Cjroen c/warL-JJ~exels in het harL, Toneelvereniging Sint Janboeide met ontroerend spel Asbestpijpen zijn niet geschikt als rookkanaal Onder de pomp Levenscontrasten /OENSDAG 23 JANUARI 1952 TEXELSE 65* JAARGANG. No. 6598 COURANT I /itgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Joekhandel Drukkerij Bibliotheek i )en Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. „UW UITERMATE STERK SPEL en nooie vertolking van de diepst mense lijke gevoelens hebben ons allen zeer ge boeid!" Aldus sprak kapelaan Van der Kooi Zondagavond de leden van de R.K. Toneelvereniging „Sint Jan" in het goed gevulde Casino" huldigend toe, na af loop van het op prachtige wijze opge voerde toneelstuk „Inkeer". En bij die woorden zal een ieder zich zonder enige -reserve willen aansluiten, want „Sint Jan" heeft dit stuk inderdaad verrassend i goed voor het voetlicht gebracht. Wij hadden dit stuk niet graag ge mist! Wij hopen, dat „Sint Jan" het te zij ner tijd nogmaals zal opvoeren. Daarbij Idenken wij tevens aan de vele studie, welke zo'n zwaar stuk vereist: 't zou erg jammer zijn als men al z'n vrije tijd, ve le van zijn vrije avonden, voor slechts één enkele opvoering had opgeofferd. Wat dat betreft is het jammer, dat Texel vorig jaar pas zijn tienduizendste en niet zijn honderdduizendste inwoner begroe ten mocht! Hoe meer zielen, hoe meer van dit stuk kunnen genieten. Het openmgswoord werd uitgesproken door de, als wij ons niet vergissen, nieu we voorzitter, de heer C. Witte Dzn., Mi nister Ruysweg, De Koog, die de aanwe zigen hartelijk welkom heette. In het bij zonder burgemeester en mevrouw De Koning, pastoor Persoon, de kapelaans en de leden van UDI en Het Masker. Spre ker bedankte de directie Aan „Casino" voor de nieuwe decors. De inhoud. We maken kennis met Dolf Klein (de heer C. Witte, Gravenstraat), die al vijf jaar lang blind is geweest, maar thans bijna zo goed als genezen is door een zeer knap professor. Zijn vrouw (mw. Rijk-Koster) weet niet, dat haar man weer bijna helemaal goed kan zien: hij vertelt Greetje (mej. Riet Reij), een dochtertje van hun kennissen Klara (mw. D. van Sambeek-Schrama) en Cor (de heer C. Witte Dzn., De Koog), dat hij zijn vrouw nog onkundig wil houden tot haar verjaardag om haar dan het grote, blijde nieuws te kunnen vertellen, maar in feite blijft hij nog enige de hulpbehoevende om de gangen van zijn echtgenote te kunnen volgen. Hij ver trouwt haar niet meer, hij wordt ge kweld door een angstig vermoeden, dat zij hem zo goed verzorgt en nog niet heeft verlaten uit medelijden en niet uit liefde aan zijn zijde blijft. Hij meent dat wel zeker te weten als hij ontdekt, dat tussen Marie, zijn vrouw, en Evert (de heer C. de Veij), zijn vriend!, een verhou ding is ontstaan, die welhaast tot een idylle is uitgegroeid. Hij voelt zich ver slagen, maar aarzelt toch zijn vriend op de man af te vragen of het nu eenmaal zo gaat in het leven, dat de vrouw haar man ontrouw wordt als haar man in een toestand verkeert als bv. de zijne, en hij vervolg*: „Zo ja, mag ik haar dan wel aan mij blijven binden, haar hinderen in haar lust tot het ondergaan van de vreugde die haar deelachtig kan zijn zonder mij?" Moeilijke vragen waren dat voor die vriend, hii verzocht terecht om bedenk tijd De vader van de „blinde" (de heer G. v.d. Kolk), is totaal uit het veld geslagen als hij er achter komt, dat Ma rie en de vriend een verhouding hebben. De „blinde" leest in een brief, welke zijn vrouw aan haar vriend schrijft (maar nog niet verzenden was), dat zij bij hem blijft zolang hij blind is, als hij genezen is en ook zii weet, dat die kans groot is zal zij hem verlaten. Dolf houdt ziels veel van haar en in een vlaag van onme telijk groot verdriet laat hij zich bestralen door een felle lamo, waarna hij met he vige pijn neerstort. Het blijkt echter, dat bij de nieuwe geneeswijze deze ver meende fatale daad geen invloed heeft op zijn hersteld gezichtsvermogen. Ma lie, aangegrepen door het verlies van haar vriendin Klara, die naar het graf werd gejaagd door het losbandig leven van haar man, Marie komt langzamer hand tot inkeer en na een gesprek met haar schoonvader valt zij op de knieën voor haar man en smeekt hem om ver giffenis voor haar verfoeide daad. Hij sluit haar in zijn armen, blij als een kind en ommiddellijk daaron bezorgt hij haar nóg groter verrassing door haar te ver klaren, dat hij volkomen genezen is. En dat is dan een wel zeer aangenaam en verkwikkend einde van dit dramatisch, ernstig spel. Het spel. Zoals gezegd, het stuk was uitstekend vertolkt. De heer C. Witte, Gravenstraat, had zich volkomen weten te verplaatsen in de situatie van een man, die zelf blind en hulpbehoevend, gekweld wordt door het pijnlijk weten, dat zijn vrouw, die hij vurig bemint, hem uit medelijden verpleegt en haar liefde aan een ander geeft. Zijn spel was in één woord af. Mevr. Rijk-Koster bracht haar rol op zeer gevoelvolle wijze. Haar gelaats expressie was uitnemend. Waar zij ge raffineerd moest zijn, was zij dat ook en waar zij de berouwvolle zondares moest uitbeelden, was zij dezelve ook ten voe ten uit. De heer G. v.d. Kolk had even eens een zeer goede opvatting van zijn taak: zorgvol vader als hij was, was hij zeer begaan met het lot van zijn zoon en het dreigend conflict tussen Dolf en Ma ne absorbeerde ook het laatste vleugje levensgeluk dat hem nog was beschoren. Zijn spel was bijzonder goed in de slot scène, waarin ook hij de genezing van zijn zoon verneemt. Mw. D. v. Sambeek- Schrama beeldde voortreffelijk de ge moedstoestand uit van de vrouw, die geen kleur en fleur meer in het leven ziet door de uitspattingen van haar man. Het bericht van haar dood verwonderde dan ook niemand: zij kwijnde langzaam maar zeker weg. De heer C. Witte, De Koog speelde verdienstelijk de rol van onverschillige echtgenoot. Vlot spel le verde mej. Riet Reij. De kinderlijke spontaneïteit, welke haar optreden ver eiste, was er voor honderd pet. De heer C. de Veij bleek zijn taak eveneens goed te verstaan. Dit heerschip zou iedere medeminnaar wel graag onder handen hebben genomen! De regisseur, de heer G. J. Logman liet zich niet zien, toen het ensemble aan het slot met een daverend applaus werd be loond. Maar gelukkig drong het hand geklap tot vér achter de coulissen door, zodat ook hij „uit de eerste hand" mocht vernemen, dat de opvoering een reuze- succes ten deel was gevallen! Kapelaan Van der Kooi deelde nog mede, dat „Sint Jan" voornemens is de volgende toneeluitvoering een dol-ko- misch stuk te brengen. „Het zal zelfs iets spookachtigs aandoen", aldus spre ker. (Onmiddellijk na afloop van het eerste bedrijf verlieten Evert en Klara het to neel, via de zaal. Met bet oog op de spanning is dat niet juist. Red.) ZAANS CABARET Het Zaanse Amateurs Cabaret, dat een zeer goede reputatie geniet, komt 16 Fe bruari naar Texel. Op uitnodiging van de P. v. d. A. geeft het een voorstelling in „Casino", terwijl de heer Evert Vermeer een rede zal afsteken. Nadere medede lingen volgen. DE VOLKSDANSDEMONSTRAT1E De demonstratie welke de Voksdans- groep Zaterdagavond in het Dorpshuis heeft gegeven, trok vele belangstellen den, die terstond werd ingehaakt. Het was een alleszins geslaagde avond. UITSLAGEN DAMCLUB TEXEL A.: S. Bakker S. Ros 02. P. Kooij G. Dros 20. J. Vinke C v. d. Werf 2—0. B J. Hocujberg Jn. Kikkert 11. C. P. Burger J. Stam 02. W v. Zeijlen Joh. D. Bakker 20 „DE MIDDENSTAND HEEFT IN HET ALGEMEEN EEN MOEILIJK JAAR ACHTER DE RUG" Op de zeer vlotte verkoop in de eerste maanden van 1951, gevolg van het Kore aanse conflict, kwam omstreeks April Mei een grote terugslag, aldus de voor zitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwar tier te Alkmaar in een dezer dagen ge houden vergadering. Speciaal in de tex tielbranche kon men spreken van een kopersstaking. Al vond deze in andere bedrijfstakken haar weerslag, het waren vooral de textielzaken, die tengevolge van te giote voorraden daarvan ernstige liquiditeitsmoeilijkheden ondervonden, uitlopende op een moordende prijzen- concurrentie in het geven van cadeau-ar tikelen. Uit alles blijkt, dat, nu vele' spaarpenningen zijn ingeteerd, de indivi duele koopkracht van het publiek sterk is teruggelopen. Dit resulteert ook in 'n verschuiving van de vraag naar goedko per en eenvoudiger artikelen. In de meeste branches zijn de voorra den in verhouding tot het bedrijfskapi taal te groot. Dit veroorzaakt liquidi teitsmoeilijkheden, daar crediet moeilijk te verkrijgen is. Aflevering tegen con tante betaling is daarom voor vele be drijven noodzakelijk. De Kamer maakte hiervoor in het verslagjaar wederom de nodige propaganda. Daarnaast gingen de exploitatiekosten van de m.ddenstandsbedrijven nog steeds in stijgende lijn. Verlangend ziet de detailhandel uit naar hei ogenblik, waarop door wijziging van de betreffende wet, de omzetbelas ting niet langer over haar omzetten zal zijn verschuldigd. Het is verheugend, dat de Minister van Financiën heeft aange kondigd een wetsontwerp in die geest in voorbereiding te hebben. Al met al moet geconstateerd worden, dat deze bedrijfstak in het ölgemeen een moeilijk jaar achter de rug heeft. Bij hei Middenstandsborgstellingsfonds voor het district der Kamer werden in 1951: 113 aanvragen ingediend en 52 cre- dieten verleend tot een totaal-bedrag van f 55,000, tegen: 169 aanvragen, 69 verstrekte credieten tot een bedrag van: f 77,000 ir 1950. VISSERIJ EN HANDEL De visserij op de Noordzee is voor 1951 niet slecht geweest, aldus de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Hollands Noorderkwartier te Alkmaar in een dezer dagen gehouden vergadering. Schol en tong brachten ho ge prijzen op, vooral wanneer er uitvoer naar Frankrijk kon plaats vinden. De grote soorten werden tegen goede pi ijzen naar Engeland verkocht. De gar nalenvisserij was dit jaar slecht, vooral op de Waddenzee. De opheffing van de maximumprijzen voor garnalen op 18 Mei jl. leverde nóch aan de visserij, nóch aan de handel enig voordeel op. De prij zen van export-garnalen waren, in te genstelling met het vorige jaar, waar in aan het einde zeer hove prijzen voor dit artikel betaald werden zeer onbe vredigend. De sardienvisserij was tot heden slecht. Ten dele wordt zulks toegeschreven aan de afsluiting van de haven van Den Hel der. De omzet van de visafslag van Den Helder bedroeg tot 1 Dec. 1951 ruim f 726,000, hetgeen reeds meer dan f 50,000 hoger is dan het gehele jaar 1950. De omzet is dus stijgend, hetgeen temeer verblijdend is, daar de grotere kotters hun vis dikwijls in IJmuiden plegen te markten. De aanvoer van Noordzee-vis te Texel vermindert helaas sterk, omdat de be sommingen aldaar doorgaans lager zijn dan op het vaste land, tengevolge van het duurdere vervoer van dit eiland naar de consumptie-gebieden DRUK ZOMERSEIZOEN VOOR VLIELAND VW „Vlieland's Belang" hield haar najaarsvergadering in Hotel Bruin. In zijn openingswoord memoreeide de voor zitter, burgemeester J. v. d. Bent, dat het voorbije seizoen uiterst goed geweest was. Het hoogseizoen was overbezet; zeer velen moesten teleurgesteld wor den. Ook het voorseizoen is goed te noe men, hetgeen niet zeggen wil dat er geen plaatsruimte meer was, doch' diverse ho tels-pensions enz. hadden een behoorlijk aantal gasten; de zomervilla's waren practisch allemaal bezet en menige ge meubileerde kamer was verhuurd. Spreker was van oordeel dat de run op Vlieland de eerstkomende jaren wel zou blijven doch dat is geen motief om maar een afwachtende houding aan te nemen Het is de grote kunst de goede positie, die Vlieland heeft, te behouden. Het is daarom een eerste eis voor de betrokke nen, zoveel mogelijk met de tijd mee te gaan. Nu accepteert men nog de veelal mindere accomodatie der betreffende be drijven, doch in de toekomst kan dat wel eens anders worden. Daarom moet er nu gehandeld worden om straks de stoten op te kunnen vangen. De financiële draag kracht wordt minder en ook het buiten land trekt enorm veel Nederlanders; men kan daar practisch voor hetzelfde geld terecht als hier. Er dient reclame ge maakt re blijven worden. Het jaarverslag over 1951 vermeldde o.a. dat het aantal bezoekers gestegen ia met ongeveer 10 pet. in vergelijking met het seizoen 1950, dat ook reeds meer gas ten opleverde dan het seizoen daarvooi Deze toename is mogelijk geworden doo» dat ook in 1951 de accomodatie aanzien lijk uitgebreid is. Besloten werd dat leden over wier bedrijfsvoering en handelwijze regelma tig klachten binnenkomen van de leden lijst der vereniging geschrapt worden. Het amusement in de zomermaanden bracht vele tongen in beroering. De laatste jaren is er in die zin weinig of niets verrricht daar practisch niemand tijd beschikbaar heeft. De zangvereni ging Harmonie legde veel eer in met haar operette „Marion de Marketentster". Ge wezen werd op het vele werk dat de heer Prins uit Hilversum telker.jare verzet voor het organiseren van bridge-drives. Besloten werd hem een schrijven van er kentelijkheid te doen toekomen. Van de demonstraties van ouderwetse eilander dansen kwam in het afgelopen seizoen met veel; vele leden en gasten betreuren dit. Mogelijk dat dit het vol gend seizoen anders kan worden. Dr A. Hodes wees in zijn kwaliteit als kampeerconsul ter plaatse op de vele klachten, die hem bereikten in het afge lopen seizoen over de kampeerderij in Duinkersoord. Hier zal handelend moeten worden opgetreden door de plaatselijke autoriteiten. De heer C. Cupido en anderen bepleit ten het verstrekken van tienrittenboek- jes tegen goedkoper tarief of iets derge lijks door de T.S.M. aan de eilandbewo ners Als norm zou kunnen gelden één boekje pe. jaar per gezin. Men kan dan de hoge vervoerkosten naar de vaste wal iets drukken, vooral als men een nacht moet overblijven, zodat mor dan geen twee dure enkele reizen hoeft te kopen. Het bestuur zal dit punt nader bestude ren. ((Harl. Crt.) HOOG WATER TER REDE VAN TEXEL 23 Jan. 5,06 en 5,32. 24 Jan. 6,29 en 6,56. 25 Jan. 7,34 en 8,07 Aan het strand is het ongeveer 1 uur eerder hoog water. TEXELSE MARKT Den Burg, 21 Jan. 1951. Aangevoerd: 9 koeien f 600-f 850. 7 pinken f 400- f 500. 34 biggen f 45-f 70. 2 schapen f 70- f 90. 13 n. kalveren f 40-f 65. HANDELSREGISTER In „Handelsregister" lezen we onder „Wijzigingen": A. Langeveld, Texel, De Cocksdorp Dorpsstraat 19. Kleinhandel in aardappelen, groenten en fruit en li monades. Bedrijf verplaatst naar: Cal- lantsoog, Zeeweg 29. Een schoorsteenbrand die goed afliep „Eelman, ik feliciteer li, dat het zo goed is afgelopen!" Aldus de Comman dant van de Texelse brandweer, de heer J. Veldstra, nadat de beer Eelman, „Nieuw Leven", een felle schoorsteen brand eigenhandig had weten te over meesteren. Zaterdagmorgen werd de brandweer van Den Burg gealarmeerd voor een schoorsteenbrand op „Nieuw Leven". Zeer spoedig snelde de rode auto met de spuit over de Hallerweg, heftig toe terend voor de talrijke fietsers.De brand was ontdekt door mw. L. van der Ster-Eelman, een dochter van de fami lie Eelman, die op enkele horderden me ters afstand woont. Zij zag tot haar schrik een meter hoge vlam uit de as- bestschoorsteen omhoog schieten. Ogen blikkelijk werd de brandweer vanaf De Hal gewaarschuwd, waarna de bewo ners van „Nieuw Leven" gealarmeerd werden. De heer Eelman klauterde on verwijld het dak op en dekte de pijp met een zak af. Dit gaf het gewenste resul taat: toen de spuit arriveerde was het vuur gedoofd. De brand was ontstaan in een asbest- pijp welke na de oorlog m verband met inwoning was aangebracht. De Comman dant van de brandweer drong na inge steld onderzoek met klem aan op het doen vervangen van de asbestpijp. Asbestpijpen zijn zeer gevaarlijk. Wie asbestpijpen als rookkanalen gebruikt, wordt, namens de commandant van de brandweer, nogmaals met klem gead viseerd, deze asbestpijpen nog vandaag te doen vervangen door een gemetselde schoorsteen, van niet te harde steen. VREEMDELINGEN VERKEER Het beeld, dat het Vreemdelingenver keer over 1951 geeft, wijkt wat de ge talsverhouding betreft, niet veel van 1950 af, aldus de voorzitier van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hol lands Noorderkwartier te Alkmaar in een dezer dagen gehouden vergadering. Ook in dit seizoen speelde.i de weers omstandigheden een ongunstige rol Geconstateerd kan worden, dat het zg. „sociaal-toerisme" toenam. De vraag naar goedkope recreatie-gelegenheden als zomerhuisjes en kampeermogelijkhe- den, nam vooral in de benefiende centra van N.-Hclland sterk toe. De badplaatsen hadden eer bevredi gend seizoen. Er werden rneer gasten ge noteerd dan in het vorige jaar, al bleek duidelijk dat op de verteringen een gro tere bezuiniging door het publiek werd toegepast. De liefhebberij voor de watersport nam toe. In de jachthaven van het Alkmaar- dermeer noteerde men bv. 450 jachten, w.o. ve'e buitenlandse. De centrumgemeenten, als Alkmaar, Den Helder en Schagen, bleken even eens aantrekkingskracht op het publiek uit te oefenen; de cijfers mt deze ge meenten tonen een opgaande lijn. Over dr resultaten van do onderno men pogingen tot vacantiespreiding is men in het VW-wezen nog lang niet te vreden. Tegenstrevende krachten in het land maken het moeilijk de spreiding in het voor- en na-seizoen zichtbaar te be vorderen, hetgeen te betreuren valt voor een gebied als dit deel van N.-Holland, v/aar menigeen in het vreemdelingenver keer zijn brood en arbeid vindt. Ja, 't is een beste EHBO-er, maar ze moete 'm niet van die griezelige plaat jes voor houe. Vaag trekken bij de jaarwisseling ve le herinneringen aan alles wat onze le vensweg passeerde, in gedachten aan ons voorbij. Sommige gebeurtenissen leven echter zo sterk in onze herinnering voort, dat de gedachte daaraan met de jaren nimmer verzwakken, ja zelfs steeds in kleur en betekenis toenemen. Een en kele van deze, bij mij talrijk voortleven de herinneringen, wil ik li echten, door middel van de Texelaar, aan de lezers kenbaar te maken. 't Was nog niet lang na de laatste oor log, in het aflopend seizoen, de R was al in de maand, dat op een stille en late na middag, een heel eenvoudig geklede da me ons theehuis binnentrad. Schuchter groetend, plaatsnemend in een gemakke lijke stoel bij de leestafel, bestelde zij iets te drinken. Toen ik haar het ge vraagde bracht, zat ze te bladeren in „Amoeka", het maandblaadje van de Ned Jeugdbond voor Natuurstudie, en vroeg mij daar een en ander over. Daar er geen andere bezoekers waren, nodig de ik haar, even mee te gaan naar de kant van de Roggesloot, waaraan zij gre tig gevolg gaf. Daar 't buitendijks vloed was, was zowel het aantal als de ver scheidenheid van vogels bijzonder groot. Grote groepen wilde eenden en ook en kele anderen zwommen snaterend tus sen de vele waterplanten, dodaars do ken onder, kwamen boven en doken weer onder, waterhoentjes en meerkoe ten in onze nabijheid vluchtten weg in het rietgewas. Aan de overkant werd de groep scholeksters steeds talrijker door nieuwe vluchten, die daarbij neerstrij kend telkens de stilte onderbraken, met hun toepiet-toepiet. Kieviten in duik vlucht en tegen wind in laverende meeu wen, werden prachtig scherp afgetekend tegen een opkomende, donkere onweers- lucht in 't Zuiden. De dame was sprake loos van bewondering, toen ze voor mij langs het heel smalle paadje in het riet terugliep De nu ondergaande zon gat een eigen aardig tintelend licht door 't zacht heen en weer wiegend hoge net, terwijl ge weldige lichtbundels in alle richtingen, tussen door de rood- en goudomrande wolken de Westelijke avondhemel tot iets sprookjesachtigs omtoverden. Ge roerd door deze schoonheid bleef ze even staan en zei: „wat mooi, o wat mooi toch!" Ik zelf, eveneens vervuld van deze ongewone pracht, zei: „ja mevrouw, zul ke mooie wolkenluchten en de daardoor zo prachtige zons op- en ondergangen, zijn vooral in de herfst, alleen wel het leven op Texel waard te worden ge leefd" En dat mooie kon zelfs door geen oorlog ons worden ontnomen en doet ons het vele leed en verlies gemakkelijker dragen. Hiermede had ik blijkbaar een gevoelige snaar geraak. Even stond ze stil met gebogen hoofd en toen wend de zij zich tot mij, een traan blinkend in haar /ochtige ogen traan blinkend in haar vochtige ogen. gaf ze mij de hand, ik dank, o ik dank u, wat moet het toch rijk en schoon zijn, zo in vrijheid te kunnen leven, altijd te midden van zoveel natuurschoon. Zwijgend liepen we verder, terwijl de zon een heel eigenaardig licht wierp op de korst mos aan de muur van mijn wo ning, op bomen en heesters ir de tuin en op de planten in de korder. Bij de zijdeur aangekomen, zei ik op min of rr.eer vragende toon, dat ze nog wel eens terug kon komen Zuchtend antwoordde ze toen: „Neen clat kan niet, morgen moet ik weer weg, terug naar mijn cijfers en letters, altijd maar letters en cijfers op kantoor". Zacht groetend ging ze verder zonder om te zien en voor dat ik naar binnen stapte, zag ik nog net dat ze uit haar handtasje haar zakdoekje te voorschijn haalde. Enkele regendruppels begonnen te vallen, een nieuwe bezoeker kwam bin nen. Hij wees even naar de dame en zei grommend: „Die loopt te snotteren, zeker ook slecht gehumeurd door dat rotweer, niks waard voor vacantie. Geef mij maar 'n biertje" en ploffend liet hij zijn cor pulent lichaam in dezelfde stoel vallen, waarin even te voren de dame had geze ten. Een zware gouden ketting, als een guirlande, gaf mede aan deze menselijke verschijning een duidelijk beeld van de zatheid van dit leven. Toen ik hem zijn biertje bracht, had hij eveneens „Amoe ka" in zijn hand met zwaar beringde vingers, maar hij vroeg mets en wierp minachtend het geschrift bij de andere lectuur, zo iets mompelende als: „Gekke lui toch!" In één teug ledigde hij zijn glas en zei daarop nors „Geef mij er nog een, het bier is tenminste weer best". Zwijgend met een brok in de keel. bracht ik hem zijn tweede glas en kon daarbij niet anders denkën dan, wat moet het toch arm zijn en leeg, om zelfs zittend in de lichtende gloed van een al lerprachtigste zonondergang, zelfs niets te beleven van de schoonheid in de na tuur. Ik ging nog even naar buiten. De on weersbui dreef af naar de waddenzee en de voor het oog verdwijnende zon, had nog net gelegenheid, de avondhemel te tooien met een grote, kleurige regenboog. Symbopl van verzoening Verzoening. Moge 1952 ons daarvan veel doen beleven tussen mensen en volken. J. HOOIJBERG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1