(fro en Zwartsjexels in het harL, Texels Fanfare vergastte haar Donateurs op mooi concert Prinses Beatrix morgen 14 jaar! De „Noord Nederland" krijgt de stoomketel van de „Dokter Wagemaker" Piet Zeegers miste de koffie „Ik ontsnapte door het linker portier De Kring Texel der Alg. Ned. Pluim veeteeltvereni ging vergaderde WOENSDAG 30 JANUARI 1952 Heb je t al gehoord? De Flying Enterprise is weer boven gekomenf TEXELSE1^ COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Verschijnt Woensdags en Zaterdags. TEXELS FANFARECORPS is in 1951 dertig keer in het openbaar opgetreden. Dertig maal hebben Schrama, de Zijmen en de andere werkende leden het blin kend koper uit de hoes genomen om er even later de schoonste muziek aan te ontfutselen. Ze lieten zich horen bij al lerlei festiviteiten, de belangrijkste was toen ongetwijfeld het 60-jarig bestaan, dat op grootse wijze werd gevoerd. Der- tik keer. Ook 1952 zal onze muziek wel gelegenheid bieden om populair te blij ven, dunkt ons! Het eerste optreden vond Vrijdagavond in „De Oranjeboom" plaats. Daar werd toen nl. de Winteruit- voering gegeven, de eerste, want Zater dag a.s. volgt er nog een. De heer Schra ma mocht een talrijk publiek welkom he ten. Hij richtte zich in het bijzonder tot burgemeester en mevrouw De Koning, wethouder De Waard en echtgenote, oud- directeur Joh. Dol en de besturen van de andere-muziek- en zangverenigingen van ons eiland. „Onze winteruitvoenngen hebben steeds een bijzondere betekenis voor ons corps!" zo zei de voorzitter, „want dan zijn wij in de gelegenheid onze dona teurs iets extra's aan te bieden". Welnu, de donateurs hebben een ge notvolle avond gehad: het welverzorgde programma werd keurig uitgevoerd. Na afloop hadden wij een gesprek met de heer Dol en die was werkelijk vol lof. Niet dat hij, als hij deze avbnd jurylid zou zijn geweest alsmaar tienen zou heb ben uitgedeeld, er viel hier en daar nog wel iets te verbeteren en wie zegt, dat de uitvoering feilloos was tilt de leden abso luut over het paard, maar geconstateerd mocht worden, dat er met ernst en liefde werd geblazen en dat het gepresteerde de vrucht was van een ernstige studie „De stemming was over het algemeen bevredigend", zo verklaarde de heer Dol. As ze trouw de repetities blijven bezoe ken, ben ik niet bang voor het concours! De bassen vond hij heel goed, de saxo- phoons kregen ook een pluimpje evenals de trombones. De eerste bugels zijn wat zwak in verhouding tot het geheel, als het kan dient die partij dus wat versterkt te worden De tweede en derde bugel partij telt verschillende leerlingen. Het geheel is mij bijzonder meegevallen", zo besloot hij Het programma werd geopend met Semper Fidelis, waarbij de tamboers hun prachtige instrumenten, geschenk van ae burgerij, ferm beroffelden. Een keu rig gespeelde mars. Nr. 2 was de ouver ture Elsinore, die prachtig werd ver tolkt: het huppelend blije, het vederlich te en tere wisselde met vrij forse mu ziek en dat alles in oorstrelende melodie. Een zeer gevoelvolle vertolking. Dit nr. werd onmiddellijk gevolgd door Berceu se, Valse de Concert, dat eveneens schoon werd weergegeven. Het laatste nummer van het eerste optreden was Ars longa, Vita Brevis (de kunst is lang. het leven kort), waarbij wij alle lof no teerden voor de solisten. Directeur Vonk en zijn mannen moch ten steeds veel applaus in ontvangst ne men. Zes accordeonisten speelden hierna vier nummers. Dat klonk zeer zuiver en getuigde eveneens van flinke studie en de lust om het beste te brengen wat in hun (haar) vermogen lag. „Het oude lied" met zijn zoetvloeiende zang was ons wel het liefst en werd tot aller waar dering herhaald. Nadat dit sextet het warme applaus had verzwolgen kwam Texels Fanfare weer aan bod Geopend werd met Si j' e- tads Roi! Een prachtige, maar moeilijke ouverture. Dit heeft het corps gekozen als vrij nummer voor het concours dat op Hemelvaartsdag in Zwaag wordt ge houden. We zeiden al, dat dit zware ei sen stelt. Ons corps heeft gelukkig nog verscheidene repetitieavonden voor de boeg eer het voor de jury verschijnt en er is dus nog volop gelegenheid de punt jes op de „i" te zetten! Kleurrijk en zeer sprekend was ook De molen in de Vallei. Men zag het vre dige tafereel zó voor zich opdoemen, waarmede bewezen is, dat de musiceren- den hun taak zeer goed verstonden. Heel mooi vonden we ook de Petit Ou- IN SCHAGEN IS GEVOETBALD Er is toch een voetbalwedstrijd in Ne derland gespeeld op deze Zondag. In Schagen voor de 4e klasse A: Schagen DTS 2-1. Toen de consul Zondagmorgen vroeg het veld kwam keuren, lag er een laag sneeuw van ten minste 5 cm. dik. Schagen wilde evenwel van geen uitstel weten. Met man en macht trokken be stuursleden en supporters met bezems en schoppen aan het werk en een paar uur later was het veld sneeuwvrij. En het bleek best bespeelbaar, aldus Het Vrije Volk. Intussen trokken enkele bestuurs leden met een bellewagen door Schagen en omgeving om iedereeen op te wekken de wedstrijd tegen de ploeg uit Oud karspel te bezoeken. Het gevolg was dat de publieke belangstelling om 2 uur ie dere verwachting overtrof. De scheids rechter had tegen spelen helemaal geen bezwaar en zo ging deze wedstrijd, de enige in de hele KNVB-competitie, door. verture Maryse. Daarna blies men Weense Parels, een selectie van Straus en Sup- pe-melodieën. U zoudt zeggen: „Lichte muziek!" maar de insiders weten, dat de ze „lichte muziek" verre van gemakke lijk is! Besloten werd met de mars Mooi Nederland. Na de pauze voerden de dames Van der Toren en Van der Slikke en de he ren J. Schotanus, P. J. Koorn en Jb. Schrama een zeer geestig eenactertje op, getiteld „Rustig, denk om m'n zenu wen". Omdat Zaterdag deze klucht wordt herhaald zullen wij maar niets van de inhoud vei klappen. We kunnen u mede delen. dat er veel en smakelijk om werd gelachen en dat de rollen heel wat beter waren ingestudeerd dan bij de vorige winteruitvoering. Een geanimeerd bal met muziek van Henk Craanen's Band besloot de feest- avond. (Foto M. Woldringh. N.F.K.) NAAR HET CONCOURS Het Hoornder Fanfarecorsp heeft als vrij nummer voor het concours te Zwaag (Hemelvaartsdag) gekozen „Triomph- mars uit de Opera Aida van G. Verdi, arr. Frits Jakma Sr. Het verplichte nr. is „Symphonique" van Boudijn. Texels Fanfare zal te Zwaag als vrij nummer ten gehore brengen „Si j'etais Roi" (Als ik Koning was), ouverture van A. Adam., arr. J. Bouchel. Het verplich te nummer is „Ceasar en Cleopatra", dramatische ouverture van Boudijn. Het s.s. „Dokter Wagemaker" arriveer de Dinsdag jl. aan de werf te Harlingen voor het uitvoeren van hec grote karwei (verlengen, ombouwen van stoom- in motorschip, enz.) Inmiddels is dit werk aangevangen. Het s.s. „Noord-Nederland" van de Terschellinger Stoomboot Mij. zal even eens een belangrijke reparatie onder gaan: de stoomketel is er reeds uitge haald, waarvoor een groot gedeelte van dek, promenadedek, opbouw enz. is ge sloopt. In de „Noord-Nederland" zal de stoomketel welke uit de „Dokter Wage maker" gehaald wordt, geplaatst wor den. (Harlinger Crt.) VLIELAND AFSCHUWELIJK TOT EN MET Een afschuwelijke afrastering, welke vloekt met de omringende natuur, is door de Rijkswaterstaat te Vlieland geplaatst aan het begin van de Badweg om tegen te gaan, dat door het geloop van de aan de weg grenzende duinen, genoemde weg aan de kant met zand wordt bedekt, daar het passeren daar door anders in het gedrang zou komen, aldus de Harl. Crt. Een veel aesthetischer an minstens zo practische oplossing was verkregen, als men eerst een lage draad had aange bracht en enige meters daarachter een draad, welke ongeveer een halve meter hoger moest zijn dan de eerste. Voor ieder project wordt tegenwoordig pas een bouw- of plaatsingsvergunning ver leend, ais 't uit aesthetisch oogpunt ver antwoord is. Waarom wijkt het Rijk zelf van deze hare maatstaf af, zeggen vele Vlielanders, die deze schending van het natuurschoon ten zeerste betreuren. DIT IS DE VRACHTAUTO, welke Za- terdaqochtend bij AntwerpenEier- I landde. land, in de sloot langs de Postweg be landde. EEN JUBILEUM OP DE „NOORD FRIESLAND" (Overgenomen uit .Schuttevaer".) Jubileren is in onze dagen zo wat mode geworden. Wanneer iemand een reeks van jaren bij een zaak of overheidsin stantie in „betrekking" is geweest (wie dient er nog tegenwoordig?) dan gaat het afsluiten van een zekere tijdsperiode bv. 25, 40 of 50 jaren meestal niet on opgemerkt voorbij, en al naar gelang de wederzijdse verhoudingen hier een dui delijke taal spreken, wordt meestal met een officiële plechtigheid een en ander aan de openbaarheid prijs gegeven. Ook in „Schuttevaer" kan men zo voor en na er wel eens iets over lezen, waarom ook wij zo vrij mogen zijn een plaatsje te vragen voor een, ons bekend, niet alle daags geval Op 28 Januari was het 40 jaar geleden, dat de heer Lcuwinus Jan sen als schippersknecht aan boord kwam bij nu wijlen de heer Rienk Vlieger op de „Noord-Friesland', die vroeger een bekende verschijning in de haven van Oudeschild was Wie van onze collega's, vooral van de noordelijke vloot, kent niet de „Noord- Friesland", dat prachtige slank van lij nen gebouwde klipperschip? Wat is er al wat met dit schip „afgerost", vooral toen het vroeger onder vol tuig stond. En hoeveel reizen zou het al niet gedaan hebben van de Middenrijn naar Terschel ling en Oudeschild? Dat was in die da gen zo wat de vaste route. En wie van de toenmalige Harlinger vloot meende wel eens nummer één te kunnen zijn, had buiten Vlieger gerekend. Zelf als knecht varende op een tamelijk snellopende vrachtboot, herinner ik me nog dat we elkaar eens ontmoetten in de buurt van de „Hofstede" en dat onze kapitein te gen me zei: „Ja, dat is de „Noord-Fries land" en als het koeltje zo doorwakkert, i3 hij met ons voor de „Boontjes". Behoudens stormweer of wantij, werd er natuurlijk altijd gevaren; een flinke bries was een welkome gelegenheid en naast een zeewaardig schip moest een zeilschipper nog van twee dingen zeker zijn, nl. wat men aan de mast had (goe de zeilen) en wat men voor de mast had (een flinke knecht) en dat was bij Vlie ger èf. En al heeft de naam schippers knecht zo langzamerhand een minder waardige klank gekregen en plaats ge maakt voor het meer deftige „bevaren matroos", wij voor ons zouden wel eens een volgetuigd zeilschip, bemand met moderne „bevaren matrozen" de rivier af willen zien laveren, zoals dit vroeger heel gewoon was Intussen zijn de jaren heengegaan en zoals gezegd: Rienk Vlieger is niet meer, maar zijn oude,trouwe knecht vaart nog steeds met de weduwe op de „Noord- Fiiesland" (de laatste jaren natuurlijk als schipper). En al wordt er niet zo druk meer gevaren als vroeger (de -leeftijd spreekt immers ook een woordje mee) men ligt toch ook nog niet stil. Het zeiltuig is verkleind en de plaats van de knecht voor de mast is ingeno men door een dekmotor met zijschroef- mstallarie En wat het onderhoud van de spullen betreft: nou bekijk het maar hoor! Nu weten we* niet of men het plan heeft om in de familie en vriendenKring het feit als zodanig officieel te herden ken. Het wil ons trouwens voorkomen, dat er wel mensen zijn die meer slag van jubileren hebben dan de door ons be doelde personen. Wij wisten er iets van af, doch toen we onlangs even aan boord stapten om enige inlichtingen, was men daartoe maar heel schoorvoetend bereid. Men vond het geval eigenlijk te gewoon, te eenvoudig om er ruchtbaarheid aan te geven. Wij hebben een andere me ning, want, als daar ergens in ons va derland bij een groot industrieel een aantal fabrieksarbeiders voor een soort gelijk geval een koninklijke onderschei ding ontvangt zoals verleden jaar te Lo- bith, achten wij het beneden de maat, wanneer men in onze kringen aan zoiets gedachteloos voorbij gaat Wij menen dan ook op zijn minst van deze plaats de weduwe en familie Vlieger, alsmede on ze vriend Jansen hartelijk te moeten fe liciteren met dit zeldzame bewijs van we derzijdse trouw en aanhankelijkheid, en wij twijfelen niet of we doen dit zeker mede namens hun vele vrienden in de vaart, als we hen nog toewensen: behou den vaart en goede wacht. D.H. EN HIER zien wij de chauffeur, Piet Zeegers, nog even demonstreren, hoe hij er uit geklauterd was. PIET ZEEGERS was tot Zaterdagoch tend 10 uur nog nooit een auto-ongeluk overkomen. H'j is een betrouwbaar chauffeur, die het devies huldigt „Liever om twaalf uur thuis, dan om elf uur in het ziekenhuis"! Zaterdagochtend j.l. kwam hij echter pas om één uur thuis en dat was nou toch ook weer niet de be doeling geweest, 't Zat zó; hij moest dien morgen voor hoeve „Madura", nabij De Cocksdorp dus, een vat teer halen van Oudeschild. Piet dacht om Blooker's tijd weer op de, boerderij te wezen, maar de gladheid van de besneeuwde Postweg speelde hem even voorbij Antwerpen" parten. Ofschoon hij volgens ooggetuigen (en hemzelf) met het matige gangetje van slechts 30 km. reed, maakte het vracht autootje plotseling zo'n vreemde ma noeuvre, dat het reeds op z'n kop in de sloot lag voor de chauffeur precies wist wat er loos was De heer Zeegers kon ontsnappen, dank zij het feit, dat de sloot een kleine ruimte had overgelaten om het linkerportier een stukje te openen. Hij kon er precies door. In de sloot stond maar weinig water. De chauffeur kwam met de schrik vrij, en de auto zelf, die een paar uur later door Jan Reij's Eer- ste-Hulp-Bij-Auto-ongelukkcn weer op de rijweg was gebracht, bleek slechts licht beschadigd. „Als je er olie en ben zine in gooit, loopt-ie weer", zo verze kerde ons de heer J. Dijksen TEXELSE MARKT Den Burg, 28 Jan. 1952. Aangevoerd: 9 koeien f 600-f 850. 4 graskalveren f 280-f 350. 5 schapen f 70-f 90 43 biggen f 45-f 70. 18 n. kalveren f 40-f 65. UITVOERING V.l.O.S. Fanfare VIOS van Oost is voorne mens op Zaterdag 23 Februari een uit voering te geven in „Het Wapen van Amsterdam" te Oosterend. DE FLYING ENTERPRISE Op uitnodiging van de A.N.P.V., kring Texel, hield de heer Glastra Donderdag 24 Januari in „De Lindeboom" een cau serie over de opfok van kuikens. Na een welkomstwoord door de voorzitter, de heer C. Wonder, besprak do heer Glas tra op oen prettige, overzichtelijke wijze de opfok van kuikens van 16 weken. De vakman, die al een 25-jarige practi sche ervaring achter de rug heeft, wees o a. op de vele fouten die r.og ieder jaar gemaakt worden door vele pluimveehou ders. Hij gaf vele nuttige wenken om ziekte te voorkomen enz. en legde er vooral de nadruk op dat het opfokken van kuikens een der belangrijkste onder delen is in de pluimveehouderij. Na de pauze werden veie vragen door de heer Glastra tot aller tevredenheid beantwoord. Op deze vergadering was o.a. ook aan wezig de heer Mantel, inspecteur van fok- en vermeerdenngsbedrijven, die ook veel heeft bijgedragen tot het slagen van deze avond. In zijn slotwoord deelde de voorzitter nog mede, dat het in de bedoeling ligt over 4 a 5 weken wederom zo'n avond te organiseren, waaraan ook de heer Glas tra wederom belangeloos zijn medewer king zal verlenen. DE LADING WAS ZELFRIJZEND BAKMEEL VAN 65e JAARGANG. No. 6600

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1