(fro en fwartrjexels in het harL, 4e sm de pittige zware shag! ORCAM PUROL in huis! De Paardensportvienden vierden feest Oosterend beluisterde causerie over Parijs DOUWE Leo Pagano, boeiend spreker, had jammergenoeg klein gehoor Het Gebouw voor Christelijke Belangen te Oosterend was weer geheel gevuld i WOENSDAG 16 JANUARI 1952 65a JAARGANG. No. 6596 TEXELSEWCOURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rotj I Boekhandel Drukkerij Bibliothek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 1 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. -Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. ALLE PAARDENSPORTVRIENI?N waren in Hotel Texel present, toen de Paardensport daar Zaterdagavond ijn traditionele feestavond hield. De voorit- ter, de heer H. Keesom, was zeer er- heugd ovei de grote belangstelling. Hij verwelkomde in het bijzonder Burge meester en Mevrouw De Koning, »nze beide wethouders, de heren S de Ward en Th. R. Hm, die eveneens in gezeLChap van hun echtgenoten naar de feestilijke samenkomst waren getogen, cie ju Weden van de sportdagen en de heer en me- J vrouw Schumaker. De voorzitter jaran- deerde zijn toehoorders een mooieavond en dat is '1 inderdaad geworden! Tfrt zijn spijt moest de spreker er aan herittieren, dat 1951 voorbij gegleden was zorder de paardensportdag, maar hij gaf <ns de verzekering, dat dit jaar cie twje- en vierspannen weer om de zegepraal zullen wedijveren! De directie van Hote Texel werd dank gebracht voor het welvillend beschikbaar stellen van de zaal. t Allereerst was het woord aan iet trio de heer en mevrouw Craanen en de heer ^L. Kuiper, die ons op pittige muzek ver gastten. Daarna trad een UDI-goep op met het blijspelletje „Een huis (ol her rie" oftewel „Een storm in een $las wa ter!" Nou moet u ook weer een liet al te lage indruk van die storm opdoen, want de dametjes, die hierin hun stand punt verdedigden zouden een rasechte leeuwentemmer bleek om de neui hebben 1 gemaakt. Het ging van beg.n tot eind om I een prestige-kwestie en wél deed het on- ze verslaggever veel genoegen, lat de mannen niet voor de eerste ie beste uitschieter capituleerden. Kiern speel den mevr. A. Kiljan-Jellema, mek Mul- der-Grauis, mej. E. Remmers en ce heren A. de Wilt, H. de Jong on C. Ie Wit. Mevrouw Kiljan maakte tevens "Baar en tree bij de Rederijkerskamer en Ivij mo- gen spreken van een geslaagd debuut, weshalve wij haar nog dikwijls voor het voetlicht hopen te kunnen volgei. Dit gezelschapje had veel succes. Daarna kwam Leendert Kuiper, eerst zojider en llater met zijn Bartje ons een poosje amuseren. Het eerste deel van zijn re pertoire was gewijd aan flitsen uit zijn eigen avonturenschat. Avonturen, welke hun terrein zelfs tot het hartje van onze Hoofdstad uitstrekten. Een zekere Gerrit bleek ook een doorgewinterde sensatie- delver te zijn. Na deze anecdotes mocht Bartje uit z'n kistje en het levendige ke reltje sproeide zijn wijze denkbeelden weer vol élan de zaal in. Toen Bartje weer in de koffer was weggesluimerd, vertelde de voorzitter, dat de stoelen op zij moesten om Koning Bal de ruimte te geven. Dat verzoek werd spontaan ingewil ligd. Nadat de heer De Wilt en enkele mede-feestelingen iedereen een keurige feestneus hadden bezorgd en alle aan wezige krulle- en stijlhaarbollen van een even keurige feestmuts hadden voorzien, werd de stem ming nóg geweldiger. Er schijnt tot vér na middernacht te zijn doorgefuifd. Zo kan de Paardensport dus met vol doening op deze geslaagde avond terug zien. En nu: Tot het concours! Hier volgt het tweede deel van de cau- lene, welke student Joh. P Smit voor |)ntwikkeling te Oosterend hield Het individu van de Parijzmaar is groot belang. Hij zal alles ieder critiseren bij zijn café andere gelegenheid, trouwens de gehele door. De politiek is zijn liefsle hob- Bovendien de Fransman is waak- [jc, hij heeft te veel verloren de laat- E00 jaar en zal goed uitkijken hoe (zaak er voor staat en past er voor Ipeelbal te worden van een eenzij di- politieke richting. geest, van Parijs waart over het land. En dit is vanzelfsprekend. Op gebied van de voedselvoorziening bv. ven de aanvoerwegen niet tot de di- |te omgeving van Parijs beperkt, maar hkken zich uit tot het uiterste Zuiden Noorden. De Fransman geniet van een Jïde tafel, zodat dagelijks verse lekker- len in overvloed in de Hallen aanwezig leten zijn. Op de middag van de dag Jrtrekken de grote transporten met be- I stemming Parijs en komen daar dan in I de nacht aan alwaar ze gelost worden door ongelofelijk potige kerels 's Och tends vroeg begint het lieve leven van de verkoop aan de handelaren voor de gehele stad Oud Parijs is een mierennest vol acti viteit van grote en kleine handel. van grote en kleine nijverheid. Maar de ZITTING CONSULTATIEBUREAU. Het consultatiebureau voor zuigelingen houdt HEDEN, 16 Januan weer zit ting. Voor buiten Den Burg van half tot half 3 en voor Den Burg van 3 tot f uur. merkwaardigste en meest originele nij verheid, cue u zich voor kunt stellen, is die welke bedreven wordt in duizenden onbekende en naamloze ateliertjes en werkplaatsjes. Kenmerkend is wel het feit, dat bijna elk Parijs meisje en elke Parijse vrouw met meer vaardigheid naait en schepr pend vermogen dan talloze zwaargedi- plomeerde Nederlandse coupeuses. Dat bijna ieder het knutselen vaardig is, vloeit voort uit de factor, dat men zo weinig kan doen met het loon. De Franse keuken. Zo even zei ik reeds, dat de Fransman het tafeier. als een belangrijke bezigheid beschouwt Het haastige eten, zoals wij dit gewend zijn, want wij beschouwen dit maar als een terugkerende last, vindt de Fransman afschuwelijk. Wij vinden het eten een noodzakelijk kwaad, waar niets tegen valt te doen. De Fransman daar entegen vindt dit een van de belangrijk ste, ernstigste en aangenaamste bezighe den. die hij elke dag te verrichten heeft en daarenboven bestaat er voor hem een soort levenswet, dat dit dagelijks ritueel met zorg, met eerbied en met fantasie moet plaats hebben. Een van de kenmer ken van de ware beschaving, van inner lijke en persoonlijke civilisatie is niet wat u eet maar hoé. De Franse keuken staat nog steeds bovenaan. Naast de echte Franse keuken in Parijs zijn er nog vele uitheemse restaurants, zoals N.-Afrikaanse, Italiaanse, Spaanse, Hongaarse, Russische en Chinese. Wat die Russische betreft, Parijs is een ver zamelplaats van Witrussen, die geëmi greerd zijr». na de val van het Tsarenrijk. In Frankrijk is de wijn een volksdrank. Deze wordt daar zoveel gedronken als bij ons thee of water. De koffie drinkt men daar zwart. Als men des avonds in een café komt en men heeft iets gedronken, dan schuifelen de kellners toch niet on rustig om het tafeltje, als men wat lang blijft zitten zonder uw kopje of glaasje te laten vervangen door een vol. Niet begrepen In Parijs wonen nog zeer veel schil ders. Parijs was de vergaarbak voor al lerhande personen, die uit hun land ver stoten werden of niet werden begrepen. Vincent van Gogh die op jeugdige leef tijd naar Parijs is gevlucht omdat hij 't in Brabant met langer kon uithouden, is in de Franse hoofdstad vroeg gestorven. Over 2 jaar zal het een eeuw geleden zijn, dat hij het levenslicht aanschouw de. Toch wordt hij nu al genoemd naast onze grootste meesters als Rembrandt en Frans Hals. Alle schildertypen uit Oost en West komen in Parijs tezamen, dus voor jonge kunstenaars een uitnemende gelegenheid om van hun collega's tech nieken te bestuderen en van gedachten te wisselen. Door de jaren heen is in Parijs een zeer grote verzameling kunst werken aangelegd. Misschien is de mate riële waarde met zc groot, de waarde als studieobject is van essentiële beteke nis. Om te kunnen weten wat men te genwoordig presteert, moet men de his torie bestuderen. Op grond hiervan is het mogelijk conclusies te trekken. Als musea kernen wij natuurlijk: het Lou vre, d'Art Moderne, du Jeu de Paume, Musée de 1' homme in het Paleis de Chaillot en Musée Rodin. Men is dankbaar te mogen behoren tot die Parijzenaars, die echt Parijs kunnen voelen. Al spoedig gaat men dan behoren tot het giote leger van de hartstochtelij ke flaneurs, dus zwerven zonder doel. Hoewel ge eenzaam door die millioenen- stad slentert, voelt ge zich toch nooit al leen, want zo wandelt men door de kunst, door de politiek, de economie en de geschiedenis. Zelfs als men thuis in een gemakkelijke stoel neerploft, dan nog slentert men in gedachten door de Lichtstad. Lichtstad. Reeds verschillende malen heb ik ge sproken over het woord Lichtstad. Voordat ik in Frankrijk was geweest, had ik altijd gedacht, dat hiermede be doeld werd het groot aamal lichtpunten. Dit is echter niet waar. Dit woord is ge boren, toen de Universiteit van Sorbon- ne te Parijs gereed kwam. Het doel van deze Universiteit is geweest het licht der menselijke geest te doen uitstralen, met alleen ovei Frankrijk, niet alleen over W - Europa maar over de hele wereld. Dit streven is in zoverre bereikt, dat studen ten vanuit alle windstreken aan de Sor- bonne hun wetenschappelijke en cultu rele vorming krijgen. Men ziet er alle rassen en nationaliteiten verenigd onder één dak. Velen van hen wonen in het studentenhuis „Cité Universitaire". Vele Nederlandse studenten die in Fankrijk studeren (of liever gezegd in Parijs) zijn g( huisvest in een apart paviljoen van de Cité", genoemd naar Hare Majesteit de Koningin „Maison Juliana". De Fransman is gastvrij en hulpvaar dig. Wanneer men hem naar de weg vraagt, gebeurt het vaak, dat de Parijze- naar u tot de plaats van bestemming brengt. Dit is wel zo frappant, wanneer men dit vergelijkt met hetgeen men in Amsterdam of Den Haag ervaart. Het loon van de Fransman wordt op de volgende wijze uitgegeven. In de eerste plaats aan voeding en drank, dan volgt kleding en schoeisel, en een niet onbelangrijk deel aan het buitenleven en theaterbezoek. Men leeft daar meer bui- lenshuis. Als men hier een arbeidershuis binnenkomt is alles even keurig. Daar wij meer binnenshuis leven, maken wij het ons zo gezellig mogelijk. Als men een Frans huis binnenkomt, dan schrikt men van het interieur. Vergeleken met het onze is het maar schraaltjes. De ons zo bekende Nederlandse hygi ene is daar ook met alijd bekend. De stadsreiniging is bv. in handen van par ticuliere ondernemers. De wegen zien er smerig en stoffig uit. U kunt zelf uw oordeel over Parijs vormen ,als ik u ver tel, dat Amsterdam een gemeentereini ging heeft aan wie men 't vuil kosteloos kan meegeven. Ondanks dit wordt er overal r.og vuil weggegooid, hoofdzake lijk in de grachten en bij de volksbuur ten. Ware er in Amsterdam geen koste loze stadsreiniging, het leed zou niet te overzien zijn. Wat ik daar ook zo erg mis, zijn wel „onze" hagelwitte gordijntjes Niet erg huiselijk. Nee, in het algemeen doen de Fransen niet erg aan huiselijke verzorging en huiselijke gezelligheid. Worden er par tijen gegeven, dan zoeken zij een chic restaurant, waar de bediening correct is. Kenmeikend ls ook dat de Fransman veel vlees eet en heel weinig aardappels. Wanneer zij aan tafel gaan ontbreekt de wijn met. Komt men in een beter gesitu eerd gezelschap, dan komt de champagne op tafel die koel wordt gehouden in een emmertje met ijs. De kosten van levens onderhoud zijn in Frankrijk zeer hoog. Wil men behoorlijk warm eten, dan kost het gauw 12 tot 1500 francs, dat is dus ongeveer 14 tot 17 gulden. In Nederland heeft men genoeg aan f 1,50 tot f2, (Slot volgt.) „DAT WORDT zeker wel een krant vol!?" Aldus de opmerking van een en thousiaste sportvriend na de causerie, welke de heer Leo Pagano Vrijdagavond in „De Zwaan" had gehouden. „Als èlle lezers met sport opstonden èn ermee te bed gingen, dan wel, maar de Texelaar dient ook ander nieuws te brengen! Wat ons betreft: graag zouden wij de krant helemaal vol schrijven over hetgeen ge noemde radio-verslaggever verteld heeft. Nóg liever hadden we gezien, dat de zaal met reeds da^en te voren was uitver kocht! Pagano vertelde hoofdzakelijk over zijn belevenissen als sportreporter. Hij wees allereerst op de hoge ouderdom van de sport: de Spartanen wijdden reeds een belangrijk deel van hun programma aan de sport, zij stelden daar zelfs hun gevechten voor uit! De lichaams-sport staalt spieren, zoals u weet. Maar de sport doet meer: zij is ook voor ons gees telijk welzijn van grote waarde. Dat gaat men gelukkig al meer inzien. (Ook op ons eiland, waar onze Vroedschap im mers kort geleden nog besloot tot aanleg van een gemeentelijk sportveld en als het van haar afhing zouden wij reeds op ieder dorp een rijk geoutilleerd gymlo kaal hebben! Zo stond Leo Pagano oan in „De Zwaan" vol enthousiasme te speechen. Even enthousiast als voor ac microfoon, die hem met millioenen landgenoten ver bindt. En hij vertelde van zijn beleve nissen. Van zijn gesprekken met de gro ten en de allergrootsten uit de sportwe reld, die u en ons in extase kunnen bren gen. Door hun prachtige prestaties. Die ons zo dikwijls aanleiding geven om de borst naar voren te gooien: ,.Dat hebben ónze jongens 'm toch maar geleverd!" Pagano nam ons mee naar de Olympische stadions, waar Fanny haar grote triom- phen vierde of naar de wielerbanen, waar Van Vliet (met een handbreedte en zo voorts) zijn rivalen sloeg, of naar Holland-België. Ja, daarover wilde hij het persé nog eens hebben! Men moet toch aanvoelen, dat de reporter, die tij dens zo'n ontmoeting zelf ook een en al supporter van de Oranjeploeg is, wel eens minder „beheerst" uil de hoek kan komen dan de schrijvende verslaggevers, die na de wedstrijd zoveel aan hun ver slag kunnen bijvijlen als ze maar willen. Inderdaad lijkt ons het geven van een ooggetuigeverslag een zware bezigheid, maar het blijft natuurlijk fout, dat de heer Pagano de scheidsrechter telkens weer een schop gaf. Als Pagano zó en thousiast wordt, dat hij te ver gaat, moet hij toch wel even via het papier gecorri geerd worden, dunkt uw (schrijvende) verslaggever, die nog dikwijls met heim wee terugdenkt aan de reportages van wijlen de heer Han Hollander Dat neemt echter niet weg, dat de heer Pagano een boeiend spreker is. Ook als „zaal-spre ker" heeft hij veel succr Zijn vertellin gen waren spannend en dat men ook na elven nog vele vragen bleef stellen, be wijst wel, dat men hem gaarne hoorde. De R.K Ontwikkelingsclub deed een zeer goede keuze door de heer Pagano op Texel te introduceren, jammer, dat zo vele Texelse sportvrienden van de Boys-leden ontbraken er zelfs verstek lieten gaan. TEXELSE MARKT Den Burg, 14 Januari 1952. Aangevoerd: 14 koeien f 600-f 850. 7 pinken f 400- f500. 16 biggen f 45-f 65. 6 schapen f70- f 100. 18 n. kalveren f 40-f 60 AUTOBOTSING BIJ BOMENDIJK Vrijdagmiddag kwamen een luxe auto, eigendom van garage Jan Reij en be stuurd door de heer J. v. d. Pijl Sr. en een auto van de P.T.T., bestuurd door de heer Jb. Witte, met elkaar bij de Bomen- dijk te De Waal in botsing. De P.T.T. had de minste schade. Bij brand- en snijwonden, Pijnlijke kloven phanden en Schrale huid. FILM OVER HET REDDINGSWEZEN De Koog Op uitnodiging van de Oranjevereniging zal Zaterdag 19 Januari a.s. in „De Toekomst" een film worden vertoond over het Reddingswezen. Het belooft een zeer aantrekkelijke avond te worden. De inhoud het redden van schipbreukelingen en alles wat daarme de verband houdt zal de kustbewo ners stellig interesseren. Onder meer zal men door een geluidsfilm, een complete reddingstocht kunnen beleven. De actieve Oranjevereniging wier le den op de avonden vrij toegang hebben heeft op 1 Maart een film over een tocht door Afrika, met een toelichting van de bekende Dr. Melchior, die de film zelf ter plaatse opnam, op het programma staan. Het gebouw van Christelijke Belangen te Oosterend was Zaterdagavond weder om geheel gevuld, toen het spel „De Zoon van den Berkenhof" daar voor de tweede maal werd opgevoerd. De pen ningmeester, de heer P. Riemens, wel tekenend, dat deze functionaris opende de penningmeester liet ter opening zin gen Ps. 25:6 en las daarna Ps. 25:1-10, waarna hij voorging in gebed. In zijn openingswoord zei hij, dat het bestuur verheugd was over zo'n grrne belangstel ling. Hij wenste allen een genoeglijke avond. „De Lofstem", directeur de heer Cor Bremer, zong eerst een drietal liederen: Gouden Uren, Slaat op de trommen, Die mijn's harte vrede zijt. Er werd goed ge zongen. Hierna werd het doek opgehaald voor de opvoering van het spel. We ontmoeten de dochter Ali (mej. Stien Eelman), en de vrouw (mw. Bremer-Vlaming) op de boerderij „Welgelegen" van boer Oos- ting (de heer J. Daalder), die er warm pjes bij zit. Ali vertelt haar moeder, dat ze kennis heeft aan Henk van de „Ber kenhof", de naast „Welgelegen" staande boerderij. Moeder heeft daar niets op te gen, maar ze weet, dat vader van die verhouding niets wil weten en alle po gingen in het werk zal stellen om een huwelijk met een zoon van „Berkenhof" t.e voorkomen. „Maar als je van Henk houdt, dan mag je ook voor hem vech ten!" zegt moeder. De oude knecht Bart (de heer D. Me- dema) overhandigt Ali heimelijk een brief van haar minnaar Henk, (de heer B. Steltman) die als veearts is ge slaagd. U begrijpt in welk een woede boer Oosling uitbarst als hij de brief leest, welke Ali bij vergissing op tafel had laten liggen. Hij zal haar leren! Moe der Oosting krijgt de wind van voren, daar de boer haar als medeplichtige ziet. „De zoon van de Petersen is een betere partij voor onze dochter!" zegt hij en denkt aan de grote welstand van die fa milie.... Inmiddels laait een felle strijd op tussen de boer aan de ene en zijn vrouw en dochter aan de andere kant. Bart moet het ook al ontgelden, daar hij ontslagen wordt. De dominee komt eens ernstig met boer Oosting praten omdat hij hem in de kerk mist, maar boer Oosting brengt hem aan het verstand, dat hij geen voet meer in de kerk zet, zolang de boer van Ber kenhof en de zijnen in het voorgestoelte zitten. Henk vertelt Ali, dat ze aan de rand van het faillissement staan en vraagt of het niet beter is, dat ze de ver- verloving maar verbreken, maar Ali wil daar niets van horen. Terwijl ze samen praten en Henk haar zegt, boer te zullen worden en alles in het werk te zullen stellen om de Berkenhof te redden, komt boer Oosting .binnen en uit diens woor den kan Henk opmaken, dat hij van plan is om de Berkenhof te kopen. Een hevige ruzie dreigt te volgen aaar Ali komt tussen beiden. In het voorlaatste bedrijf zien wij op het 40-jarig huwelijksfeest van Bart de feeststemming omlaag vlie gen door de komst van boer Oosting, die vertelt, dat Bart uit het huisje moet. Het feest krijgt een dramatisch slot als Teu- nis de stroper (de heer P. Riemens) uit- loept: „De Berkenhof staat in brand!". Iedereen rent weg, maar Oosting zegt grimmig: „Zo gaat-ie goed!" In het vierde bedrijf wordt Oosting als een verrader ontmaskerd. Hij had Henk destijds aan de bezetters verraden. Dan ontstaat de grote crisis in het leven van boer Oosting en hij vraagt iedereen om vergeving 't Wordt een happy end als hij Henk voorstelt samen de Berkenhof op te bouwen en het is dan zonneklaar, dat hij zijn dochter Ali gaarne als boerin op de Berkenhof ziet! Oosting zegt belijdend: „Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaadt ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen". Het stuk werd weer prima gespeeld. Behalve genoemden werkten nog mede: de heer Th. Medema als knecht Knelis, mw. Bremer-Vlaming als Froukje, de heer C. Bremer als een dominee, mw. Medema-D^uif als de vrouw van Bart en de heer Jon. Daalder als de boer van Ber kenhof. Na de opvoering zong „De Lofstem" Ps. 146 en Ps. 116 en Nu is de dag der Rust. De voorzitter, de heei J. Daalder, zegde alle medewerkers hartelijk dank. Hij was ongetwijfeld de tolk van allen toen hij de hoop uitsprak, dat, zo de Here wil en wij leven, het volgend jaar weder om zo'n mooi spel gebracht kan worden. Daarna sloot hij de avond met gebed. NIEUWE KINDERFOTO'S Beste jongens en meisjes, We willen weer foto's maken van wie in Februari én Maart jarig zijn. (Zes jaar of ouder). Willen jullie zo spoedig moge lijk een briefje zenden aan Jeugdrubriek Texelse Courant? Dan gaan we Zater dagochtend tussen tien en elf uur de fo to's maken. Ziin hooghartige nouumg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1