. B. had M. B die met haar broer was getrouwd, heel lelijke woor den naar het hoofd geslingerd. M. B. had zich diep beledigd tot de politie gewend, waarbij de dame J. van G., haar als ge tuige trouw ter zijde stond. W. B., von den ze, moest maar eens leren haar boze tong aan banden te leggen. De Alkmaarse Politierechter veroor deelde verdachte tot f 25 boete. VISAFSLAG OUDESCHILD. Aangevoerd van 31 Juli t.m. 5 Aug. '50 4334 kg garnalen; G kg geep; 6 kg ka beljauw, 130 Kg makreel; 58 kg schar; 5106 kg schol; 219 kg poon; 1239 kg tar bot; 9234 kg tong; 2382 kg wijting, 13 kg zalm;350 kg kokhanen; 3726 kg vispuf. ZON, MAAN EN HOOG WATER. De zon komt 12 Aug op om 5,20; on der om 8,08. Maan: 13 Aug. N.M., 20 Aug. E.K. Hoog water ter rede van Texel: 12 Aug. 8,32 en 8,59; 13 Aug. 9,10 en 9,39; 14 Aug. 9,53 en 10,17; 15 Aug. 10,33 en 10,54, 16 Aug. 11,08 en 11,31; 17 Aug. 11,41 en 18 Aug 0,03 en 0,16. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. Wij kunnen ons heel goed indenken, dat de Texelse pluimveehouders vorige week de schrik om het hart sloeg toen 't gerucht de ronde deed, dat er op ons el- land een geval van de zo ernstige pseu do vogelpest was geconstateerd. Geluk kig kan ons van bevoegde zijde worden medegedeeld, dat de in Het Noorden ge constateerde ziekteverschijnselen in gee» enkel verband stonden met de zo ge vreesde pseudo vogelpest. NAAR DE WADDENZEE Den Helder krijgt een nieuwe stadsrio- lering met een afvoer naar de Wadden zee. De grachten zullen daardoor niet langer verontreinigd worden. Versterking van de defensie van de Westelijke landen: dat is de conclusie van alle Westelijke ministers en staat- lieden in verband met de dreigende toe stand in de wereld. In Den Haag zijn de ministers van buitenlandse zaken van de Westelijke Unie (Engeland, Frankrijk, België, Nederland) vorige week bijeen geweest, waar zij hun goedkeuring heb ben gehecht aan de plannen, die de mili taire stafcommissie dezer Unie onder voorzitterschap van veldmaarschalk Montgomery had ontworpen. Enkele dagen later publiceerde de raad van plaatsvervangers der deelgenoten van het Atlantisch verdrag een commu niqué, waarin zij er bij hun twaalf re geringen op aandrongen „de effectieve militaire macht voor de gemeenschappe lijke defensie" onmiddellijk uit te brei den. Daarop verdaagden zij hun zitting tot 22 Augustus. De Amerikaanse regering wenst met snelheid verandering te brengen in de onmacht van het Westelijke militaire ap paraat, die ontstaan is door de onverant woordelijke bezuinigingen op dit punt na de 2e wereldoorlog. Een ferme poli tiek blijft vruchteloos, wanneer zij niet gesteund wordt door voldoende machts middelen. Deze aan de Ver. Staten en West-Europa te verschaffen is het doel van Trumans verzoek aan het Congres om vier milliard dollar extra te bestem men voor de bewapening van de niet- commumstische landen. Dit bedrag zal niet alleen worden gebruikt voor de aankoop van Amerikaanse wapenen, een gedeelte ervan is bestemd om wapenfa brieken in West-Europa en Canada op gang te helpen. Men moet zich zeker niet voorstellen, dat nu onmiddellijk de Westelijke bewapening op peil zal zijn. daar de vervaardiging in voldoende hoe heid van zwaar materiaal enige tijd zal vergen. Zo zal het grootste gedeelte van de door Truman gevraagde vier millard dollar gebruikt worden voor het ver vaardigen van zware wapenen, waarvan de leveringstijd tegen de twee jaar loopt. Frankrijk: „Breng meer divisies naar West-Duitsland". De vooruitzichten voor de verdediging van Europa, mocht het tot een oorlog met het Oosten komen, zijn dus voor de eerste tijd nog vrij somber. Het aantal divisies, dat in West-Europa beschikbaar is, is slechts gering. Het is te begrijpen, dat dit de eerste zorg is van Frankrijk, de enige grote mogendheid van het W. Europese vasteland. De afstand van het IJzeren Gordijn tot de kusten van de Noordzee en de Atlantische Oceaan is op vele plaatsen niet groter dan de afstand van de Noordelijke grens van Zuid-Ko- rea tot de Zuidelijke kustlijn van dat land. Tussen Frankrijk en de Benelux- landen en het communistische gebied ligt slechts West-Duitsland, dat verhou dingsgewijs maar weinig bezettingstroe pen herbergt. Ook dit baart Frankrijk zorgen. Daarom heeft het in een memo randum aan president Truman, waarin het verder nog de maatregelen bekend maakte die het ter versterking van zijn verdediging denkt te nemen, op aange drongen, dat meer Engelse en Ameri kaanse divisies in W -Duitsland gestati- onneerd zouden worden. Beter één divi sie in Duitsland dan twee in Amerika. Inderdaad is men in Amerika gaan overwegen of er in dit Franse verzoek niet wat zit. Het is met voorzichtige in stemming ontvangen Men gaat er van uit, dat de verdediging van W.-Europa van vitaal belang is voor de Ver. Sta ten en volgens gissingen van zegslieden te Washington is het mogelijk, dat de Ver. Staten hun strijdkrachten in Euro pa geleidelijk zullen versterken, terwijl daarnaast divisies in de Ver. Staten ge reed zullen worden gehouden om op het eerste noodsein naar Europa vervoerd te worden. Het Franse memorandum houdt ver- .der in, dat de Fransen in de komende 3 jaren 15 divisies extra op de been zullen brengen. De kosten hiervoor, voor de modernisering van de bewapening van de bestaande divisies en voor de uitbrei ding van de wapenproductie, zullen in 3 jaar tijds 2000 milliard francs, d.i .plm. 22 milliard gulden bedragen. Het is on mogelijk dat Frankrijk dit alleen zal kunnen dragen. Het gehele economische bestek van het land zou uit zijn verband gerukt worden. De nieuwe verdediging, aldus het me morandum, moet beschouwd worden als een gezamenlijke krachtsinspanning van de Atlantische landen, een stelling, waar niemand bezwaren tegen zal kunnen opperen. Dit collectieve karakter be hoort verwezenlijkt te worden door cen trale politieke en economische organen, één militair commando en een financieel systeem, waarin de fondsen van de ver dediging worden gecentraliseerd. Frankrijk geeft thans 8,2 pet. van zijn nationale inkomen uit aan defensie, te gen de Ver. Staten nu ongeveer 10 en Nederland 7,7 petwaarbij men er reke ning mee moet houden, dat Frankrijk zowel als Nederland zwaar geleden heeft door de oorlog en er dus veel geld voor de wederopbouw nodig is. Het ver baast enigszins, dat Frankrijk nu 659000 man onder de wapenen heeft en dat het ondanks dat zo weinig divisies op kan stellen. Het zal dus hoofdzakelijk aan wapenen mankeren. Engeland wil meer wapenen pro duceren. Ook Engeland heeft een memorandum over de bewapening aan president Tru man gezonden. Engeland wil zich in het bijzonder op een verhoging van de wa penproductie werpen, zonder het econo mische herstel van het land in gevaar te brengen. Het budget voor de defensie bedroeg dit jaar 780 millioen pond (d.i. plm. 7,8 milliard gulden). Gedurende 3 jaren wil Engeland in totaal 3400 milli oen pond (d.i. plm. 34 milliard gulden) aan de defensie besteden. Engeland meent voldoende geoefende reservisten te hebben een millioen nieuwe recru- ten en vier millioen oudstrijders om aan noodtoestanden het hoofd te kunnen bieden. Ook Engeland zal deze nieuwe uitgave van 1000 millioen pond in 3 jaar niet al leen kunnen dragen en men hoopt, dat Amerika er de helft van voor zijn reke ning zal nemén. Het zal niet anders kunnen, dat in West-Europa maatrege len getroffen zullen worden om ook eco nomisch aan de nieuwe toestand 't hoofd te bieden. Beperkende maatregelen voor de verbruikers en hogere belastingen zullen welhaast onvermijdelijk blijken. De keuze tussen kanonnen en boter is steeds onaangenaam, doch men moet zich realiseren, dat het tijdperk van de boter toch ook afgelopen is, wanneer men nu niet voor de kanonnen gaat zor gen. Het principe, en daar wilden wij deze week de aandacht op vestigen, staat nu overal wel vast, de snelheid waarmee men voor de kanonnen kan zorgen, is nu nog het enige probleem. Korea. Over de strijd in Korea zelf, de aan leiding tot de inspanning van de Weste lijke landen, is weinig nieuws te melden. De terugtocht van de Amerikanen is vertraagd en in het Zuiden van het front hebben zij zelfs een tegenoffensief ingezet. Meer naar het Noorden echter zijn de Noord-Koreanen er in geslaagd troepen en tanks over een belangrijke ri vier te zetten, zodat men de toestand nog steeds niet in de hand heeft. De Veiligheidsraad is vorige week on der Russisch voorzitterschap bijeen ge weest, maar men is geen stap opgescho ten. België. De afstand van Koning Leopold heeft de katholieke volkspartij in België voor ernstige moeilijkheden geplaatst, daar de felle Leopoldisten er geen genoegen mee nemen, dat de regering voor de so cialistische en liberale druk gezwicht is. Het zou nog wat te ver gaan om van een splitsing bij de katholieken te spre ken; men hoopt dat Koning Leopold dopr een boodschap aan alle Belgen zich ach ter kroonprins Boudewijn te scharen, dit onheil voor de katholieken kan voorko-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1