Opruiming NICO GRAAFF T KANTOORBOEKEN Autoverhuur Sla Uw slag Turnkring Hollands Hoorder Kwartier 10 pCt. Korting Maak foto Voor een nieuwe fiets naar Bakelaar! Rijwielen te huur goed boek S a, ,/tWVO 7 r Kaptein Mobylette M. en A. J. VONK „Vive l'Empereur" Excursie over Texel wasmiddel iiiiii min mm mm 11 Voor Boekhandel Parkstraat ii min min mui mui mm mm GRAF. MONUMENTEN TE KOOP woonhuis Schapen wasmiddel A. v.d. Slikke M.C. „Texel" Puzzle-rit Herenfiets weckflessen iiiiii iiiiii mm mm mm mm n Maarten Smit mm iiiiii mm iiiiii iiiiii iiiiii mii Victoria hulpmotor met rijwiel A. BAKELAAR in onze daverende Al onze HERENCOSTUUMS, PANTALONS, OVERHEMDEN, DASSEN, SPORTSHIRTS enz. gaan nu tegen onbegrijpelijk lage prijzen van de hand. Aanvang verkoop Zaterdag 9 uur. DEN HELDER Heeft U familie, vrienden of kennissen over? er een van Langeveld De Rooy no. 79 en Boekhandel Parkstraat aim iiiiii mm radiotoestel nieuw hooi bollenrooiers en jongens. Wieders -J V.V.V. „Texel" Uitvoering Gezellig bal na! een passende lijst Foto-atelier J. NAUTA gesloten wegens vacantie J. C. RAB in Brandstoffen en Bouwmaterialen C.V. Vanaf 14 Juli Coupons Japonstoffen tegen extra lage prijzen het nieuwe xhaiivdue deling. Maar ja, als je niet regelmatig volledig uit kan komen dan is het kwaad vechten tegen de bierkaai. Hieronder laten we de standen van de Senioren-elftallen volgen: Afdeling 2 C: Hugo Boys J.V.C. Tex. Boys L.S.V.V. Holl. T. i Duinranders S.V.W. Petten Zeemacht Dirkshorn Callantsoog Callantsoog en Rangers degraderen, laatstgenoemde trok zich tegen het eind van de competitie terug. Is 2 verlies- punten w.n.o. tegen Tex. Boys d.d. 14-5. Afdeling 3 I: 20 14 4 2 32 72 25 20 13 5 2 31 47 22 20 13 2 5 28 53 29 19 11 3 5 25 46 23 20 11 2 7 24 47 31 20 9 2 9 20 47 51 19 5 3 11 13 25 34 20 6 2 12 14* 27 41 18 5 2 11 12 41 S3 20 4 2 14 10 23 73 20 3 1 16 7 30 78 De Koog 1 Tex. Boys 2 Texel 3 ZDH 1 De Koog 2 SVC 2 Tex. Boys 3 12 10 12 12 12 12 12 12 0 2 0 3 0 3 0 4 0 8 0 10 0 12 57 14 55 18 45 16 44 25 28 38 17 77 13 71 INGEZONDEN Van verschillende zijden is mij het in gezonden stuk toegezonden, dat de heer K. d. J. in uw courant heeft doen plaat sen. Hieronder wil ik een poging wagen om hem ervan te overtuigen, dat het niet de bedoeling is van de „Wet op de aardappelmoeheid" om de arbeiders te duperen. Hoewel de politie een veelzijdige ont wikkeling moet hebben, kan men toch slecht verwachten, dat iedere politie ambtenaar specialist is in alle takken van bedrijf, waarvoor wettelijke maat regelen in het leven geroepen moeten worden. Om nu maar te blijven op het gebied van de land- en tuinbouw wil ik wijzen op de Vogelwet, de aardappelwratziek- tewet, de bloembollenuitvoerwet, de co- loradokeverwet, de bisamratwet, de pootaardappelwet, de aspergevliegwet, enz. enz. De politie is alleen maar belast met het toezicht op de uitvoering van al die wetten. Wat nu de volkstuintjes betreft, kan worden opgemerkt, dat de economische belangen, die met de teelt van aardap pelen gemoeid zijn bij de volkstuinder veel en veel minder belangrijk zijn dan bij de telers om den brode'*. Het is dus mede om de belangen van de bonafide land- en tuinbouw te beschermen, dat de wet ter bestrijding van de aardappel moeheid ook van toepassing is op de niet alleen de volkstuinders maar ook volkstuinen. De ervaring heeft geleerd, dat juist de volkstuinen een groot ge vaar op kunnen leveren. Dat er extra toezicht wordt uitgeoefend op de volkstuinen dient dus om de be langen van de land- en tuinbouw te be schermen. Die belangen zijn niet gering omdat de export van land- en tuinbouw producten veel en kostbare deviezen in het laadje brengt. Dit wil nu weer met zeggen, dat de volkstuinen niet belangrijk zouden zijn. Zou men niet overtuigd zijn van het be lang van de volkstuinen, dan zouden de moeilijkheden gemakkelijk genoeg op te lossen zijn. Men zou dan eenvoudig de teelt van aardappelen op volkstuinen kunnen verbieden. Om nu te zorgen, dat de wet op de aardappelmoeheid geen wassen neus wordt, is toezicht natuurlijk onontbeer lijk. Daaronder vallen niet alleen de J volkstuinders maar ook de telers van poot- en consumptieaardappelen. Het toezicht bij de kwekers wordt uit geoefend door de N.A.K. (Nederlandse Algemene Keuringsdienst) en door de Stichting van de Landbouw. Bij de volkstuinders wordt dat toezicht uitge oefend door de politie. Nu is het te begrijpen, dat dat toe zicht onmogelijk zou worden als reke ning gehouden moest worden met aller lei bijzonderheden. Onder die bijzonder heden bedoel ik bv. het telen van aard appelen op land, waar vorig jaar geen aardappelen hebben gestaan. Wel is de Directeur van de Plantenziektenkundi- ge Dienst bevoegd om in sommige ge vallen ontheffing te verlenen, maar dan moet die ontheffing vroeg genoeg wor den aangevraagd. Met het verlenen van die ontheffingen is men natuurlijk ook weer niet te kwistig om dat anders het effect van de wet verloren zou kunnen gaan. Het gaat echter in geen geval om het beknotten van_de rechten van de arbei der. Trouwens, is deze wet niet in het leven geroepen door de arbeidersrege ring? Omdat nu niet verwacht kan worden, dat iedere bezitter van een volkstuin volledig op de hoogte is met de wet is er bovendien vele maien per radio en door middel van de couranten enz. gewaar schuwd. Nu kan men wel weer zeggen, dat men geen radio heeft of dat men geen couranten leesi maar dan houdt al les op. Ieder wordt geacht de wet te kennen. Gelukkig hebben de meeste ar beiders op tijd rekening gehouden met de wet op de aardappelmoeheid. De meesten hebben niet meer dan een der de van hun tuin met aardappelen be plant. Ik ben dan ook niet bang, dat ze geen wintervoorraad zullen hebben. Het zal de heer K. d. J. nu wel duide lijk zijn, dat het in geen geval de bedoe ling is om speciaal de arbeiders te du peren maar ook de arbeiders moeten nu eenmaal rekening houden met de wetten des lands. Op verdere ingezonden stukken zal ik niet in gaan. In speciale gevallen kan men zich wenden tot ondergetekende. A. VAN HERWIJNEN, Technisch ambtenaar bij de Planten- ziektenkundige dienst, St. Pancras. TEXELAABTJES. Contant f 0,00. Onder adres te bevr. (niet eer der dan 11 u. inBoekh.) onder nr. f 0,10 meer. Te koop zwarte bessen, bestellingen worden inge wacht. P. van der Slikke, Westerweg B 131 Te k. 2 wagens hooi op steel. I. Bonne, De Koog Wie weet Robs autoped? Gaarne terug Beumkes, Emmalaan 7 Te k. houten uitneembaar zomer huisje 6x3 m. 6 pers. te bez. kampeerterr. Duin, Schoorl prijs f 850,- P. yroegop St. Pancras tel. 588.'s Maandags op de markt te Den Burg Te k. een grenen paal lang 6 m. dik 40 cm. voor vier kantstijl of dampalen. Steig- stra, Oost 88 Verl. een zeiljack met nieuwe lederen riem. Tegen bel. terug te bez. Dros Oudeschild Te k. I p. z.g.a.n. jongenssch. m. 40 f. 13. 1 leren rijbroek f. 40 adres Dogger,, De Zee ster" P. H. Polder H 40 a Te k. een vette koe 2 jaar oud Bremer Isola Bella Verl. zilveren broche Maan dagmorgen gaande van We verstraat n.d. markt tegen bel. terug te bez. bij Lammers p/a. M. J. Witte, Wilhelmina- laan 114 Volop koolplan- ten te k. (boerenkool en spruitkool) F. R. Haarsma, Hoeve Antwerpen, Eierland Te k. plm. 30 kg. kruis bessen M. Bakker Kzn., Ei erland Wie heeft Adri v.d. Slikke zijn fiets gevonden? Degene, die hem terug brengt wordt beloond A. v.d. Slkke Parkstraat 20, Den Burg tel. 171 Te k. een partijtje gaasbakken, een motorfiets 125 c.c. Gillet. G. Kikkert, Den Hoorn Biedt zich aan meisje als hulp in de huis houding Adres Schildereinde 76, Den Burg Te koop D.K.W. motor. P. Mosk, Schoolstr. 7, Oosterend Aan komen lopen een Cypers poesje met witte pootjes. Binnenburg 12 Begin volgende week rode bessen bij W. Boon, Kogerweg 19, Den Burg Met grote blijdschap ge ven wij kennis van de ge boorte van een Dochter, die bij het H. Doopsel de namen ontving Anna Maria Adriana wij noemen haar ANNEKE R. LEBER A. A. LEBER-Bruin Kogerweg 16 B, Den Burg 8 Juli 1951 Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter Hiltje W. VLAS A. VLAS-Tuinder Oudeschild 218. Texel, 8 Juli 1951. Met vreugde geven wij U kennis van de geboorte van onze Zoon en Broertje Sjef die bij het H. Doopsel de namen ontving van JOSEF GERARDUS J. BEERS-Zoetelief P. BEERS JAN, PIET, RUDY en ANNEKE Den Burg, Texel, 9 Juli 1951, Warmoesstraat 4. Voor de bij de geboorte van onze Dochter RENETTA AFINA getoonde belangstelling, zeggen wij hartelijk dank. A. M. LANGEVELD G. M. LANGEVELD- Keyser „Nieuw Breda", Eierland Hiermede geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde Moe der en Grootmoeder Anaatje Platvoet Wed. van Willem Jongeboer in de ouderdom van 78 jaar. L JONGEBOER J. IONGEBOER- Groot DE JONG- longeboer N. H. DE JONG en Kleinkinderen. Den Burg, Texel, 8 Juli 1951 De teraardebestelling zal plaats vinden Don derdag 12 Juli a s., op de Algemene Begraaf plaats te Den Burg n m 2 uur. STOOMSTEf NHOUWERIJ r.v.W. FSTOEL i Zn LUTTIK OUDORP ?5-ALKMAAR VRAAGT CATALOGUS Agent: M. W. KOORN Wilhelminalaan 54, Den Burg, Texel. I dommekracht, I cirkel- zaagas met zaag, 2 motor- wielen, 3 Lakfietswielen, I braadsleeën 1 stofzuiger. BUIS, Kogerweg8na6uur Te koop een met grote schuur en fruittuin, samen groot 53 are adres J C v.d. STAR E 139 Texel Romein- Oudenhoven Parkstraat - Telefoon 171 Zaterdagmiddag 14 Juli voor het Kampioenschap. Start om 3 uur bij het Centraal Bureau, Waal- derweg. Inschrijving vanaf half drie bij genoemd Bureau 's Avonds is er CLUB AVOND in „Het Wapen van Amsterdam" te Oos terend. De dames zijn ook van harte welkom. HET BESTUUR. Te koop gevraagd i.gst.z. en aangeboden Wilhelminalaan 22 TE KOOP GEVRAAGD: 1 Cylinder Schrijfbureau of BUREAU MIN1STRE Adres bureau Tex. Cr( ZONDERCHAUFFEUR met prima luxe wagens per km per dag, per week bij Rijksweg 95-99, Tel. 202 JULIANADORP Auto's worden op ver zoek te Den Helder aan de boot gebracht. VOOR EEN IS UW ADRES: Gravenstraat, Den Burg. Alle foto-materiaal wordt U geleverd door fotohandel Parkstraat 10 Den Burg Die heeft voor U: Germaan, Burgers, Turner, Pon, Sport- fietsen, Kinderfietsen en Autopeds. RIJWIELEN TE IIUUR. REPARATIES EN STALLING. OOK SPAARGELE- GENHEID AANWEZIG. GRAVENSTRAAT 6, Den Burg Texel. Tevens hèt adres voor reparatie te Oudeschild. Voor een Te koop goed onderhouden op Auto-accu. P. DROS, Hoeve Bern De Cocksdorp Bij inschrijving te koop een partijtje brieven voor 14 Juli, tevens 1 p donkerrode dames schoenen maat 39 |AC. KOK, Gerritsland GEVRAAGD: M. Bakker, „Sandershuis" gevraagd voor de bieten. JN. SMIT, Zevenhuizen Geldig van 12 tot 19 Juli 500 gram GROVE TAFELRIJST met 250 gram WITTE OF GELE BASTERD, Samen 75 ct. Bij aankoop van 1 POT JAM, smaak naar keuze 1 ROL BESCHUIT van 29 ct. voor 24 Ct. 150 gram BLOOKER CHOC HAGFL voor 46 Ct. I Blik APPELMOES 71 Ct. 250 gram KATTETONGEN 'n fijn koekje voor 49 Ct. Verkrijgbaar bij de VtVO-kruideniers* Den Burg: E. Groot; Fa. H. J. Neijens; Jac. Zijm. Oudeschild: Z. W. Stolk. Oosterend: J. Brouwer; E. Medema. 2000 KRUIDENIERS im Gelieve ALLE REKENINGEN t b v. het Open luchtfeest VOOR 15 JULI AS. in te dienen bij C. Mets, Sigarenmagazijn „Sporl", Den Burg OOK DE AFGEGE-VEN CONSUMPTIEBONNEN Het meest volmaakte en betrouwbaarste Rijwiel met hulpmotor. Met handremmen f415, Met terugtraprem f430,— Kogerstraat, Tel. 78 - Hogerstraat, Tel. 273 op DONDERDAG, 12 JULI AS 's avonds 8 uur door de R K Toneel vereniging „St.-Jan" in Casino Opge -oerd wordt (Leve de Keizer) door Mar |anssen en Gerard Nielen Kaarten a f 1,60 pp. (plaatsbespreken inhegr.) verkrijgbaar aan de bureaux van de V V V. Vereniging van Oud leerlingen Lagere Landbouwschool Texel op Zaterdag, 14 Juli a.s. Bezocht zullen worden de Zuivelfabriek „Eendracht", de Puftabriek en enkele proefvelden. Vertrek 2 uur n.in. van de Groeneplaats. Voor elke foto of plaat maken wij Ondergetekende verzoekt h.iar geachte clientèle beleefd er goede nota van te nemen, dat haar ge hele bedrijf vanaf Zaterdagmiddag 14 Juli tot en met Zaterdag 21 Juli 1951 is op alle voorradige goederen. Lange Khaki Broeken vanaf f 12,50 Grijze Herensportbroeken f 17,50 Witte Polohemden met velersluiling f 3,50 Baddoeken vanaf f 1,45 Kledingmagazijn J. G. Dekker STENENPLAATS - TEL 146 - DEN BURG bewoners van TEXEL Voor U staat bij ^lw winkelier een gratis (les ABRO klaar. Vergeet U daarom niet de bon in de folder die de post-bij U bezorgt - in te leveren: U kunt U dan zélf over tuigen van de bijzondere elge* Behappen van ABROl Lei dus op de ABRO-folder In (Jw brievenbus I VLOEIBARE Voor: de fijnste was de vaat (afdrogen onnodig) de ruiten (geen strepen I) - geverfd houtwerk sanitair. Korlom: voor alles In de huishouding! en Dr. A. BROEK, ZEEPFABRIEK „DE FENIX ZWOLLE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1951 | | pagina 3