Cjroen ^warLr Jexeh in het harL. C. de Koning werd benoemd tot burgemeester van Texel m m Pijn ?'n Mijr.hardtje ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1950 TEXELSE 64e JAARGANG. No. 6462 COURANT Uitgave N.V- v-h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Eankrek.: Rotterdamsche Bank en Coöp. Boerenleenbank Postgiro 652. Abonnementsprijs f 2,75 per half jaar. vfci: sk;#8bRl „De heer C. de Koning, oud-resident van Banka en Billiton is met ingang van 1 October 1950 benoemd lot burge meester van Texel", aldus het korte be richt, dat ons Donderdagochtend bereik- I te. Het langverbeide bericht, want al we- kenlang verwachtten wij de benoeming. „De nieuwe burgemeester woont in Noordwijk aan Zee", zo vernamen wij. Al spoedig had de telefoondienst ons in verbinding gebracht met Noordwijk (aan Zee), maar de burgemeester bleek juist naar Leiden te zijn vertrokken. Om half vier, zo werd ons verteld, zou hij terug zijn. Wij slaagden er onderwijl in een foto te bemachtigen van onze nieuwe burgemeester. ,,In Indië genomen". Ja, lezers, onze nieuwe burgemeester heeft bijna de helft van zijn leven in In donesië gewoond en gewerkt Om precies te zijn: 22 jaar. Onze nieuwe burgemeester is op 24 November 190-1 in Rotterdam geboren. Hij volgde daar de middelbare school en ging in Leiden Indologie studeren. Na zijn doctoraal examen, in 1928, vertrok hij naar Indonesië en kreeg daar een ad ministratieve functie op het departe ment van het binnenlands bestuur. Ver volgens werd hij controleur in Bandung en Batavia Daarna werd de heer De Ko ning benoemd tot residentie-secretaris te Buitenzorg. In 1937 werd hij met een speciale opdracht in Oost-Java belast, en daarna verrichtte hij opnieuw be- stuurswerk. Toen de Jappen Indonesië overvielen werd ook de heer De Koning gevangen Mj Een der hoogtepunten van het feest te Den Hoorn was de optocht met ver sierde fietsen enz. Hieiboven ziet u de Bonbonnière(Souwtje Duinker), die de eerste prijs behaalde. genomen. Drie jaar lang is hij geïnter neerd geweest (in Probolinggo). „Ik kwam ernstig ziek uit het kamp", merk te de burgemeester op. Deze enkele woorden herinnerden ons aan een donke re tijd: de Jappen waren allesbehalve zachtzinnig van aard en degenen die niet in hun schuitje wilden stappen werd het leven van dag tot dag ondragelijk ge maakt. Hoevelen lieten in die kampen het leven? Begin 1946 keerde de heer De Koning met zijn gezin naar Nederland terug. Hij vestigde zich in Noordwijk, doch juist lang genoeg om er één strenge Holland se winter mee te maken. In April van het volgende jaar vertrok hij andermaal naar Indonesië, om in Batavia de functie van assistent-resident te gaan bekleden. Ruim 2 jaar later werd de heer De Ko ning resident van Banka en Billiton. „Burgemeester, wat zijn uw hobbies?" „Is er op Texel een kolfbaan?" „Nee, burgemeester, wel een bridge club!" Doe ik ook graag!" was het antwoord, en mijn verdere hobbies? Wel, mijn ge zin!" „Dus u is gehuwd!" „Ik heb zes kinderen. Hoe staat het met het onderwijs op Texel, mijn oudste dochter gaat naar de H.B.S." Wij konden de burgemeester medede len, dat vlakbij, in Den Helder, een H.B. S. is. En terloops merkten wij op, dat de N.V. TESO de leerlingen gratis ver voert, iedere dag opnieuw. Dal vond de burgemeester een prach tig gebaar! Voorts konden wij hem mededelen, dat Texel o.m. een ULO, een landbouw school en een landbouwhuishoudschool ujk is. Ten slotte vernamen wij nog, dat de burgemeester de Protestantse Gods dienst belijdt (Ned. Herv.) Hij is niet aangesloten bij een politieke partij, doch georiënteerd op de Partij van de Arbeid. Als onze nieuwe burgemeester straks voet aan wal zet zal hij een voor hem nieuw eiland betreden: „In mijn prilste jeugd heb ik eens een reis naar Texel gemaakt, maar nadien heb ik het eiland niet meer gezien", aldus de burgemees ter. Als laatste vraag lanceerden wij: ,,En wanneer zal uw installatie plaats heb ben?" (Wij dachten toen aan onze prijs vraag Wanneer wordt onze nieuwe burgemeester geïnstalleerd?") Daarop moest de burgemeester het antwoord schuldig blijven Wij hebben de burgemeester hartelijk bedankt voor het onderhoud en roepen hem langs deze weg namens alle ingeze tenen van Texel een hartelijk welkom toe. HAAI GEVANGEN. Door schipper B. Vlaming van de TX 11 werd Donderdag een haai aange bracht, gevangen in de Noordzee. Het was een zgn. reuzenhaai van ruim 2 m. lang, hij woog 80 kilo. Het beest is door de heer P. Kaan aangekocht voor f 14,50 en naar Amsterdam verzonden. Wat er verder mee gebeurt, is nog niet bekend. ELECTRISCHE INSTALLATIE. Na gehouden aanbesteding is door de Coop. Boerenleenbank de uitbreiding van de electrische installatie opgedra gen aan de heer A. de Wilt. NIEUW PENSIONBEDRIJF. Door de Minister van Econ. Zaken is aan de heer G. C. Kikkert vergunning verleend tot het vestigen van een in richting, waarin een pensionbedrijf zal worden uitgeoefend in het perceel H 120 (De Westen). NAAR HUIS! Chr. v.d. Shkke (Den Burg); M. Boo gaard (Zevenhuizen); G. Tuinder (Den Burg) en H. Bakker (Duinweg) zijn 15 September met het schip „Generaal Bal- lou" uil Batavia vertrokken. Zij hopen in de eerste week van October in Hol land te zijn. Welkom thuis, jongens! NOODWET OUDERDOMSVOORZIE NING. Er blijkt soms misverstand te bestaan aangaande de toekenning van een uitke ring krachlens de Noodwet Ouderdoms voorziening. Dikwijls wordt gedacht dat deze uitkering bij het bereiken van de Go-jarige leeftijd automatisch wordt verstrekt. Deze mening is onjuist. Zij die de leeftijd van 65 jaar hebben be reikt en menen aanspraak te kunnen maken op bovenbedoelde uitkering, die nen zich te vervoegen op het gemeente huis, afdeling Sociale Dienst, waar de betreffende formulieren worden inge vuld. Bewijsstukken, betreffende inko men en vermogen dienen te worden me degebracht. J W LAMDIiOUWHUISHOUDSCHOOL DEN BURG. Men schrijft ons: Zoals u uit de adv. kunt vernemen, zijn we van plan ook deze winter weer avondcursussen te geven. De knip- en naaicursus is het meest geschikt voor hen, die nog geen vaardig heid met naald en schaar hebben en de grondbeginselen willen leren. Later kan er dan bij voldoende deelname een ver volgcursus gegeven worden. De stoffen, die u moet gebruiken, komen voor eigen rekening. De aangekondigde kookcursus is het meest geschikt voor hen, die de eenvou dige gerechten kunnen bereiden en nu eens wat afwisseling in het menu willen aanbrengen. Zo /.al in veel lessen meer aandacht worden besteed aan het ge bruik van recepten uit de fijne keuken. Speciaal het opdoen, garneren, alsmede het tafeldekken en dienen wordt uitvoe rig besproken. Dit laatste is wel heel geschikt voor hen, die 's zomers hun gasten eens iets bijzonders willen geven. De gebruikte grondstoffen moeten wor den vergoed. Het aantal plaatsen in de cursussen is beperkt; voelt u er voor, geeft u dan direct op! PROMOTIE DS. G. HARTDORFF. Ds. G. Hartdorff hoopt Woensdag 27 September te Utrecht te promoveren tot doctor in de theologie. Promotor is prof. W. C. Unnik. Zoals bekend is Ds. Hartdorff van Ju li 1945 tot Febr. 1948 predikant geweest bij de N.H. Gemeente De Waal en De Koog. Ds. Hartdorff is 18 Maart 1919 te Am sterdam geboren. Na korte tijd hulppre diker in Soest te zijn geweest heeft hij twee en half jaar op Texel gearbeid. In 1948 werd hij beroepen bij de N.H. Ge meente te Antwerpen, welk beroep hij aannam en waar hij nog steeds predi kant is. Ofschoon nem in Antwerpen veel werk op de schouders werd gelegd heeft Ds. Hartdorff blijkbaar toch tijd weten te vinden ter voorbereiding van zijn pro motie. Zijn dissertatie is getiteld „Histo rie of Historisering?" Dit proefschrift behandelt de figuur van Jezus Christus. Ds. Hartdorff doet als het ware een aan val op het werk van prof. S. A. v. d. Bergh van Eijsinga, die betogen wil, dat de figuur van Jezus wel als een ge- loofsobject kan worden beschouwd, maa: geen historische figuur a.il zijn geweest, zoals de orthodoxie Jezus ziet. Ds. Hartdorff, zo vernemen wij nog, heeft in wetenschappelijke kringen een goede naam door de verschillende arti kelen die in belangrijke organen van zijn hand verschenen zijn en nog regel matig verschijnen. Hij is o.a. vast mede werker aan het blad „In de Waagschaal (Ingezonden Mededeling). CURSUSSEN IN DE LANDBOUW SCHOOL. Geen enkele cursus heeft het vereiste aantal cursisten van 12 gehaald. Voor de Algemene Tuinbouwcursus gaven zich op 7 deelnemers, voor de boekhoudcur- sus 5, voor de motorcursus 9, voor de cursus Engelse taal voor beginners 3, voor de cursus Engelse taal voor gevor derden 8 en voor de cursus in veeverlos- kunde 5. De aangifte is thans verlengd tot 28 September. Gegadigden gelieven zich met spoed op te geven bij de heer C. P. Laan, Kogerstraat 21, Den Burg, tele foon 126, aangezien vóór 1 October sub sidie aangevraagd moet worden. De Paardensportdag. Bovenste foto: heer C. Kuiper zeilt op zijn trouwe vier voeter over een muur; midden de heer en mevrouw Kikkeii-Eelman, van Vre- destein" en hun dochter Ria, die de prijzen in de wacht sleepten bij de Tal ly-Ho; onder: de heer KI du Porto heeft zijn paard netjes zitten" geleerd en als aan het verzoek is voldaan wordt het paard door mevrouw Du Porto met een klont beloond. (Andere toto's, o.agevecht met de ram, ringsteken en 4-span in een vol gend nr.) BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 15 tot en met 21 September 1950 Geboren: Marcellinus J. A. zv Joh an A. Bakker en Cornelia Slot. Josephina A. dv Peter L. Claessens en Aldegonda P. Rutjens. Egbert G S. zv Egbert L. J. Lap en Elizabeth Bruin. Wouter M zv Pieter van der Shkke en Maria Berg huis. Teunis zv Dirk Bakker en Marretje Kalis. Ondertrouwd: Dirk Buijs en Bieuwkje Waldus. Jacob Schaatsenberg en Johan na de Gooijer. Dirk Lemstra en Cornelia Bakker. Getrouwd: Wim Wildeboer en Die- wertje Vlaming. Alle Dootjes en Geer- truida van Liere. Pieter P. Bakelaar en Naantje M. Plaatsman. Overleden: Elisabeth C. Bolier, wed. v. Jan Keijser, 59 jaar. Gevonden: 1 sleutel, 1 br. riem, 1 pad- vindersriem, 1 hooivork. VERLOF A In de Nederlandse Staatscourant van 18 September is opgenomen een besluit, I waarbij het maximum aantal verloven A voor de gemeente Texel is vastgesteld op i vijftien. VISAFSLAG OUDESCHILD. Aangevoerd van 11 tot 16 Sept. 1950. 143 kg Bot; 11573 kg Garnalen; 21 kg Kabeljauw; 19 kg Rog; 75 kg Schar; 10470 kg Schol; 183 kg Poon; 630 kg Tar bot; 5905 kg Tong; 2182 kg Wijting; 3Ó4 kg Kruikels; 768 kg Kokhanen. 300 PAKKEN STRO VERBRAND Dinsdagmiddag om kwart voor vijf werd de brandweersirene te Den Burg in werking gesteld. „Brand in het Ger- ritsland". De brandweer rukte zeer snel uit, maar er behoefde geen water te wor den gegeven, want de brand woedde in een op het land gebouwde stapel (ongeveer 300 pakken) stro, ger stestro, dat de vorige dag juist dooi de heer P. Bakker, Kogerweg, was ver kocht voor verscheping naar elders. Re kent men de prijs op 12 gulden per 1000 kg, de hoeveelheid stro op ongeveer 16.000 kg dan is hier toch voor bijna f 200.- verloren gegaan. Vlak bij het stro lag een hoop kaf, welke in brand was gestoken, nadat de dorsmachine het werk (Maandag) had opgeleverd. CONCERT VAN „SINFONIA" OP TEXEL. Hedenavond, 23 September geeft het Hoornse orkest „Sinfonia" een con cert in het Casino te Den Burg. „Sinfonia" is een orkest van plm.. 25 musici in kleine symphoniebezetting, dat m Hoorn en omstreken zich met zijn concerten een uitstekende naam heeft verworven. Het biedt een gevarieerd programma met o.a. de ouvertures Al- ceste van C. W. von Gluck, La Muette de Portici van Aubert, enkele van de mooi ste walsen van Strausz en Waldteufel, Balletmuziek van Schubert, Hongaarse dansen van Brahms. De bekende Hoornse zanger Karei La- verman zal o.a. gedeelten zingen uit de populaire operette „lm weiszen Rössel", dat onlangs tijdens de Hoornse Culturele week met groot succes ten tonele ge bracht werd. Gezien de successen door Sinfonia en solist reeds met dit pro gramma geboekt, wacht ons een genot volle avond. VAKONDERWIJS. Elders in dit blad zuil u een adv. vin den van de afd. Texel der Vereniging tot bevordering v.h Vakonderwijs in West- Friesland. Ook deze winter worden weer cursus ten gegeven voor beginners en gevor derden. Jongens, die niet in de gelegen heid zijn om, om welke reden dan ook, een ambachtsschool te bezoeken, kunnen zich toch bekwamen in het theoretisch gedeelte van hun vak. De practijk leren ze overdag bij nun baas. Het vakteke nen en wat hier verder bij te pas komt, kunnen zij gedurende 4 avonden per week bij ons leren, onverschillig of ze timmeren, smeden of electro-techniek beoefenen. De cursus duurt 4 jaar. De laatste 2 jaar geven een aanvullend on derwijs voor hen die reeds de ambachts school hebben doorlopen Aan het einde van deze 4 jaar kan een examen worden afgelegd voor bovengenoemde vereni ging, die, indien dit examen blijk heeft gegeven van voldoende kennis, een di ploma uitreikt, dat zeer zeker grote waarde heeft bij eventuele sollicitaties.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1