Cjrocn ^warL- Jex els in het L, Texel zal zijn nieuwe burgemeester een ijke ontvangst bereiden SANAPIRIN jaagt kou en pijn uit Uw body feesteli Burgemeesterswoning Pontveer-Peinzerij Pijnloos scheren! Oud-leerlingen landbouwschool wacht aantrekkelijk winterprogramma een BUITENLANDS WEEKOVERZICHT ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1950. TEXELSE 64e JAARGANG. No. 6464 COURANT Uitgave N.V- v h. Langeveld DeRooij 3oekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Eurg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrek.: Ftfotterdamsche Bank en Coöp. Boerenleenbank- Postgiro 652- Abonnementsprijs f 2,75 per half jaar. Texel heeft het plan opgevat om zijn nieuwe burgemeester op feestelijke wij ze in te halen. Het Dagelijks Bestuur van onze Gemeente heeft de organisatie van deze huldiging in handen gegeven van onze (actieve) Feestcommissie. Burgemeester C. de Koning en diens gezin zullen Zaterdagochtend om half 11 met de gepavoiseerde (versierde) Dokter Wagemaker naar het eiland varen. Om streeks kwart over elf zal Oudeschild worden bereikt. In twee open landauers met twee vierspannen zullen de burge meester en diens familie naar Den Burg rijden. De Paardensportvereniging,, de Waddenruiters, de motorsportvereniging, de motorpolitie, auto's, waarin ons Ge meentebestuur, de besturen van de Texelse Coöperaties en andere verenigin gen hebben plaats genomen, zullen be horen tot de stoet, die zich van Oude schild (over de Hoge Berg?) naar het Raadhuis te Den Burg zal begeven. Aan de rand van Den Burg hoopt men een eiepoort te kunnen bouwen. Wie helpt de feestcommissie aan materiaal? Op het Schilderemd zal Texels Fanfare met wapperend vaandel en slaande trom Villa Weverstraat hoek Julianastraat wordt weei De villa aan de Weverstraat, hoek Ju lianastraat, thans nog door het Weeshuis in gebruik, zal binnenkort door onze nieuwe burgemeester en diens gezin worden betrokken. Het Weeshuis zal de woning ,,Zorg en Geluk" - de voormalige burgemeesterswoning, staande aan de Schilderweg - worden toegewezen. De villa, welke burgemeester De Koning hoopt te betrekken, is feitelijk de aloude ambtswoning van onze burgemeesters: wijlen de heer W. B. Oort en de heer Mr A. F. Kamp hebben dit perceel destijds eveneens bewoond. HULDIGING BURGEMEESTER. De Hoofden van alle scholen en de Besturen van alle Texelse Verenigingen zijn door de Feestcommissie uitgenodigd om vanmiddag om 3 uur in Hotel De Graaf bijeen te ï.omen ter bespreking van de feestelijke ontvangst défilé, enz., enz. van onze nieuwe burgemeester. UITSLAG VAN DE PRIJSVRAAG. „Wanneer wordt de nieuwe burge meester geinstalleerd!? De eerste prijs van deze, door ons blad uitgeschreven prijsvraag, werd gewon nen door mevrouw Boswijk-Ritmeester, te Utrecht. Zij raadde de juiste datum (7 October). De tweede prijs viel ten deel aan de familie Kievit, Groeneplaats 4, Den Burg, de derde prijs is voor de heer (of mevrouw?) P. Bruin, Oudeschild 51. De familie Kievit raadde 5 October, de heer P. Bruin 3 October. De prijzen ver tegenwoordigen een waarde van resp. f 10, f 7,50 en f 5,(Deze bedragen kan men besteden in Boekhandel Parkstraat, tij delijk gevestigd in het perceel Park straat 2). ZON, MAAN EN HOOG WATER. De zon komt 30 Sept. op om 6,40; on der om 6,17. Maan: 4 Oct. L.K., 11 Oct. N.M. Hoog water ter rede van Texel: 30 Sept. 11,42 en 11,54. 1 Oct. en 0,12. 2 Oct. 0,26 en 0,43. 3 Oct. 0,59 en 1,19. 4 Oct. 1,36 en 2,03. 5 Oct. 2,27 en 3,04. 6 Oct. 3,46 en 4,35. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. aanwezig zijn om de stoet vooraf te gaan! Na de installatie ten Raadhuize, wel ke plechtigheid in een .bijzondere zitting van onze Vroedschap zal plaats hebben, volgt 's middags om vier uur een défilé. Opstelling van de deelnemende vereni gingen, w.o. onze vier muziekcorpsen, scholen, enz. enz., op de Wilhelmina- laan om half vier. De route, die de defi- lerenaen zullen nemen is als volgt: Waalderslraat, Stenenplaats, Binnen- burg, langs het Raadhuis, waar onze nieuwe burgemeester en diens gezin het défilé vanaf de stoep van het Raadhuis zullen gadeslaan. Via de Groeneplaats zal de stoet zich naar het Park begeven, waar alle deelnemers zich zullen opstel len voor de zang- en muziekhulde. Na de huldiging en eventuele toespraken volgt receptie ten Raadhuize. De heer De Wilt is zoals u ziet reeds druk bezig met het leren van zijn speech, welke hij volgende week Zater dag namens U.D.lin het Park hoopt at te steken! Zo krijgt Texel tóch een pontveer. Lees ik plots-ling in de krant. Binnen korte tijd een uurdienst Vice Versa vasteland. Dan wordt Texel inderdaad uit Zijn isolement verlost. Dan 's een reisje naar Den Helder Iets dat haast geen tijd meer kost. Heb je eens de boot verlopen, Dat is zon bezwaar niet meer, Eventjes een bakkie drinken En de boot die vaart alweer! Maar toch wil ik niet verhelen Dat daarmede inderdaad Een mooi stukje Texels eigen Voor ons dan verloren gaat. V/ant wat is het toch een pracht tocht Langs de dijk naar Oudeschild, Boven op de Wagemaker In een lucht, zo heerlijk zilt, En dan zie je reeds van verre 't Torentje van Den Hoorn staan, Dan Den Burg, de sluis van Dogger En tegen de einder aan Texels mooie oude molen, Als een fijne silhouet, Schoner dan de beste schilder Op een doek ooit heeft gezet. O, die daken van de huizen En het torentje van Skil, Trots over de dijk heen kijkend, Kleurig, vredig, warm en stil- Nee. de tijd mag het dan dwingen, En het zal wel nodig zijn, Maar te weten dat dit heen gaat, Doet mij innerlijk toch pijn. Wat er ook mag zijn te zeggen Voor een sneller buurtverkeer, Volgens mij is dan ons Texel Feitelijk geen Texel meer- HUIB DE RIJMELAAR- (Ingezonden mededeling). Geen enkele keer zult U meer klagen dat het scheren pijn doet of dat de huid stuk gaat of naschrijnt, indien vóór het inzepen een weinig P urol wordt ingewreven. Met de alg. najaarsvergadering van 26 Sept. heeft de vereniging van Oud-Leer lingen der Lagere Landbouwschool haar winterprogramma heropend. Plm. 50 per sonen waren aanwezig. De voorzitter, de heer F. Roeper verwelkomt in het bijzon der de heren Laan en Van Groningen. Aan het jaarverslag ontlenen wij: De Fraatavonden met Lezingwedstrijden vormden ook dit seizoen weer de hoofd schotel. Er werden zes van deze avonden gehouden met gemiddeld 41 bezoekers. Op deze Praatavonden voerden 18 spre kers uit eigen kring het woord. Daarnaast werden in samenwerking met andere verenigingen drie vergade ringen gehouden met sprekers van de vaste wal Het toneelstuk „Zoin Offer" werd twee maal opgevoerd voor een goed bezette zaal. Aan de cursus Engelse taal namen 39 personen deel, aan de Motorcursus 35 De Stalwedstnjd is dit jaar ver vangen door Stalcontrole, uitgaande van de Coop. Zuivelfaoriek „Eendracht". Aan de excursie over Texel namen slechts 10 personen deel. Verder werd van 7-10 Sept. een excursie naar Over- ijsel gemaakt. O.m. werd het Oliewin- ningsbedrijf te Schoonebeek en de Jaar beurs te Utrecht bezocht. Ook dit jaar werden weer enkele le den ingeschakeld als adspirant-keur- meester op de jaarlijkse Schapenfokvee- dag. Winterprogramma Na de pauze, waarin de aanwezigen werden getracteerd op chocolade met koek, bespreekt de heer Laan het win terprogramma. Vooi de Praatavonden met Lezingswedstrijden hebben zich nu 19 sprekers opgegeven. Er komen ook dit jaar weer twee klassen van sprekers, nl. ouderen en jongeren. De prijswin- ners van vorig jaar kunnen meedoen, maar blijven bui tan mededinging. De vragenbus ondervond vorig jaar weinig belangstelling. De heer Laan hoopt dit seizoen op meer vragen, zodat we aan het eind van het seizoen een avond kunnen houden, waarop deze vra gen door deskundige personen worden beantwoord. Als sprekers voor de grote vergade ringen worden genoemd: Ir Frankena, Drs. Bruin, Ir Maris en de* heer Wester- berg. Het is evenwel niet zeker of al deze personen bereid en in staat zijn om naar Texel te komen Verder zal men proberen de nieuwe film van de Ned. Heidemij hier te laten draaien. Ook wordt nog genoemd de film van de Kalimij te Amsterdam, die dit voorjaar op de Alg. Vergadering van de Bedrijfsver. met zoveel succes werd vertoond. Het bestuur denkt verder aan de spreek beurt van een jonge boer, die in Amerika geweest is. Ook bestaan er plannen voor de opvoering van een toneelstuk in de maand Januari, terwijl zo mogelijk ook weer zal worden meegespeeld op ouwe TE VROEG OF TE LAAT? Woensdag hebben 2 schapen van mevr. de wed. J. Beumkes (Den Hoorn) resp. een eenling en een tweeling ter wereld gebracht. COLLECTE GEZAMENLIJKE MILITAIRE FONDSEN. In de loop van de volgende week zal de jaarlijkse collecte voor de Gezamen lijke Militaire Fondsen worden gehou den; de hieruit verkregen baten zijn be stemd voor o.m. de volgende organisa ties: de Vereniging tot steun aan mili ciens, de Vereniging „Ereschuld en Dankbaarheid" en het Karei Doorman- fonds, welke ten doel hebben het ver lenen van een toelage aan gewonde of invalide militairen, aan de weduwen en wezen van militairen en het helpen van gewezen soldaten, die na hun terugkeer in moeilijkheden zijn geraakt. De gevallen, waarin gedurende de laatste jaren hulp moest worden ver leend, waren vele en willen de Fondsen het goede werk voortzetten, dan zullen zij op aller medewerking moeten kunnen rekenen. Ook de steun van alle Texelaars is daarvoor nodig. Mogen de collectanten de volgende week niet teleurgesteld worden! Namens de vereniging brengt de se cretaris hartijk dank aan het advise rend lid, de heer Laan, die de „motor der vereniging" wordt genoemd. Ook mevr. Laan wordt in deze hulde betrokken, daar zij door haar bijdragen steeds zorgt voor een gezellige sfeer op de vergade ringen. Spr. is ook erkentelijk voor de medewerking van c:hr Van Groningen, die er voor zorgt, dat het werk van de vereniging via de Texelse Courant in. breder kring wordt uitgedragen. De penningmeester, de heer C. van Heerwaarden, kan mededelen dat de ver. er financieel goed voorstaat. Dit- wordt ook bevestigd door het verslag der rekeningnazieners dat bij monde van. de heer Jac. Bakker Johz. wordt uitge bracht. Bestuursverkiezing In plaats van de heer C. P. Witte, af tredend en niet herkiesbaar, wordt de heer Jac Bakker Johzn. als bestuurslid gekozen. De functies zijn als volgt ver deeld: F. Roeper Lzn, Noorden, voorz. Jac. Kikkert, Hoogte, secr., Jac. Bakker Johz. „Amalia" P.H. Polder, penningm. J v.d. Geest, 2e voorz., C. van Heerwaar den, 2e secr. Sunderklaas. Er zullen twee cursussen in de Engel se taal worden gegeven, één voor begin ners en één voor gevorderden. Ook de Motorcursus zal weer worden gehouden. Voor de overige cursussen zal de belang stelling waarschijnlijk niet groot genoeg zijn. Rondvraag. Dhr J. Beumkes deelt me de in „Het Parool" gelezen te hebben, dat de mogelijkheid bestaat, dat de VVV de minister zal vei zoeken geen haven aan het Horntje te maken doch aan die van Oudeschild de nodige verbeteringen aan te brengen. Dit is voor de heer Beumkes aanleiding de aanwezigen op te wekken ook aan dacht aan deze" zaak te schenken. Na het bericht van vorige week moeten we niet menen, dat we er zijn. Spr. is van oor deel, dat het voor de Texelse landbouw van belang is dat de pont er komt, maar wij zullen dan ook bereid moeten zijn daarvoor te vechten. De aanwezigen blijken met deze woorden van de heer Beumkes in te stemmen en van meerde re kanten wordt er op aangedrongen de heer Heule van de Rijkswaterstaat uit te nodigen op een door de ver. te organise ren avond de pontkwestie te bespreken. Hierna volgt sluiting. C.v.Gr. iw—iiiii» ii rr Riparijderij op Texel: Zal-ie raak zijn Hierboven ziet u mevr. D. Huisman-Koorn in actie, terwijl de heer C. Si-huil het paard ment. Bekende namep beginnen weer in de commumqué's van generaal MacArthui op te duiken, namen die eerst de opmars van de Noord-Koreanen aangaven, maar die nu getuigen van snelle vorderingen van de verbonden legers: Seoel, Soewon, Osan, Koemtsjon en Tsjotsiwon. Op zijn minst zijn nu drie divisies Noord-Korea nen geheel van hun achterland afgesne den. De Noordkoieaanse opperbevelheb ber zal waarschijnlijk trachten zijn troe pen zo snel mogelijk naar de 38ste breed tegraad terug te trekken, waarbij veel van de uitrusting door gebrek aan trans port verloren zal gaan. De 38ste breedte graad biedt ook enig diplomatiek respijt, want de opdracht van de Ver. Naties aan MacArthur luidt: terugdrijven van de aanvaller uit Zuid-Korea. Over de vraag of de troepen de aanvaller ook in eigen gebied zullen aan casten, zullen de Ver. Naties zich nog hebben te beraden. En het lijkt niet waarschijnlijk, dat de Ver. Staten zullen trachten een standpunt van afrekenen met Noord-Korea door te drij ven, waarbij wij Russische veto's nog buiten beschouwing laten. Dat de com munisten, of het nu Russen, Chinezen of Noord-Koreanen zijn, op het ogenblik de zaak op de spits zulien drijven, is even min waarschijnlijk. Deze Koreaanse kwestie is voor hen geen succes gewor den; de Westerlij ke wereld heeft zich hechter dan ooit aaneengesloten, een At lantisch leger is zekerder dan het ooit was, de tot nu toe verwaarloosde bewape ning van het Westen wordt de eerste zorg der regeringen, taaiheid en de gro te improvisatorische kracht van de Ame rikanen is duidelijk gedemonstreerd in een van de gebieden waar het ontzag voor de Amerikanen niet zo groot was. De plannen van Stalin en Mao zijn door kruist. Wat een gemakkelijk succes scheen, is een bittere tegenslag gewor den, die het prestige van Rusland in Azië noch in Europa goed zal doen. Het ligt voor de hand, dat de Russen van de toestand willen redden wat er van te redden valt en daaruit verklaart men ook, dat de norse Russen in New York nu zulke gezellige mensen zijn geworden. Zij komen op recepties en zitten genoeg lijk met Westerlingen te kouten, alles om de indruk te vestigen, dat alles met wederzijds begrip en praten wel terecht zal komen. Malik, de vertegenwoordiger van Rusland in de Veiligheidsraad, heeft zelfs gezegd, dat het niet zo gek zou zijn, als Amerika en Rusland hun moeilijkhe den eens op het hoogste niveau gingen uitpraten. Er wordt wel een vergelijking getrok ken met Berlijn, toen Rusland bij zijn poging om de Westelijken uit Berlijn te verdijven de pin op de neus had ge kregen en toen bereid was de blokkade op te heffen zonder dat daar iets tegenover stond. Het is dus niet uitge sloten, dat Moskou probeert besprekin gen te openen om de oorlog in Korea tot een einde te brengen, waarbij het zo weinig mogelijk van zijn gezicht ver liest. Deze veranderde Russische houding houdt in, dat Amenka's politiek juist is geweest: slechts een krachtige politiek kan de vrede redden. Eén Russische glimlach is echter nog geen lente en al les zal in het werk gesteld moeten blij ven om het Westen voldoende kracht te geven, dat het niet in voortdurende angst voor het rode gevaar behoeft te leven. Aan de snelheid en eensgezindheid, waarmede de Algemene Vergadering van de Ver. Naties bij de afwezigheid van Rusland optrad in de Koreaanse kwestie, is een einde gekomen met de terugkeer van de Russen. Eindeloze de batten met steeds dezelfde beschuldigin gen misvormden de Raad weer tot een praatcollege. Hieraan wil Acheson nu een einde maken door het treffen van voorzieningen voor het bijeenroepen van een spoedvergadering van de Algemene Vergadering in 24 uur, indien de Vei ligheidsraad wordt verhinderd hande lend op te treden inzake een vredebreuk of een daad van agressie. Dit is om te Ingezonden HANDELS- EN VISSERSHAVEN Mijnheer redacteur, mag ik een plaats je in uw blad voor een paar regels? Bij voorbaat dank. De pontplannen gelezen hebbende, vraag ik mij af hoe men het in zijn hoofd haalt om de haven van Oudeschild in de toekomst nog als Vissers- en Han delshaven te zien. Dat is zeker bedoeld zoals men tot een kind zou zeggen: Hou je maar zoet hoor, misschien krijg je ook nog wel wat van Sinterklaas. Nee hoor, deze haven kun nen ze meteen wel dempen, dat spaart kosten uit. P. Boom Oudeschild 215 DE TOERISTEN ZEGGEN: „GEEN KORTERE OVERTOCHT!" „Beschouwt u de boottocht van Den Helder naar Oudeschild als behorende bij uw vacantiegenoegens? Vindt u de aankomst te Oudeschild attractief? Pre fereert u een kortere overtocht? Dit wa ren o.a. de vragen, welke gesteld werden op een formulier, dat de toeristen deze zomer ter hand gesteld werd met het verzoek dit in te vullen. (De gegevens had men nodig /oor de samenstelling van het Sociografisch Rapport over Texel). „PREFEREERT U EEN KORTERE OVERTOCHT?" Die vraag is thans bran dend actueel geworden, waar op de Rijksbegroting 1951 een bedrag is uitge trokken voor de aanleg van een Pont haven aan het Horntje. Dertig pet. van de uitgereikte formu lieren is ingevuld teruggekomen en er worden nog steeds antwoorden ontvan gen. Zeer frappant is, dat negen-en-ne gentig pet. (99) van de toeristen ant woordt: „Wij prefaren GEEN KORTERE OVERTOCHT". verhinderen, dat Rusland, de Veilig heidsraad tot Machteloosheid doemt, want in de Alg Vergadering bestaat het recht van veto niet. Daarnaast wil Acheson de mogelijk heid scheppen, dat agressie metterdaad wordt gekeerd door de vorming van een internationale politiemacht, bestaande uit eenheden van de legers van de leden van de Verenigde Naties. Acheson wond er geen doekjes om, wie hij als de grootste verstoorder van de vrede beschouwde, nl. de Sowjet Unie en alle glimlachjes len spijt moet men zich dat voor ogen houden. Dit was voor Wysjinski, die aan het hoofd van de Russische delegatie staat, aanleiding om te spreken van brutale aanvallen op zijn land. Hij diende eveneens een voor stel in, dat de vrede zou moeten waar borgen: 1 verbod van oorlogspropaganda; 2. verbod van atoomwapens en een strenge controle op de uitvoering van dit verbod; 3 een pact van de Ver. Staten, Enge land, Frankrijk, China en de Sowjet Unie ter versterking van de vrede; 4 vermindering van de strijdkrachten dezer landen met een derde nog gedu rende dit jaar. Nieuw is dit programma niet; vorig jaar heeft de Algemene Vergadering er al niet voldoende in gezien om er haar goedkeuring aan te hechten Dit jaar zal het vermoedelijk niet anders zijn, voor al omdat de Russische practijk zo heel weinig met deze woorden in overeen stemming is. Wat het verbod van de atoomwapenen betreft bv., is het Stock- holmse gejammer al zeer in tegenspraak met het feit, dat Rusland het zgn. plan- Baruch verworpen heeft, omdat deze deugdelijke voorstellen een werkelijke controle inhielden. Wat de ontwapening betreft, zou Rusland zijn voorsprong in bewapening, die het heeft, behouden of zelfs vergroten, terwijl het herstel van een evenwicht in bewapening de vrede meer zal dienen dan de huidige onge lijkheid. Daar verandert niets aan, dat zijn feiten, die nu eenmaal meer tellen dan woorden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1