Cjrocn 'Zwarts jexeh in het rm „Vred< Jtoliano PUROL DAM PO /Historisch Kersluerlicuuj Hulpeloos kincl stal de harten ruwe jutters der KöU op dé borst Hers t fees t IQ 50 Openbaar Lager Onderwijs Den Burg kreeg een nieuwe school Hoe leeft men in Zuid-Afrika? ZATERDAG 23 DECEMBER 1950 TEXELSE 64e JAARGANG. No. 6488 COURANT Uitgave N.V- vh. Langeveld <5 De Rooij 3oekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrek.: Rotterdamsche Bank en Coöp. Boerenleenbank- Postgiro 652- Abonnementsprijs f2,75 per half jaar door K. W. AFMAN Het moet op Texel gebeurd zijn, lang geleden. Een oud man vertelde het mij, toen we op een duin stonden en over de zee staarden. De ondergaande zon kleur de schuimkoppen van de branding en wierp een rosse gloed over het verweer de gezicht van de verteller. Toen hij uit gesproken was, viel de nacht. Zwijgend zochten wij onze weg naar het pad, dat ons weer naar huis bracht. Maar in de duisternis bleef mij bij het licht, dat van het oude gezicht afstraalde, de glans in de ogen en de ontroering die ons beiden bevangen had. Ik wil u dat verhaal vertellen, als een vriend, die iets van de blijdschap, die hem vervult met u wil delen. Op de avond voor de heilige Kerstda gen, strandde er een schip. Een felle sneeuwjacht joeg de ogen dicht van de zwarte drom, die op de duinen stond. Ze stonden daar onbewegelijk, de mannen en jongens van het eiland, maar hun ge dachten waren rumoerig en bewogen als de woedende zee, die om de banken raasde. De boot was uitgevaren. Soms zagen ze haar als een donkere tor voortklau- wen op de rug van een golf, dan weer scheen het alsof de zee haar had bedol ven. Maar telkens dook zij op en nader de meer en meer het wrak. De sneeuw jacht werd dichter en het was, alsof er op het strand een grauw-witte muur werd opgericht, die het drama daar op zee voor de toeschouwers wilde verber gen. Toch bleven ze staan, dicht opeen, hun ogen tot nauwe spleten toegekne pen, hun handen gebald in de zware duffels en hun gloeiende, begerige ge dachten wild als de storm jagend over het strand, over de branding, naar het wrak. Morgen! Morgen! Dan zouden ze sluipen naar het strand, want dan gaf de zee buit! Dan spoelden er vaten en kis ten aan. Dan was het giauwe strand be dekt met de resten van het wrak. Dan lagen de goede gaven te wachten in het trillende schuim Zo stonden ze daar, het lichaam stal en gekromd tegen ce felle stormwind, huiverend in hun zware kleding, maar vastbesloten om er bij te zijn.Mor gen! Eindelijk kwam de boot terug. De sneeuwjacht was gaan liggen en allen zagen ze en telden de koppen. Twee zielen moesten aan boord ge nomen zijn. Als een gegrom ging het rond onder de sombere groep. Elkaar bespiedend daalden ze langzaam af langs het duin. Flarden schuim joegen door de lucht en sloegen stuk tegen hun lijven. Daar sprongen de roeiers al tot het middel m het water en sjorden de boot naar het strand. Nu was het, of de ban gebroken was on sterke jonge kerels stormden de zee in en grepen het touw en de boordranden en keken schuw naar de man en de vrouw, die in elkaar ge doken voor de schipper zaten. De kiel schuurde over het zand, maar de mannen rukten en duwden met al hun krachten en hcog op het strand kwam de boot te liggen. Wankelend richtte de man zich op. Zijn gelaat was bleek en bezorgd, toen hii zich naar de vrouw overboog. Deze keek hem aan met een glimlach, maar ze perste met een pijnlijke kreet haar handen in haar schoot. Ach, God, ieder zag het. Deze vrouw droeg een kind en haar uur was gekomen. Sterke handen hieven haar op en droegen be hoedzaam de kostbare last het duin op. De vrouw steunde zacht en de man naast haar hield stevig haar hand vast, alsof hij het lijden wilde wegnemen. Zó bereikten zij de schaapskooi achter het duin en de man wees met een kort ge baar. Het werd tijd, het uur had gesla gen en hier was een dak om onder te schuilen tot het volbracht was. Zwijgend droegen de mannen haar binnen. De koppen van de schapen za gen verwonderd naar het licht van de stormlamp, dat ontsteken was. Maar willig schoven ze op zij en drongen bij een in een hoek. Vlugge handen schik ten een bed van stro en hooi en de man knielde neer bij zijn vrouw. De anderen verdwenen stil. Ze zagen elkaar niet aan, maar elk ging zijn weg. En boven het dreunen van Je branding uit hoor den ze een kreet, of was het een snik?.... Toen de eerste terugkwam met zijn vrouw, de armen beladen met dekens en 'doeken, hoorden :e een zwak gehuil. Ontroerd keken ze elkaar aan en verle gen traden ze binnen. De man hief het hoofd op, kwam hun met snelle passen tegemoet en schud de hun de hand, terwijl de tranen langs zijn wangen neergleden in het kroezige haar van zijn baard. Het licht van de stormlamp trilde over het bleke gezicht van de jonge moeder. Maar haar ogen glansden vol vreugde, nu haar kind geboren was. Ook de andere mannen kwamen te rug en elk bracht mee, wat het hart hem had ingegeven. De schaapskooi werd een paleis van goedheid en menselijk heid De gestalten van de mannen ble ven ruw en stug, maar hun wilde ge dachten waren rustig en vredig gewor den. In het grauwe morgenlicht zwierven de jutters langs het strand. Hun handen grepen het aangespoelde hout en huis- laad en moeizaam beklommen ze het duin om hun zware lasten op te stape len bij de schaapskooi. Want hun was een kind geboren In verband 'met de Feestdagen zal op Woensdag 27 December GEEN Texelse Courant worden uitgegeven; ons eerstvolgend nummer verschijnt op ZATER DAG 30 December. DE DIRECTIE. HOE VORM IK MIJN PERSOONLIJK HEID? Het is in onze tijd, nu de strijd om het bestaan dagelijks moeilijker wordt, noodzakelijk, dat ieder zijn goede ei genschappen zo veel mogelijk ontwik kelt. Velen, die wel over de nodige ca paciteiten beschikken, kunnen toch niet slagen, omdat zij daazvan niet ten volle profijt weten te trekken. Gebrek aan zelfvertrouwen speelt hierbij een grote rol. Om de geestelijke eigenschappen te kunnen ontwikkelen zal in De Koog een cursus gegeven worden. Dinsdagavond hield de docent van deze cursus, de heer Jac. Kool uit Nieuwe-Niedorp, in ,,De Toekomst" een contactavond. Op een voor ieder bevattelijke wijze zette de heer Kool uiteen, hoe door het verkrijgen van de nodige zelfkennis tal van schijnbaar onoverkomenlijke moei lijkheden kunnen worden opgelost. Er zijn in de mens negatieve en positieve krachten werkzaam. De negatieve zijn remmen in de mogelijkheid om zich te uiten. Het is hierdoor, dat men vaak zijn beurt op vergaderingen, om iets van be lang ten berde -e brengen, voorbij laat gaan. Het is dus zaak de positieve ei genschappen te ontwikkelen en zich zo tot een persoonlijkheid te vormen. Het spreken in het openbaar zal dan vanzelf minder moeilijkheden opleveren. Aan de hand van voorbeelden uit de practijk toonde spreker het belang van dit alles duidelijk aan Hoewel de practische psychologie voor De Koog iets nieuws is, gaven zich ver scheidene aanwezigen voor het volgen van deze cursus op. Stellig zullen nog meerderen van deze gelegenheid, om hun persoonlijkheid te ontwikkelen, ge bruik willen maken. Dinsdag 9 Januari wordt in ,,De Toekomst" de eerste cur susavond gehouden. Er is dan nog gele genheid tot deelname (Ingezonden Mededeling). NA EEN AANRIJDING. Er zijn mensen die verstek laten gaan als zij voor de reenttank moeten ver schijnen. De Texelse motorrijder H. M de R. wilde er echter zelf bij zijn als zijn zaak behandeld werd. Zo stapte hij destijds stipt op tijd op het bekende matje, maar de zaak moest worden aan gehouden om andere getuigen te horen. De tweede maal idem. Toen de Texelaar voor de derde maal door de Zaandamse kantonrechter werd opgeroepen er lag nu sneeuw en ijs snorde hij we derom naar de Zaan. Dit alles omdat hij destijds een aanrijding in de Zaan streek had gehad. De aanrijding was weliswaar met ernstig geweest, maar ja, het recht moest zijn loop hebben! Laat hij voor de derde maal te horen krijgen, dat de zaak aangehouden moest worden om andere getuigen te horen! Dat loopt de spuigaten uit, dacht de Texelaar. Hij wees er de edelachtbare rechter op, dat hij helemaal van Texel moest komen, straks dus weer de lange rit door de kou! De rechter „voelde mee" en sprak de man vrij wegens gebrek aan bewijs zodat het dossier naar het dood archief verhuizen kon. (Ingezonden mededeling) Kom, neem een hamer en een spijker En sla met forse hamerslag De staldeur dicht, waar achter eenmaal Het Kindje in de kribbe lag. Kom, neem een bijl en sla verbeten De allerlaatste kerstboom om, En trap de bellen en de sterren Tot pulver met uw christendom. De vréde daalt? Ha! bommen dalen! Geen engelen- maar vliegtuiazang. Geen eer' zij God in hooaste Hemel, Maar doodsgerochel, koud en bang. De wereld zingt. de wereld huivert' De kerstboom brandt. Korea brandt! De kaarsen worden weer ontstoken En donker is 't aan alle kant! Wij zingen van het houten kribje, Gezellig bij de kerstboom thuis.... Maar als het kind een man gaat worden Slaan wij meedoog'loos Hem aan 't kruis! Dit is de nood van onze wereld, Dit is het kwaad van onze tijd: Dat wij de Heer gekruisigd hebben, Wij zijn de koer s ten haven kwijt! Dit geldt de leiders dezer aarde, Dit geldt ons allen evenzeer; Wij zoeken niet Hem na te volgen, Maar telkens weer onz' eigen eer! Wat helpt een bidden voor de vrede Wanneer in eigen hart en huis Men telkens weer zijn eigen weg gaat, De Vredevorst slaat aan het kruis? Dit is het enig ware Kei stfeest. De vrede die wordt uitgestort, Dat men niet bij de kribbe staan blijft. Maar dat het hart de kribbe wordt! HUIB FEN1JN. 99 Is het toeval, dat de mensen de don kere winter hebben verlicht met de feest dagen, zodat er dit jaar zelfs drie in één week samenvallen? Allicht spreekt hier geen toevalligheid; eerder poogt de mens in de duistere dagen des jaars zijn blik te richten op het licht, dat toch over onze donkere wereld weer op zal gaan. In deze dagen kan hij zitten in de be sloten afzondering van de warme huis kamer, deuren en gordijnen gesloten te gen de koude van builen en deze beslo tenheid schenkt hem momenten van stil zijn en rust en- hij denkt dat hij niet al leen de koude, maar ook het onvredige gevoel der ontwrichte wereld buiten heeft gesloten en dat hij in een inner lij ke vrede aan zichzelf overgelaten, de rust kan vinden, waarnaar hij vergeefs zoekt, zolang hij leeft. Wat bracht 1950 voor de een: een lang durige ziekte, de ander wist nog vele guldens bij elkaar te leggen. Maar beiden beamen, dat in de laatste cn plechtigste dagen van het aflopende jaar de boodschan van de vrede niet is gebracht. Een boodschap van cle vrede is de be langrijkste boodschap die nu in deze zwarte wereld gebracht kan worden. Dit zijn ware woorden die ik hier neer schrijf, maar direct rijst bij mij de ge dachte, dit te zeggen is niet zo moeilijk, het 1e bereiken, zelfs alleen maar het doen van stappen om te pogen deze belangrijkste alier boodschappen eens te brengen, is niet zo eenvoudig Eerst zelf je overgeven aan de vrede, ieder per soonlijk. Maar er is iets in ons persoon lijk leven, dat ons allen in de weg staat, om te streven naar vrede op aarde. Aan ons allen de taak, het is een zwa re taak, maar tegelijk een mooie op dracht, om dit iets, wat eigenlijk de oorzaak is van de sombere schaduwen die over onze wereld vallen, aan te pak ken waar we kunnen. Onze persoonlijke wil tot vrede is eerste vereiste en voimt de waarachtige sterke basis, van waaruit de wereld naar het licht gevoerd kan worden. De winter is he* somberste en naar- geestigste jaargetijde, maar hij houdt te vens in zijn bevroren grond de voor waarde verborgen voor de lente. Wij hebben onze drie feestdagen om over de duisternis naar het licht te zien, ons daar vast te grijpen cm het vertrowen in de toekomst van een nieuwe tijd niet te verliezen. De donkere dagen die we nu beleven, mogen ons daarom ook niet het verre licht van de vrede doen vergeten, mo gen ook niet het vertrouwen ontnemen Wanneer wij persoonlijk de vrede in ons dragen, is dat vertrouwen te sterk verankerd in ons hart, dan dat wij zou den kunnen versagen m de strijd, die nog altijd gestreden moet worden en die voert naar de verkondging van de bood schap van de vrede, de belangrijkste boodschap, die op onze wereld gebracht kan worden. JAC. BRUIN. ZON, MAAN EN HOOGWATER. De zon komt 23 Dec. op om 8,50; on der om 4,29. Maan: 24 Dec. V.M., 1 Jan. L.K Hoog water ter rede van Texel: 23 Dec. 8,48 en 9,02. 24 Dec. 9,25 en 9,39. 25 Dec 10,03 en 10,18 26 Dec 10,39 en 10,49. 27 Dec. 11.13 en 11,27. 28 Dec. 11,45 en 29 Dec. 0,00 en 0,21. Aan het strand is het ongeveer 1 uur eerder hoog water. De nieuwe openbare iagere school te Den Burg, grote belangstelling is geopend. welke gistermiddag onder De zaal van Hotel Texel was stamp vol, toen Siem de Waal daar Dinsdag avond op uitnodiging van „Het Nut" een causerie hield over Zuid-Afnka. Het is een zeer genoeglijke avond geworden wie had anders verwacht: Siem heeft er slag van om op populaire wijze te vertellen van netgcen hij in de we reld ontmoet, van hetgeen hij ziet zijn opmerkingsgave is scherp en zijn belangstelling voor alles wat er op de wereld te koop is, groot. Toen het bestuur van het Nut Siem lot „een causerie" uimodigde, antwoord de onze Texelse Zuid-Afrikaner- „Dat doe ik graag, maar laten we dan niet spreken van een „causerie", maar van een praatje op het pud.um. En zo stond hij daar dan, na een korte inleiding door de voorzitter, de heer Chr v.d. Kolk, op zijn eigen, spontane wijze te speechen. Zoals hij het bii u en ons thuis zou doen, als oud-Texelaar, die heel goed op de hoogte is gebleven met het lief en leed op ons eiland! of schoon hij al sinds 1936 met een heel korte onderbreking de Texelse lucht niet meer heeft ingeademd. Het was er in tiem en gezellig in Hotel Texel. Siem vertelde eerst hoe groot Zuid- Afrika wel is oijna zo groot als W.- Europa, hoe dun bevolkt het is, hoe de Regenng-Malan werkt enz. Siem maak te ons (Ome Piet natuurlijk niet meegerekend) al du eet emigratielustig, toen hij vertelde, dat de belasting er ons pas zoekt als ons inkomen boven de f4000 per jaar ligt. In Holland voelen wij ons van meet af aan door Lieftinck geschaduwd en hier s al zo weinig zon in tegenstelling tot Zuid-Alrika, waar een heerlijk klimaat heerst de zon heeft er ook bij winterdag een flinke kracht. Natuurlijk valt er ook regen, maar die komt niet verraderlijk omlaag, zoals hier. Men heef', er ten bepaalde regen- periode en dan regent het ook heel hard! De boeren zouden het klimaat wellicht iets anders nog willen hebben: wat méér regen en dan over meer dagen ver deeld. Nu gebeurt net maar al te dik wijls, dat een enorme droogte hun boer derijen teistert. Als het heel erg is wordt onder het vee een ware slachting, aangericht, dan „vrek" het vee in groten getale, 't Is gebeurd, dat er zo'n 80 pet omkwam. Maar de boeren laten zich met ontmoedigen, zij zeggen: Ons moet maar weer begin". Vele zwarten hebben eveneens vee en vrouwen. Vee en vrouwen, dat betekent rijkdom. Wij denken, dat het Bestuur en de (Hoofd)assistent(en) van onze Bedrijfsvereniging niet gauw het besluit zouden nemen om een zwarte voor te dragen als lid, de zwarten heb ben maling aan voorlichting. Als de blanke adviseur zegt: „Verkoop je vee. want je stapel is veel te groot, het vee trapt je weiden stuk, als de regen komt hou je geen „kruimel" teeltaarde over", dan staat de zwarte al spoedig op zijn achterste poten, hij laat zich niet advi seren, wantrouwt de blanken en kort geleden is een groepje blanken, dat voor de zoveelste maal de zwarten probeerde te overreden, met speren, messen en an der gevaarlijk spul aangevallen er vielen doden. Neen, de aparlheidpolitiek is in feite zo gek nog niet. Maar de oplossing zal zij niet brengen. „Blank en bruin" be hoeven elkaar niet te haten, maar tussen haat en afstand liggen de woorden cul tuur en beschaving en die spreken ook in Zuid-Afrika nog ten pittig woordje mee. Siem heeft in de loop der jaren heel wat brieven ontvangen van landgenoten die lust hadden om naar Afrika te gaan. Wie aanpakken wil cn zijn vak verstaat, heeft in Afrika een goede kans om voor uit te komen ongeschoolden hebben daar maar een karig bestaan, Tenzij men over zoveel geld beschikt dat men zelf een bedrijf kan beginnen een vesti gingsvergunning heeft men niet nodig bouwvaklieden verdienen er een gega randeerd loon van f120 per week, de meesten verdienen twee, drie tientjes per week méér. En na gedane (week)ar- beid is het goed toeren door Kruger's Nationaal Wildpark of bergtoerisme be oefenen in het Drakonsgebergte. Als wij weten hoeveel wij verdienen willen wij ook wel weten hoeveel wij moeten uitgeven! Het voedsel is er niet duurder, het fruit véél goedkoper (f 1,75 voor een zak sinaasappelen bv.!), de kleding is er ongeveer even duur als hier De huren zijn er veel üoger dan in Nederland, men betaalt er op zijn minst f 120 per maand voor een woning. Er werden Siem heel wat (schriftelij ke) vragen gesteld. De heer De Wilt (ge boren ceremoniemeester en balleider) wilde wel eens weten hoe het in Afrika met het amusement staat. Antwoord: De Afrikaner houdt van dramatische toneel stukken. Een voorstelling waarbij de zaal driekwartier zit te snikken van ver driet is een enorm succes. Dit land is nu eenmaal dramatisch de Boeren heb ben er gevochten tegen de Engelsen, te gen de zwarten, tegen de barre droogte, tegen de sprinkhanen. Het drama is hun lief geworden. Vraag: „Hoe leven de vrouwen er?" Antwoord: „Zij hoeven er beslist niet harder te werken dan hier. Het zware werk wordt doorben Boy kafferjon gen opgeknapt. Duur zijn de zwarte werkkrachten niet: zij mogen geen vak leren en verdienen ongeveer een tiende deel van het loon van de blanke. U be grijpt, aldus spreker, dat het communis me de zwarten onder zijn vaandel pro beert te krijgen. Eens raakte een knecht van Siem met hem m gesprek over „de politiek". „Communisme, alles samen delen, prachtig'aldus concludeerde de kaffer ..Maar dan moet ik de helft van Winterhanden v w TT Wintervoeten Winteroren jouw vrouwen hebben!" sprak Siem. De kaffer krabde eens over zijn donkere kroeskop en ze;: „Nee, als je het goed bekijkt is het communisme toch niet in orde". Na afloop van zijn praatje mocht Siem ccn hartelijk applaus in ontvangst ne men cn een schilderijtje van een Texel se schapenboet, gemaakt door Jan van Ham. DAAR NIET HIER WEL het lekkerste middel tegen verkoudheid 30 cent 1 per 100 gram

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1