Cjroen rwartsJ~exels in het harL, Den Burg en Omgeving vierden feest onder een stralende oranje-zon Optocht met versierde fietsen, autopeds enz. Texels Fanfarecorps was de gehele dag in touw! FILM NIEUWS S BUITENLANDS WEEKOVERZICHT ZATERDAG 9 SEPTEMBER 1950 TEXELSE 63e JAARGANG. No. 6458 COURANT Uitgave N.V- v h. Langeveld DeRooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Eurg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrek.: Rotterdamsche Bank en CoÖp. Boerenleenbank- Postgiro 652- Abonnèmentsprijs f2,75 per half jaar. HET WEER WAS WEER BEST (oen Den Burg (en wijde omgeving!) Woens dag feest vierde. Het weer was best èn de organisatie was ook prima! Onze feestcommissie heeft alle lof voor de spontane medewerking welke zij van alle zijden heeft mogen ondervinden: van de politie, van de T.E.M., van Ge meentewerken, van vele midden standers en men verzoekt ons vooral te melden, dat de heer JacRoeper het feestterrein belangeloos ter beschikking had gesteld! Onlangs werd er gevraagd., wie een passende naam voor de „vereniging voor volksspelen en Texelse folklore" wist- Wij zouden zeggen: „Eendracht maakt macht", want opnieuw is geble ken, dat een feest in elk opzicht kan slagen als iedereen medewerktDe grootste medewerking heeft ons de goede zon verleend: Ze straalde dat het een lust was. Woensdag. Klokslag acht uur weerklonken de eerste tonen van het Wilhelmus vanaf de toren aan de Binnenburg. Na ons Volkslied werden verschillende andere nationale liederen gevpeeld. Tot ver in de omtrek was de muziek te horen, want het was een bijzonder fraaie September dag, een zoals wij gedurende de ..zomer" slechts zelden hebben kunnen genieten. Ja, de Oranjezon straalde dat het een lieve lust was en overal zag je al kinde ren op hun Paasbest, met vlaggetjes en oranje getooid. Ook wapperden in de vroegte al heel wat vlaggen. Toen de muzikanten naar de begane grond waren afgedaald werden zij door de feestcommissie op een echte feestsi- gaar verrast en de gemeentewerklieden werd eveneens een rokertje gepresen teerd. Omstreeks 9 uur verzamelde de jeugd zich op de Groeneplaats om deel te nemen aan de optocht met versierde fietsen, versierde autopeds en versierde karretjes. Onder de vrolijke tonen van ons practisch volledig fanfarecorps werd een rondgang door Den Burg gemaakt Wij telden niet minder dan 65 versierde fietsen, autopeds en karretjes. Ja, de be langstelling was bijzonder groot. Op het feestterrein aan de Hollewalsweg werd de uitslag bekend gemaakt. Dat was niet gemakkelijk, want bijna alle kinderen hadden hun uiterste best gedaan om een prijs in de wacht te slepen! Hieronder zullen wij de namen der prijswinnars la ten volgen, eigenlijk hadden wij de na men van alle deelnemende jongens en meisjes willen noemen, want ze verdie nen allemaal een pluim. Urenlang heb ben ze dikwijls dapper bijgestaan door hun ouders aan hun kunstzinnige ob jecten geploeterd en de meesten van hen zullen Woensdag wei heel vroeg uit de veren zijn geweest! Uitslag autopeds t20 deelnemers): 1. Reijer Huisman Jzn. 2. Frits de Jong Hz 3. Jan Edward Craanen. Versierde fietsen (26): Jan Aris v. d. Slikke Adrzn., 2 Jan Koorn M.Jzn., 3 Fnts Agter Jzn. Gaarne vermelden wij nog apart de keurige kroon, welke op de fiets van Niek Blom prijkte. Als de fiets zelf be ter versierd was geweest had Niek zeker een prijs veroverd. Een keurige groep vormden ook de kinderwagens, karretjes e.d., totaal 14 stuks. Hier lag voor de jury de moei lijkste taak. Na wikken en wegen werd de uitslag door de prima werkende mi crofoon bekend gemaakt: 1. Tineke Oele Jd., het hoogste aantal punten van alle versieringen; 2. Henry Rijk Wzn.; 3. Ka- rel de Jong, Waaldei straat. Karel's auto had twee koplampen van knalgele dah lia's en twee achterlichten van donker rode dahlia's. Frida Swart een kleu ter nog zat heerlijk aan een ijsje te likken toen wij haar in een smaakvol versierde kano op de foto zetten. Er wa ren ook zeer originele voorstellingen bij: twee kinderen van de familie A. v. d. Kerkhof reden in een keurig versierd wagentje waarop stond: „Wij gaan de burgemeester halen". Willy Geus en Piet en Netty le Noble liepen als drie kleine kleutertjes onder „moeder's pa raplu". Op die paraplu stond: „Zomer 1950",. .de kleuters waren in water dichte kleding gestoken! De eerste prijswinnaars en enkele an deren, die ook gauw in het schootsveld van onze camera kwamen, hebben wij vereeuwigd, de foto hopen wij Woensdag a.s. af te drukken. Jammer, dat de versieringen slechts kort hun fleur behouden: „bloemen ver welken" en de heide verwelkt ook hoeveel armen vol heide zullen er deze week geplukt zijn? Maar de herinnering aan dit schone bloemenfeest zal niet ver welken, nog lang zullen de kinderen met. vreugde aan de 6e September 1950 te rugdenken. De optocht met versierde fietsen enz. vormde een der hoogtepunten van het feest, zoals in vroeger dagen, waaraan bovenstaand plaatje ons herinnert. Hierop konden de kinderen zich laten inschrijven voor de spelen: vlaggen zet ten in een stoof, hinderniswedstrijden en zo voort. Er was een meer clan 2 meter hoog hek, waar de jongens overheen moesten klauteren en elders hingen 2 autobanden, waar ze doorheen moesten kruipen. Ook stond de mast gereed, die je tot het topje moest beklimmen, wilde je voor een prijs in aanmerking komen. De spannendste strijd werd ontegen zeggelijk geleverd bij de hinderniswed strijden. Hieraan namen ook de meisjes deel, d.w.z. in en aparte strijd, want ie dereen viel het op, dat de jongens veel en veel handiger waren in het klimmen en kruipen (door de band). De wedstrijd leiding zond het ene koppel na het an dere naar de hindernissen, ja dat ging daar kat-achter-kat. En aan de finish stond de heer De Wilt die onafgebroken de namen der winnaars noteerde. Als ratten schoten de» jongens onder een zeil door en als echte jongens van Jan de Wit klommen zij over net hoge hekwerk ook verschillende meisjes waren daarin trouwens zeer bedreven! En zo waren er meer wedstrijden, waaraan met grote animo werd deelge nomen. Verscheidene volwassenen volg den met grote belangstelling de presta ties van hun kroost. Na ieder nummer werd meteen de uitslag bekend gemaakt. Hier volgen uitslagen van alle wed strijden: Nog niet op de grote school. Vlaggen in stoof zetten: 1. Cor Ran; 2. Simon Koegelberg; 3. Adn Mantje. Blokjesrapen: 1. Cor Ran; 2 Simon Koegelberg; 3. Karei de Jong. le en 2e klasse, meisjes: autopedrace: Willy Jas; 2. Hanme Koorn; 3. Duwie Boon. Meisjes, vlaggen in stoof zetten: 1. Juultje Swarthof; 2. Anne R. v. d. Gracht; 3. Elsje Witte Jongens, autopedroce: 1. Cor de Groot; 2 Reijer Buisman; 3. Dirk v. Egmond. Jongens, hardlopen met hindernissen- 1 Frans Witte; 2. Ide Moerbeek; 3. Peter Bruin. 3e en 4e klasse, meisjes hardlopen met hindernissen: 1 Annelje Bakker; 2. Jo- pie Bakelaar; 3 Annie Rietje Timmer Meisjes, zaklopen 1. Tiny Hopman; 2. Tiny Eelman; 3 Tiny Brommersma. 5e, 6e en 7e klasse, jorfgens hindernis loop: 1 Max v.d. Kerkhof; 2. Siem Rijk; 3. Izi v.d. Berg. Piet v.d. Slikke was ei genlijk nr. 1, maar hij werd gediskwali- fiseerd, omdat hij al op de Ulo gaat (zie verder onder „Ze hadden vrij, maar 5e, 6e en 7e klasse meisjes hardlopen met hindernissen: 1. Ria de Jong; 2. An nie Smit; 3. Willy Boon, 4. Netty Duin- ker. Meisjes, tonnetjes kruien: 1. Tiny Hop man; 2. Tiny Eelman; 3. Jannie Thies. Jongens, mastklimmen: 1. Enno van Leersum; 2. Evert v. Leersum; 3. Kees v. Kooten; 4. Harry Terpstra. Spnetlopen: 1. Wim Lap; 2. Henk Prins; 3. Simon Rijk. De prijzen kunnen vanmiddag om 2 uur worden afgehaald bij de heer E. de Jong, Waalderstraat 22, Den Burg. De jongste kinderen hebben hun prij zen op de Feestdag zelf reeds in ont vangst mogen nemen De voorzitter van de Feestcommissie, de heer G. Michels, ontpopte zich hierbij als een waardig plaatsvervanger van Sunderkiaas. Deze prijzen waren GRATIS uitgeloofd door De Toko, K. Mantje en Jn. Stam! 's Avonds werden op de Groeneplaats spelen gehouden voor volwassenen. De arena voor de strijd om de man en de vrouw was gedurende de wedstrijd om sloten door een dichte haag toeschou wers, die netjes achter de touwen ble ven. Honderden feestvierenden namen DE VLAGGEN WAPPERDEN. Onze feestcommissie heeft ons verzocht de burgerij hartelijk te bedanken voor het uitsteken van de vlag. Onze slagzin voor deze week was „Een feestvierend dorp is een vlaggend dorp" en de bevolking is op haar zolders ge klommen en hééft de driekleur uitgestoken. In alle straten wap perde het rood, wit,blauw vro lijk onder de stralende zon. Dat verhoogde de stemming zeer. Zou onze feestcommissie niet eens een wedstiijd kunnen uit schrijven „In welke straat wap peren, procentsgewijs natuurlijk, de meeste vlaggen?" Hoofdprijs een fles Oranjebitter voor het bestuur van de zegevierende Su re ton.' BEDRIJFSVERGUNNING. Aan de heer J J. Bakker, De Koog K 83 is vergunning verleend tot het vestigen van een inrichting, waarin een restaurantbe drijf zal worden uitgeoefend in het per ceel K 83, te De Koog. DE ROBBEN BOFFEN. 1 September is de jacht op robben weer opengesteld. Het domein van deze dieren is alleen bereikbaar met een boot. Omdat de Vliehors en het omliggende gebied door de militaire luchtmacht tot oefenterrein zijn gekozen, mogen daar thans geen particuliere boten varen, zo dat van jacht op robben nu geen sprake kan zijn. ZE HADDEN VRIJ, MAAR.... Ons gemeentebestuur had ook de Ulo leerlingen in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de spelen, welke Woens dag jl. gehouden werden, maar voor de ze jongelui was alleen het zaklopen op 't programma geplaatst. Sneu voor hen, maar een volgende keer zal ook voor hen een denderend programma worden sa mengesteld, aldus bericht ons de Feest commissie. - 'V.lè „NINOTCHKA". Een reprise van Ernst Lubitsch' voor treffelijke comedie, waarin hij op gees tige wijze de draak steekt met Sow jet- Rusland en de humorloze ernst van de verpolitiekte mens. Een leven vol angst en zonder gezelligheid! Garbo's Ninotch- ka is subliem En de rest in de be zetting is even goed: Sig Ruhman, Alexander Granach, Felix Bressart en Melvyn Douglas. Kostelijk filmde Lubitsch het fuifje van de Sowjetmannen in de kamer, waarbij de camera buiten de kamer blijft terwijl men toch de gang van zaken pre cies volgt. „RIDDER ZONDER VREES". Wie deze titel leest en verneemt, dat de komiek Joe E. Brown in deze rolprent de gevierde man is, weet, dat hem een geestige klucht wacht. Wij ontmoeten hier Joe E. Brown als reporter bij een krant. Weinigen, ach niemand ziet hem voor vol aan, maar zijn hoofdredacteur houdt hem de hand boven het hoofd en geeft hem de belangrijkste gebeurtenis sen te verslaan. Dat die Brown lang niet achterlijk is. bewijst dit verhaal, waar om u van A lot Z zult schateren. Neerlands Nieuws. O.a. Koningin Juliana en Prins Bern- hard brengen een 2-daags bezoek aan Zeeland. Tewaterlating van de kruiser „De Zeven Provinciën" in Rotterdam. deel aan het spel, dat dus nog steeds zeer populair is. Voor de deelnemers is het een en al spanning, van meet af aan, want er wordt met een tekort aan vrou wen gestart en als de muziek plotseling ophoudt moet men een schone aan de haak zien te sJaan. Dit is dan de strijd om de vrouw en bij die om de man is het idem. Wie misgrijpt moet de ring verla ten en weer wordt het aantal vrouwen tot een „tekort" gereduceerd. Dat gaat zo door tot de !aatste twee mannen (of vrouwen) om de laatste vrouw (of man) strijden. Strijd om de vrouw. 1. Th. Witte Czn.; 2. Jan Maat; 3 DielT Verstegen. Strijd om de man: 1. Ellie Verstegen; 2. Nellie Eelman; 3. Lenie Dijt. Voor de hardloopwedstrijd voor paren bestond eveneens grote belangstelling. De paren werden met een grote (bad) doek stevig aan elkaar gekoppeld om het been. Midden in het parcours stond een bank en dat bleek voor menigeen een gevaarlijke klip te zijn, want er bui telde nu en dan een paartje over de ste nen. Dat gaf natuurlijk pret en jolijt. Hardlopen voor paren: 1. Adam Keij- zer en mej. Nelly Agter; 2. Jac. Witte en mej. Nelly v. Egmond; 3. Van Laar en mej. A. Kikkert. Het feest op de Groeneplaats was juist afgelopen, toen het begon te regenen en een harde wind stak op Velen gingen hierna dansen in Hotel „Texel", „De Oranjeboom" of het „Casino" ZILVEREN JUBILEUM. De heer Th. J. Witte, commies-titu lair bij de belastingen ólhier, herdacht gisteren de dag waarop hij vóór 25 jaar in dienst trad bij de Fiscus. Wij wensen de jubilaris van harte geluk en nog vele jaren indien mogelijk in een periode van minder belastingdruk en zónder dwangbevelen IN VASTE DIENST. De heer G. Troost, De CocKsdorp, is benoemd tot kantoorhouder bij de P.T T. in vaste dienst. Voordien was hij daar sinds 1 Juni 1918 als zodanig op arbeids overeenkomst werkzaam, nadat hij er anderhalf jaar als waarnemend kantoor houder had gefungeerd. De heer Troost is reeds meer dan tien jaar in dienst bij de P.T.T. Hij begon als hulpbesteller te De Cocksdorp op 1 Jan 1940, daarna was hij als waarnemend kantoorhouder werkzaam in Breezand, Oosterend en Oudeschild. VISAFSLAG OUDESCHILD. Aangevoerd van 28 Aug t.m. 2 Sept. '50: 11301 kg garnalen; 5 kg tong; 141 kg kruikels; 3150 kg garnalenpuf. GESLAAGD. Wim J. Grisnigt, de Hal B 7, Den Burg behaalde te Bandoeng (Indonesië) het middenstandsdiploma. Zo ziet men weer, dat men met een sterke wil ook onder moeilijke omstandigheden zijn doel kan bereiken! STEMMEN BIJ VOLMACHT. Burgemeester en Wethouders der ge meente Texel brengen ter kennis van be langhebbenden, dat tot en met 31 De cember a.s. ter secretarie dezer ge meente kosteloos verkrijgbaar zijn de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht t.e stemmen. De gelegenheid daartoe is opengesteld voor de kiezer, wiens werkzaamheden medebrengen, dat hij herhaaldelijk of althans in het gedeelte van het jaar, waarin een stemming valt, werkzaam pleegt te zijn buiten de gemeente, waar hij op de kiezerslijst is geplaatst. De echt genote van de kiezer, die in dergelijke omstandigheden verkeert, is eveneens I bevoegd bij volmacht te stemmen, voor- zover zij met hem in de regel buiten de 1 gemeente verblijft. Texel, 4 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Texel De loco-burgemeester, S. DE WAARD. De Secretaris, P BEEMSTERBOER LOSLOPEN VAN RAMMEN. Burgemeester en Wethouders der ge meente Texel wijzen betrokkenen op het bepaalde in artikel 4 der voor deze ge meente vastgestelde veeverordening, krachtens welk artikel het verboden is; a. rammen van één jaar en ouder, an ders dan voorzien van twee spannen, be vestigd aan tenminste drie poten, en rammen, beneden de ouderdom van één jaar, anders dan voorzien van één span, bevestigd aan twee poten, tussen 1 Sep tember en 1 October in de weide te la ten lopen; b. rammen tussen 1 en 25 October in de weide te laten lopen. Het verbod onder a. bedoeld is niet van toepassing op rammen, in de weide lopende, vastgemaakt aan een genoeg zaam sterke lijn of ketting, welke stevig is bevestigd aan een spil, paal of boom, zodanig, dat de dieren zich niet kunnen losrukken en mits voorzien van ten min ste één span aan twee poten. In buitengewone gevallen kan door Burgemeester en Wethouders van het bepaalde in artikel 4 ontheffing wórden- verleend. Overtreding van bovengenoemde be paling wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste driehonderd gulden, terwijl het dier, waarmede de overtreding is gepieegd, kan worden ver beurd verklaard. Texel, 5 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Texel, De Loco-bui gerfteesier, S DE WAARD. De Secretaris, P. BEEMSTERBOER ZON, MAAN EN HOOG WATER. De zon komt 9 Sept op om 6,06; onder om 7,06. Maan: 12 Sept. V.M., 18 Sept. E.K. Hoog water ter rede van Texel: 9 Sept. 7,15 en 7,50. 10 Sept. 8,10 en 8,39. 11 Sept. 8,56 en 9,20. 12 Sept. 9,34 en 9,58 13 Sept. 10,11 en 10,34. 14 Sept. 10,50 en 11,09. 15 Sept. 11,25 en 11,43. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. GIFTEN AFD. TEXEL VAN „HET WITTE KRUIS" Mej. B Den Burg f 5,v.d. H„ idem 1 1,50; Mevr. W. idem f2,50; G. B.-B. id. f 2,50; fam. L. id. f 2,50; fam. K., id. f 0,50 G. S. id. f 2,50; fam. K id. f 5,—; B. F. id f2,50, fam. B. id f 5,H. B Oudeschild f2,50; Mevr. K. De Cocksdorp f2,50; P. B., Eierland f 1,J. P., wijk H f2,50; fam. V., nabij Den Burg f 1,mej. A. E. Oosterend f 10, In W.-Europa beginnen de eerste maat regelen af te komen, die wijzen op een daadwerkelijke versterking van de de fensie. Wakker geschud door de agres sie in het Verre Oosten, moreel en finan cieel voorgegaan door de Ver. Staten, hebben zowel Engeland, Frankrijk als Belgie aangekondigd, dat de diensttijd zal worden verlengd. In Engeland wordt de diensttijd nu van 18 maanden op 2 jaar gebracht, terwijl ook de salariëring wordt verhoogd om een militaire loop baan aantrekkelijker te maken. De kos ter* hiervan zullen ongeveer 70 millioen pond per jaar bedragen. Het resultaat van deze verlenging van de oefentijd is, dat de komende 6 maanden het leger onmiddellijk zal worden versterkt met ongeveer 77.000 man. In België wordt de diensttijd van een op twee jaar gebracht, terwijl Frankrijk volstaat met een verlc-nging van 1 jaar lot 18 maanden. Zoals men weet, wil Frankrijk zijn aantal divisies in de ko mende jaren tot 20 uitbreiden en daar is deze verlenging noodzakelijk voor. Mi- nister-president PI even maakte dit be sluit van de regering bekend in een re devoering te Straatsburg, waarin hij ook enkele opmerkingen maakte over West- Duitsland. Vooral Frankrijk, dat in 80 jaar tijds nu driemaal met Duitsland in oorlog is geweest, heeft steeds grote vrees getoond voor een mogelijke nieu we Duitse aanval en is dientengevolge steeds afkerig geweest van een Duits le ger of het nu een pplitieleger was of met. Doch nu moest Pleven erkennen, dat de militayre ontwikkeling in Oost- Duitsland (waar de zgn. volkspolitie 100,000 man telt) de Franse regering dwingt „zekere Duitse problemen met nieuwe ogen te bezien". Met name acht te Pleven het noodzakelijk, dat de fede rale Duitse regering over een politie macht zal beschikken, die de rust in het binnenland zal kunnen handhaven, mochten de Oost-Duitsers en hun West- Duitse geestverwanten de dreigementen die zij op iedere bijeenkomst laten ho ren, in daden gaan omzetten. Van een Duits leger kan volgens de Fransen geen sprake zijn. De verdediging van Duits land moet volgens hen verzekerd worden door een groter aantal geallieerde divi sies in Duitsland. Een gedeelte van de nieuwe Franse troepen zal dan ook daar worden gelegerd. Wij hebben er enkele weken geleden reeds op gewezen, dat in een Frans memorandum aan Washing ton de wens werd uitgesproken, meer Amerikaanse troepen in Duitsland te stationneren, zowel voor dé versterking van de defensie als voor de verzekering, die dit a.h.w. voor West-Europa zou in houden: de wetenschap nl. dat Amerika West-Europa niet als een voorterrein voor de eigenlijke hoofdlinie langs het Kanaal zal beschouwen. Er is echter meer. Ook de Franse regering zal onge twijfeld de noodzaak inzien om op de duur tot de vorming van een Duits leger over te gaan, doch zij wil in de eerste plaats zorgen, dat Je Westelijke landen in Duitsland over een legermacht be schikken, waarvan dit eventuele Duitse leger een aanvulling zal zijn, zodat een bedreiging van West-Europa door een geheel zelfstandig Duits leger niet te vre zen valt. Dit is de garantie, die de Fran sen eisen en het ziet er naar uit, dat hun stelling op het ogenblik de instemmnig van de Amerikanen heeft. Weliswaar hebben dezen zich niet bemoedigend uit- j gelaten over net zenden van meer troe- pen naar Europa, doch het zou niet te verwonderen zijn, als men daartoe bin- nen met al te lange tijd zou overgaan, j Doch niet alleen op dit standpunt wenst Frankrijk gemeenschappelijke ac tie. De herbewapening is nog te veel de zorg van elk land afzonderlijk. Frankrijk j wil meer solidariteit. Het wil een Euro- 1 pees militair budget, waarvan de lasten 1 naar evenredigheid zullen worden ge dragen door alle deelnemers. Vooral I meer samenwerking bij de aankopen j door de defensie noemde Pleven noodza- kelijk om concurrentie en nodeloze prijs- I opjagingen te voorkomen en hij wees daarbij op de fantastische stijging van de wolprijzen in Australië, die de laatste weken met bijne 300 pet. gestegen zijn. j Hem zweefde een soort ministerie van i bevoorrading voor de defensie voor de geest. Een nieuw orgaan behoeft hiervoor niet te worden geschapen. Het zou nl. vrij eenvoudig zijn deze zaken door de O.E.E.S.. de organisatie voor Europese economische samenwerking te laten be hartigen Tot zover de plannen. De plaatsvervangers van de ministers van buitenlandse zaken van de Atlanti sche Raad zijn op hun tweede bijeen komst tot de slotsom gekomen (wel hoofdzakelijk door de Amerikaan Spof- ford ingegeven), dat de tot nu toe voor gestelde defensiemaatregelen onvoldoen de zijn. Het schijnt wel enige tijd te du ren voor iedere regering van de ernst van de toestand doordrongen is en van het standpunt uitgaat, dat waar een wil, is, ook een weg kan worden gevonden. Er is nu een voorrangsprogramma voor de productie van wapentuig opgesteld en de regeringen is aanbevolen onmiddellijk orders te plaatsen, die zo groot mogelijk zijn in verhouding tot de bestaande pro ductiecapaciteit. Men heeft geen tijd ver loren laten gaan met de detailkwesties zoals de financiering. Dat zal later, met Amerikaanse hulp, wel terecht komen want snelheid is boven alles geboden. De tijd is voorbij, dat men geleidelijk de le gers kan gaan opbouwen. Men kan niet spreken van 1953 en 1954; 1951 en 1952 eisen reeds het volle pond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1