9 rocn /wa in het harL, °P reis Laatste toelichting Vergadering op de Ruilverkavelingsplannen Texel 2 bijna kampioen!; Boelhuis op boerderij de Weezenplaats Er komt weer "n Show Voorjaar sbeurs in De Koog WOENSDAG 19 MAART 19S2 TEXELSE 65e JAARGANG. No. 6614 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijn! Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. Donderdag 6 Maart jl. werd in Hotel Texel de laatste toelichtende vergade ring op het Ruilverkavelingsplan .Texel' door Ir. Maandag gehouden. Aanwezig waren ruim 70 eigenaren en pachters met het bestuur van de 30 Gemeenschappelijke Polders en B. en W. die met volle aadacht de uiteenzetting hebben gevolgd. Voor deze uiteenzetting kunnen wij verwijzen naar reeds vroeger geplaatste verslagen deze ruilverkaveling betref fende. Na de uiteenzetting werd gelegen heid geboden tot het stellen van vragen welke wij met de antwoorden hieronder laten volgen. Wanneer men eigenaar is van een groot blok land achter elkaar, echter geschei den door een kromme tochtsloot, wordt deze dan recht getrokken? Wanneer de terreinhoogte het toelaat en het werk fi nancieel verantwoord is, kan de tocht sloot recht gemaakt worden. Medegedeeld is, dat door de plaatselij ke commissie landerijen vrijgesteld kun nen worden van betaling ruilverkave lingsrente. Dit zal zeker toch zelden ge beuren daar toch alle landerijen gebaat zijn bij goede wegen en waterlopen? Dit is zeer zeker moeilijk te beoordelen, vele factoren kunnen hier meetellen doch de plaatselijke commissie komt ook hier tot een oplossing. Iemand is eigenaar van landerijen ver deeld over 5 plaatsen doch de eigenaar voelt om verschillende redenen niet voor samenvoeging, worden deze landerijen dan door de plaatselijke commissie toch bijeen gevoegd? Deze percelen behoeven niet tot bv. 2 percelen te worden samen gevoegd, hier dient ook met de pachters rekening te worden gehouden. Pachters worden niet uitgeschakeld. Er zijn in het ruilverkavelingsplan grote en kleine eigenaren. Wanneer het plan wordt afgestemd, kan dit dan toch nog worden uitgevoerd? In de ruilverka- velingswet is een artikel opgenomen, waarbij de Minister de bevoegdheid heeft om een afgestemd ruilverkave lingsplan toch doorgang te doen vinden. Hiervan wordt echter door de Minister, gezien de vele aanvragen, practisch nooit gebruik gemaakt. In het Landbouwverslag voor N.-Hol land wordt over ruilverkaveling gespro ken, doch hieruit kan men op maken dat alle voordelen van de ruilverkave ling voor de eigenaar-gebruiker en de pachters komen. Immers bij ruilverkave ling komt men veelal tot hogere op brengsten dus hogere winst. De ver huurders genieten echter geen voorde len. Waarom is in de wet Diet een artikel opgenomen dat de kosten voor ruilverka veling ten laste komen van de pachters? Volgens de ruilverkavelingswet worden de kosten gedragen door de eigenaren, hieraan is niets te verandc-ren. Veelal zijn de pachters echter wei genegen om de ruilverkavelingsrente te betalen, zij kunnen door hun hogere opbrengst dit ook wel doen. Echter moet niet uit het oog worden verloren dat ook de ver koopwaarde van de grond hoger wordt en dit zijn toch voordelen voor de verko per. Wanneer iemand voor f 10,000 aan gced land inbrengt, kan dan ook voor f 10,000 aan slechter land worden terug gegeven? Dit kan zonder toestemming van de eigenaar niet, volgens de ruilver kavelingswet is een speling van 5 pet. toegestaan. ZAKENNIEUWS JUBILEUM-SHOW De Fa. Moerbeek, voorbeen Fa. I. Moerbeek en Zonen, bestond op 12 Maart jl. 45 jaar. Deze firma werd in 1907 op gericht door wijlen de heer I Moerbeek en mevr. T. Moerbeek-Roeper. Aanvan kelijk werd door de firma ook de kleer makerij beoefend. Ter gelegenheid van het 45-jarig be staan zal Vrijdagavond een Jubileum show worden geboden. Dit wordt een zeer bijzondere show, nl. aezelfde als die, welke onlangs in net wereldbe roemde Victoria-Hotel te Amsterdam werd gehouden. In de dag- en modebla den heeft u daarover uitvoerig kunnen lezen. 21 Maart. Dan begint de lente! „Een nieuwe Lent', een nieuw Geiuid!" En dan zegt vrouwlief „Man, gaan we nou eindelijk eens winkelen, gezellig, knus- sies winkelen?!" Manlief gromt iets en.... capituleert. Kort daarop zien wij zijn dierbare wederhelft gekleed gaan vol gens de gloednieuwste mode Hoe de modetinten dit voorjaar zijn? Grijs! Wij weten dat wel. Alle getrouw de mannen weten dat, want.... enfin, wie kent het verhaal niet?! En wie vol lediger ingelicht wil worden heeft Vrij dagavond, op de Lentedag dus, wel alle gelegenheid daartoe. De Fa. Moerbeek heeft ook ons niet willen vertellen wat er allemaal precies komt. Maar 't wordt iets zeer bijzonders. Dat liet zij wel in volle verzekering los. Wij mannen zijn zéér benieuwd. Wordt de grond bjj schatting ook op kwaliteit onderzocht? Dit gebeurt niet, zou veel te veel tijd vragen, echter de schatters beschikken over veel gegevens met betrekking tot de aard der te schat ten landerijen. Ook worden op het ter rein grondmonsters genomen Veel is er gesproken over de geldelij ke voordelen voor de gebruikers, komt hierdoor nu niet het mooie van Texel in het gedrang, gedacht wordt aan de mooie weggetjes om Den Burg? Het is juist de bedoeling van de ruilverkaveling om het mooie van Texel te sparen en zelf door aanplanting van heesters elc. het aan zien nog mooier te maken dan het nu is. Er is gesproken over dat lelijke Wierin- gen, doch men moet niet uil het. oog ver hezen dat op dat eiland voor ongeveer f 50,000 aan beplanting is besteed. Deze beplanting is in het begin erwaarloosd, doch men ziet nu in dat zulks niet gaat en is begonnen om deze weer in orde te brengen. Wat wordt het peil in de tochtsloten na de ruilverkaveling? Dit is door de onge lijke ligging der landerijen niet te zeg gen, een vast peil voor het gehele gebied is niet op te geven. Wel wordt er voor gezorgd dat in de winter het water snel bij de gemalen kan komen Er worden echter talloze schotten geplaatst, waar door het mogelijk wordt het zoete water hetwelk in de polder aanwezig, tijdig op te houden opdat men zolang mogelijk hiervan kan profiteren. Is het niet mogelijk om een commissie te benoemen welke met de \crmoedelij- ke tegenstemmers gaat praten en tracht deze van de noodzakelijkheid te overtui gen? Bekend is, dat men van Den Hoorn een excursie heeft gehad naar de gereed gekomen ruilverkaveling te Wieringen, waar men met de leden van de plaatse- dan Uw spoorkaartje ge- ÜJ haald bij de V. V. V. „Texel" lijke commissie en enige gebruikers heeft gesproken. Dit is veel beter, men mof»t uitgevoerde plannen gaan bekij ken en het oordeel van de diiect belang hebbenden horen, dan krijgt men een goed oordeel. Dit is de beste propagan da \oor de Ruilverkaveling. Na de behandeling van alle vragen, verkreeg de heer P. Bakker Azn., Dijk graaf van de 30 Gemeenschappelijke Polders het woord en zei: nu alle toe- lichtingsvergaderingen achter de rug zijn, heeft iedere egenaar, voordat de in- formatorische vergaderingen worden ge houden, voldoende tijd om met collega's de ruilverkaveling nog eens te bespre ken, tijdens de vergaderingen was er reeds gelegenheid om eens met elkander van gedachten te wisselen. Men diene er zich echter wel rekenschap van te ge ven, dat het merendeel de." in de ruil verkavelingsplannen opgenomen werken tóch moet worden uitgevoerd en bij niet doorgaan voor de volle 100 pet. door de eigenaren dient te woraen betaald. De dijkgraaf wilde er de nadruk op leg gen, dat men niet zo maar tegen de ruil verkaveling moest stemmen, doch zich van bovenstaande goed rekenschap ge ve Verder dankte de dijkgraaf de heer Ir. Maandag voor diens prettige en aan gename uiteenzettingen en voor de aan gename wijze waarop deze steeds de vergaderingen had geleid. Tenslotte werd deze laatste toelich tende vergadering door Ir. Maandag on der dankzegging voor de prettige wijze, waarop deze besprekingen plaats von den, gesloten. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 14 Maart: A.: C. v. Heerwaarden J Vinke C.: J. N. Rijk F. Schuit P. Bakker Joh. Schoo In de C-klasse zijn we nu uitgespeeld en de eindstand is als volgt: 2-0 2-0 0-2 A. Vinke 16 12 1 3 25 J. N. Rijk 16 7 5 4 19 Joh Schoo 16 7 3 6 17 D. v. d. Werf 16 8 1 7 17 P. Bakker 16 7 2 7 16 Jb. Koorn 16 7 2 7 16 H. Gomes 16 6 3 7 15 B. Leen 16 3 5 8 11 F. Schuit 16 3 2 11 8 De wedstrijd Del. Texel-Rest van Texel werd een onverwacht grote over winning, nl. 41-11 voor de thuisclub. POSTZEGELBEURS Onze tweede ruilbeurs is een groot succes geworden door een grote opkomst en een ongedwongen stemming. Ieder een ruilde met iedereen en er werden heel wat zegels verhandeld. Vooral do „grabbelton" was het succes van de avond en de beide neven ceden goede zaken. Toen later op de avond enige gro te verzamelaars acte de presence gaven, kwamen er transacties op hoog niveau tot stand. Deze gang van zaken is voor het be stuur aanleiding geweest om begin Mei wederom een beurs te organiseren. 4e kl. A: RKAFC-Texel 1-3; W.Waard -Schagen 0-1; Bergen-Watervogels 1-3; DTS-VZV 4-2; Grasshoppers-Succes 1-7; Vrone-Oudesluis 1-1. Afd. N.H. Res. 2 D: Kaagvogels 2 Texel 2 0-1. Adsp.: Flevo A-Texel A 4-1; De Koog A-Texel C 10-1. Texel 2, dat Zondag weer 2 punten veroverd heeft, kan in de eerstvolgende wedstrijd, welke waarschijnlijk Zondag 30 Maart op Texel wordt gespeeld, het kampioenschap behalen in de Res. 2e klasse D der NHVB. Texel 2 moet dan nl. de strijd aanbinden tegen VIOS 2. Het is tevens de laatste wedstrijd, welke onze kampioenscandidatcn nog voor de boeg hebben, dus een uitermate span nende strijd! Texel 2 17 10 2 5 22 HRC 5 16 7 4 5 18 Watervogels 2 17 S 2 7 18 DTS 2 15 8 1 6 17 VIOS 2 14 6 4 1 16 Oudesluis 2 16 4 6 16 RKAFC 3 17 6 3 8 15 SRC 2 16 6 2 8 14 Kaagvogels 2 143 5 613 ZAP 2 16 3 5 8 11 DTS 2 nog te 9pelen thuis HRC 5, Ou desluis 2 cn SRC 2. T.xel 2 alleen nog thuis VIOS 2. Texel 1 heeft 'n eervol'e overwinning behaald op RKAFC. Als steeds hebben onze spelers een beste en prettige wed strijd gespeeld, waar meestal door goed spel de beslissing wordt verkiegen. Voor de rust vooral werd prima gespeeld. Met een mooie kopbal gaf Piet Eelman ons de leiding en vlak voor de rust werd het 2-0 weer door een kopbal, nu door Niek Veldstra. Na de rust waren de gastheren iets meer aan bod maar tot doelpunten kwamen ze niet dank zij he: keurig ver dedigen, het steeds weer prachtig opzet ten en ingrijpen van Henk Boon, terwijl Bertus z'n doel op bijzonder goede wijze verdedigde. 10 Minuten voor het einde zette Herman uit een vrije schop prach tig voor waaruit Piet Stam op sublieme wijze no. 3 scoorde. Uit een scrimage na een vrije schop op ons doel, werkte RK AFC haar enige tegenpunt in ons doel. Goed gedaan, mannen! Doordat de Grasshoppers opnieuw ver loor, komt Schagen, dat van W.Waard won, geducht in de running, terwijl Wa tervogels herstel wel volkomen is. Daar ook DTS won, begint het er voor Bergen en Vrone somber uit te zien. Er komt meer spanning in zowel naar boven als naar beneden. Texel weest op uw hoede! Texel 2 won van Kaagvogels 2 in een uiterst spannende wedstrijd, waarbij de gastheren er stevig op los werkten Ge lukkig was de leiding prima. Heel gauw gaf Ben een boogbal over de back heen, Kees pikte de bal op en scoorde, reeds voordat men besefte dat de wedstrijd op gang was Tot het einde werd hard ge werkt en beide doelen verkeerden dik wijls in gevaar, maar tot doelpunten kwam men niet meer. Nog een paar keer de tanden op elkaar, Texel 2 Texel 1 bracht een bezoek aan Henk Witte in Alkmaar. Hij maakt het geluk- (Ingezonden mededeling). kig goed en laat alle kennissen groeten. Aan Wim en Lies onze hartelijke ge lukwensen met de geboorte van hun dochtertje. Dat jullie er veel vreugde aan mogen beleven. Texel A, op bezoek bij Flevo A, speel de vooral voor de rust een goede wed strijd, spoedig liep het F. mee als een voor het doel geplaatste bal na de voet der linksbuiten onhoudbaar in het doel spatte. Even later liep Kees Moojen goed door op een naar voren geplaatste bal, de F-keeper liep uit, Het de bal los, waarvan Kees profiteerde en gelijk maakte. Hierna had T. tot de rust. het beste van het spel, maar doelpunten bleven uit omdat Leen niet mee kon ko men. Na de rust werd F. sterker. Ëen ver schot trof doel, terwijl door slecht dekken 2 corners werden ingekopt. En kele goede kansen gingen voor T. verlo ren door te weinig doorzetten. Het ziet er naar uit, dat Texel haar 40-jarig jubileum in Mei a s. met opge wektheid kan vieren. We vertrouwen, dat heel sportlievend Texel daaraan zal meewerken. Spoedig hoort u er meer over. S. V. Oosterend. De adsp. speelden Zaterdag hun voor laatste wedstrijd en wel tegen Texel C. O. behaalde een grote overwinning nl. 10-1. Wim nam de meeste doelpunten voor zijn rekening, 9 in totaal, no. 10 werd gescoord door J. Heines. Nog één wedstrijd en wel tegen SVC thuis. Het le speelde uit tegen LSW en kon het ook nu niet tot een overwinning brengen. Met 2-0 bleef L. in de meerder heid De achterhoede speelde de wed strijd van haar leven, 15 minuten voor het einde was de stand nog 0-0. Keijzer was in prima vorm. Als de voorhoede nu volgende week ook zo is dan kunnen we winnen van Geel Zwart. TEXELSE MARKT Verliespunten wegens niet opkomen. Den Burg, 17 Maart 1952. Aangevoerd: 4 koeien f 700-f 750. 31 biggen f 55 f 70. 69 n. kalveren f 30-f 55. DE PUBLIEKE en a contante verkopinq op de ,.Weezenplaats", ten huize en verzoeke van Gebroeders Klaver, trok belanqstellenden van heinde en ver. Uit alle windstreken waren de Texelse veehouders en landbouwers naar de voet van de Hoqeberq qetrokken om te zien of er wat van hun qadinq was. Nanninq Kikkert had weer de belanq- rijke rol van afslaqer en wij kunnen zeqqen, dat er veel van zijn uithou dingsvermogen qeëist werd! Nadat de hoorn- en wolveestapel aan de man was qebracht, veimeldde het proqramma de verkoop van de comple te boerderij- en bouwinventaris en u weet, dat er op de boerderij duizend en een artikelen nodiq zijn. Aan de reeks van ten verkoop aanqeboden qoederen kwam schier qeen einde. Hoe de prij zen laqen ach, wat doet het er toe! Heel landbouwend Texel was immers op een enkele uitzonderinq na, van de partij1 EEN BLIJSPEL IN Z.-E1ERLAND De toneelclub van Zuid-Eierland geeft Vrijdagavond een uitvoering in de Kapel aldaar. Voor het voetlicht wordt ge bracht e. blijspel „De Klomp en de Goudvis". (Zie ook de adv.) De Koog. Vrijdagavond om half 8 wordt de Bazar geopend, de Bazar van de Koger Sportvereniging. Een echt, ge zellig feest wordt het. met vele leuke at tracties en daaraan zijn vele fraaie prij zen verbonden. Dank zij de medewer- king van vele in- en omwonenden zullen j vele mooie prijzen kunnen worden uit gereikt Aan de gelukkigen' Ja, voor zo- ver het 't rad van avontuur betreft, maar ook aan de keien van schutters Ons is verteld, dat bv. Hein, Jaap (2x) en Piet al geducht aan het oefenen „benne" op houtduiven, om Vrijdag- en Zater dagavond een goed figuur te slaan. An- dere sportieve dorpsgenoten hebben al hun aandacht gevestigd >p de sjoelbak- prijzen. „As de gaatjes bij de Bazar zo ï'uum benne as die van ons spul, red ik 't!" snoefde onze beste Kennis, die su biet 148 gooit! Weer anderen gaan touwtrekken. „Ik hoop, dat ze d'r flink wat nnjnstutten bee hewwe en d'r mag ok wel een bad- dinkie deur lope!" zo merkte weer een andere Kogcnaar hoopvol op, „Ik snok ze wel naar bove" Voor het ïad van avon tuur is de belangstelling ook groot en wie zou anders hebben verwacht in ons dorp, dat zo dikwijls de grootste avontu ren beleven mag! Iedereen raadt ook mee naar de naam van de pop. Z? zeggen, dat er ook 'n zéér bijzondere atli actie is. Als je daarvan het (ijzeren) goidijn raakt, ben je meteen de kluts (prijs) kwijt. Maar wie géén prijs in de wacht sleept, zij tot troost, dat ge in de iheeschenkerij altijd beet krijgt en wie oliebollen koopt i neemt waar voor z'n geld. 't Wordt dus een soortement Koger Voorjaarsbeurs! ZDlI-Nicnws. De competitie is voor ons afgelopen. Het le kwam op de vóórlaatste plaats. De adsp. wisten het slechts één plaats hoger te brengen. Geen schitterend re sultaat dus, maar toch hebben we weer goede moed op de toekomst. Woensdag 19 Maart (heden) wordt on ze jaarvergadering gehouden in Ca£é Loodsmanswelvaren. Aanvang 8 uur. Alle leden en ook de handbaldames worden verwacht, want er zijn weer ve le en belangrijke besprekingen Laten zij die nog een leeg boekje mee loten thuis hebben, dit s.v.p. meenemen of als het nog niet helemaal leeg is, tracht dan de laatste paar nog te verkopen, daar de trekking binnenkort wordt gehouden. HOOG WATF.R TER REDE VAN TEXEL 19 Maart 2,05 en 2,23. 20 Maart 3.03 en 3.41. 21 Maart 4.27 en 5.26. Aan het strand is het ongeveer 1 uur eerder hoog water. HANDELSREGISTER Li „Handelsregister" lezen we onder Nieuwe inschrijvingen van zaken: „Zel- denrust", Texel, Oosterend, 't Noorden, O 147. Transportbedrijf. Eigenaar de heer A. P. C. Koopman. Texelse Boysnieuw». De thuiswedstrijd van Tex. Boys 1 legen Flevo 1 was sportief, aantrekkelijk en snel. Reeds in de eerste 5 minuten werd er 2 maal gedoelpunt. De Boys na men de aftrap, doch Flevo trok zeer snel ten aanval hetgeen direct een doelpunt opbracht. Meteen daarna een Boys-aan val, een Flevoback speelde de bal met de hand. Dc penalty werd door de r-binnen ingeschoten: 1-1. Hierna werd in hoog tempo gespeeld. Zo was het B-doel in gevaar en meteen daarna werd er druk op het F-doel uitgeoefend. Na een kwar tier bracht de F-r.-buiten de stand op 1-2. Snel bleef F. aanvallen en door hun mooie combinaties werd de B-achterhoe de enigszins uit haar verband gespeeld, hetgeen voor F. nog 2 mooie doelpunten opleverde en het dus 1-4 werd. Doch de Boys bleven volhouden en ook de F.- achterhoede kreeg handen vol werk: di verse schoten werden op de F-veste ge lost en ca. 5 minuten voor de rust bracht de Boys-r.-binnen de stand op 2-4. Tijdens de 2e helft werd het tempo iets lager, maar bleef toch snel. In de eerste periode waren de Boys in de aan val, maar de F-achterhoede wist al het gevaar te keren. Ongeveer een kwartier voor het einde bracht F. de stand op 2-5, waarmee het einde kwam. Flevo heeft verdiend gewonnen, alhoewel de uitslag wel wat geflatteerd was. Hieronder de stand van de afdeling 2 C, welke is bijgewerkt t.m. 16 Maart '52. JVC 19 17 1 1 35 Holl. T. 19 15 1 3 31 LSW 17 14 1 2 29 Petten 20 11 1 8 23 Flevo 17 10 1 6 21 Geel Zwart 17 10 0 7 20 Duinranders 20 5 4 11 14 Dirkshorn 20 5 3 12 13 Tex. Boys 13 5 2 11 12 Oosterend 18 4 212 10 Zeemacht 16 4 5 7 11* De Koog 21 0 1 20 3* Als we zo de stand bekijken, maakt J. VC de beste kansen voor het kampioen schap. Wat betreft het degraderen is dit voor De Koog reeds een feit geworden. Daar er dit jaar 2 clubs degraderen, is het zoals men aan de stand kan zien, een gevecht tussen 5 elftallen om uit de handen van het degradatiespook te blij ven. Duinranders heeft nog 3 wedstrij den te spelen nl tegen Petten, Geel Zw. en Flevo, Dirkshorn nog 3 tegen Holl. T., LSW en Petten; Tex. Boys nog 5 te gen Oosterend, Flevo, LSW, Zeemacht en Holl. T.; Oosterend nog 5 tegen De Koog, Geel Zw., Flevo, LSW en Tex. Boys: Zeemacht nog 7 tegen Geel Zw., J. VC, Tex. Boys, De Koog, Holl. T., Flevo en LSW. Dit wordt een ware strijd, Boys. Er is voor ons nog een kans jon gens, maar dan moet er iedere wedstrijd gespeeld worden zoals Zondag jl. Daar om Boys, nog even de tanden op elkaar!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1