Cjrom 2warL-Jexels in het karL, In November wordt weer een Winkelweek gehouden mannenwerk 1 De Algemene Texelse Middenstandsvereniging vergaderde „Hoe staan wij tegenover de pontplannen? Geheime zenders onderhielden het contact met de geallieerden Boeiende causerie voor „Het Nut" ,QOQ Inderdaad: Er gaat niets boven 'n pijp goede tabak! ZATERDAG 21 OCTOBER 1950 TEXELSE 64e JAARGANG. No. 6470 COURANT Uitgave N.V. v h. Langeveld DeRooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrek.: Rotterdamsche Bank en Coöp. Boerenleenbank- Postgiro 652- Abonnementsprijs f2,75 per half jaar. Van de wal in de sloot. In deze Rode Kruisauto werden gelukkig geen gewonden vervoerd, toen de wagen Maandagavond bij de Oude Kamp in een sloot reed. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Een kraan- wagen had anderhalf uur nodig om de drenkeling weer in het goede spoor te brengen. In zijn openingswoord geeft de voor zitter, de heer C. J. v.d. Kooi, zijn vol doening te kennen over de groeiende belangstelling, welke de leden voor hun vereniging aan de dag leggen. Het doet spreker veel genoegen ook leden aanwe zig te zien, die de vergaderingen voor heen niet bezochten Spreker memo reert de werkzaamheden, welke de ver eniging in de afgelopen vijf jaar heeft verricht. Dank zij de geslaagde landelij ke actie werd de ondernemingsbelasting afgeschaft, t.a v. de omzetbelasting hoopt men eveneens een gunstige oplos sing te vinden. Spreker hoopte dat het devies „Iedere Nederlandse Midden stander een georganiseerde Middenstan der" spoedig verwezenlijkt zou kunnen worden, want om hun belangen krachtig te kunnen verdedigen, is een hechte or ganisatie nodig. Aan het jaarverslag, uitgebracht door de secretaris, de heer G. Bakker, ontle nen wij: in de Pijlleroweek wisten de manufacturiers 9600 bonnen meer om te zetten dan in 1948, het vrij geven van manufacturen zal hieraan niet vreemd zijn geweest. De luxe zaken liepen terug met plm. 6000 bonnen, de omzet in ver- bruiksartikelen is ongeveer gelijk ge bleven. De cursussen Engels en Lak- schrijven hadden succes. Er werd onder de leden een enquête gehouden inzake de winkelsluiting. De heer Gerritsma werd als administrateur opgevolgd door de heer R. J. Boom. De I.M.O.-cursus kon weer met een voldoend aantal cur sisten beginnen. De onderlinge glasver zekering kreeg haar beslag. (Zie daar omtrent ook elders in dit verslag). Het verzoek van de fa. Albert Heijn om te worden toegelaten als lid der vereni ging werd afgewezen. „De vereniging is nl. geen winkeliersvereniging maar qen standsvereniging en u zult allen met ons eens zijn, dat het groot winkelbedrijf in onze vereniging niet thuishoort", aldus het jaarverslag. Mer. heeft contact ge zocht met de Helderse vereniging inza ke de deelname aan een door de Helder se vereniging op te richten Financie- rings Instituut. Tenslotte kon de secretaris de ver heugende mededeling doen, dat het aantal leden van 147 tot 167 gestegen was. De penningmeester, de heer C. Mets, zeide een aangename taak te hebben, want er was weer een batig saldo, on danks het feit, dat de contributie op Texel de laagste in den lande is. Het saldo bedraagt f 440,76, met inbegrip van het saldo der winkelweek (f 380,63). De heren J. Agter en W. Bakker ver klaarden boeken en bescheiden in keu rige orde te hebben bevonden. Tot leden van de nieuwe controlecommissie wer den benoemd de heren Venema en Mantje. De heren K. Zegel Fzn., Oudeschild en J. A. Drós, Den Hoorn, werden met algemene stemmen herbenoemd tot le den van het bestuur. Het voorstel om wederom een Fami lieavond te houden, vond algemene bij val. De heren Dc Wilt, Agter en Mantje zullen deze avond organiseren. De voorzitter deelt mede, dat de glas- verzekering begonnen is met een tarief, dat 25 pet. beneden het normale tarief ligt en dat t.z.t. nog drastischer verla ging kan worden verwacht. Besloten werd via de krant weer actie te voeren voor een contante betaling. Wegens hogere bijdrage aan de K.N. M.B. werd besloten om de contributie te verhogen van f 7,50 op f 8,25. Uitvoerig werd de Zwarte Lijst be sproken. Uit de geest der vergadering viel te concluderen, dat wanbetalers aan het kortste eind zullen trekken en gro te moeilijkheden zullen ondervinden als blijkt, dat zij niet bereid zijn om hun oude schuld af te lossen. Medegedeeld werd, dat de wet op de prijsaanduiding nog steeds van kracht is, waarschijnlijk ook voor artikelen welke in de winkel zijn tentoongesteld. De leden werd geadviseerd om de munten welke straks ongeldig zijn, tij dig uit de circulatie te nemen. De secretaris van de Kamer van Koophandel heeft aangeboden een cau serie te houden over de Vestigingswet en een andere spreker wilde een avond over het verzekeringswezen verzorgen.-- 21 November zal een avond worden ge geven door de Commissie voor Zelf standige Handel en Industrie. Bij ge noegzame deelname zal weer een cur sus Engels worden gehouden. Winkelweek. Uitvoerig wordt ook van gedachten gewisseld over de attracties voor een nieuwe Winkelweek. Hiervoor blijkt nl. veel belangstelling te bestaan. Er wordt gesproken over een verloting, over een ballero, etalagewedstrijd, voor ieder dorp apart. Als men een verloting orga niseerde zou men een hoge prijs willen uitloven. De heer L. Sok stelt bv. voor een reisje van lö dagen naar het bui tenland, een fiets met hulpmotor. De voorzitter vertelt, dat de Schager ver eniging vorig jaar een aardige attractie had uitgedacht: de winkeliers verstrek ten bonnen. Iedere bon gaf de kans op een dagprijs, vertegenwoordigde de bon geen dagprijs, dan kon men de bonnen opsparen, voor 20 stuks kreeg men een lot voor de loterij. Voorts kon men voor de opgespaarde bonnen een toegangs bewijs krijgen voor een feest, waarop een Sinterklaas de hoofdrol speelde en tevens de uitslag van de verloting be kend maakte. Enige leden vroegen of geen maatre gelen kunnen worden genomen tegen bepaalde grossiers die zaken doen met hotels. „Onze vereniging staat niet al leen", betoogden zij. Het bestuur be loofde deze aangelegenheid onder de loupe te nemen. In antwoord op een desbetreffende vraag van de heer J. Agter, deelt de voorzitter mede, dat de R.K. tylidden- standsvereniging besloten heeft om in „Casino" een tentoonstelling te houden. Of de Alg. Middenstandsver. hieraan zal deelnemen of dat de leden dit individu eel gelieven te doen zal nog nader be studeerd worden. De pont. De heer J. Agter vroeg „Hoe staan wij tegenover de pont?" De voorzitter merkte op, dat de pont een aangelegen heid is, waarin de vereniging weinig zeggenschap heeft, maar waar ze wel belang bij heeft. De heer J. A. v.d. Vlies, directeur N.V. TESO, heeft de financi ële kant van deze zaak belicht en daar bij bleek, dat het financiële resultaat volgens hem niet gunstig zou zijn. Wij weten overigens niet wie bij deze kwes tie de meeste drang uitoefent. Water staat? Of Defensie? De N.V. TESO is stellig beter ingelicht dan wij. De secretaris, do heer G. Bakker, commissaris van de N.V. TESO, deelde mede, dat de N.V. TESO inderdaad con tact heeft aangeknoopt met de Provin cie. De Provincie is niet geneigd om de aanleg, resp. verbetering van de weg Horntje-Den Burg te financieren. Er moeten door de N.V. TESO nog bespre kingen met de Waterstaat volgen. Bin nenkort zal de Directeur-Generaal van de Waterstaat, de heer Harmsen, naar Texel komen om deze aangelegenheid te bespreken. Ons, zo vervolgde de heer Bakker, is niet bekend in hoeverre deze aangelegenheid voor Defensie van be lang is. Als Defensie het van belang acht om een dienst op het Horntje te openen zal deze er zeker komen. Het financieringsprobleem is zeer groot. Er zal een schip van anderhalf millioen gulden in de vaart gebracht moeten worden. De heer Agter: „80-90 pet. van de Middenstanders zeggen, dat zij in een verbinding via het Horntje geen voor deel zien. Wij hadder. van meet af aan op de bres moeten staan door propagan da te maken voor onze kijk op deze zaak. De minister zou met onze visie ze ker rekening houden. De heer G. Bakker: „Ziet u bijzonder grote nadelen voor Texel? Of voor de VVV?" De heer Agter: „Het gros van de men sen verwacht ïadeel van het Horntje. De heer Bakker vermoedt, dat het vervoer met de pont niet goedkoop zal worden. Spreker verwacht geen bijzon der grote (extra) stroom van dagjes mensen. Laten er eens iedere dag dui zend komen, wat is oat nog voor het gehele eiland? Je ziet ze niet! Bij zo merdag is het autovervoer een hopeloze toestand. Vele buitenlandse toeristen, die en passant even naar Texel willen, stranden met hun auto's aan Den Hel der. WEEKBERICHT DER P.T.V. TEXEL. De leveranciers ontvangen voor de eieren, geleverd in de week van 9 tot 14 October f 2,80 per kg. De aanvoer be droeg 56,163 stuks. Vorig jaar in dezelf de week 31,221. De kg-prijs was toen f 2,50. De uitvoer bedroeg in de week van 2-7 October*, met inbegrip van 1,559,860 stuks eendeneieren, 21,283,440 stuks. ZON, MAAN EN HOOG WATER. De zon komt 21 Oct. op om 7,16; on der om 5,31. Maan: 25 Oct. V.M., 3 Nov. L.K. Hoog water ter rede van Texel: 21 Oct. 5,47 en 6,33. 22 Oct. 7,00 en 7,31. 23 Oct. 7,49 en 8,16. 24 Oct. 8,33 en 8,54. 25 Oct. 9,10 en 9,26. 26 Oct. 9,44 en 10,00. 27 Oct. 10,15 en 10,30. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. GOUDEN JUBILEUM DROS' BAKKERIJ. Maandag 30 October a.s. is het vijftig jaar geleden, dat Dros' Bakkerij, Dorps straat, Oudeschild, overgedragen werd aan de familie Dros. In ons blad van Zondag 28 October 1900 berichtte de heer P. van Velsel dat hij zijn bedrijf had overgedragen aan de heer Joh. P. Dros en verwijden de naar die adv. beval de heer Dros zich in aller gunst aan, „hopende door nette bediening en goede behandeling dit waardig te blijken" Na de dood van de heer Joh. P. Dros, werd de bakkerij voortgezet door diens zoon, de heer J. S. Dros en als deze bak ker met pensioen gaat zover is het nog lang niet! zullen het brood, de koek, de taarten en wat dies meer zij worden gebakken door zijn zoon Joh. P. Dros, die als u hem zulks vraagt zal antwoorden, dat ook hij heel graag voor de oven staat, ja hij assisteert zijn vader reeds voorbeeldig! Wij wensen de familie Dros van harte geluk met haar gouden jubileum en ho pen, dat de zaak tot in lengte van dagen zal blijven bloeien! POSTZEGELS. Men schrijft ons: Met het langer worden der avonden is het postzegelseizoen weer aangebro ken. Het Philatelistische zomerslaapje is voorbij. Verzamelingen worden weer voor de dag gehaald. En de ruilbeurs houdt weer haar maandelijkse ruilavon- den. De vorige winter liet de belang stelling hiervoor te wensen over. Er zijn hier tientallen verzamelaars, vooral on der de jongere generatie. Misschien den ken sommigen, dat hun hobby aange zien wordt voor kinderachtig. Bewezen is echter, dat de philatelie een weten schap op zichzelf geworden is. Ten op zichte van ontspanning kan zij met de sport op één lijn gesteld worden. Het bestuur rekent er op, dat vele postzegel verzamelaars van de ruilavonden ge bruik zullen maken. Woensdagavond 25 October is de eerste ruilbeurs in ho tel De Graaf. Een ieder is welkom. De heer Agter: 90 pet. van de badgas ten is blijkens de enquête voor de be staande verbinding. De heer Zwan: „De pont komt er, en quête of geen enquête". De voorzitter meent, dat wat het zwaarst is het zwaarst moet wegen. De middenstanders mogen niet alleen aan hun eigen belangen denken. Het alge meen belang moet worden gediend. Door een vlottere verbinding kunnen de boeren hun producten beter vervoeren. De heer Agter deelt mede, dat de heer Gerritsma voorgesield heeft om een Ac tie-Comité in te stellen. De voorzitter: „Ik zou iets kunnen voelen voor een Actie-Comité voor heel Texel, maar met voor een dergelijk Comité van de Middenstand zelf. Ik zie er echter weinig neil in om een actie te ontketenen, als middenstandsvereniging tenminste niet. Hierna kwamen de leden van De Koog met een verlanglijstje: geen win kelsluiting in Juni, Juli en Aug. op Dinsdagmiddag, openstelling van de winkels op Zondag, vluggere totstand koming telefoongespiekken met de an dere dorpen, een tweede brievenbus. Om half twee werd de vergadering gesloten. Verschillende leden verzoch ten om voortaan tweemaal per jaar te vergaderen, opdat men de agenda voor middernacht kan afhandelen. Op uitnodiging van „Het Nut" heeft de heer Verhagen Dinsdagavond in Ho tel Texel een boeiend relaas gegeven van de werkzaamheden van de Gehei me Zender G 11, die tijdens de tweede Wereldoorlog voor het zo hoog nodige contact met de geallieerden zorgde. Maar de Geheime Zender G 11 deed dat niet alleen: er waren wel 16 Geheime Zen ders, evenveel voorwerpen ook waar naar de Duitsers met hun uitstekend ingerichte peilauto's dag en nacht speur den en wee de illegale mannen, die de Duitsers in handen vielen: hun wachtte de kogel. Niet minder dan veertien Ge heime Zenders werden „ausradiert", uit de weg geruimd. De G 11 en de G 9 wisten steeds, dikwijls op wonderbaar lijke wijze, aan de Duitse rechercheurs te ontsnappen. Van kwart over 8 tot half elf, met een korte pauze, heeft de heer Verhagen over het wel en wee van de Geheime Zender G 11 gesproken. Deze zender werd door zijn vriend „Jan" en hem be diend. Assistent was een zekere r Kees, nóg staalharder dan zijn makkers: had men een of ander onderdeel voor de installatie nodig, Kees ontpopte zich on middellijk als een geboren inbreker en zorgde prompt voor het begeerde mate rieel. Voor deze causerie bestond een be hoorlijke belangstelling, zeker, er wa ren nog verscheidene stoelen onbezet, maar sommige leden hebben misschien gezegd: „Wij hebben al zoveel over het werk van de illegaliteit gehoord en ge lezen". Toch moeten wij zeggen, dat de afwezigen een goede avond hebben la ten glippen Deze eerste Nutsavond werd geopend door de voorzitter, de heer Chr. van dei- Kolk, die een bijzonder woord van wel kom richtte tot de burgemeester en diens echtgenote. ..Bij uw installatie, al dus de voorzitter, heeft u kennis ge maakt met de jongste Texelse vereni ging toen vertegenwoordigd door de „Feestcommissie" thans stellen wij u de oudste Texelse vereniging voor: het Nut is hier opgericht op 2 September 1822. Dat zij nog steeds een bloeiende vereniging is, bewijst dat de beginselen van het Nut: de verstandelijke, zedelij ke en maatschappelijke verheffing van ons volk, hier nog steeds ingang vinden. Spreker vertelde, dat het Nut heel vroeger bij voorkeur met volle maan bijeenkwam thans let men bij voor keur op de TESO-busdienst red. Hierop was het woord aan de heer Verhagen, die in 1943 chef-marconist was bij de sleepdienst Smit en Co., te Maassluis. Hij stapte over naar de ille galiteit en kreeg opdracht om in Alk maar een Geheime Zender in te richten. Hij slaagde en het werk ging naar wens. Door het hele land waren zenders in ac tie, enkelen konden rechtstreeks naar Engeland seinen, dc meesten moesten hun telegrammen echter via een andere Zender laten lopen De heer Verhagen viel de eer te beurt rechtstreeks met Engeland te kunnen „praten". Hoe moeilijk was dat echter, want voortdu rend snuffelden de Duitsers naar die geheime zenders, die hun zoveel kwaad deden. Die geheime zenders vertelden immers waar zij hun tropen hadden ge concentreerd, hoeveel duikboten er in de diverse havens lagen en zo voort. Vanaf de Invasie kregen de zenders het wel bijzonder druk: In Febr. 1945 wer den door de heer Verhagen en diens medewerker 8000 telegrammen verzon den en 7000 stuks ontvangen. Enkele maanden geleden heeft u, ge achte lezer, in ons blad een reportage ge zien over de speurtocht van peilontvan- MIJNHARDTJES: DE CACHET, die pijn verdrijft en kou mzet.40en 75ct gers naar de geheime zender van de heer W. Grisnich. Daaruit bleek, dat men zo'n geheime zender vrij gemakkelijk kan opsporen. Toen in Alkmaar dan ook enige Duitse auto's met peilontvangers verschenen, was Leiden in last. Toeval ligerwijze kreeg de heer Verhagen de auto's in de gaten, toen zij zich bij de Ortskommandantur meldden. Een groep goed gewapende Duitsers, die de even tueel ontdekte zendplaats moesten om singelen, trok er met de auto's op uit. De G 11 moest haar actie even staken: als het gevaar geweken was ging men weer rustig door. Toen een der illegale werkers te Alkmaar gegrepen werd, moest de G 11 een andere schuilplaats zien te vinden, immers bestond de kans, dat de Gestapo zijn slachtoffer zodanig mishandelde, dat deze ging praten.... Na veel moeite wie neemt het risico! lukte het de G 11 onder te brengen in een cel van het klooster van het St. Elisabeth Ziekenhuis te Alkmaar. Be halve de Moeder Overste en een der nonnen mocht niemand weten, dat er zich daar een zender bevond en dat le verde nogal eens moeilijke situaties op, als de heer Verhagen of „Jan" dooreen non betrapt werden! Tenslotte moest men ook daar zijn koffers pakken en zo heeft men nog verscheidene keren een ander verblijf moeten zoeken Steeds bleek dat men zo n zender niet graag on der zijn dak had, maar als het spel een maal was begonnen, dan popelde de gastheer vaak van verlangen om dapper mee te doen aan het zo gevaarlijke ille gale werk. Toen men geen electrische stroom meer van het P.E.N. kon aftak ken moest „Kees" enige keren een paar accumulatoren op de kop tikken en ten slotte moest men een veel lawaai ma kende benzinemotor inschakelen Verscheidene Keren zaten de Duitse peilauto's de G 11 vlak op de hielen, soms drongen zij tot op 40 meter afstand door, maar steeds weer wisten de man nen te ontkomen. Zij hebben geboft: hoevelen van hun collega's hebben hun onverschrokken optreden met de dood moeten bekopen! Mannen, die nimmer gecapituleerd hebben, mannen, die zo veel hebben bijgedragen tot een snelle re bevrijding. Mannen, behorende tot de goede kern. Wij kunnen ons goed voor stellen, dat de heer Verhagen c.s. het bijltje er bij neerlegden toen zij na de bevrijding de bevelen moesten opvolgen van hen, die zonder enig verzet gevolg hadden gegeven aan de oproep om in Duitse krijgsgevangenschap te treden alsmede van personen, die in de oorlog best geboerd hadden, „goede vaderlan ders", door wier handelingen de „B.S." zelfs een minder goede naam kreeg. Aan het einde van zijn voordracht deelde de heer Verhagen nog mee, dat hij op 6 Mei 1945 opdracht ontving om met zijn G 11 naar Texel te komen in verband met de gevechten tussen de Russen en de Duitsers. Dit bevel werd <3p het laatste ogenblik echter door de Engelse generaal Suthee geannuleerd. is de mening van Mijnheer den Besten. Klanten bezoeken kan vermoeiend zijn, maar als ik in mijn wagen vaneen pijp geurige tabak geniet, doe ik nieuwe energie op en gaat straks het verkopen vanzelf."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1