Cjroen TjwarLrJexeh in het hart Inwijding nieuwe Waalder kerk werd indrukwekkende plechtigheid De „S V Texelvierde haar 40-jarig bestaan Vliegveld vrij toegankelijk Buitenlandse Landbouw- attacké's bezochten Texel 65e JAARGANG. No. 6632 COURANT WOENSDAG 21 MEI 1952 TEXELSE Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 HET BESTUUR VAN S.V. TEXEL. Voorste rij. van links naar rechts: G. ten Cate, secretarisD. Dapper, voorzitter; W. van Zeijlen, penningmeester; H. C. Ran en N. de Graaf; achterste rij van links naar rechts: L. Sok en W. Lange veld, commissarissen; J. Daalder, lid elftalcommissie en chef de reception; Kiljan, lid elftalcommissie en H. Neijens, chef de reception en aanvoerder van Texel 1. OP PLECHTIGE WIJZE en onder zeer grote belangstelling vond Zondagmiddag de inwijding plaats van de nieuwe Ned. Herv. kerk van De Waal. Een blijde zon stortte haar overvloedig licht en warm- te uit over het vriendelijke dorp, toen I een vrij groot aantal ambtsdragers van i de oude pastorie naar de nieuwe kerk schreed. In deze stoet merkten wij niet minder dan negen predikanten op: Ds Janse; de oud-predikanten van De Waal, Ds Van der Waa, Ds Pijnacker Hordijk en Dr Hartdorff; Ds van Reijendam; Ds Van Boven; Ds. Klijnsma; Ds Soesan en Ds Wesseldijk. De plechtigheid begon met het plaat sen van de Bijbel, de Schaal met de Be ker en de Schaal van de Doopvont. Het kerkkoor zong hierna onder leiding van de heer Kassenaar Psalm 117, waarna de heldere stem van Ds Janse uit de Evangeliën citeerde: „Predikt het Evangelie aan alle creaturen. Doet dit tot Mijn gedadhtems Gaat dan heen, onderwijst alle volkeren, hen dopende in de Naam des Vaders, des Zoon en des Heilige Geestes." Na zang door de gemeente (gezang 135) werden door Ds Janse achtereenvolgens de kerk, de Tafel, de Doopvont en de Kansel ingewijd, welke ceremonieën wer den omlijst door samenzang (gez. 272:2, gez. 253, gez. 248:3 en Ps. 119:45). Daar na deed de gemeente Geloofsbelijdenis, waarop Schriftlezing volgde: I Koningen 8:22, 27-30, 54-61 en Openbaring 21:9-11, 22-27. Na de inzameling der offeranden werd gezamenlijk gezongen Gez. 293, waarbij Gemeente en koor elkaar aan vulden en afwisselden. Ds Janse ging vervolgens voor in gebed en hield een prediking over I Koningen 8:27. Hierin werd gewezen op de betekenis van de Kerk, die gesticht kon worden dank zij de vleeswording des Woords. God zond Zijn Zoon en van Hem getuigt de Kerk. Zij getuigt van Zijn Liefde voor de wereld en van de komst van Gods Koninkrijk. Hier is de ruimte voor het Woord en voor de bediening der Sacramenten. Ons gebed zij, dat wij door de Kerk een nieu we impuls ontvangen tot sterke ver wachting van de komst van Zijn Rijk. Na de prediking zong het koor gez. 71 1, 3 en 7 en de gemeente ps. 118:12 en 14 Na de dienst werden enige toespraken gehouden. Ds Janse sprak namens ker- keraad en kerkvoogdij woorden van warme dank tot mr ter Linden, uit Den j* zuivel en ontsmet uw liuic ËJl^ïCilOC mLt de helder vloeibare X Ullj|»ltj3 D.D.D De jeuk bedaart, de J ziektekiemen worden gedood en de huid geneest GENEESMIDDEL TEGEN Tjgf?i HTfe HUIDAANDOENINGEN ja!?* JBLWiMW» REINIGINGSDIENST In verband met Hemelvaartsdag zal op Donderdag 22 Mei a.s. geen vuilnis wor den opgehaald te Den Burg en geen pri- vaattonnen te Oosterend en Oudeschild. Belanghebbenden worden verzocht er rekening mede te houden, dat op Vrijdag 23 Mei a.s. de dienst van Donderdag wordt uitgevoerd. Texel, 16 Mei 1952. Bureau Gemeentewerken Texel, De Directeur Ir. J. F. KIPPERMAN NIEUWE CURSUSSEN AMBACHTSSCHOOL In een adv. werd de aandacht geves tigd op de nieuwe cursussen van de Am bachtsschool voor Den Helder en Om streken. In verband hiermede verzoekt men ons opname van het volgende: Vele ouders van kinderen uit de hoog ste klasse der lagere scholen staan in deze tijd van het jaar wederom voor de vraag: wat nu verder? En voor zover dan voor de zoons een technisch beroep wordt verkozen, waar voor de eerste beginselen op de Am bachtsschool worden bijgebracht, komt daar dan nog een tweede vraag bij, nl: welke afdeling? Ten aanzien van de laatste vraag nu, verdient het volgende aandacht. Naar onze mening vragen de ouders zich bij de keuze van een beroep voor hun zoon nog niet voldoende af, welke vakken na derhand de beste bestaansmogelijkheden bieden. Natuurlijk dient terdege reke ning te worden gehouden met de voor keur van de leerlingen voor een be paald beroep, doch daarnaast is het vraagstuk van de latere werkgelegen heid toch ook zeer belangrijk, wellicht het allerbelangrijkst. De voorkeur van een leerling voor een bepaald beroep, bv. voor dat van elec- tricien, blijkt bovendien eigenlijk maar al te dikwijls op zeer losse gronden te berusten. Juist voor de beroepen van meubelma ken en bakken, doch vooral scheepma- ken en schilderen, bestaat elk jaar meer vraag naar afgestudeerde ambachtsscho lieren, dan de ambachtsschool er afle vert. Indien de ouders deze vingerwijzing goed in het oog zouden willen houden, zouden hun zoons daarvan t.z.t. bij het zoeken naar werkgelegenheid profijt trekken en zouden ook de bedrijven er mee gebaat zijn. Haag, die als secretaris der Bouwcom- missie van de N.H. Kerk veel werk ver zet heeft in het belang van de wederop bouw der kerk. Hartelijke woorden richtte hij ook tot het echtpaar Pot- j Keegstra, Amsterdam, dat de architec tuur verzorgd heeft. Eenstemmig is het oordeel, dat hier een schone kerk is ge bouwd, waarlijk een kerk, waarin wij de eredienst kunnen vieren en de tegen- woordigheid Gods in kunnen beleven. I Warme dank gaat ook uit naar de heer Drijver en zijn personeel, en de onder- i aannemers. De heer Drijver heeft hier j iets zeer bijzondere van gemaakt. In de eerste plaats ben ik getroffen door de manier waarop en de geest waarin ge- bouwd werd door uw mensen en uw persoonlijke houding, die buitengewoon welwillend was. Gij zijt ons in alles te gemoet gekomen, vooral gedurende de laatste weken met het oog op de door ons vastgestelde datum van inwijding. Ds Janse dankte vervolgens de uitvoerders van het schilderwerk, het lood- en zink werk, electra en graniet. Spreker verwelkomde in het bijzonder B. en W. en hun dames: „De bouw van deze kerk draagt mee tot verfraaiing van het dorp, dat aan uw zorgen is toe vertrouwd". Spreker was er dankbaar voor, dat de Classis Alkmaar ook verte genwoordigd was, en wel door ouderling De Bock uit Den Helder; Ds Wesseldiik, voorheen predikant te Den Hoorn, thans te Alkmaar, was aanwezig namens de Noodcommissie voor N.-Holland. Zich tot de Doopsgezinde vertegenwoordiging richtend, sprak Ds Janse woorden van dank voor het beschikbaar stellen van de „Vermaning, waarin door de N.H. Gemeente diverse malen bijeengekomen was. Spreker verheugde zich ook over de aanwezigheid van vertegenwoordigers der gereformeerde kerk van Den Burg en Oosterend. Bij zijn begroeting van de kerkeraad der N.H. Gemeente van Den Hoorn herinnerde spreker nog eens aan de financiële steun, welke Den Hoorn heeft willen verlenen ten behoeve van de wederopbouw der kerk. ,,U heeft ons zeer vorstelijk bedacht", aldus spreker. Na ook de broeders-collega's van de Ring Texel te hebben bedankt voor hun be langstelling, richtte Ds Janse zich tot de gemeenteleden. Hij wees er op, dat 1951 een Nieuwe Kerkorde bracht, 1952 een nieuwe kerk, God geve ons ook een nieuwe gemeente, die waarlijk uit Hem leeft". Hierna werd het woord gevoerd door mr ter Linden, die opmerkte, dat dit de eerste kerk is, welke tot stand kwam on der architectuur van de architecten Pot- Keegstra. De gemeente heeft het volste vertrouwen in de commissie gesteld en e: blijkt een goede keus te zijn gedaan, want ook 'n ontwerp van deze architec ten behoort tot de selectie, waaruit een Zuid-Afrikaans kerkgenootschap haar keuze hoopt te doen. Vervolgens werd het woord gevoerd door de heer Pot, die vooral de activi teit van de heer IJska huldigde. Burgemeester De Koning zeide, dat B en W zich verheugen over het hier tot stand gebrachte. Spreker herinnerde aan de onlangs ingewijde gereformeerde kerk en verwachtte, dat ook de N.H kerk te Den Burg spoedig gereed zal zijn, even als die van De Cocksdorp. Ook hij ge waagde van de goede keuze, t.a.v. de ar chitectuur. De toren staat nog op de be groting, maar wij hopen, dat deze spoe dig kan worden gebouwd. Ds Van Veen sprak namens de Doops gezinde Gemeente. Ook hij roemde het bouwwerk en zag in de entourage de be weging van ons christelijk geloof tot uitdrukking gebracht. Een zeer hartelijk woord sprak ook ouderling De Bock, die de hoop uitsprak, dat de nieuwe kerk velen tot grote ze gen zou mogen zijn. Ds Wesseldijk sprak niet alleen namens Ds Klein Wassink, maar ook als oud- Texelaar en als vriend van De Waal. „Deze kerk is nieuw gebouwd, ook de gemeente kan zich vernieuwen, omdat zij leeft uit de opstandingskraoht van Christus". Ds Van Reijendam sprak na mens de Hervormde Gemeenten van Texel. „Het Woord des Levens wordt gepredikt op de dodenakker, waarop de ze kerk immers gebouwd is, het Woord des Levens in een vergankelijke wereld. Moge gij, Ds Janse, het Woord steeds met vreugde brengen, het Woord van het Eeuwige Heil". Ds Van der Waa sprak namens de oud-predikanten van De Waal, Ds Pijn acker Hordijk en Dr Hartdorff. Hij feli citeerde De Waal met dit schone ge bouw en sprak de hoop uit, dat de ge meente steeds haar kracht en troost zou zoeken bij God en verlangend zou uit zien naar de komst van Gods Konink rijk. waartoe de blik gevestigd blijve op Hem, die plaats heeft genomen aan de rechterhand Gods, vanwaar Hij komen zal om allen te oordelen. Moge in deze kerk, zo besloot hij, aan vele geslachten Gods troost en genade geschonken wor den. Na deze toespraak zong het koor nog gezang 112. Uit goede bron vernemen wij, dat Vliegveld Texel, dat Zaterdagmiddag a.s. heropend wordt, vrij toegankelijk zal zyn. Er zal dus geen entree worden ge heven, zoals aanvankelijk in de bedoe ling lag. Het aantal vliegtuigen, dat aan de rondvlucht naar Texel deelneemt is reeds gestegen tot 30! Vrijdagmiddag om half 4 vertrekken de toestellen met totaal zeventig inzittenden van het Haag se vliegveld Ypeniburg. Omstreeks half vijf kunnen dus de eerste toestellen boven Texel worden verwacht. Er wordt met negen verschillende typen gevlogen. Zaterdagochtend gaan de vliegers eerst een kijkje nemen in de Muyen en daar na maken ze een vlucht rond ons eiland. Het zal dan zo zoetjesaan naar het ope ningsuur van het Vliegveld lopen en stuk voor stuk zullen daar de toestellen weer neerstrijken. Dat er na de offici ële opening door de Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst diverse in teressante stunts zullen worden wegge geven, ligt voor de hand! De belangstel ling van de zijde van het publiek zal dan ook zeer groot zijn. De gemeente Texel heeft de grote strandtent van de fa. Kikkert en De Wit gehuurd en een plaatsje gegeven bij de entree. De in de onmiddellijke nabijheid staande grote bunkers, waarin de Shell domicilie heeft gekozen, zijn gewit en rond 't terrein zijn de ordënteringsmid- delen aangebracht. Wij twijfelen niet of de vliegers zullen allen vol lof zijn over de kwaliteit van ons tot bijna honderd ha. vergrote vliegveld, dat een uitste kende indruk maakt en door de bewei ding met schapen in prima conditie zal blijven. VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER Stemmen in een willekeurige gemeen te door de in het centrale bevolkingsre gister opgenomen kiezers (schippers, woonwagenbewoners, enz.) De Burgemeester van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat aan hen die zijn opgenomen in het centrale bevolkingsregister (schippers, woonwa genbewoners enz.), op hun verzoek kan worden toegestaan in een willekeurige gemeente aan de a.s. stemming ter ver kiezing van de leden van de Tweede Kamer deel te nemen. De kiezer, die van deze bevoegdheid gebruik wil maken, doet daarvan ten minste veertien dagen voor de dag der stemming schriftelijk mededeling aan de burgemeester van 's-Gravenhage. Voor deze mededeling wordt gebruik gemaakt van een formulier, dat ter secretarie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar is. De kiezer die regelmatig in het bezit is van een kiezerslegitiematiekaart, kan zich op de dag der stemming voor het uitbrengen van zijn stem tussen acht uur 's morgens en vijf uur 's middags ver voegen aan een der daartoe aangewezen stemlokalen in een gemeente te zijner keuze, onverschillig welke. In iedere gemeente worden de adres sen van de stemlokalen waar deze kie zers aan de stemming kunnen deelne men, ter openbare kennis gebracht. Texel, 13 Mei 1952. De Burgemeester van Texel. C. DE KONING. OPHEFFING GESLOTENVERKLA RING WEGEN. Ten vervolge op de bekendmaking van 10 Mei jl. wordt ter openbare kennis ge bracht, dat ter gelegenheid van de ope ning van het vliegveld in Eierland, geen wegen voor het verkeer zullen worden afgesloten. Texel, 17 Mei 1952. Burgemeester en Wethouders van Texel, C. DE KONING, Burgemeester. P. BEEMSTERBOER, Secretaris TEXELSE MARKT Den Burg, 19 Mei 1952. Aangevoerd: 2050 lammeren f 68-f 78; 11 koeien f750-f900; 7 pinken f375-f450; 7 scha pen f 90-f 115; 70 biggen f 45-f 65; 34 n. kalveren f 40-f 65. De Stichting voor de Landbouw orga niseerde op 12 en 13 Mei een excursie naar Texel met de bedoeling de in Den Haag gevestigde landbouwattaché's in contact te brengen met de schapenteelt op Texel en hun verder een indruk te geven van de landbouw op het eiland. Aan deze excursie namen deel de land bouwattaché's van Engeland, Canada, Ver. Staten en België alsmede de land bouwdeskundige van de M.S.A. (de vroe gere Marshallorganisatie). Van Neder landse zijde nam o.m. de voorzitter van de St. v. d. Iandb., de heer H D. Lou- wes, aan de excursie deel. Bezocht werden het bedrijf van de heer Joh. Roeper te Oosterend en het bedrijf van de heer C. de Lugt in de Eierlandse Polder. Verder werd een be zoek gebracht aan enkele natuurmonu menten en vogelbroedplaatsen. De buitenlandse gasten waren zeer voldaan over hetgeen hun te zien gege ven werd en waren zeer getroffen door de schoonheid van het eiland. De voorzitter van SV Texel schrijft ons: De Jubileumviering is voor een be langrijk deel achter de rug Het is voor onze vereniging een mijlpaal geworden, die een diepe indruk heeft gemaakt. Vrijdagavond herdachten wij de ons ontvallen leden bij ons monument op het terrein. De voorzitter herdacht André Ran, Bram Daalder, Jan Rab, Piet Kik kert. Maarten Vlaming, Ab Keijser, Jac. Koorn, Diok Moerbeek, Henk Kuiter en G. Joh. Duinker. Het waren ontroerende ogenblikken die diepe indruk hebben gemaakt Samen met bestuur, medewerkers, le den, familie en belangstellenden, waren ongeveer 50 personen aanwezig. De vele vricnsohapsbeluigmgen, wel ke tijdens de receptie ons gewerden, moeten ons toch wel inspireren tot door zetten van ons werk. We zijn opnieuw geladen. Hel bestuur met de trouwe gar de zal het nog weer eins sterk proberen Treffend juist was de conclusie van de heer Jac. Schrama, voorzitter van Texels Fanfare, dat cén vereniging te Den Burg de vooruitgang der sport als zodanig sterk zou bevorderen. Na deze receptie bleven de bestuursle den met later ook hun dames aan een gezellig diner bijeen. Om half 9 trokken ze naar de feest zaal van Hotel Texel, waar de „Lange- dijkers" ons een heerlijk programma voorzetten, waarna een gezellig bal volg de en men nog lang feestvierde. Zondag volgde het feestprogramma op het sporbterrein. Om 12 uur speelde eerst Texel 2-Vios 2. Dit was tot voor kort Texel's zwaarste concurrent, maar verloor vorige week, waardoor het 2e al kampioen geworden was. Nu hebben ze zelf de kroon op haar werk gezet door Vios 2 met 5-1 te slaan. Het zag er niet naar uit. Texel nam de leiding tot 2-0, waarna V. tegenscoorde: 2-1 en V. sterk in de aanval kwam, maar tooh slaagde Texel 2 er in door Jan van Boven de stand op 5-1 te brengen. Zij werden ge huldigd en op de foto gezet. Altijd een prettig besluit en dan op deze feestdag, waar tal van vlaggen de feestelijke sfeer nog verhoogden. Nogmaals gelukgewenst Texel 2! Daarna de hoofdschotel van dit feest- menu. Na de begroeting van Westfrisia, dat eerst- genoten had van een kleine rond rit, werd door Sieb Keijser, (zoontje van wijlen Ab. Keijser), de Bondsvlag gehe sen. De wedstrijd Texel 1-Westfrisia 1 liet ons het grote verschil van 2 klassen zien, technisch vaardig en zeer snelle combinatie, de tegenpartij uit positie spelend, was het een mooie demonstratie die voor onze spiers veel gelegenheid gaf om iets meer van voetbal te leren. Spoe dig had W. een voorsprong door 2 juwe len van doelpunten die absoluut onhoud baar waren. Uit een mooie combinatie benutte P. Eelman een voorzet en de eer was gered. Na de hervatting kreeg T. het steeds moeilijker, fijn en snel sne den ze door onze linies en menig schot werd door Bertus verwerkt, maar ook Henk. Wim en Gerrit hadden het moei lijk nu bij enkele spelers de vermoeid heid begon te plagen. Bertus liet no. 3 over zijn vingertoppen gaan, het werd 1-5. Deze week geen training voor Seni oren Adsp. trainen Vrijdagavond half 7. Een mooie voetbalmiddag, waarvan T. heel wat heeft kunnen opsteken. In de aanval was Piet Eelman de gevaarlijk ste man. Scheidsrechter Vermeulen leid de heel goed en wilde niet door veel flui ten de wedstrijd ongunstig beïnvloeden. En nu: wat was Hotel De Graaf prach tig versierd. Gezellig en fijn georgani- Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,80 p. kwart, -f 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. seerd, ook het gezellige en prima ver zorgde diner. En hoe smaakvol zag de feestzaal van Hotel Texel er uit! Wat had Wim Kiewiet het terrein keurig in de vlaggen gezet en ook Jan Rijk kan niet genoeg gewaardeerd wor den. Prettig is het te weten dat de geest van samenwerking als is het dan in een te kleine groep, aanwezig is. Aan allen onze hartelijke dank. Laten we samen proberen deze ploeg uit te breiden tot heil van SV Texel. Zeer getroffen zijn we bovendien door de onderscheiding voor bijzondere ver diensten die we mochten ontvangen. Hopen we slechts deze onderscheiding net trots te zullen kunnen dragen. Nog maals dank aan allen en nu „Op naar de 50 jaar!" De receptie. Zaterdagmiddag hield het Bestuur van S.V. Texel een receptie in Hotel „De Graaf". Wie de eet- en conversatiezaal betrad waande zich in een bloementuin: bloemen, die de sympathie vertolkten van de vele verenigingen en organisaties welke regelmatig in contact komen met de 40-jarige: bloemen van de Texelse Boys, de Gym., TESO, de Tesselaar, echtgenoten der bestuursleden, S.V Sehagen, Texels Fanfare, S.V. Oosterend, Rederijkerskamer UDI. de Vrijwillige Brandweer, de Schoolvoetbal en de on derwijzers, de VW, ZDII, SVC, Water vogels, de scheidsrechterever. We are sorry als we een enkel bloemstuk over het hoofd mochten hebben gezien. Onder hen, die de SV kwamen geluk wensen merkten wij op de heren D. Dros en P. Plaatsman, de twee enige nog in le ven zijnde oprichters mr. Laevey, de oud-trainer, de heren H. Bruijn, oud- keeper, de heer S. de Waal, oud-speler, de heer A. de Wilt, oud-voorzitter en de heer Goudswaard. De eerste spreker was de heer Sougc, die namens de KNVB en de afd N.-H. zijn gelukwensen kwam aanbieden. Hij dankte SV Texel hartelijk voor alles wat zij in het belang van de voetbalsport heeft verricht De wijze waarop gij de vereniging bestuurt verdient alle lof. aldus spreker. U gaf de naam van de SV Texel een goeie klank en maakte haar als tegenstander algemeen gezien. Spe ciaal dank ik de heer Dapper, hij toch is een van de mannen, dig begrepen heb ben: „Wie de jeugd heeft, heeft de toe komst". Hij heeft speciaal het jeugd- voetbalspel verdere verbreiding gegeven, de jongens worden daarbij opgevoed voor de taak welke hun later in de maat schappij wacht Ik hoop, dat uw eerste elftal weer. spoedig op haar oude plaats in de KNVB terugkeert, maar het voor naamste is, dat u de SV blijft leiden zo als ge dat tot dusverre hebt gedaan. Spreker herinnerde voorts aan vroeger jaren, zo'n 20-25 jaar geleden, toen het N.H.-elftal voor een groot deel uit spe lers van SV Texel bestond. Altijd was men bereid de reis naar het Vasteland te ondernemen. Daarvoor heb ik grote be wondering en waardering. En de Texe laars voelden er zich op hun plaats. Spreker hoopte, dat de heer Dapper zijn pioniersarbeid nog lang kan verrichten. Vervolgens bood hij de SV Texel de Bondsvlag van de KNVB aan. Rood, wit blauw, met de groen-zwarte kleuren en het prachtige wapen van de Bond. U begrijpt, dat er druk geapplaudis seerd werd toen deze vlag, dit bijzonde re ereteken aan de voorzitter overhan digd werd. Maar de heer Souge was nog niet uitgeput: hierna overhandigde hij als Bondspraeses van de afdeling een ge schenk onder couvert en spelde de voor zitter tenslotte een fraai ereteken op de borst. (Zie vervolg pagina 4).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1