Cjrocn '^warLr Jexeh in het loarL, HUISMOEDERS GOUDA S ROEM De VVV doet méér dan toeristen naar Texel trekken! Dames handen Hun Juf SANAPIRIN jaagt kou en pijn uit Uw body HER Gelei Irouwcle II LM NIEUWS Jongens en meisjes! ieder pond zo'n mooie vlag cadeau. ZATERDAG 11 NOVEMBER 1950 TEXELSE 64e JAARGANG. No. 6476 COURANT Uitgave N.V- vh. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrek.: Rotterdamsche Bank en Coöp. Boerenleenbank- Pastgiro 652- Abonnementsprijs f 2,75 per half jaar. „V.V.V. Texel" en „Mooi Texel" werden twaalf en half jaar geleden samengevoegd TWAALF EN EEN HALF JAAR GELEDEN werden de verenigingen voor vreemdelingenverkeer „Mooi Texel", gevestigd te Den Burg en „VVV Texel", gevestigd te De Koog samengevoegd. Opgericht werd toen de VVV Texel. Ter gelegenheid van dit jubileum hebben wij dit artikel op de machine ge zet. De VVV. Wie onzer kent de WV niet! Enkele lezers zullen knorrig opmer ken: „Dat onderwerp kan ik wel dromen!" Laat die droom dan echter geen bedrog zijn, velen vereenzelvigen de VVV met het begrip propaganda ZON DER MEER. Dat is niet juist. Daarom zijn er die hen wel eens gelijk geven, die zeggen: „Och, die VVV, is dat zo'n noodzakelijke instelling? Texel is wijd en zijd bekend, Texel is mooi en Texel maakt propaganda genoeg door zijn eigen schoonheid. Dat hoef je heus niet aan le moedigen, die toeristen komen evengoed wel (binnenstromen). A propos, hoeveel kóst die VVV niet!" Het zou goed zijn, maar jammer genoeg practisch niet te verwezenlijken, als zij die zo praten, directie en administratie van deze vereniging eens een poosje zo omstreeks het voorjaar en in het sei zoen zelf van vroeg tot laat, zeer laat(!) op de voet konden volgen. Dan zouden zij zeggen: „Tjonge, tjonge, daar zit heel wat aan vast, dat is meer dan folders in zee sturen, dat is meer dan advertenties in de dagbladen plaatsen: „Kom op een holletje naar ons Gouden Bolletje!", die meneer Oskamp verdient z'n centen (toch) niet alleen met het bij wonen van Waddenconferenties! Daar is werk aan de winkel, wat moesten de toeristen beginnen als zij het eiland zonder VVV aantroffen, dat zou zijn als een touringcar zonder gids! Ja, zo zit dat: de VVV heeft een spe ciaal terrein en tevens een veelomvat tende taak. Voor ons lagen vanmiddag de statuten van de op 6 Mei 1938 goed gekeurde vereniging. In artikel 2 lazen wij: „Stelt zich ten doel het VVV op Texel te bevorderen in de MEEST RUIME ZIN". Dat is geen holle phrase. Zij beperkt zich niet tot de taak toeristen naar het eiland te lokken, dat is één van haar agendapunten, van haar bemoeiingen. Het geld, dat zij no dig heeft, hard nodig, is lang niet alle maal bestemd voor het trekken van va- cantiegangers naar Texel, het is ook voor een zeer belangrijk deel bestemd len!" ,,Nou ja, voor de hotel- en pensi onhouders en verschillende nering doenden, zoals ,,Och, zullen wij dan willen opmerken, „maar heeft dan niet nagenoeg heel Texel belang bij het toeristenverkeer? Alle middenstanders, alle vaklieden, allen die zeggen, „Hoe ra, het zomerseizoen staat weer voor de deur!" En wat hebben die allemaal voor onze VVV over? Hoe menen die dat het hier mei het toeristenverkeer zou reilen en zeilen als de VVV eens een jaartje de handen in de schoot legde? Is het niet zo, dat de VVV altijd te weinig gesteund wordt? En moet zij niet springlevend blijven, in de running blijven, waar al om in den lande zoveel VVV's alles in het werk stellen om zo'n breed mogelij ke stroom vacantiegangers te trekken? Dacht u, dat „Voor Vrienden van Texel" het enige blad is, dat door een VVV ver spreid word? Dit alles zouden wij willen vragen. Maar nu is het vast en zeker niet meer nodig! Onze argumenten zijn overtui gend, hopen we. Toeristenverkeer. 12V2 jaar, eigenlijk al veel langer: Dokter Wagemaker nam Maart 1908 het initiatief tot stichting van een VVV op Texel. Op zijn uitnodi ging hield de heer G. Mulder uit Am sterdam op 27 Maart 1908 een lezing over dit onderwerp, met het resultaat, dat in beginsel tot stichting van een VVV Texel besloten werd. Dadelijk tra den al 50 leden voorlopig toe. In Nov. 1908 werd de vereniging definitief op gericht. Tot bestuursleden werden be noemd de heren A. Wagemaker, voor zitter; G. Dikkers, vice-voorzitter; A. Langeveld Azn., secretaris; J. S. Dijt, penningmeester; H. Over, vice-secreta- ris en vice-penningmeester. Het ging de jonge vereniging door gebrek aan belangstelling en daardoor aan geldmiddelen de eerste jaren echter allerminst voor de wind. Daar de kas maar geringe uitgaven kon verdragen, schoot de vereniging te kort in de ver vulling van haar taak. Twee VVV's. Ontevreden over deze gang van zaken werd April 1911 aan De Koog ook een VVV opgericht! Tot bestuursleden wer den gekozen de heren W. Schumaker, voorzitter; K. Dikstaal, vice-voorzit+er; A. Epe, secretaris, J. Mak, penning meester en J. Flens Pzn., commissaris. In een ingezonden rtuk werd afkeurend gesproken over „de slapende VVV" aan Den Burg. Nov. 1917 besloot de Raad de beide VVV's f 50 subsidie toe te ken nen. Maart 1920 werd buigemeester Buy- sing Damsté tot ere-voorzitter van de VVV, gevestigd te Den Burg, benoemd. Bij gelegenheid van het 12'/2-jarig be staan van de VVV De Koog kreeg deze burgervader dezelfde onderscheiding van „De Koog". Drie VVV's. 29 Maart 1928 werden de beide VVV's opgeheven en toen werd de Vereniging (Ingezonden mededeling) Bij guur weer en huishoudelijke arbeid Mooi Texel in het leven geroepen. Nau welijks 4 jaar later ging De Koog echter toch weer een eigen VVV oprichten. Ook De Cocksdorp, dat zich door de Koger voor de organisatie op Texel zelf. Laten wij eens even de correspondentie onder de loupe nemen: In 1949-1950 werden tegen de 9000 poststukken ontvangen, er gingen 1900 brieven uit. De behandeling van aanvragen eiste ontegenzeggelijk het leeuwendeel van de arbeid op. De VVV verzorgde een enorme expeditie: zij bracht niet minder dan 55,000 kran ten „Voor Vrienden van Texel" onder het oog van hen, die ieder jaar hun va- cantie buiten hun w oonoord plegen door te brengen en wie de interessante arti kelen en zo voorts leest zal de lust ge voelen om ook eens een trip te maken over het Marsdiep! De WV organiseert concerten u weet allen hoe zeer de gasten die op prijs stellen. De toneeluit voeringen worden eveneens door haar georganiseerd (kaartverkoop, speciale busdiensten), zij laat de Texelfilm draaien (trok dit jaar 7000 gasten), de directeur is daar altijd present en actief om de gasten te verwelkomen, om te zorgen, dat zij zich inderdaad als gast op het eiland voelen, ja die sfeer is aan wezig, waar de VVV aanwezig is. En dan de radio-uitzendingen over Texel. Onze VVV heeft daar een belangrijk aandeel in. Of de artikelen in de pers de journalisten keren niet met lege han den (blocnotes) van het VVV-hoofdkan- toor weer! En hoeveel inlichtingen wor den verstrekt door de diverse WV-bu- reaux. Duizenden personen komen daar met hun vragen, hun verlangens, en ook met hun moeilijkheden. Ach, als die VVV er eens niet was! Als de toeristen geheel afhankelijk waren van het publiek! Driemaal zal Willem-van- Dirk op een desbetreffende vraag vrien delijk antwoorden: „Nee, u moet niet rechtuit, u moet zo en zo". De man zou dat gidsspelen zeer spoedig zat zijn, de „gasten" heel nonchalant gaan bejege nen, ze verkeerd sturen en de goeie bra ve vacantiegangers iot vertoornde schep selen maken De VW is onvermoeid, in woord en daad. Hoe meer aanvragen hoe meer be langstelling voor het eiland, hoe groter drukte bij de concerten, hoe vroeger de pensions bezet, hoe liever het haar is. Voor wie doet ze dat alles? Sommigen menen: „Voor de leden!" Dan willen wij heel schalks vragen: „Zo, is dan iedere (volwassen) Texelaar lid? Da's niet gek, want leden behoren contributie te beta- ZON, MAAN EN HOOG WATER. De zon komt 11 Nov. op om 7,56; on der om 4,52. Maan: 16 Nov. E.K., 24 Nov. V.M. Hoog water ter rede van Texel- 11 Nov. 9,53 en 10,17. 12 Nov. 10,43 en 11,—. 13 Nov. 11.29 en 11,46. 14 Nov. en 0,20. 15 Nov. 0,36 en 1,08. 16 Nov. 1,30 en 2,05. 17 Nov. 2,33 en 3,10. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. KRANT WAS VOORBARIG. Wij meldden, dat Ds. Van Veen be roepen was bij de Doopsgezinde ge meenten te Joure en Franeker. Ons wordt echter medegedeeld, dat zulks nog niet definitief is. HET MASKER VAN DIMITRIOS. Wie van een goede thriller houdt mag de spannende film „Het masker van Di- mitnos' niet missen. Deze rolprent is enig in zijn soort. De Nederlandse schrij ver Leyden (bekend als Peter Lorre!) raakt in dit verhaal geïnteresseerd in de geschiedenis van een gangster, moorde naar en spion. Leyden doorkruist de halve wereld om tenslotte te ontdekken, dat het gevaarlijke individu, van wie men dacht, dat hij dood was. enfin, laten wij u niet te veel verklappen! Boeiend van A tot Z. DE INSPECTEUR GENERAAL. „De Inspecteur-Generaal" is een be werking van Gogols amusante comedie ovef de verwarring en de angst der cor ruptie overheden van een stadje, die bij geruchte vernemen, dat een inspecteur- generaal onderweg is om hun beleid te controleren. In hun opwinding, gevolg van een lang niet brandschoon geweten, zien zij een gearresteerde zwerver aan voor de gevreesde ambtenaar, die, naai verluidt, in allerlei vermommingen op zou treden. Deze pseudo-inspecteur laat zich dan vieren, tot de echte potentaat verschijnt. De Amerikaanse film vertelt het ver haal op haar manier met de nodige ge achte toevoegingen. En men heeft Dan ny Kay de rol van de inspecteur-gene raal toebedacht. De film maakt er een vrolijk potje van, zodat de comedie een klucht wordt. Neerlands Nieuws. De spoorbrug over de Waal bij Nijme gen hersteld. Mees Toxopeus Erebur ger van Nieuwe-Pekela. Tanks van het Britse Rijnleger demonstreren in ons land. Buitenlands Nieuws. De kruiser Belfast terug uit Koreaan se wateren. Koninklijk paard wint han dicaprace te Newmarket. Engelse oor logsbruiden met vacantie. Korea: de strijd boven de 38ste breedtegraad. SPEELTU IN VERENIGING. Wij vernemen, dat ook mevr. Jonker- Weijers gekozen werd tot lid van het voorlopig bestuur Een penningm. werd echter nog niet benoemd. activiteit ietwat bedreigd voelde, ging zich roeren: ook daar werd een aparte VVV opgericht 21 Juli 1932, op 15 Febr. 1933, dus ZEVEN MAANDEN la ter besloot De Cocksdorp tot samen werking met Mooi Texel. Voorjaar 1938 besloten VVV Texel en WV Mooi Texel eindelijk tot fusie. De heer W. H. Lap hanteert van de oprichting af de voorzittershamer, ook hij jubileert dus! Texelse Boys-Nieuws. Zaterdagmiddag: Tex. Boys A-SVC A, om 3 uur, Oosterend A-Tex. Boys B, om 2 uur. Zondag: Tex. Boys-Petten, cm 2,30 u. SVC 2-Tex. Boys 3, om 3 uur. Boys 1: C. Hoogenbosch P. Zevenhoven T. Witte N. v. Heerw. D. Witte P. Reij C. Riteco, Jn. Nooy, M. Boogaard, S J. Zijm, G Boogaard Res.: H v. Tongelen, P v. Sambeek. Adsp. B vertrekt om 1,30 u. op de fiets van De Zwaan, Boys 3 Zondagmid dag om 1,45 van de Groeneplaats. Voortaan wordt alleen aan de adsp. een kaart gestuurd dat ze spelen moe ten. Wie verhinderd is moet de elftal commissie uiterlijk Zaterdagmiddag 12 uur berichten, niet zo maar wegblijven met de gedachte: ze redden dat wel. Dat is Zondag met Boys 3 het geval ge weest, toen zij tegen ZDH 1 met zeven man speelden. WIM. ZAL DE AANHOUDER WINNEN? Een dezer dagen ver- voegde een trouwlustig paartje zich bij de ambte naar van de Burgerlijke Stand. De ambtenaar keek vieemd op en zei: toen: ..Maar. u is toch al ondertrouwd!?" ,,Dat klopt", antwoord de de adspirant-huisva- der, „maar dat zal wel verjaard zijn!" De (zeer nauwkeurigeambtenaar doorbladerde zijn boeken en inderdaad, de jongelui waren reeds drie jaar ge leden ook al in onder trouw gegaan. Sindsdien had de toekomstige heer des huizes reeds 45 aan vragen in zee gestuurd ter verkiijging van een woning, maar hij werd alsmaar teleurgesteld. En dan zijn er werke lijk nog mensen die zeg gen: „Ga in ondertrouw, dan helpen ze je veel gauwer aan een huis!" Vrijdagmiddag werd te Den Burg het huwelijk voltrokken tussen mej. Th. Room en de heer J. Vlas. Het bruid je is vijf jaar lang hoofd van de Nuts- bewaarschool geweest en de jeugd v/as bij deze plechtigheid dan ook pre sent. Zij hielden vele ereboogjes zo hoog als ze maar konden en daar moest het jonggehuwde paar onder door schrijden. S.V. De Koog. Zondag; De Koog 1-ZDH 1. om 12 u. F. v. Hintem K. Bonne W. Bakker W. Stam I Brouwer A. Otten G. Eelman, H. Veldman, J. Klaasenbos, B. Visser, J. Bruin Reserve: J. Burger. Het 2e gaat naar Texel 3, aanvang 2,30, Er zijn geen adsp. wedstrijden voor ons. De heer Douma feliciteren wij met zijn terugkomst uit het ziekenhuis; een spoedig algeheel nerstel toegewenst! Nu de winter voor de deur staat en het menselijk lichaam meer weerstand moet gaan bieden tegen de invloeden van buitenaf, dan geeft het zo'n gerust gevoel, als U weet' dat U Uw kindereD dat kunt geven, waaraan ze het meest behoefte hebben. De GOUDA'S ROHM margarine bevat namelijk een grote hoeveelheid vitaminen A en D, terwijl de smaak, de smeerbaarheid en de aroma niet te overtreffen zijn. Bent U geregeld gebruikster van deze GOUDA'S ROEM dan zult U dit toegeven; is dit niet het geval, dan moet U het werkelijk eens proberen, U wilt daarna vast en zeker alleen Gouda's Roem fris als de boterbloem Een serie van 64 wereldvlaggen Gouda's Roem fris als de boterbloem als je moeder die fijne Gouda's Roem margarine koopt, krijgt ze bij Er zijn 64 verschillende soorten. En als jullie ze gespaard hebben, kunnen jullie ze in een mooi album plakken, waar nog veel wetenswaardige dingen in staan. En nu maar sparen 11

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1