Cjrocn <2wcirts jexeh in het Jtaltano IVO ROL - tandpastahet neusje van de zalm Er waren honderden Ouwe Sunderklazen „Boerenbruiloft uit 1870" won de Wisselbeker van de Texelse Courant Landbouw 1900-1950 won de Wisselbeker van S.V.C. De nieuwe o.l. school Den Burg wordt waarschijnlijk Vrijdag geopend ALS UW SPIJS- Ruwe lippen?PUPOL EKxaraozK ZATERDAG 16 DECEMBER 1950 TEXELSE 64e JAARGANG. No. 6486 COURANT Uitgave N.V vh. Langeveld DeRooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrek.: Rotterdamsche Bank en Coöp Boerenleenbank- Postgiro 652- Abonnementsprijs f2,75 per half jaar. OP DE AVOND VAN DE 12DE DECEMBER staat heel Texel in het teken van de „Ouwe Sunderklaas", niet dat iedereen „speult", maar wie niet speult wil toch niets van het schouwspel missen het is maar ien keer in 't jaar Ouwe Sunderklaas, snap je! Heel het eiland viert dit feest, deze bonte mas kerade, mee. Jong en oud. Van de Sunderklazen weet ge nimmer of ge met een jonkie of met een oudje geconfronteerd wordt, ah, ze kunnen hun stem, hun manier van lopen, kortom hun gedrag zo'n geweldige draai geven, dat er niets, maar dan ook niets en niemendal van hun „eigen" overblijft. Neem nou dat ouwe vrouwtje, zij woont vast en zeker bij ons in de (gezellige) buurt, maar toch konden wij d'r maar niet achter komen wie ze was en tóch praatte ze honderduit, een intiem gesprek leek dat en toch, toen zij met een „nou genavend" wegsjokte, vroegen wij ons af: „Wie wos dot nou? Kon jee er?" Texel heeft zich de 12de December weer uitstekend geweerd. Terwijl wij dit schrijven moeten de verslagen van onze buitendorpse correspondenten nog bin nenkomen. maar wij vernamen uit di verse bronnen, dat er in Oudeschild, De Cocksdorp, Oosteiend, De Koog en Den Hoorn ook heel wat Sunderklazen waren. Op die dorpen was bovendien bal en dat trekt, zoals u weet. In Den Burg werd weer gestreden om de wisselbeker van de Texelse Courant en om de andere prijzen, welke de N.V. TESO, de VVV en de Texelse Courant beschikbaar hadden gesteld. De jury werd gevormd door burge meester C. de Koning en echtgenote, mevr. Lap-Dijt, mevr. A. v.d. Meulen- Flens, mej A. Reij, Pastoor Persoon, de heer Chr. v.d. Kolk en de heer J. C. Rab. Deze juryleden hadden zich door het gehele dorp verspreid en zij letten voor al op het spel en óf er wel gespeeld werd! Om acht uur begonnen zij hun (haar) taak en net liep al naar tienen eer zij in „De Lindeboom" konden sa menkomen om de prijswinnaars er „uit te halen". De jury heeft het allesbehalve gemakkelijk gehad: zij signaleerde niet minder dan 180 sunderklazen! En u weet hoe die sunderklazen zijn! De een holt onrustig heen en weer, de ander pro beert u een doornatte spons op de wang te drukken of u heel stijf te omarmen, met reuzenarmen soms. Ja, de taak zou voor de jury gemakkelijker geweest zijn als de sunderklazen allemaal netjes in de rij langs haar heen gedefileerd wa ren, maar de jury getroostte zich de moeite van het speuren graag! Wij gelo ven niet dat haar ook maar één voor stelling ontglipt Is. Om half elf zou de jury de uitslag be kend maken maar het liep tegen elven toen zulks geschiedde. Burgemeester Dc Koning stapte op een zuiltje voor De Lindeboom en maak te vanaf dit geïmproviserde podium de uitslag bekend: Groepen: 1. De bruiloft van 1870 (wis selbeker), 2. het theater van Jean Klein (f 10), 3a de reddingboot (f 7,50), 3b. de U.N.Ó. (17,50),- en 4 de haan en (zijn) twee kippen (f 5). Paren: 1. pontballade (sigarettenkoker en sigarettenpijpje, aangeboden door burgernecs er De Koning), 2. Wereld- schaakspei (f 7,50), 3. Alleen op de we reld (f 5), Enkelen: Orgelman (f 5), 2. Weegschaal (f 5), 3. Urinoir (f2,50). Van de kinderen werden de prijzen gewonnen door de Indiaan, de Cowboy en de twee zeer wilde wilden (samen f 5) Toen deze uitslag bekend gemaakt werd waren vele prijswinnaars elders in actie: Jean Klein was met zijn theater naar Den Hoorn gereisd en vandaar naar De Koog waar om half een de laat ste voorstelling /oor ,.De Toekomst" be gon, de reddingboot dobberde misschien wel in Oosterend; de bruilof tsgangers zaten in ,,De Zwaan", „Texel" enz. HET IS ONMOGELIJK om iedere voorstelling uitvoerig te beschrijven, wij zullen ze snel de revue laten passeren: „TESO-aandelen, waaideloos, Uncle Sam regeert", een enorm pondgewicht was vol „waardeloze aandelen" beplakt ja, hoe zal dit vraagstuk nog eens wor den opgelost?; „een pond (t) is 500 gram, ligt puur zwaar op de maag"; een ou- werwetse badinrichting werd keurig uitgebeeld door een viertal dames(?), die tamelijk agressief waren!; G.D.S. Rode Duvels; het monster van Frankenstein, j een wonderdokter, omstuwd door kies- pijnlijdende patiënten; kampeersters, die beweerden, dat hun fietsen op de boot erg te lijden hadden gehad; de vuurto ren bedreigd, mei waker, slaper en dro mer, een varken, met echte varkenspo ten, plus geleider; een leeuw, die niet langer in z'n hempie wilde staan; een clubje harlakijns, twee heel dikke sneeuwpoppen; een hulpmotor uit 1915 en een uit 1950, wat een verschil!; een weegschaal met ?en pond en een pont. Deze kreeg de 2e prijs, geen wonder: wie doet het'm na, de hele avond duurde de voorstelling voort, dat was een bijzon dere prestatie!; twee soldaten demon streerden met ien anti-tankkanon Onder de zeer vele optimisten ontdek ten wij een raszuiveie zwartkijker, het pessimisme, dat greag in hem rondspook te had zelfs zijn uiterlijk aangetast, de man was nóg (pik) zwarter dan Zwarte Piet, hij sprong niet en danste niet, liep als verdoold door deze tegenwoordige wereld, Ouden van dagen zochten een Rusthuis; een groep bruidsparen zocht verbeten naar een woninkje. Koning Winter in aantocht, wij willen de jury niet becritiseren, maar hadden deze Koning en diens gevolg gaarne een prijs gegeven; de A M. de Jong-serie; Piggelmee met vrouw en stenen pot; Texelse folklore met Meierblis, Sinte Maarten en Sinterklaas te paard; twee weeskinderen in groen en zwart, Texels in het hart; Bockbier drinkende baby, foei!; het relaas van een schilder, een klem en een konijn.drie meisjes in rood, wit en blauw, ieclame voor de op komst zijnde speeltuin; een giraffe, zeer actief!; N.V. Maatschappij Tunnelbouw had de halve Groeneplaats nodig, zij verkocht u graag een aandeel van f 1000, vrij entree, behalve voor vrij- lustige paartjes; een wondertuin met ,.nies"-bloemen; een praatje bij de pomp die praatte als Brug mans; Give me Texel, variant op Texas, compliment van twee badgasten aan Texel en de VVV en TESO; 2 gorilla's; een (zeer stoere) zeeman; een geheime zender; 3 beeldschone dames zochten een man, die hun werkelijk trouw zou blijven zij slaagden daar niet spoedig ineni ge Turken; Truman (Trumientje) en Sta lin (Stalientje) toonden ons hun baby, de Vrede; de Texelse Courant en het VW-orgaan werden zeer geroemd door twee lieftallige dames(?); een pedicure en een manicure en massage-instituut beschikten over 'n uitgelezen instrumen tarium, nochtans was hun zaak slecht beklant!; ,,Op een holletje naar het Gouden Bolletje", prachtige reclame voor onze VVV; 33ste breedtegraad niet overschrijden!; drie kippen bekakelden heden en toekomst van onze verbinding met de Vastewal en over Texel; alle bij de UNO aangesloten landen hadden een deputatie naar Texel gezonden en de lange stoet maakte een zeer plechtige wandeling door de dorpsstraten, hun op treden stond in lijnrechte tegenstelling tot dat van de soldaten met hun ge schut; Jean Klein, hebben wij 't niet ge zegd, hield woord en verscheen met een keur van artisten, clowns, danseresjes, sterke man, acrobaten en volledig or kest. Voorstellingen werden druk be zocht; de bruiloft werd zeer genoeglijk gevierd, het ontbrak de gasten, alle in keurige kledij aan niets, van vette taar ten tot onversneden bols, van alles vol op. Temidden van de feestgangers zaten de bruid met Texelse kap en Texels costuum en haar (zeer trouwe) gade; de roeiers van de Koger Reddingboot zaten stevig aan de riemen; de twee heren van de pontballade (zie gedicht Woensdag) ga ven een kostelijk stukje voordracht weg in Hotel Texel, waarbij de band hun kra nig accompagneerde; Stalin en Truman ontdekten wij o.m. in de Gravenstraat, waar zij in diep gepeins verzonken za ten over een groot schaakbord, als Tru man zijn atoombom dreigde te verzet ten kreeg de kamp meteen een geheel ander beeld....; de orgelman had als motto gekozen: „Al is de kermis van de baan, het orgel blijft toch voortbe staan!"; professor Piccard werkte met een zeer vochtige sfeer. Ouwe Sunderklaas, ons compliment voor uw acte de presence en tot volgend jaar maar weer! DE COCKSDORP. Of de Ouwe Sun derklaas goed geslaagd is? Reken maar! We telden hier 160 Sunderklazen uit Eierland en De Cocksdorp en dan zijn er van andere dorpen r.og enigen bijgeko men, zodat wij veilig kunnen aannemen dat het totaal aantal Sunderklazen bij de 180 lag. Deze oude tiaditie schijnt ook hier te herleven. Het was wederom een kostelijk avond en nacht. Hotel De Hoop bleek weer de helft te klein te zijn. Al de beschikbare ruimte was in exploitatie genomen, doch waar men ook keek, het was een wriemelende mensenmassa. En of er stemming in zat? Buitengewoon! Het was overal blijdschap en vrolijkheid. Geen enkele wanklank werd gehoord, en tot sluitingstijd was en bleef het zeer druk. Taxi's reden af en aan, haalden en brachten maar feestgangers(sters). We zagen van de sunderklazen o.m. De Rattenvanger, Spook Molenbos 3 stuks, Redders NZHRM, Afdeling Midden stand, Bier is weer best, Banketbakker tje, Prikkebeen, Koning Klant, betaal contant, Landbouw 1900, Landbouw '50, SVC 1, Kabouters, Robot, Men vraagt en wij draaien, Stropers, Hier zijn de ap peltjes van Oranje weer, om van te wa tertanden zowel van de inhoud, als later bij de bekendmaking van de vertolk sters, Hawaiimeisjes, Dood van Pieriala, Bella-patronen, enz., Tirolers, enz. enz. De jury had geen gemakkelijke taak om de wisselbeker, welke door SVC was beschikbaar gesleld, aan te wijzen. Hier voor kwamen zowel groepen als enkelin gen in aanmerking. De beker werd toe gewezen aan de groep voorstellende Landbouw 1900-Landbouw 1950 met 54 punten, bovendien kregen zij een taart. (Ingezonden mededelinq). verteringsorganen van streek zijn, dan is CARBOVIT (Mijnhardt) een uitkomst. Carbovit: actieve absorbtiekool dragées, volkomen onschadelijk. Doos 40 ct en 1 gld. De wisselbeker moet 3 jaar achtereen of 5 maal in het geheel worden gewonnen eer ze definitief als eigendom kan wor den beschouwd. Als no. 2 werd aangewezen Bella-pa tronen, een groep dames die reclame maakte voor knip- en breipatronen uit verschillende tijdschriften, 52 punten (kleedje en 2 speculazen). Sportclub als no. 3 met 49 punten (kleedje met doos bonbons). Sneeuwwitje werd met 48 punten 4e (worst). Nog moet even worden vermeld, dat ,Hier zijn de appeltjes van Oranje weer' 53% punt behaalde, maar zij kregen geen prijs omdat iemand uit Den Burg in deze groep meespeelde. Hier volgen de nummers der verloting georganiseerd door SVC: 1875 le prijs, 1563 2e; 1522 3e; 1121 4e; 1445 5e; 2845 6e; 1457 7e; 1820 8e prijs. De prijzen kunnen worden afgehaald bij bakkerij A. Buijs, De Cocksdorp. OUDESCHILD. Het Ouwe Sunder- klaasfeest is hier bijzonder opgewekt ge vierd. Het begon al met de Ouwe Bep- pies, die in groter aantal liepen dan we de laatste jaren gewoon waren. Een jeugdig bruidspaar was daarvan wel het aardigste stel. 's Avonds was het buiten gewoon druk. Heel Oudeschild was op de been en alles wees er op, dat slechts weinigen naar andere dorpen waren ge trokken. Ook het aantal Sunderklazen was gro ter dan andere jaren. Het begon al met (Ingezonden Mededeling). de straatvegers, die trachtten de straat vrij te maken, wat niet erg lukte, want j de tegenwoordige jeugd is van de duvel i met bang, laat rjtaan voor een straatve ger. En daarna kwamen de andere ge- maskerden, Twee atoombommen, die de mensen waarschuwden voor wat hun te wachten staat. Een echtpaar met baby (wie helpt ons aan een huis?), de Dood, toekomst voor iedere soldaat en burger in wereldoorlog no. 3, de Uno (Rusland, Uncle Sam en de Chinezen gaan hier samen, 't is te mooi om waar te wezen), Toekomstbeeld (een groot raket, waar mee in de toekomst de maan kan wor den bezocht), De wondertuin van Phi- De nieuwe openbare lagere school te Den Burg zal hoogstwaarschijnlijk Vrij dag 22 December a.s. worden geopend. Een hoogtijdag voor het hoofd van de school, het personeel en de leerlingen, want op het ogenblik wordt dc jeugd nog onderwezen in liet zeer oude ge bouw in de Nicuwstraal. Het nieuwe gebouw ligt in Den Burg- Zuid, achter de Warmoesstraat De gro te ramen op het Zuid-Oosten. In de ver te ziet ge het prachtige landschap van Noordhaffel dat fraaie uitzicht blijft, want aan het voor de school gelegen gedeelte van de Emmalaan zullen geen gebouwen verrijzen. Blijkens het uit breidingsplan voor Den Burg-Zuid is vóór de o.l. school een speelweide gepro jecteerd. Achter de school komt een rui me speelplaats. De fruitbomen stonden r.u onder de gnj :e, sneeuw-bezwangerde lucht maar triest -m kaal bijeen, maar straks, in het voorjaar zullen zij ons oog verlustigen als de ontelbare bloemblaad jes zich ontvouwd hebben! De nieuwe school telt vijf lokalen. De centrale verwarming met automatische regelaar zorgt bij winterdag voor een juiste temperatuur en bij zomerdag zorgt een prachtige ventilatie via de gangramen op de frisse Noordkant gelegen voor oen klimaat waarin het tóch prettig werken zal zijn. Lichte gor dijnen zullen dan het sterke licht en de grote warmte slechts spaarzaam doorla ten. Tijdens de donkere dagen voor Kerstmis, en dan met alleen!, zullen de clectrische lampen een zee van licht uit stralen: ieder lokaal heeft vier grote bal lonnen. Ook is ieder lokaal een wasge legenheid rijk. De ventilatie-techniek is zeer eenvou dig: met een enkele handbeweging kan men gelijktijdig drie ramen openen. Ie der lokaal heeft zijn eigen kleur. De meubilering is zeer sterk met haar groen stalen constructie. In de zeer lan ge gang zijn de radiatoren van de cen trale verwarming onder de kapstokken aangebracht komt de jeugd met nat te kleren binnen, hun mutsen en jasjes zullen weer aardig droog zijn als zij huistoe gaan! De in de gang aangebrach te verlichting is een nieuwe Zweedse uitvinding. De toiletten liggen niet in de gang, zoals bij vele «cholen, maar zij zijn in een aparte ruimte ondergebracht. Het ligt in de bedoeling om de garderobe, volgend jaar, eveneens in een aparte ruimte onder te brengen, in een vertrek, dat tijdens de schooluren afgesloten zal j zijn. Achter de hal en entrée ligt een kamer voor het hoofd van de school, daar zal de schoolarts tevens zijn onder zoek kunnen doen en ook is dit vertrek j geschikt als vergaderzaaltje voor het 1 personeel. Men hoopt volgend jaar een tweede vleugel (waarin 2 lokalen) te kunnen bouwen, alsmede een gymnastiek lokaal. Zo heeft het openbaar lager onderwijs te Den Burg dan eindelijk een nieuwe S.V. De Cocksdorp. Morgen speelt het le thuis tegen HRC aanvang 2,30 uur. Nu er weer grote kans bestaat, dat ook deze wedstrijd niet dooi gaat, gelieven de leden naar de nieuws berichten, heden, Zaterdag, om 1, 6 en 7 uur, te luisteren Wij v/ijzen er eveneens op, dat door de lange rustperiode de training niet mag worden vergeten. Nu meer dan ooit moet er getraind worden om zo goed mogelijk deze rustperiode I door te komen. Terreindienst als vorige keer. school gekregen, een prachtig modern gebouw. Architect was de heer Pot, i aannemer de heer Duin. Het sanitair- en loodgieterswerk werd uitgevoerd door de heer J. Oele, schilderwerk door de heer Van Engelen, electrisch werk door de heer M. Bakker, tegelwerk door de heer Lutterman. SPREKEN IN HET OPENBAAR. Aangemoedigd door het grote succes in Den Burg is de heer Jac. Kool voor nemens nieuwe cursussen te organise ren, nl. te Den 3urg en te De Koog. (Zie de adv.) WAT IS EEN TUSSENPERSOON BIJ DE HANDEL IN AARDAPPELEN? O. G. uit Texel stond terecht voor de economische poli tiei echter in Alkmaar, cmdat hij als tussenpersoon zou zijn op getreden bij de verkoop van aardappe len. Om dit te kunnen doen moet men in het bezit zijn van een erkenning en aangezien hij deze niet bezit, had hij een procesverbaal gekregen. Verdachte was net niet eens met de opvatting van de officier van justitie, dat hij als tussenpersoon kon worden be schouwd. Hij had alleen maar bood schappen overgebracht, had nooit be taald en er ook nimmer enige beloning voor ontvangen. Waarom hij het dar. deed? Hij had het toezicht bij het verschepen van aardap pelen en als zodanig had hij er belang bij, dat zijn relaties zaken deden. De officier was van oordeel, dat de werkzaamheden van G. op het randje lagen van tussenpersoon zijn, maar dat ze er nog juist onder moesten worden gerekend. De economische politierechter dacht er echter anders over en sprak verdachte vrij. DAAR NIET HIER WEL het lekkerste middel r-J tegen verkoudheid Nl/jl 11fjf,]i I'J 30 cent Pt per 100 gram lips (men kon in een kastje mooie beel den bewonderen, maar werd onderhand zwart gespoten). Voorts gaven een aan tal gemaskerden met kruiwagen en schoppen een steek naar de Oudeschil der jeugd, die in gebreke gebleven was om het sportveld op *e knappen. Nu zou den de oudjes het maar doen. Erg aardig was ook het toekomstbeeld van de voetganger. Voor- en achterlicht en licht op de schouders. Verder zagen we nog: Een troep cowboys, Hoedje en Stooffie gaan vissen, Neem les bij de Hoornder dief, Vluchtende Koreaan met al z'n hebben en houwen Dij zich, St. Nicolaas en Zwarte Piet 3n de Kunstmatige Inse minatie met alle ingrediënten die daar bij horen en nog talrijke andere gemas kerden. In het Eigen Gebouw vond de beoor deling plaats en .vas de uitslag als volgt: Groepen: le prijs Sportveld; 2. UNO; 3. Cowboys. Paren: 1. Atoombommen; 2. Raket n.d. maan; 3. Wondertuin van Philips. Enkelingen- 1. Ik zoek een huis; 2. Wonderdokter; 3. Veilig verkeer. De prijzen waren beschikbaar gesteld door de feestcommissie en het bestuur van het Eigen Gebouw. Met een buitengewoon geanimeerd bal werd deze zeer goed geslaagde Sunderklaasdag besloten. ZIJ IS ER WEER! In ons blad van Woensdag jl. moesten wij mededelen, dat de kostbare lamp (f 2500) van de verkennmgslichtboei van het Molengat gestolen was nadat de boei door de storm op het strand was geworpen. Iemand heeft die lamp om der wille van het koper van de boei af geschroefd en meegenomen. U kunt zich voorstellen dat het Loodswezen erg ont stemd was, want hier was immers geen sprake meer van jutterij! Donderdagochtend berichtte de politic ons, dat de lamp weer boven water was: men had haar bij de in aanbouw zijnde boerderij van de heren gebr. Koorn, Mi nister Ruijsweg, gedeponeerd. Het appa raat bleek zeer vakkundig gedemon teerd te zijn en om te voorkomen, dat er ook maar iets verloren zou raken had dc dader de kleinste onderdelen netjes in een bakje gedaan! Blijkbaar heeft de dader tijdens de diefstal niet beseft welk een grote strop hij het Loodswezen bezig was te bezor gen. Mede door de publicatie in ons blad heeft hij ingezien, dat deze vorm van „jutterij" de spuigaten uitliep. De dader salutem! Hiermede verlenen wij hem weder het praedicaat Jutter met een grote J. GEREFORMEERD EVANGELISATIE KOOR OPGERICHT. Te Den Burg is een Geteformaerd Evangelisatiekoor opgericht. Er traden reeds 20 leden toe. Na 1 Januari hoopt men met de repetities te beginnen; deze zullen onder leiding-slaan van de heer Brouwer. Het bestuur werd als volgt samengesteld: G. van Tuijl, voorzitter, N. Koers, secretaris, mej. Tr. Stoepkei Rel., penningmeesteresse, J. Visser, Alg. Adj., mevr. Brouwer bibliothecaresse VISAFSLAG OUDESCHILD. Aangevoerd van 4 t.m 10 Dec. 1950: 177 kg bot; 3588 kg garnalen; 8987 kg garnalenpuf; 66 kg haring; 162 kg ka beljauw; 160 kg rog; 151 kg sardien; 316 kg schar; 1 kg lever,7539 kg schol; 880 kg bliek; 12 kg poon; 1089 kg tarbot; 5348 kg tong, 865 kg wulken; 1892 kg wijting; 300 kg kruikels; 4 kg zalm, 43 kg haai. ZON, MAAN EN HOOGWATER. De zon komt 15 Dec. op om 8,45; onder om 4,26. Maan: 16 Dec E.K. 24 Dec. V.M. Hoog water ter rede van Texel: 16 Dec. 2,06 en 2,34. 17 Dec. 3 02 en 3,28. 18 Dec. 4,01 en 4,29. 19 Dec. 5,06 en 5,39. 20 Dec. 6,14 en 6,44. 21 Dec. 7,13 en 7,36. 22 Dec. 3,03 en 8,22 Aan het strand is het ongeveer 1 uur eerder hoog water.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1