Cjroen (2wavts jexeh in het harL, m Texelse Gemeenteraad kwam bijeen Vlotte vergadering met levendige rondvraag Jeugduitvoering S.V.C. slaagde uitstekend Rederijkerskamer U.D.I. bracht „De Zondaar" WOENSDAG 12 MAART 1952 TEXELSE 65e JAARGANG. No. 6612 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boersnl. Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. 11,80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. HOOG WATER TER REDE VAN TEXE1 Aan het strand is het ongeveer 1 uur eerder hoog water. 12 Maart 9,55 en 10,26. 13 Maart 10,24 •en 10,58. 14 Maart 10,53 en 11,25. f De Raad onzer gemeente heeft Vrij dag zijn eerste bijeenkomst gehouden in 1952. De heer Jak. Bruin was wegens ziekte verhinderd. Nadat de voorzitter, burgemeester De Koning, de zitting had geopend, herdacht hij op treffende wijze het overleden raadslid, wijlende heer H. Zijm. Vervolgens vond de beëdiging plaats van het nieuwe raadslid, de heer F. L. de Grave. De voorzitter gaf daarna „een sumier overzicht" van wat 1951 Gns bracht, mede in verband met 1952 en de toe komst. (Zie 2e pagina). De heer H. Westerdijk, Den Haag, werd met 8 stemmen, 1 blanco en 3 ont houdingen benoemd tot hoofd van de o.l. school te Oosterend. Hij was de enige candidaat, aldus de voorzitter. Vervolgens ging de raad accoord met de verlening van voorschotten ten be hoeve van het bijzonder lager onderwijs; met een crediet van f 200,000 bij de N.V. Bank voor Nederlapdse Gemeenten voor '52; aan- en verkoop van diverse perce len grond; schenking van grond aan het Witte Kruis; overdracht van grond, als mede van 22 womngen benorende tot 't bouwplan 1947 aan de Woningbouwver eniging „Texel"; toetreding tot de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse gemeen-' ten (de heer Beumkes krijgt een beves tigend antwoord op de vraag of het niet wenselijk is, dat in een openbare ver gadering meerdere bekendheid wordt gegeven aan de werkwijze van deze kas); met het aangaan van een geldle ning ad f 56,000 met de Coöperatieve Boerenleenbank alhier, ten behoeve van de bouw van een lagere landbouwschool („De boerenorganisties, die hierbij haar medewerking hebben verleend, onze hartelijke dank", aldus de voorzitter, Waarop de heer Hin de gemeente met dit succes gelukwenst); vastgesteld wor den de balans en verlies- en winstreke ning van de TEM over '49; goedgekeurd de rekening van de Sociale Dienst over '49 en '50 en die van het Algemeen Weeshuis over '49; de bijzondere scholen wordt geld beschikbaar gesteld voor de bouw van rijwielbergplaatsen en inge trokken het besluit inzake de overdracht van grond te Den Burg ean de Wo ningbouwvereniging „Texel', alsmede verlening van voorschotten voor de bouw van 12 woningwetwoningen een en ander is reeds uitvoerig toege licht in ons blad van 1 Maart jl Aan de agenda waren nog 2 punten toegevoegd: verlening van eervol ont slag aan de heer J. B. van Zon als on derwijzer aan de o.l. school te Oosterend in verband met zijn benoeming aan de Havenschool te Zaandam, en het voor stel tot aangaan van een geldlening ad f4,600,met de N.V. Bank voor Ne derlandse Gemeenten te Den Haag, ten behoeve van de woningbouw (zie ons blad van Zaterdag jl.) Rondvraag. De heer Timmer: „Als wij een nieuw bouwterrein uitgeven, laten wij er dan voor zorgen, dat het terrein bouwrijp is, de daarvoor niet ingerichte aanne mers hebben moeilijkheden bij het ter plaatse brengen van materiaal. Dit ont dekte ik bv. in Plan-Zuid, waar nog geen bestrating is aangebracht. Boven dien vermoed ik, dat de aannemers bij de aanbesteding rekening houden met deze moeilijkheden. De voorzitter zegt, reeds met een en ander op de hoogte te zijn. De heer Wassenaar is het met de heer Timmer volkomen eens, maar zet uiteen, dat hier van een samenloop van omstandigheden sprake is. De heer Beumkes werpt nog eens een balletje op over de reeds zo dikwijls be sproken brandweerbelasting. Deze is z.i. onevenredig verdeeld. Is het niet moge lijk, zo vraagt hij, ook het meubilair en andere roerende goederen zoals land bouwwerktuigen en vee te belasten? De heer Wassenaar stelt zijn fractiegenoot onder veel hilariteit de vraag of die er misschien ook voor voelt om vissers vaartuigen te belasten (de heer Beumkes oefent zoals bekend de visserij uit). Voorzitter. Oorspronkelijk was ik van mening, dat de heer Beumkes gelijk had, maar de practische uitvoering schijnt tot de onmogelijkheden te beho ren: de opbrengst staat in onevenredige verhouding tot de kosten welke met de administratie daarvan gemoeid zouden zijn. De heer De Waard breekt een lans „voor de kleine man", waarop de heer De heer F. J. de Grave, het nieuwe raadslid Keijser hem vrij fel aanvalt. „Jullie al tijd met je flauwe kul van „de kleine man". De heer De Waard wijst ook op de t hoge administratiekosten bij de belas- i ting van roerend goed. In dit verband j wijst hij op de onophoudelijke schomme- lingen der aanwezige voorraden. De j heer Keijser zegt hem echter, niet in I te zien waarom de administra- i tiekosten zo hoog moeten zijn. De j heer Hin: In theorie is de oplossing, dat iedereen aan de brandweerbelasting mee- 1 betaalt de beste maar gelet cp de practijk heb ik altijd gezegd: wij krijgen heel j veel werk er bij en de resultaten zullen - daar niet evenredig aan zijn. In België past men een eenvoudiger systeem toe: daar wordt een zeker percentage van 't loon berekend. De Raad van Zwinderen is er niets bij als de heer Keijser op merkt dat ten aanzien van de Raadhuis administratie wel eens gesproken wordt van „een walgelijk zootje". De voorzit ter neemt dit niet en zegt niet te begrij pen, dat een raadslid een dergelijke uit drukking acceptabel acht. Wenst de heer Beumkes nog iets te vragen", aldus de voorzitter. „Ja, straks voor het koffiepraatje", is het ant woord. „Dat dacht ik welaldus de voorzitter (Zou de heer Beumkes in lichtingen hebben gevraagd met betrek king tot de Gemeentelijke Visafslag? Red.) De heer Wassenaar wil graag weten, hoe het met de waterleidingplannen staat. Antwoord; Dat komt straks in het koffiepraatje". De heer Van der Vis was verblijd over het bericht in de Tes- selaar dat de riolering van De Koog er door is, maar hij is toch nog niet hele- maél gerust en vraagt: „Is het juist, dat de bestekken al de deur uit zijn en de aanleg zo spoedig mogelijk ter hand ge nomen wordt? I}e voorzitter vertelt hem dat Ir. Kipperman, dieeteur van Ge meentewerken, ontstellend hard aan een en ander bezig is. Gisteren heeft er nog een succesvolle bespreking plaats gehad met de 30 Polders. Zodra de be stekken klaar zijn, kan de aanbesteding volgen, want er is geen enkele hindernis meer te overwinnen. De heer Roeper hoopt, dat de afschei ding van het Waalder kerkhof spoedig in orde gebracht wordt. De heer Dros zou graag zien, dat aan vragen voor de bouw van noodwonin gen welwillend in overweging werden genomen. „Beter een noodwoning dan geen woning", zegt hij, maar de heer Hin merkt op, dat het aanzien van Wie- ringen door de noodwoningen, die daar al heel lang staan, belangrijk geschaad is. Noodwoningen mogen goedkoper van bouw zijn dan permanente woningen, in onderhoud zijn ze veel duurder. Nood woningen zijn een dure oplossing. De heer De Waard Ofschoon ik ze in prin cipe verwerp, zie ik onder de huidige omstandigheden geen bezwaar tegen de bouw, maar. wij krijgc-n voor de bouw van noodwoningen geen toestem ming! Wèl voor woonwagens en woon schepen! "Ik zie straks nog een woon schip in de Ayesloot liggen!" zegt de heer Roeper schertsend. Op Texel zouden diverse belangrijke objecten in aanmerking komen voor de rijkssubsidie, welke verleend wordt ''oor de uitvoering van werkverrui- mingsobjecten. De heer Roeper zou wel eens willen beginnen met de aanvrage van een rijkssubsidie voor de aanleg van een aan de eisen des tijds beantwoor dende weg Den Burg-Het Horntje. Al was het alleen maar om eens te zien hoe de betrokken instanties over de op lossing van het verkeersvraagstuk den ken. Om half zes wordt de vergadering ge sloten. ZITTING CONSULTATIEBUREAU. Het consultatiebureau voor zuigelingen houdt HEDEN 12 Maart weer zit ting. Voor buiten Den Burg van half 2 tot half 3 en voor Den Burg van 3 tot 4 uur. De Cocksdorp Vrijdagavond had in Hotel De Hoop de eerste uitvoering van de Sportvereniging SVC plaats. De zaal was flink bezet. De pianiste, mej. M. Beerling, zorgde voor een pittig stukje muziek. Te ruim 8 uur opende de voor zitter, de heer P Meindertsma met een hartelijk welkom. De sportleden, aldus spreker, doen hun werk niet alleen op het groene veld, daar is meer aan ver bonden, bv. athletiek, toneeluitvoerin gen enz. Er zitten ook moeilijkheden aan vast, vooral op financieel gebied en al les gaat met kosten gepaard Een voor recht is het, dat bij deze uitvoering ve len hun krachten belangeloos hebben gegeven. Jammer, dat de r-uteursrechten altijd nog grote uitgaven eisen. Nadat de eerste acte. was toegelicht door mw. Meindertsma, .werd het doek opgehaald „Goudmuiltje" was een spel van de elfjes met hun koningin en de dwergjes. „Goudmuiltje" was in het bos verdwaald en daarom moest de hulp van de dwergen worden ingeroepen. De kle dij was uitstekend verzorgd, het toneel werd door een vele kleuren projecteren de schijnwerper 'n oord van sprookjes achtige romantiek. Schoon was de zang, welke door een voortreffelijke pianiste werd begeleid. Na het eerste bedrijf voerde de jeugd enige gymnastieknum- mers uit onder de bekwame leiding van de heer A Keizer. Deze werden vlot af gewerkt. In de pauze spoorde 'de voorzitter de aanwezigen aan om aandeeltjes te plaat sen in de vorm van renteloze voorschot ten, daar dit een verlichting betekent voor de vereniging, die dan geen rente meer behoeft te betalen voor de nog lo- bende schuld. Tevens had er in de pauze nog een verloting plaats ten bate van de kas. In het 2e bedrijf werd Goudmuiltje door de heksen aangevallen en werd de vreemde vogel veranderd in een Prins, die met hulp van de elfenkoningin Goudmuiltje weer bevrij'dde en naar haar vader de Koning terugbracht. Vervolgens kregen we nog een paar mooie nummers athletiek te zien en tot slot een samenspraak van voor- en te genstanders van voetbal, waarbij de an ti-sportman werd overgehaald om lid van SVC te worden. Als met al is het een schitterende avond geweest. Aan het einde van de uitvoering bedankte de heer Meindertsma de medewerkenden voor hun uitmuntend spel. Als men be denkt, welk een voorbereiding nodig is geweest, komt in de eerste plaats dank tod aan de dames mw. Meindertsma, mw. Van 't Noordende en mw. Zijm, die geen moeite hebben ontzien, dit werk tot een succesvol einde te brengen Ook be dankte de voorzitter mw. v. d. Kooy, bij wie de repetities konden werden gehou den. Tenslotte spoorde de voorzitter de jeugd aan vooral aan sport te doen, waarna ieder voldaan huiswaarts ging LICHTSCHIP „TEXEL" WERD AANGEVAREN Lichtschip Texel", op ongeveer 12 km. ten Zuidwesten van ons eiland ge legen U kunt het vanaf onze kust niet met het blote oog zien, maar 's avonds toont het zijn aanwezigheid door een felle lichtbundel! is vorige week door een Panamees schip aangevaren. Dit was het gevolg van een dikke mist. Het lichtschip liep slechts lichte averij op en bleef op zijn post. De buitenlander voer gewoon verder. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 7 Maart: B.: P. JansenJoh. D Bakker 1-1 Dclb Texel III-De Cocksdorp II 15—5. J. N. Rijk W. Stolk 2-0 D. v d. Werf L. Broekman 1-1 P. Bakker J. Barhorst 2-0 Jb. Koorn J. Blom 2-0 Joh. Schoo H. v. Tongelen 2-0 H. Gomes A. v. Hoorn 1-1 B. Leen J. v. Loo 2-0 F. Schuit M. Voorthuizen 0-2 F* v. Sambeek J. v.d. Vijver 2-0 D. Roeper J. v. Dorp 1-1 Het was een prettige wedstrijd tegen onze Cocksdorper vrienden, die vooral aan de bovenste en onderste borden goed partij gaven. Alleen de midden moot liet de punten aan de gastheren. Voor allemaal, ook voor onze spelers een leerzame avond, welke zeker herhaald zal worden. We maken er onze leden op attent, dat de secretaris verhuisd is en thans woont Zwaanstraat 7. VISAFSLAG OUDESCHILD. Aangevoerd van 3-9 Maart 1952: 2474 kg schol f 0,65-f 0,28. 718 kg tong f 2,90-f 1,15. 64 kg tarbot f2-f0,70. 497 kg schar f 0,32-f 0,19. 665 kg bot f 0,24- f 0,16 61 kg kabeljauw f 0,70-f 0,45. 272 kg wijting f0,18-f0,16. 1655 kg handels garnalen f 0,65-f 0,59. 638 kg pufgarna- len f 0,04-f 0,04. 572 kg kruikels f 0,20- f 0,20. 323 kg wulken f 1,00-f 1,00 BRITS MUSEUM KOOPT „SLAG BIJ TEXEL" Historisch kunstwerk van Willem van de Velde Het schilderij, dat Willem van de Vel de de jongere maakte van de „Slag bij Texel", is aangekocht door het Natio nal Maritime Museum te Greenwich, al dus verneemt de Helderse Courant. Het fonds voor nationale kunstverza melingen in Engeland heeft 2500 Pond Sterling voor de aankoop bijgedragen. In een officiële verklaring noemde de directie van het museum deze aanwinst „het belangrijkste zeestuk dat het mu seum heeft verworven, en vermoedelijk het mooiste schilderij van een zeeslag, dat ooit door deze kunstenaar werd ge schilderd". De Slag bij Texel, die op 11 Augustus 1673 werd geleverd, was de laatste in de oorlog tussen Engeland en Neder land, die in 1672 uitbrak De verenigde Engels-Franse vloot streed de gehele dag tegen de Nederlandse onder admiraal Mi- chiel de Ruyter. Bij het vallen van de duisternis trokken de Nederlanders zich ordelijk op de rede van Texel terug. De geallieerden waren er niet in geslaagd, een landing op onze kust uit te voeren. Het schilderij toont de strijd tussen Cor nells Tromp op de „Gouden Leeuw" en Sir Edward Spragge op Ie Royal Prin ce". WEEKBERICHT DER P T V. TEXEL In de week van 3-8 Maart werden aangevoerd 103,223 stuks e.eren. Hier voor wordt per kg uitbetaald f 2,13. Vo rig jaar in dezelfde week aangevoerd 103,115 stuks. Prijs bedroeg toen f2,05. Oude kippen. Hiervoor wordt per kg. uitbetaald f 2,00. VOORBEREIDING VASTSTELLING EN HERZIENING UITBREIDINGS PLANNEN Het Hoofd van het gemeentebestuur van Texel maakt bekend, dat door de Raad dier gemeente op 7 Maart 1952 is besloten tot voorbereiding van de her ziening van de uitbreidingsplannen in onderdelen voor Den Burg, Schilderweg en De Koog en de vaststelling van der gelijke plannen voor De Cocksdorp, Z.- Eierland, Den Hoorn, Oost, Oosterend, Oudeschild en De Waal, alsmede van de vaststelling van een plan in hoofdzaak voor dat gedeelte van het eiland, waar voor nog geen plan in onderdelen in voorbereiding of van kracht is. Texel, 8 Maart 1952. Het Hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, DE KONING. TEXELSE MARKT Den Burg 10 Maart 1952 Aangevoerd: 3 koeien f 700-f 750; 36 biggen f 50- f 65. 33 n. kalveren f 35-f 55 SCHIPPER BRAK BEEN De schipper van de TX 12, de heer S. v.d. Slikke. Oosterend, kwam zo onge lukkig te vallen, dat hij een been brak. Dok'.er Renout verleende de eerste hulp. STICHTING VOOR DE LANDBOUW Namens de Sociale Sejtie van de Stichting voor de Landbouw wordt het volgende onder de aandacht der werkge vers gebracht. Degene die werknemers in dienst wensen te nemen, die staan in geschreven op het G A. (Gewestelijk Ar beidsbureau) dienen deze in dienst te nemen via het G.A. Dit ter voorkoming van moeilijkheden. „U HEEFT EEN PRACHTIG GEZEL SCHAP", aldus werd een der bestuurs leden van de Rederijkerskamer U.D.I. Zaterdagavond in „De Oranjeboom" door een zeer vroege „Seumerfeugel" gecomplimenteerd na afloop van de op voering van het toneelspel „De Zon daar" door Mr. J. H. Penning. Deze zeer vroege Seumerfeugel kwam om ons eiland te zien in het prille voorjaar: hij had zich te goed gedaan aan de schoon heid van onze Slufter, aan de kronkel weggetjes met hun tuunwaoltjes in het binnenland en aan de schone architec tuur van onze dorpen (maar dit laatste menen wij niet helemaal). „En nu nog 'n glimp van het culturele leven op uw ei land!" zo vroeg hij, waarop wij hem dolgraag introduceerden tot de genoem de avond. En als gezegd, de overkant- se gast, die beroepshalve de groten van het toneel in hun volle glorie heeft aan schouwd enverslagen (met de pen), onze gast was, zoals uit onze aanhef mo ge blijken, verrast door hetgeen een Texels gezelschap weet te presteren. „En neemt u daarbij de plaatselijke omstandigheden in aanmerking!" aldus kwam een der Udi-anen clementie ver zoekend naar voren: „onze leden heb ben nagenoeg allen een drukke werk kring, wij konden door het drukbezette rooster de zaal slechts enkele keren voor onze repetities gebruiken en last not least dreigde het gnepspook een spaak in het wiel te slingeren". De zaal was geheel gevuld, toen de voorzitter, de heer A de Wilt, de dona teurs, want voor hen werd deze opvoe ding gegeven, verwelkomde. Grappig was zijn verzoek vooral r.iet te roken, waarbij hij alle moeite had om zijn ei gen, volop brandende sigaar stiekum weg te toveren. Toen het doek vaneen week zagen wij Mr. Karei Kervel(de heer Th Witte) en zijn vrouw Emmy (mw. G. Vrijdag-Keij- ser) in een met bloemen versierde ka mer bijeen: er zal een verloving worden gevierd tussen haar zoon Ton (de heer C. de Wit), en Tine Vorstor (mw. Mul der-Graus). A propos, uit het gesprek tussen Emmy en Karei bemerken wij, dat zij pas drie jaar zijn gehuwd. Ton is geen Kervel, hij is de zoon van haar eerste eohtgenoot, Ton Rijers Sr., (de heer Zeldenrust) van wie zij gescheiden is, toen hij in de gevangenis vertoefde, tot zes jaar veroordeeld was wegens een ernstige fraude. „Een bedriegelijke bank breuk" zoals Karei het noemde, Karei, die geen sympathieke indruk maakte. Plotseling komt Ton uit de lucht en in zijn huis vallen: hij is weer vrij man, twee jaar eerder dan zijn vonnis had gewezen. Emmy ontvangt hem koel, hij blijkt niet eens te weten, dat het papier, waaronder hij in de cel zijn handteke ning plaatste, een verklaring betrof, waarmee hij zijn fiat gaf aan de ont binding van hun huwelijk. Door Karel's toedoen was de ontbinding geforceerd, waar die haar de idee fixe kon bijbren gen, dat Ton's .bedriegelijke bankbreuk' haar naam zo diep had vertrapt, dat zij haar fatsoen alleen nog kon redden door Ton uit haar leven te voeren en. met hem te huwen. En nu nog deze on verwacht vroege terugkeer van Ton. Ton, die altijd had volgehouden, on schuldig te zijn veroordeeld, Ton, die van meet af aan, ons aller sympathie genoot. De zoon kan de vader niet ver geten en welk een genegenheid vat zijn a.s. schoondochter voor hem op! De zondaar krijgt de kans van zijn leven op volledig eerherstel als z'n vroegere pro curatiehouder, Vorster (de heer A. Poel) de politie bekent, dat hij de hand tekening had geplaatst, dat hij de frau de had gepleegd. Maar de zondaar ver scheurt de door Vorster afgelegde ver klaring, welke een inspecteur (de heer G. Bakker) hem even laat inzien Hij blijft de zondaar, waar hij zijn a.s. schoondochter niet het leed wil aandoen, waaronder zijn zoon, die wèl ingelicht wordt omtrent de juiste toedracht, zo lang gebukt moest gaan. En hij gaat verder, zich opofferend voor hun beider geluk. Het spel. De grootste en moelij kste rol was toe bedeeld aan de heer Zeldenrust, die, evenals in vorige stukken, wederom met groot succes speelde. Zeer knap werd door hem de figuur uitgebeeld van de ten onrechte veroordeelde, van de man die door jarenlange afzondering met ge broken of wereldvreemd is geworden, maar juist het leven leerde zien, zoals het werkelijk is en voor welke werke lijkheid de mens in zijn *achtig leven- buiten-de-cel zo dikwijls blind is, ge bleven de man, die het geluk van zijn zoon met al zijn liefde koesteren wil. Hulde voor de rake typering. Mevr. Vrijdag-Keijser had ook een juiste opvatting van haar rol, waar zij typeren moest een vrouw, die zoveel waarde durfde hechten aan de koude kritieken van de wereld, die zwak was, waar zij een man ontmoette, die haar veroverde met het bedenkelijke wapen „fatsoen!" De heer Th. Witte had ook een verre van gemakkelijke rol. Hij moest de ad vocaat zijn, i.e. een geslepen, harteloze kerel, meedogenloos jegens de ander, waar dit zijn eigen positie versterken kon. Zijn spel was goed. Wel had hij ho ger van de toren kunnen blazen nu en dan en meer suprematie kunnen demon streren. De heer Poel speelde ook verdienste lijk, maar zijn dienstwilligheid deed ons soms sterk denken aan de onderdanig heid van een ouwe, trouwe huisknecht en zóver had hij als procuratiehouder toch weer niet hoeven te gaan! De heer C. de Wit had moeite om het hoge peil te bereiken, waarop deze Keu rige uitvoering stond, hij las zijn rol te veel en acteerde te weinig, in tegenstel ling bv. tot mw. Mulder-Graus en de heer G. Bakker, die weer eens toonde hoe véél men met een kleine rol kan doen. Mw. Mulder-Graus zagen wij in vlot spel, dat geheel natuurlijk aandeed en ons het meisje schilderde, waarop ie dere schoonpapa ongetwijfeld hopen mag. Met belangstelling volgden wij ook het optreden van mw. J. v.d. Vlies-Koop man, die als keukenprinses voor 't voet licht verscheen. Ook haar spel droeg bij tot het succes van deze opvoering. U.D.I kan op een prima uitvoering te rugzien en waar zij steeds er op uit is om het beste van het beste te geven, gelo ven wij, dat de regisseur bij een even tuele reprise (voor de badgasten wel licht?) zorg dragen zal voor het plaatsen van de enkele komma die nog ontbrak..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1