Cjroen TwarL-Jexels in het harL, L De Molen van het Noorden laat zijn wieken weer lustig gaan Een van de vele feestvierders Jan Kooger werd door leden van „Moed, Volharding en Zelfopoffering" naar zijn laatste rustplaats gedragen WOENSDAG 20 DECEMBER 1950 TEXELSE 64e JAARGANG. No. 6487 COURANT Uitgave N.V- v h. Langeveld DeRooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Eurg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrek.: Rotterdamsche Bank en Coöp. Boerenleenbank- Postgiro 652- Abonnementsprijs <2,75 per half jaar Vrijdagmiddag is de molen in Het Noorden officieel in bedrijf gesteld in tegenwoordigheid van talrijke genodigden, onder wie B. en \V. van Texel, het bestuur van TESO, afgevaardigden van de Vereniging de Hollandse Molen en de Molenbouwers. Tijdens de vergadering welke daarna in Hotel De Lindeboom werd gehouden, sprak de Dijkgraaf, de heer P. Bakker Azn. als volgt: Mijne heren, Nu wij de molen bekeken hebben en ons van de goede werking hebben over tuigd, wil ik u namens het bestuur van de Dertig Gemeenschappelijke Polders in de eerste plaats danken, dat u aan on ze uitnodiging hebt willen voldoen. Ook dank ik het Departement van On derwijs, Kunsten en Wetenschappen, het gemeentebestuur »-n het bestuur van Texels Eigen Stocmbootonderneming voor de financiële steun ons toegezegd, het bestuur van de Hollandse Molen en in het bijzonder de heer De Koning, voor de medewerking, die wij van hen moch ten ondervonden hebben om tot deze ge zamenlijke regeling te komen Mede dank ik de heren Wagemaker, molenbouwers en de heer Van der Pijl, technisch ambtenaar voor de goede restauratie. Ik hoop, dat de molen aan de verwachtingen zal mogen voldoen. Het doet ons genoegen, dat de molen voor het natuurscnoon van ons eiland en in het bijzonder voor de polder 't Noor den behouden blijft. Burgemeester De Koning achtte het een gelukkig besluit van de drie bestu ren om gezamenlijk de nodige gelden beschikbaar te stellen en prees zich ge lukkig, dat ook de gemeente Texel hier aan had medegewerkt De heer De Koning, technisch adviseur van de Hollandse Molen feliciteerde Texel namens de Vereniging met het be houd van de molen en hoopte dat deze nog lange tijd zijn diensten an de pol ders zou bewijzen. Vooral was het voor de Verenging De Hollandse Molen een heugelijk feit, dat nier een molen is ge restaureerd die ook nog zijn werk zal doen. Wanneer een molen wordt ge restaureerd alleen als monument komt deze toch veelal weer tot verval. Bij een stilstaande molen geldt wel zeer het spreekwoord „Rust Roest". In Januari 1949 brak tijdens het ma len één de roeden van de watermolen doormidden, in zijn val een stuk van de andere roede meeslepend. De watermolen, gebouwd in 1878 als vijzelmolen met een vlucht van 98 voet, kon allengs niet meer voldoen aan de eisen welke een goede ontwatering vroeg. In 1913 werd een dieselgemaaltje met een motor van 30 p.k., gekoppeld aan een centrifugaalpomp, bijgebouwd. Enkele jaren later kwam de molen door grote slijtage aan de vijzel geheel tot stilstand. In 1928 echter besloot het toenmalige bestuur van de 30 Gemeenschappelijke Polder, om de molen te voorzien van stroomlijnwieken volgens systeem Dek ker en de houten vijzel te vervangen door schroefpompen. Velen zullen zich wellicht nog herin neren dat toen bij het proefdraaien, waarbij enige genodigden aanwezig wa ren, het wiekenkruis brak. De molen is echter wederom onmiddellijk gemaakt. Tot Januari 1949 heeft de molen zijn werk verricht. Vooral in de oorlogsja ren toen in 1941 de stioomlevering voor het in 1940 geëlectrificeerde dieselge- Gerestaurcerdc molen van liet Noor den. (Foto Van der Pijl). maal werd onderbroken, men alleen op de windkracht was aangewezen, heeft deze goede diensten bewezen. Met de restauratie in 1928 is een be langrijk bedrag gemoeid geweest en toen in Januari 1949 de wieken braken, meende het bestuur geen gelden voor 't herstel beschikbaar te moeten stellen. Goedkoper was het cm de bestaande centrifugaalpomp van het hulpgemaal, waarin thans een motor anwezig is van 50 pk., te wijzigen, deze zou dan het wa ter alleen kunnen uitslaan zelfs bij de grootste regenval. Aanvankelijk leek het dus, dat de wa termolen zou worden gesloopt, of, wan neer hiertoe geen toestemming zou wor den verleend, als een ruïne zou blijven staan. Op verzoek van de Vereniging De Hollandse Molen heeft de Minister van O., K. en VV. subsidie voor het herstel toegezegd tot een bedrag van 50 pet. der kosten. Tijdens een bespreking met B. en W. van Texel en het bestuur van TESO, werd overeengekomen, dat het reste rende bedrag door de 30 Gem. Polders, de gemeente Texel en TESO elk voor een gelijk aandeel zou worden bijgedra gen. Thans is de molen geheel hersteld, voorzien van nieuwe as en roede, één stel wieken, voorzien van fokken met remkleppen volgens systeem Ir. Fauel. LENTEBODEN? Op hoeve „Vredestein" heeft een schaap twee flinke, kerngezonde lamme ren ter wereld gebracht. „UW WIL GESCHIEDE". De Toneelgroep „Het Masker" heeft in studie genomen t dramatische toneel spel in 4 bedrijven „Uw wil geschiede". Schrijver is de bekende dramaturg Henk Bakker. De opvoering voor haar donateurs zal plaats hebben op 31 Maart. Wij stellen u voor „Au- just", de rechterhand van Jean Klein", zoals onze totoqraaf hem vorige week ergens op Texel ont moette Een van de zeer vele speulers op de 12de December. Dit leest is een zeer bij zonder feest en in zijn be schrijvingen van „het ei land Texel en zijne be woners" (1856) vergeet F. Allan niet enige regels aan het StNicolaas- feest" te wijden. „Ook het St. Nicolaas- feesl is voor Texel's opko- komend geslacht eene mil de bron van vreugde. Als dan ziet men des avonds op de straat en in de her bergen eene volmaakte maskerade, die niet zelden, aan Den Burg, uit vijftig en meer jonge lieden be- staat en, in waarheid, men moet zich dikwerf verwon deren over de keuze en vinding der verschillende costumen; ja, men ziet er menig masker, dat een bal- masque geene oneer zoude aandoen. In de meeste huizen hebben zij dan ook vrij encrée; zij laten zich eens bezien, en zoo men nun een glas wijn of punch, of een kop chocolade presen teert, zijn zij doorgaans zoo vrij daarvan te profiteren. De meeste burgers zetten dan ook licht voor hunne ramen, en zoo het weder niet al te koud of ongunstig is, is het tot middernacht vol leven en beweging op de straat. VERGADERING VAN DE AFDELING TEXEL VAN BLOEMBOLLENCUL TUUR, Donderdagavond in Hotel Texel. Na allen welkom geheten te hebben, in het bijzonder de heer Zeeman van de Vereniging „De Narcis", zei de voorzit ter, de heer H. Bruijn, dat we 1950 wel als een zeer goed jaar voor het bollen- vak in onze gedachten zullen moeten houden. Het staat er voor 1951 zeker heel wat minder voor, met onze gewas sen, tengevolge van de vele regens dit najaar en dan de gespannen toestand in de wereld die de iiar.del in ongunstige zin beïnvloedt. Na voorlezing der notulen, die worden goedgekeurd, volgde het jaarverslag, waaruit we vermeiden, dat van 't opge kochte aantal narcisvliegen 'U gedeelte uit omgeving De Koog kwam. De export van bloembollen is gestegen van f 83 rnillioen in 1919 tot f104 millioen in de eerste 10V2 maand van 1950. De betalin gen zijn zeer vlot verlopen. De rekening van de penningmeester werd nagezien en in orde bevonden en hij werd dan ook dank gebracht voor zijn goede oeheer. He1 saldo is gelijk aan vorig jaar. Als nieuw bestuurslid werd gekozen M. Breman, alftrend was G. Koorn, niet herkiesbaar. Als afgevaardigden naar Haarlem werden volgens rooster benoemd F. L. de Grave en C. Dijker. Voor leden van net hoofdbestuur zul len gestemd worden G. P. Rood uit Gro tebroek en J. G. Timmer Pzn uit Bree- zand. Voor de voorgestelde verbouwing van het beursgebouw in Haarlem krijgen de afgevaardigden blanco mandaat. Het voorstel van he hoofdbestuur tot con tributieverhoging gaf nogal wat beroe ring. Gevreesd wordt dat de kleine kwe kers zullen bedanken als lid, men zag het tekort liever bestreden uit verho ging van de beursen! ree. De afgevaar digden zullen tegen een onveranderd voorstel stemmen. Er wordt evenwel wijziging verwacht. Bij de rondvraag kwam nog eens de wens naar voren om de reclame termijn voor narcissen van 14 op 10 dagen te brengen. Er werd opgemerkt, dat dit jaar enkele partijen narcissen afgekeurd werden wegens stootplekken. Voor Amerika bijvoorbeeld worden ze veel gauwer afgekeurd dan voor Engeland, we zullen in de toekomst vooral wanneer we een best gewas heb ben, aan dit euvel veel meer aandacht moeten besteden. De heer Zeeman zei, dat narcissen ook heel goed blauw kun nen groeien, zoals bv, bij tulpen voor komt. Bij beste groei, zoals dit jaar. komt het in verschillende partijen voor. De narcisvliegbestrijding is nog steeds „de steen des aanstoots" van onze leden rondom De Koog. Op heftige wijze werd door enkelen aangedrongen op krassere maatregelen. We hebben, zo zei men, toch wetten en bepalingen aan de hand waarvan we die broeinesten kunnen op ruimen. Om nu voor eenmaal soepel heid te betrachten, zou nog te verdedi gen zijn, maar ieder jaar weer lopen on ze klachten op niets uit en zitten wij mei de schade. Al ki ijgen we klaar dat zulke haarden verplaatst worden van Oost naar West of van Zuid naar Noord, dit neemt het kwaad niet weg. Oprui men, grondig opruimen, was de wens van die leden, en de vergadering was het met hen eens! Er zal nog eens bij de bevoegde instanties op strenge maatre gelen worden aangedrongen. Ook werd nog gewezen op de te late schouw op vele tochten en hoofdsloten. Dit heeft van het jaar tot grote schade aanleiding gegeven. Hier zal op verande-, ring aangedrongen worden. Met een woord van dank sloot de voorzitter om 11 uur deze geanimeerde vergadering. FAILLIET VERKLAARD. De rechtbank te Alkmaar heeft failhet j verklaard H. Sc'nilpzand, handel drijven de onder de naam Gooilandia Elitezaden en wonende op Texel, Dennen H 98, wijk H Rechter-commissa» is is mr. J. Alblas, curator mr. C. Smal, Alkmaar. „MARIA GORET1T'. Door de leden /an „Herwonnen Le- i i venskracht en Santos" zal ten bate van de tbc-bestrijding van deze instel- lingen op 14 Januari in Casino worden j opgevoerd het toneelstuk in 3 bedrijven j „Maria Goretti". NOG NIET AFGEHAALD. Verscheidene prijzen van de Winkel week-loterij zijn nog niet afgehaald: Op 302, 3688, 135. 2322 en 2831 kunt u f5' ontvangen; op 2029, 277, 2633. 4999, 978, 3194, 2278, f2,50. Deze prijzen kunnen! worden afgehaald bij de heer C. P. Moojen, Schoonoordweg 37, Den Burg. GESLAAGD. De heer J. Schotanus behaalde aan de j Vakschool te Utrecht het kruideniersdi- j ploma. De heer G. Bakker Rzn., deed te Lei den met gunstig gevolg examen voor het eerste (theoretische) gedeelte van het vakbekwaamheidsdiploma Opticien. JAN KOOGER, oud-schipper van de ieddingboot van de stations De Koog en Oudeschild, is Zaterdagmiddag door zijn vrienden van de oud-reddersvereni- ging „Moed, Volhard.ng en Zelfopoffe ring" naar zijn laatste rustplaats ge dragen. De stoet ging door de Dorpsstraat, waar Jan Kooger zo vaak gelopen heeft, langs de dijk, welke hij zo dikwijls be klommen heeft om de zee te zien, het water, waarop hij zo lang gevaren had. Zijn vrienden liepen voorop met het vaandel van de vereniging, oud-redders wier borst een af meer, ja soms een reeks medailles sierde Vanaf het einde van het dorp ging de tocht per auto naar het kerkhof. Nadat de kist, die bedekt was met de vlag van de vereniging „Moed, Volhar ding en Zelfopoffering", in de groeve was neergedaald, werd het woord ge voerd door de heer W. H. Lap, voorzit ter van de plaatselijke commissie van de N Z.H.R.M Namens deze maatschappij bracht spreker hulde aan de nagedachte nis van Jan Kooger, die zijn krachten en bekwaamheid 28 jaar lang in dienst heeft gesteld van de maatschappij. Hij heeft een plaats in het hart van de Maatschappij veroverd die met ere ge noemd mag worden. Hij heeft zich steeds met liefde gegeven can het mooie werk van de Maatschappij Wij denken daar aan mei grote waardering terug. Wij denken terug aan de kameraadschappe lijke wijze, waarop hij met zijn mak kers-roeiers omging en aan de prettige manier waarop hij met de plaatselijke commissie omging. De meest aangename herinneringen zullen in ons blijven Voortleven Jan van Dok, voorzitter van „Moed, Volharding en Zelfopoffering", bracht Jan Kooger een laatste groet namens mr. G. D. Rehorst, burgemeester van Den Helder, en een laatste groet namens de vereniging. „Jan Kooger, jij was een goed vriend en een trouwe makker. Je stond altijd klaar, je maakte geen on derscheid tussen wit, zwart of blauw. Er moesten mensen worden gered en daar was Jan Kooger Jan Kooger, rust in vrede Piet Pietersen, oenningmeester" van de vereniging, dankte Jan Kooger voor zijn oprechte vriendschap Hij schetste de overledene als ven prettig mens. iemand met een vrolijk, opgeruimd karakter „Jij hebt voor de vereniging veel ge daan. altijd stond je klaar als je mede werking werd gevraagd. Hartelijk dank daarvoor. Rust in vrede en Goede Reis!" De Eerwaarde Heer Termaat herin nerde in de enkele woorden die hij aan de groeve sprak op hetgeen Jezus Chris tus gezegd heeft: ,lk ben de Weg, de Waarheid en het Leven". Dat is onze Troost. Zijn Eerw. bad hierna het Onze Vader. Diep onder de indruk verlieten allen 'de dodenakker. Jan van Dok, voorzitter van de oud- reddersvereniging „Moed, Volharding en Zelfopoffering", spreekt bij de laat ste rustplaats van oud-schipper Jan Koo ger. 1 „De groep wordt kleiner", zei een der oud-redders Deze groep, inderdaad, maar wij durven geloven, dat er altijd weer mensen zullen komen om de vaca tures te vervullen, wij durven geloven, dat er altijd weer mensen bereid zullen zijn om onze reddingboten te bemannen. Altijd geloven wij zullen er ke rels zijn, die er niet voor terug zullen schrikken om de zware strijd met de zee aan te binden als de noodklok luidt en het „S.O.S." door de aether gaat. Jan Kooger, -ust in vrede RODE KRUIS. Voor de demonstratie welke de Rode Kruis Colonne uit Den Helder Zater dagmiddag 111 Hotel Texel heeft gegeven bestond behoorlijke belangstelling. De demonstratie werd ingeleid door de heer F. N. Winter, voorzitter van de afdeling Den Helder van het Rode Kruis, majoor bij het Rode Kruis Corps en kringbe- i stuurder voor de '.cop van N -Holland. De heer Winter begon met er op te wij- NIEUWBOUW IN DEN HOORN. Voor rekening van de heer J Kok Pz.. Den Hoorn, werd onderhands aanbe steed de bouw van een woonhuis aan de Kuildeiweg. De uitslag daarvan was: P. Boon, metselwerk, G. Kikkert en Joh Bakker, timmerwerk, Jac. Bruin, elec- tra, C. Boon, schilderwerk en fa. J Oelè, loodgieterswerk Dezelfde fa's zijn bezig met de bouw van een woonhuis en werkplaats voor rekening van de heer P. Boon, 't Klif, Den Hoorn. Voor rekening van de heer P. van der Gaag zal een woonhuis worden gebouwd aan 't Klif te Den Hoorn. Uitvoerders: Duin, timmer- en metselwerk, Van En gelen, schilderwerk, M. Bakker, electra, fa. J. Oele loodgieterswerk. zen. dat het werk van degenen, die een E H.B.O.-cursus mei goed gevolg heb ben doorlopen en gereed zijn om in de praclijk dienst '.e doen, dat hun werk zich niet tot de „eerste hulp bij onge lukken" behoeft te beperken. Immers, daarnaast is volop ncvenarbeid te doen Men kan alom hulp b'eden: invaliden of ouden van dagen willen eens naar bui ten, naar de vrije natuur of naar een toneeluitvoering. Spreker heeft onlangs iemand mee naar buiten genomen die al in geen 13 jaar buitenshuis was geweest! Men kan optreden lis trainer, bv. in ge vallen waar onze medemens de nadelige gevolgen van kinderverlamming nog da gelijks ondervindt. Aan het strand zijn hulpposten nodig In Den Helder verle nen de E.H.B O.-mensen zo'n 100-140 maal per seizoen hulp. Zij komen zelfs raar Texel als daar een zgn. Vogel-wan deltocht wordt gehouden om voeten te behandelen De E.H B.O -mensen kunnen ook hulp verlenen bij massale inentin gen, enz. enz. De demonstratie die hierna volgde, was zeer duidelijk en zeer leerzaam. Al lereerst werd een verkeersongeluk bij de coupure te Oudeschild in scène gezet Een verloofd paarlje, met vacantie naar Texel, heeft te veel aandacht voor zich zelf. daardoor te weinig voor het ver keer en een aanrijding is het gevolg. De E.H.B.O.-mensen verlenen de eerste hulp aan de ernstig gewonde Eerst werd ge demonstreerd hoe het NIET moest, dus: zoals het publiek doorgaans „hulp" meent te moeten verlenen Daarna verleende men eerste hulp aan een dame die bij hev ramen lappen op de straat was gevallen; een zwemmer, die zich te ver in zee had gewaagd, werd op 't strand eerst kunstmatige ademha ling verleend, alsmede zuurstof toege diend, daarna werd het slachoffer in het 1 ziekenhuis verder behandeld. Een zuur stofapparaat deed daarbij goede dien sten. De demonstratie werd besloten met het leggen van enige verbanden. Aan de demonstratie namen o.a. deel mevrouw j Winter, commandante van de helpsters j te Den Helder, sergeant-majoor Boogert. reserve-peletons-eommandant en com- mandant ziekenverpleger Van der Mark, I instructeur van de vereniging In Januari beginnen de E.H.B.-lessen voor de Opleidingscursus van de Colon- ne Texel, eveneens oeginnen dan de les- 1 sen voor dames tot de opleiding „Help- ster".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1