Cjroen 7wartsjexels in het harL, VAL DA KING Onze Vroedschap bestudeert begroting 1952 „Groen-Zwart" kampioen Vlug laden en lossen door speciale landingskleppen Het Gouden Huwelijksfeest van bet echtpaar kooimau-Bakker ZATERDAG 22 MAART 1952 TEXELSE 65e JAARGANG. No. 6615 cou Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank. R'damse Bank, Coop. Boerenl. Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,80 p kwart, -f- 15 ct. incasso. Adv 8 c. p. mm. De gemeentebegroting 1952 vertoont een teKort van f 105,3b8,Dit tekort, aldus lichten B. en W. bij de aanbieding aan de Raad onzer gemeente toe, is ge dekt door de raming van een verhoging der bijzondere uitkering uit het gemeen tefonds. In hoéverre de bestaande bijzon dere uitkering met het bedrag der ra ming zal worden verhoogd, is momen teel niet bekend.Wel is overleg op dit punt nog gaande. De samenstelling van dit ontwerp on dervond ernstige vertraging door de gro te onzekerheid welke bestond en thans voor een deel nog bestaat op het terrein van de financióle verhouding tussen het Rijk en deze gemeente, in het bijzonder wat betreft de bijzondere uit kering uit het gemeentefonds voor de jaren 1951 en 1952. Een bedrag van f3,022,129,46 geeft het totaal aan van de bedragen van de kapi taalsuitgaven, welke nog moeten worden afgeschreven (boekwaarde), resp. welke zijn geïnvesteerd in kapitaalsverstrek- king aan derden. Voorts vinden we een bedrag van f 2,183,968,47 als het totaal van de bedragen van financieringsbron nen op lange termijn. Een bedrag van f 838,160,99 geeft de kapitaalsbehoefte aan voor het begrotingsjaar 1952. In het tekort van f 105,368,zijn de meevallers van 1952 ten opzichte van '51 met name de beschikking over de saldi- reserve van vorige jaren ten bedrage van f47,545,en de beschikking over 1/30 van de algemene reserve ten bedra ge van f 6,178, verwerkt, alsmede de te genvallers, met name een lagere uitke ring uit het verkeersfonds ad f 23,025 en een lagere opbrengst van al'slagrechten aan de gemeentelijke visafslag ad f 8,250,—. Ondanks het feit, dat een verhoging der bijzondere uitkering uit het ge meentefonds ten bedrage van f 105,368 werd geraamd is het ons slechts met gro te moeite gelukt de begroting sluitend te maken. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van de voortgaande stijging van lonen en salarissen en van materiaal- prijzen. Verder werden enerzijds een aantal subsidies verhoogd, o.a. subsidie aan de Sociale Dienst met f 5500, subsidie aan kleuterscholen met f 3200, subsidie aan het Kraamcentrum Den Helder en om streken met f 600, en subsidie aan de Vereniging „Pro Juventute'' met f 50,-. Ook werden anderzijds een aantal nieu we subsidies toegekend, met name aan het Texels Museum f 1300, t.b.v. de uit zending van kinderen naar kinderherstel lingsoorden f 450, aan de Commissie Buitengemeenten Centraal Ziekenhuis te Alkmaar f 50, aan het Comité open stelling van het Dorpshuis te Den Burg f 250 en aan diverse jeugdverenigingen f 150. Bij het verhogen van bestaande subsidies en het verlenen van nieuwe subsidies hebben wij ons de uiterste be perking opgelegd. Zonder voorbehoud Neem een doos echte PA S T" IUL.ES TEGEN VERKOUDHEID kan worden gezegd, dat de thans uitge trokken bedragen absoluut noodzakelijk zijn voor het goed functioneren of blij ven voortbestaan van de verschillende instellingen of verenigingen. Naast de hierboven genoemde subsidies hebben ons nog verzoeken om s'iDSidie bereikt van de Vereniging „Vrienden van het Zuiderzeemuseum", van de commissie De Wagenwacht van het tijdschrift „De Speelwagen" en van het Koninklijk Ne derlands Zangersverbond. Gedwongen door de financiële positie van de ge meente hebben wij geen vrijheid kunnen vinden subsidiëring van deze instellin gen te bevorderen. Wij hebben gemeend het bedrag per leerling ten behoeve van de aankoop van leermiddelen in verband met de stij ging der prijzen met f 1,- te moeten ver hogen. Evenals vorig jaar is thans wederom een bedrag als stelpost op de post voor onvoorziene uitgaven uitgetrokken ter bestrijding van de kosten voortvloeiende uit de verbetering van de verbinding Texel-Den Helder. Ook is op de post on voorziene uitgaven een bedrag van f 15000 uitgetrokken t.b.v. de reorganisa tie van de dienst van gemeentewerken en de afdeling financiën en onderwijs ter gemeentesecretarie. Zoals bij deze post is vermeld, zal omtrent dit punt een nader voorstel worden aangeboden. In het algemeen kan gezegd worden, dat de begroting voor 1952 wat de uitga ven betreft zeer scherp geraamd is. Gaarne zouden wij voor de verschillen de doeleinden meer hebben uitgetrokken doch het budget laat dit niet toe. Reeds werd medegedeeld, dat de begroting slechts met veel moeite sluitend kon ge maakt worden. Het was nodzakelijk de ontvangsten tot de top op te voeren. De ramingen van de opbrengsten van de diverse belastingen zijn in verhouding tot de werkelijke opbrengsten over 1951 werkelijk hoog te noemen. Zelfs was het noodzakelijk de raming van de opbrengst van de rioolgelden te baseren op eén verhoging van deze gelden met 50 pet., terwijl bij de betreffende raming gere kend is op een verhoging van het voor invoer van vlees verschuldigde keur loon van 1 tot 2 ct. per kg. De meuwe investeringen tot een be drag van f 991,365 {inbegrepen een be drag van f 300,000 t.b.v. de woning bouw en een bedrag van f 69,750 t.b.v. kapitaalsdeelname in de N.V. Vliegveld „Texel") zijn geraamd in ie eerste sup- pletoire begroting van de dienst. De uit deze investeringen voortvloeiende las ten zijn reeds verwerkt in ce primitieve begroting. Bij het voteren der uitgaven hebben wij ons laten leiden door oe beschikbare middelen. Gaarne zouden wij ter uitzet ting en opvoering van het gemeentelijk verzorgingspeil op de verschillende pos ten meer hebben uitgetrokken of nieu we posten hebben opgenomen. De finan ciële toestand van de gemeente biedt echter geen verdere mogelijkheden. Het is betreurenswaardig dat van het investeringsprogramma van de dienst '51 vrijwel niets is terecht gekomen als ge volg van de onzekerheid welke bestaat ten aanzien van de bijzondere uitkering uit het gemeentefonds, waardoor de be groting voor het jaar 1951 nog steeds niet werd goedgekeurd. Wij willen eindigen met de ernstige hoop uit te spreken, dat bovengenoemde onzekerheid spoedig zal worden wegge nomen en als gevolg hiervan het inves teringsprogramma van de dienst 1952 zal kunnen worden uitgevoerd, aldus B en W. Hier volgen nog enkele posten: Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der verlichting f 5.184,96; f 5,390 en f 6300; (het eerste getal heeft betrek king op 1950, het 2de op 1951 en het laatste op 1952); kosten van bestrijding der tbc f 5605.25, f 4500, f 5000. (Dit be treft subsidie aan Het Witte Kruis in de uitzending van on- en minvermogende lijders. T.a.v. elke patiënt wordt vooral overleg gepleegd met B en W, tevens wordt de verhaalsmogelijnheid onder zocht. Geraamd aan de hand van de uit gaven over 1951, in welk jaar tot Aug. i 3000 voor dit doel werd uitgegeven. Door het onderzoek van de gehele Texelse bevolking zijn verscheidene tbc- gevallen aan het licht gekomen, tenge volge waarvan deze post een belangrijke verhoging moet ondergaan. Kosten Vétérinair-Hygienische Dienst f 11,709,74, f 11,590 en f 12,065. Het Westerslag krijgt nu cok een Bad meester. Kosten der sociale hulpverlening f 52,216,53, f 62,520, f65,125. (Betreft overbruggingsuitkeringen en uitkerin gen ingevolge de sociale bijstandsrege ling). Subsidie aan of ten behoeve van bij zondere kleuterscholen f 2002,50, f 2800, f 6000,Met ingang van 1950 is over gegaan tot het verlenen van subsidie, alleen voor leerlingen in de leeftijd van 4-6 jaar. Voorgesteld wordt op deze al gemeen gebruikelijke weg voort te gaan. Gelet op de werkelijke personeels- en materiële uitgaven van de scholen ach- B en W het gewenst het bedrag per leer ling op f 20 te stellen. Geraamd wordt 280 (gemiddeld aantal leerlingen over '51 van 4-6 jaar) x f 20 is f 5600. Wegens de stichting van een kleuterschool te De Cocksdorp wordt geraamd 20 (vermoe delijk aantal leerlingen) x f 20 is f 400. Totaal f 6000, De subsidie van f 20 per leerling moet als een maximum worden beschouwd. Gesubsidieerd zal worden tot het werke lijk exploitatietekort van de scholen. De rekening en verantwoording zullen ter vaststelling van dit tekort aan de goed keuring van B en W zijn onderworpen. PEPERMUNT Bereid uit het edele natuurproduct. ZON, MAAN EN HOOG WATEK De zon komt 22 Maart op om 6,36; on der om 6,58. Maan: 25 Maart N.M., 2 April E.K. Hoog water ter rede vart Texel: 22 Maart 6,09 en 7,00 23 Maart 7,21 en 8,06. 24 Maart 8,16 en 8,57. 25 Maart 9,01 en 9,40. 26 Maart 9,38 en 10,17. 27 Maart 10,17 en 10,57. 28 Maart 10,55 en 11,33 Aan het strand is het ongeveer een •lur eerder boog water. I SPREEKUUR BURGEMEESTER De Burgemeester van Texel maakt be kend, dat door hem op Zaterdag 22 Maart (heden) geen spreekuur zal wor- 1 den gehouden. Texel, 20 Maart 1952. De Burgemeester voornoemd, j C DE KONING „KOTEX" PROPAGEERDE HET BE LANG VAN EEN KONIJN ENFOK- KERS VERENIG ING VOLGENS DE STATISTIEKEN ver huizen ieder jaar voor ruim f 70,000 aan konijnenhuiden in de vuilnisbak, aldus vertelde de heer Joh. de Lange op de Zaterdag gehouden propaganda-avond van de Texelse Konijneniokvereniging „Kotex". Het was erg jammer, dat deze avond zo slecht bezocht was, want toen de voorzitter, de heer Joh. Stemfoort, zijn hamer opnam, waren, behalve de leden en hun dames slechts enkele niet- leden aanwezig. Burgemeester De Ko ning, Beschermheer van Kotex, was ver hinderd. Hierop werd het woord ver leend aan de heer De Lange, die aller eerst doel en streven van de N.K.B.- vellen-eentrale uiteenzette. Wij noemden reeds het enorme bedrag dat aan wegge worpen vellen verloren gaat. welnu om die reden is destijds de centrale ge sticht. Ze bezit de erkenning van de Vakgroep Bond van verwerkende in dustrie met alle daaraan verbonden rechten. Deze centrale, aldus spreker, is niet op winst gebaseerd, maar werkt uit sluitend voor het belan? der leden. Daardoor is het mogelijk een huid voor slechts f 0,80 te laten prepareren. Spreker toonde enige werkstukken, van bont vervaardigd. De kostprijs van een mof met donsvulling is f 7,50, een bont kraag f 5.50, een damesbonthoed f 16,50. Sinds kort is aan de centrale een bekwa me modiste verbonden, die de leden alle mogelijke adviezen verstrekt en zelf ook kledingstukken vervaardigt tegen zo laag mogelijke prijs. Het scheren van veilen kost f 0,35 en men kan ze ook in alle gewenste kleuren laten verven. De Centrale viel destijds de hoge eer te beurt H.M. de Koningin een paar bont handschoenen van konijnenvellen te mogen aanbieden. H.M. was vol lof over de kwaliteit en afwerking. Vervolgens vertelde de hoer De Lange, hoe men de vellen na het slachten moet behandelen, want juist daar worden de meeste fouten gemaakt, zodat de huiden waardeloos worden. Een goed behandel de en verkeerd behandelde huid werden met elkaar vergeleken. Bij de verkeer de behandeling viel het haar uit. Zomer huiden hebben geen waarde als materi aal voor bont, maar alleen de goed inge- haarde en rijpe winterhuiden. Getoond werden de huiden van allerlei rassen. Ze waren zeer soepel en hoog glanzend, Duidelijk trad aan het licht, dat door het fokken van rasdieren de eenheid in kleur en pelskwaliteit grote voordelen biedt. Ten slotte werd nog medegedeeld, dat in het komende winterseizoen en hui- denruilbeurs zal worden geopend. Spre ker wees er nogmaals op, dat alle soor ten van huiden door de centrale worden verwerkt. De prijzen daarvan zijn voor de leden zo laag mogelijk. In de pauze bestond gelegenheid tot bezichtigmg van de tentoongestelde bont werken. Terwijl men zich bij de secreta ris, de heer H. A. Witte kon abonneren op het sportblad „Fokkersbelangen" (f 3,65 per jaar). Dit blad bevat iedere 14 dagen een schat van wetenswaardig heden. Na de pauze besprak de heer De Lan ge de voederkwestie; gezien de goede prijzen voor de huiden blijkt het fokken van rasdieren uit financieel oogpunt be keken wel verantwoord. Door zijn werkkring kan de heer De Lange een grondige studie maken van het Dohyfral-vitamine-preparaat, een product van de N.V. Philips Roxane fa brieken te Weesp. Leden kunnen voorts bij de oliefabriek „De Gaasp", Weesper- karspel, konijnenbrokken verkrijgen. Dit is eveneens een wetenschappelijk sa mengesteld voeder. Uit een en ander blijkt dus, dat de N.K.B. ook op ander terrein veel voor zijn leden doet. De heer De Lange stelde een prima fokpaar Blauwe Weners beschikbaar voor het lid, dat kans ziet in deze maand 5 of meer nieuwe leden voor de Kotex te winnen. Wie speelt dat kiaar? Spreker zegde toe een eventuele ten toonstelling te willen opluisteren met een N.V. Philips Roxane en N.K.B. vel len stand. Spreker besloot met de op wekking zich aan te sluiten bij de Kotex en propaganda te maken voor deze in teressante sport. In zijn slotwoord be dankte de voorzitter de heer De Lange hartelijk voor zijn leerzame en prettige lezing. Het bestuur, zo deelde men ons nog mede, is gaarne bereid alle gewenste in lichtingen te verstrekken. Wie de avond hebben gemist kunnen zich dus te allen tijde tot een der bestuursleden wenden. Het bestuur is als volgt samengesteld: de heer Joh. A. Stemfoort, voorzitter; de heer H A. Witte, secretarir; de heer J. P. Stam, penningmeester; de heren A. Bakker Jbzn. en H. Snoek. Bij een de zer bestuursleden kan men zich ook la ten inschrijven als lid. Wie zich aansluit profiteert dus ook van de voordelige huidenpreparatie! WI] STELLEN U VOOR: TEXEL AD- SPIRANTEN B, het kranige elftal, dat het kampioenschap van zïjn afdeling heeft verworven. Een beste prestatie als u weet, dat van de 11 spelers er ze ven direct uit de Welpenafdeling (jon gens van 10-12 jaar) zijn gekomen en hiermee hun entree tot de Adspiranten- afdelingen maakten, waardoor ze meestal tegen veel grotere jongens moesten spelen!" aldus de voorzitter van de S.V. Texel, die vervolgde: „Ze hebben ons dikwijls doen genieten van goede balbehandeling en opvatting, die met grote werklust en stevig door zetten gepaard ging. Dus, jongens, prima gedaan en nog maals hartelijk qeluk gewenst. Zorgt er voor de voetbalsport prima te blijven spelen, voor de eer van je club èn voor het sportieve genoegen voor je zelf!" Achterste rij: M de Wolf, C. Boot, M. v.d. Kerkhof, B. Zoetelief, L. Brons. Middelste rij: A. Bruin, C. de Wolf. J. Zegel. Voorste rij: D. Bakker, W. Schuyl, A. Wonder. Leider: W. A. v. Zeijlen. VERRBOUWING „DOKTER WAGEMAKER" VLOT UITSTEKEND Met bekwame spoed wordt gewerkt aan de vergroting en verbetering van de „Dokter Wagemaker". Dit werk wordt, zoals bekend, uitgevoerd door de Har- linger Scheepswerf. De Harlinger Courant bericht: De „Dokter Wagemaker'', die inmid dels vijf me er langer is geworden en tot motorschip is omgebouwd, is reeds te water gelaten, waar ze verder zal wor den afgewerkt. De boot zal o.m. worden uitgerust met speciale landingskleppen, die een vlug laden en lossen zeer zullen bevorderen. Verder krijgt het een com plete zout- en zoetwaterinstallatie, een moderne schoorsteen in de machine kamer een stcomke,'.voor de bedie ning van hulpwerktuigen (o.a. voor de ankerwinch), welke door stoom blijven aangedreven. (Van onze Jubileumredacteur) DE WAAL, Lentemaand. Vriende lijk huisje met warm rood pannendak, onberispelijk witte muurtjes. Vriendelijk huisje, met vriendelijke bewoners, die wij Woensdagochtend even hebben opge zocht ter gelegenheid van hun gouden huwelijksfeest: het echtpaar A. Kooi man en E. Kooiman-Bakker heeft gister zijn gouden huwelijksfeest gevierd en hun pleegkinderen, hun vele vrienden en kennissen hebben er voor gezorgd, dat de 21ste Maart van het jaar 1952 niet onopgemerkt voorbij is gegaan! Toen wij Woensdag zomaar bij hen aanklopten konden we er ens meteen van overtuigen, dat mevrouw Kooiman nog kwiek is: ze gaf de kamer juist een goeie beurt en Kooiman las zijn krant je. Ja, hij had het voorlopige berichtje al gelezen, in de Tesselaar en vroeg ons meteen „wie 'm dat geleveid had!" „Dick Boot zeker?!" Enfin, hij wou best eens iets aan ons vertellen. Over die goeie ouwe tijd, om zo te zeggen. Die in feite zo erg goed ook weer niet was; daar waren werkdagen van drie uur voor- middags tot tien uur in den avond en de acht-urige arbeidsduur was blijkbaar nog niet tot het hart van Ttxel doorge drongen! De bruid is in het Kogerveld geboren „Was het niet bij meester Heeroma dat ik op school ging?" vraagt ze aan haar man, ,,'t was er een met een baardje!" En al vroeg van school in een betrek king: elf jaar was ze, toen ze naar haar eerste dienst ging. Laag waren de lo nen; zes dagen per week plus de Zon dagochtend in touw voor een gulden met de kost. „Het hoogsie loon is één daalder geweest" zegt mevrouw Kooi man. Ik was dan voor dag en nacht. „Maar Zondagmiddag was ik vrij", voegde ze er volledigheidshalve aan toe. Stamt u uit een sterk geslacht? vragen we. En ons wordt verteld, dat ze op Texel een broer van 85 heeft, en in Amerika een broer van 83, die is al 48 jaar weg Als Kooiman op z'n praatstoel zit, kunt ge als interviewer naar een schrijf kramp solliciteren. Hij is in Spang gebo ren, op de plaats, die later, een goeie 20 jaar geleden, in vlammen opging. Die boerderij had hij gehuurd en toen de Rode Haan daar zijn drama botvierde, had de familie Kooiman er juist 16 jaar geboerd. Als jongen van amper 10 jaar trok hij al naar zijn werk: stiekelhak- ken voor zeven stuivers per dag. „En mocht u dat geld als zakgeld behou den?" „Kun je nagaan; m'n moeder had die centen hard nodig, want we waren met z'n negenen!" Op 13-jarige leeftijd ging Kooiman naar de boer. Zijn eerste baas bleef-ie 10 jaar trouw. ,.7ev^n jaar ben ik op het bedrijf van wijlen de heer Sijbrand Keijscr werkzaam ge weest, die had met minder dan 400 lam- schapen. Kooiman heeft een kleme 4 jaar voor z'n eigen geboerd, waarvan o.a. 8 jaar aan De Waal en 16 jaar in Spang. Daar naast Heeft hij ook heel wat dagen zwaar slootwerk verricht en ook hebben zijn handen er heel wat tochtsloten hel pen uitgooien. Lange dagen maakte hij in die tijd: 's morgens om drie uur was hij al op weg naar de schapen, welke gemolken moesten worden, daarna naar de „Eendrachtpolder" om te sloten, 's Avonds weer onder de schapen. „Eer je klaar was en gegeten had wees de klok tien uur". Interessant was ook zijn mededeling, dat hij er destijds een vracht- en passa- giersdienst op na hield. Hij bracht de vrachten over heel Texel. De passagiers reed hij met een verenwagen. Zondags bracht hij de dominee naar De Koog, Den Hoorn of De Cocksdorp. Tot zijn 75ste jaar heeft Kooiman ge boerd. Nu wonen ze al weer vier jaar in De Waal. Hij kocht het huisje voor een prik, maar de verbouwing kostte nogal wat! 25 Jaar is hij bestuurslid geweest van Nut en Genoegen te De Waal. Ze hiel den hun avonden in „De ijzende Maan" van Aris P. Eelman en in „Bellevue" van Willem Duinker. Ook Kooiman stamt kennelijk uit een sterk geslacht: hij heeft een zuster van 86, een zuster van 83 en zijn va ?er werd 86. Mogen de heer en mevrouw Koo.man nog vele gelukkige jaren ten deel vallen INGEKOMEN PERSONEN Jacob Steenstra v. Oostdongeradeel, Wetzens-M 7 n. H 35. Pieler Drijv v. Den Helder, Tuinstr. 7 n. Den Hoorn 82. Elisabeth Schenk, v ormervesr, Insu- lindelaan 4 n. Secr. Jonkerstraat 5. VERTROKKEN PERSONEN Jan Tromp v. Kantoorstr. 12 n. Pur- merend, Koemarkt 21.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1