Cjrocn c/jwartsJ~exels in het harL, KING D.D.D- Fanfare D.E.K. gaf twee geslaagde uitvoeringen Aantal corpsleden is belangrijk toegenomen i Neem eén dóos echte m tÊ- HOOFDPIJN! Hoofdprijs ging naar De koog Elemert kan binnen 24 uur tot ijsbaan worden omgetoverd De loop der bevolking onzer gemeente DE NATUURZUIVERE PEPERMUNT OPWEKKEND VERKWIKKEND ZATERDAG 26 JANUARI 1952 TEXELSE 65e JAARGANG. No. 6599 COU RANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. Vrijdag- en Zaterdagavond bracht het Hoornder fanfarecorps D.E K. zijn win- teruitvoering. De eerste avond werd ge opend door de voorzitter van D.E.K., de heer Jb. Kiljan, die alle aanwezigen, waaronder burgemeester De Koning, har telijk welkom heette. Spreker vertelde, dat het aantal corpsleden dit jaar be langrijk was toegenomen. Vorig jaar wa ren er 19, thans 25 werkende leden. Door de vele feestavonden in de zomer was het mogelijk geworden, het aantal instru menten te vergroten. Nadat de heer Kil jan de toehoorders een genoeglijke avond had toegewenst, opende het corps onder ieiding van de heer U. Bouwsma met de vlotte mars „Au Pays de la Meuse", het concert. Het volgende grote en zware werk, de Ouverture uit de Opera Nabucco werd eveneens goed naar voren gebracht. De twee nrs. hierna „Nonnenkoor' uit Casa nova en „Ave Verum Corpus", waren al twee succesnummers van D E.K. Op deze uitvoering deden ze het dan ook weer uitstekend, zo zelfs, dat op de eerste avond het „Nonnenkoor" op verzoek nog maals werd uitgevoerd. Dorpszwalu wen uit Oostenrijk", een wals van Straus, een moeilijk werk, dat oox prima ten uitvoer werd gebracht, was ook weer een geheel nieuw nr. op het lepertoire van D.E.K. Ongetwijfeld horen we dit num mer a.s. zomer nog wel eens meer. De twee volgende nummers de „12e Regi mentmars" en „American Patrol" deden het geweldig. Vooral het laatste is een bekend werk en viel dan ook zeer in de smaak Hierna was de beurt aan „Het ruwhouten Kruis", een paraphrase over een geestelijk lied. Dit werk werd ook verdienstelijk uitgevoerd, hoewel men de indruk krijgt dat het eigenlijk iets te zwaar is voor D.E.K. De „Triomphmars" uit de Opera Aïda was eveneens geen gemakkelijk werk, maar D.E.K. sloeg '.blies) zich er toch zeer goed doorheen Vooral viel in dit stuk hei trompet- en pistonwerk bijzonder op. Met de bekende mars Jubelklanken" werd het optreden van D.E.K. besloten. Hierna volgde de pauze, waarin lootjes werden aangebo den voor de verloting van een 20-tal mooie prijzen. Er werd op beide avonden flmk verkocht en dus zai dn penning meester wel een goede zin hebben ge had. Na de pauze volgde een toneelspel in 3 bedrijven, nl. „De verliefde Beeldhou wer". Wij worden hierin verplaatst naar de gemeente Knolselderieveen, een ge meende met een leesbibliotheek van 180 boeken. Daarom wilde men een stand beeld van Laurens Janszoon Koster laten maken om op het marktplein te zetten Een beeldhouwer belooft het beeld op tijd gereed te hebben. Maar deze wordt verliefd op de dochter van de burge meester en de zaak dreigt spaak te lo pen. Op de dag van de onthulling staat het beeld evenwel op zijn voetstuk, maar gaat plotseling tot ontsteltenis van Janus de veldwachter er op diens fiets vandoor, nadat er namens de minister een krans om gehangen is. Het blijkt dat de beeld houwer zelf op het voetstuK is gaan staan F>AS TILLES VOORKOM INGVAN GRIEP GYMNASTIEKNIEUWS De dualmeet tussen de Turnkringen Purmerend en Holl. Noorderkwartier werd door Purmerend gewonnen met to taal 589,9 punten tegen 553 8 punten, een verschil dus van 36,1 punt, waarvan de dames 20,7 en de heren 15.4 verspeelden. Individueel werd bij de dames no. 1 mej. I. Spigt van HNK met 100 punten (max. 120) en bij de heren C. Klinkha- Imer van Purmerend met 99 punten. Van de Texelse deelnemers plaatste de heer P. Schoorl zich met 95,7 p. als no. 2 en de heer A. Keizer met 78,7 p. als no. 13 in het totaal klassement. Vooral van de heer Schoorl weer een zeer goede prestatie in dit selecte gezelschap. De wedstrijden hadden een spannend en zeer sportief verloop, zoals wij dat van gymnasten gewend zijn en in princi pe werd dan ook reeds besloten, om vol gend jaar een revanche te houden. Wij vestigen nog gaarpe even de aan dacht op de uitvoering van G.V. Texel, welke op 9 Februari in „Casino" gehou den wordt en waaraan alle afdelingen, totaal 150 gymnasten, deelnemen. Voor gymnastiekliefhebbers belooft dit een mooie avond te worden. Zij, die deze avond hiervoor vrij houden, zullen er geen spijt van hebben. (Zie verder adv in volgend nummer.) ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 26 Jan. op om 8,30; onder om 5,16. Maan: 2 Febr. E.K. 11 Febr. V M. Hoog water ter rede van Texel: 26. Jan. 8,37 en 9.11 27 Jan. 9,31 en 10,06. 28 Jan. 10,21 en 10,59. 29 Jan. 11,07 en 11,44. 30 Jan. 11.48 en 31 Jan. 0,27 en 0,31. 1 Febr. 1,10 en 1,14. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder boog water. om de situatie te redden, daar het beeld niet klaar was gekomen. Na een aanvan kelijk rumoerige zitting van B. en W. werd besloten hem te vergeven en hem nogmaals een kans te geven een goed beeld te maken. Er werd besloten dat het een Amorbeeld zou worden. De inspira tie daartoe had de beeldhouwer wel, daar hij ondanks alles de dochter van de bur gemeester kreeg De medespelenden wa ren de heren G. Kiljan, die voor 'n bur gemeestersbaantje geknipt bleek te zijn. Verder VV Kikkert en D. Slegh als Be rend en Leendert, beiden wethouder. Zo uit de klei gehaald zou je zeggen. Prima, mannen. De heer G. Coevert was de verliefde en A's snijdende beeld houwer, terwijl Janus de veldwachter werd vertolkt door de heer D. Pool. De minister werd op waardige wijze door de heer C. Smit uitgebeeld. De burgemees tersvrouw en haar dochter waren de da mes I. de Wit en W. Duinker. Beiden zoals vanouds in goede vorm Tenslotte nog mej. D. Bakker, die als zenuwachtig oud vrouwtje lang geen gek figuur sloeg. Uit de vele lachsalvo's bleek wel dat het stuk bij het publiek in de smaak viel. Hierna sloot de heer Jb. Kiljan deze gezellige avond, nadat hij alle medewer kenden hartelijk dank had gebracht. Een genoeglijk bal besloot de uilvoering. De volgende avond was de zaal weer vol en evenals de vorige dag, slaagde ook deze uitvoering ten volle. Mijnhaidt's Hoofdpijnpocdcrs. Dooi 47 cent Paardeusportloterij HET SOLEXRIJWIEL, DE HOOFD- PRIJS van de grote loterij, welke door de Paardensport was georganiseerd, is ge wonnen door mevr. M. Gieles-Dijt, Ka- merweg, De Koog. De tweede prijs is gewonnen door de heer G. Dekker, Ou- deschild; die mag kiezen lussen een da mes- of herenrijwiel. De Dekking had Woensdagavond ten overslaan van nota ris Muider plaats in Hotel Texel. Er wa ren heel wat belangstellenden Wie de Solex of het „gewone" rijwiel niet had den gewonnen, behoefden hun lot(en) nog met spijtvol weg te werpen, want er v/aren nrg tal van andere fraaie prijzen uitgeloofd. Hier volgt de complete uit slag. Ie prijs, no. 754, Solexrijwiel, mw. M. Gieles-D.jt, Kamerweg, De Koog; 2e pr. no. 1121, dames- of herenrijwiel, G. Dek ker, Oudeschild; no. 1444 wonderpan; 1154, paardenbit; 434 leidsel; 266 brood plank met zaag; 1478 koekvoim; 32 bed- kruik; 675 vergiet; 1381 melkwacht; 1101 doos met 6 lepeljes; 882 idem; 12 tafel couvert; 1429 fluitketel; 401 afwasteil; 1341 eierstelletje; 939 koffiefilter; 1395 steelpan, 1386 roskam, 661 stofblik; 563 koektrommel, 430 maatbeker; 1253 thee blad; 139 citroenpers; 228 koffie-thee- suikerbus; 1307 fruitschaallje; 908 on derleggers, 1226 cakevormpjes; 977 stamper. De prijzen kunnen van heden af tegen overlegging van het betreffende lot wor den afgehaald in Hotel Texel. INGEKOMEN PERSONEN Gene. VERTROKKEN PERSONEN Henricus Schouten v. E 8ö n. Den Hel der, Dahliastr. 12. Johannes C. J. Cas- pers, v Schilderend 76 p Noordwijk, IJmuiderstr. 43. Gerrit H. Nieuwenhuis, v. Oosterend, Peperstr. 41 n. Hasselt, Bolwerk D 3 Marguerite C. C. I. Bakker v. Molenstr. 24 n. Den Helder, Lidwina Ziekenhuis. Wilhelmina J. Witte, v. Mo lenstr. 34 n. Bloemendaal, Santpoort, Prov. Ziekenhuis. Antje Kerkhoven v. Weverstr. 67 n Haarlem, Riebeecklaan 11. Annie G. Pen naar idem. Betsy E. Langeveld v. Binnenburg 10 n. Alkmaar, Houtweg 34. Poen K C. Loa, v. De Koog 179 n. Zaandam, G. 't Hoenstr. 16 (met gezin). BOMEN WORDEN GEROOID Van gemeentewege is men bezig met het rooien van negen bomen, welke door de iepenziekte zijn aangetast. In de vaca tures wordt meteen voorzien. VEROORDEELD WEGENS DIEREN MISHANDELING Een Texelse veehouder werd te Alk maar wegens dierenmishandeling tot 100 gulden boete of 30 dagen gevangenis straf veroordeeld. Hij had zweren, ont staan op de voetzolen van een koe, met een mes verwijderd, zodat het rund he vig bloedende wonden had gekregen. Bij guur weer en huishoudelijk werk voor Uw handen ZONDAGSDIENST DEN BURG. DOKTER VAN LOON BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 18 tot en met 24 Januari 1952 Geboren: Comelis Jacobus Anthonius, zv Mattheus Witte en Maria A. Hin. Goo- sen zv Dirk Westerlaken en Anna M. van Bruggen. Cornells Johannes zv Comelis J. Hin en Barbera Witte. Renette Corne lia dv Leendert Roeper en Jansje Lap. Ondertrouwd: Cornelis Jan Visman en Anna M. L. Büttmger. Getrouwd: Wouter J. van der Slikke en Bartha Bugel. Pieter D. Kuijper en Elisabeth D. Reuvers. Klaas Burger en Maatje Daalder. Overleden: Maria de Boer, 55 jaar, echtg. van Jacob Koorn. Heintje Dijt, 67 jaar, echtg. v. Martinus de Graaf. Neeltje Lap, 71 jaar, echtg v. Jan Bruin. Gevonden voorwerpen: shawl, zakmes, damesportemonnaie m. inh., 1 want (bruin nu groen), 1 paar grij ze wanten, 1 kinderwantje. A ARD APPELMOEHEID De Burgemeester van Texel brengt ter algemene kennis: dat in 1952 de teelt v.an aardappelen is toegestaan op gronden, waarop in 1950 aardappelen zijn geteeld, tenzij daarop tevens in 1951 aardappelen zijn geteeld; dat de in 1952 met aardappelen te bete len percelen maximaal mogen bedragen een derde gedeelte van het gehele opper vlak van het bouwland. Onder de aandacht wordt gebracht, dat, behalve het opmaken van proces verbaal bij overtreding der hiervoorge- noemde voorschriften, het te veel ge teelde onherroepelijk zal worden ge rooid. Texel, 22 Januari 1952. De Burgemeester van Texel, C. DE KONING. INVOER BIGGEN Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat met ingang van 28 Januari 1952 het invoerverbod voor big gen zal zijn opgeheven. De invoer kan geschieden onder de ge bruikelijke voorwaarden, t.w. dat: a. aan de hand van bewijzen ten ge- noege van de Directeur van de Veteri- nair-Hygiënische Dienst wordt aange toond, dat het vee vrij is van tubercu lose; b. het vee bij aankomst op Texel ook overigens door de Directeur van de Ve- terinair-Hygiënische Dienst wordt goed gekeurd; c. het vee voorzien van een dierge neeskundige verklaring, waaruit blijkt, dat het niet lijdende is aan mond- en klauwzeer en dat het ten minste 10 da gen en en hoogste 6 maanden vóór de datum van invoer is ingeënt tegen mond en klauwzeer. Texel, 24 Januari 1952. Burgemeester en Wethouders van Texel C. DE KONING, Burgemeester P BEEMSTERBOER, Secretaris STIERENKEURING 1952 De Burgemeester van Texel maakt be kend, dat de in artikel 2 van het „Stie renreglement Noordholland 1949" be doelde keuring van stieren in 1952 voor de gemeente Texel zal plaats hebben op Donderdag 3 April 1952 Ic 11 uur op dc Groeneplaats te Den Burg. Voor dc keuringen in andere gemeen ten kan men ten raadhuize nadere in lichtingen bekomen. Aangifte van stieren voor de keuringen moet geschieden vóór 1 Februari 1952 bij de Secretaris der Provinciale Com missie tot bevordering van de rundvee- fokkerij, onder inzending van het af stammingsbewijs en onder opgave van de verdere gebruikelijke gegevens. Bij de aangifte voor de keuring be hoort het bewijs van aangifte van de stier te worden ingezonden, op straffe van uitsluiting van de keuring. Formu lieren voor deze aangifte zijn verkrijg baar ter gemeente-secretarie en bij de heer B Oostra, Schilderweg. Ingevulde formulieren kunnen bij de heer Oostra worden ingeleverd. Voor stieren, die men wenst te laten inschrijven in het Nederlandse Rundvee stamboek, dient door de eigenaren keu ring te worden aangevraagd aan het Bureau van dit Stamboek, Suriname- straat 24 te 's-Gravenhage vóór 15 Fe bruari a.s. Tot de keuringen worden uitsluitend toegelaten dierèn van het zwartbonte veeslag. Niet geringde stieren kunnen van de keuringen worden uilgesloten. De éénjarige stieren kunnen slechts voor een jaar zgn. „voorlopig" worden goed gekeurd en nog aanwezige 3-jarige en oudere stieren, die reeds definitief wer den goedgekeurd, behoeven niet ter keu ring te verschijnen, wel moet er aangifte van worden gedaan. Tenslotte vestigt de burgemeester er de aandacht op dat de houders van stieren verplicht zijn, telken? wanneer door hen een stier in de loop van het jaar wordt aangekocht of \erkocht, hier van ten :aadhuize aangifte te doen. Texel, 24 Januari 1952. De Burgemeester van Texel, r>E KONING. Het kwik beweeqt zich de laatste da gen dikwijls rond het vriespunt. De lief hebbers van de schaatssport dromen zo nu en dan stelliq al van ijs. Een hun ner informeerde dezer daqen aan ons bureau hoe het met de Elemert staat. Het was hem blijkbaar met bekend, dat de Vereniqinq voor Texelse Folklore en Volksfeesten deze baan geadopteerd heeft. Een der bestuursleden verzekerde ons, dat aan de paraatheid van de com missie niet behoeft te worden getwijfeld: men volgt de weerberichten nauwlet tend en zodra de Bilt winterweer aan kondigt zal de Elemert binnen 24 uur boordevol water staan, zodat Koning Winter er dan niet werkloos zal hoeven toe te zien wegens gebrek aan materiaal! Dan zal de Elemert weer het oude, ver trouwde beeld geven van iedere ou- werwetse Hollandse winter, zoals op bovenstaand plaatje. MARSDIEP ZONDER LICHT Toen de Marsdiep, die thans de Dokter Wagemaker vervangt (de Dokter Wage- maker ligt nu in Harlingen om te worden vergroot en gemoderniseerd), Woensdag ochtend nauwelijks de haven van Oude schild uit was, ontstond er een defect in de electriciteitsvoorziening met het ge volg, dat Jan Re ij plotseling uitriep;: „Ver.was het nou hartetroef of skoppeaas?" Ze zaten gezellig op de 8- uur boot te kaarten, toen een practisch Egyptische duisternis het spel aan hun oog onttrok Gelukkig was ei een petro leumlamp als reserveverlichtmg bij de hand. JAARVERGADERING BRANDWEER De Jaarvergadering van de Texelse Brandweer wordt gehouden op Dinsdag 29 Januari a.s. BEVORDERING BIJ DE BRANDWEER De heer P. Spigt is bevorderd tot Hoofdbrandmeester, de heer A Stiggel- bcut tot brandmeester en de heer C. P. Moojen lot onder-brandmeester. RHEUMATIEK... Uw tergende winterkwaal legt 't af tegen de weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène. GEEN ZAAL BESCHIKBAAR Doordat er op Donderdag 31 Januari a.s. geen zaal beschikbaar is moet de rook-, type- en touwtrekwedstrijd wor den uitgesteld, aldus vernemen wij van de zijde der Vereniging voor Folklore enz. Men hoopt deze evenementen nu midden-Februari te houden. De Kinder- Bioscoopvoorstelling gratis gaat wel door. (Zie volgend nr.) MANDOLINES EN ACCORDEONS Half Februari hopen het Texelse Man doline-orkest en het Texelse Accordeon orkest, directeur de heer Jan Visser, een uitvoering te geven, 't Wordt weer een „Vrij en Blij genre"' waar ook het da meskoortje van de partij zal zijn. Aantal inwoners op 1 Januéri 1951 Geboren in 1951 Ingekomen personen Overleden in 1951 36 Vertrokken personen 256 Totale vermindering Aantal inwoners op 31 December 1951 het jaar 1951 Mannen Vrouwen Totaal 5087 4841 9928 122 134 256 232 236 468 5441 5211 10652 42 78 264 520 292 306 598 5149 4905 10054 BEVORDERD De heer J. Westdorp, adjunct-commies 2e klasse ter secretarie, afdeling Sociale Zaken, is met ingang van 1 Januari j.l. bevorderd tot adjunct-commies eerste klasse. VESTIGINGSVERGUNNING De heer C. Bruin, Peperstr. 59, Ooster end is door de minister van economische zaken vergunning verleend lot de vesti ging van een kachelsmidsbedrijf. ONDERWIJS Mevr. A. Bakker-Dijt is met ingang van 3 Februari eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de o.l. school te Den Hoorn. In de vacature is nog niet voorzien. -gr Niei krabben. L)e heloci vloeibare D D I), kalmeert de jeuk in enkele seconden, doodt de ziektekiemen geneest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN JACHT EN VISSERIJ Gedurende 1951 zijn in onze gemeente in totaal 77 grote jachtaktei afgegeven. 1 ln 1951 zijn in totaal 104 consenten voor de uitoefening van de kustvisserij uitge geven. Voorts 13 grote visakten A, 2 hengelakten, 9 hengelbewijzen en 2 klei ne visakten. „IN TEST MEI STUORKES" It „Lyts Frysk Toaniel" (Barend v. d. Veen) komt 29 Jannewaris mei it toaniel- stik yn fjouwer bidriuwen „In têst mei stuorkes". Dit is in forfolch op „In Hei- depyk" en hwa't dit stik de foariche kear spyljen sjown hat, sil grif dizze kear ek wer present wêze. Men seit dat dit nije stik noch moaijer is. Wy hoopje dat de „Oranjeboom" grötfol komt. BOUW WOONHUIS GEGUND De bouw van een woonhuis voor de heer C. Huisman, welks openbare aanbe steding onlangs door aichitect Schermer werd gehouden, is thans gegund aan de laagste inschrijvers: G. Witte, metsel werk, fa. J. Koom Mzn., timmerwerk, J. Agter, lood- en zinkwerk en electra, D. Roeper, schilderwerk. BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verleend: verbouw o.l. school Oosterend tot gym lokaal; Coop. Zuivelfabriek „Eendracht" uit breiding fabriek; de heer N W. van Dam, verbouw woonhuis Waalderstraat 25; de heer M. E. van den Kerkhof, Kogerstr. 11, Den Burg, bouw dakkapel; N.V. T.E. S O., bouw van 4 gewapend betonnen schuilgelegenheden en wel te Oost, M.- en Z.-Eierland en aan de Vuurtorenweg; de heer R. Daalder Lzn., De Koog, ver bouw en uitbreiding van warenhuis „Het Centrum".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1