Cjrocn CwarL-Jexels in het harL, FU ROL Grote activiteit in Texel's Vogelwereld De Bondsvlag v.d. KJNIVB De heer H. C. Ran speelde zijn laatste wedstrijd WEK DE GAL IN UW LEVER OP Onze amateurs treden aan Sanapirin o. o. q. Zie^ginds komen^de^. vliegtuigen1. S.V.C. bakt oliebollen Heisclub Midden Eierland fcATE^DAG 24 MEI 1952 TEXELSE 65# JAARGANG. No. 6633 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij oekhandel Drukkerij Bibliotheek 'en Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. TOEN DE KIEVITEN EN DE WUL- JpEN van de Blekersvallei, het noorde lijkste deel van de Westerduinen, allang lop eieren zaten, genoten de mannetjcs- meeuwen nog een zalig vrijgezellenbe staan. Geen veer op hun lijf die toen aan verkering dacht. Maar de lentelucht gracht ook hen allengs in het rijk der ,'omantiek en wie op het ogenblik de (Westerduinen beklimt, ontwaart overal behoorlek aan elkaar verknochte meeu- wenpaartjes. Aangezien zij tóch het complete pro- ramma wensen af te werken blijft er oor hen weimg tijd meer over om tot de bouw van een behoorlijk nest over te kaan: ze krabbelen maar een soort kuil- ftje en nemen de eierproductie krachtig iter 'hand. „Proficiat!, want hoe meer vo- 'gels Texel telt, hoe groter de V van „Vo geleiland" zal worden", zal de niet-inge- wijde zeggen, maarwij op Texel we ten wel beter: de meeuwen zouden de overhand krijgen en de kleinere vogels en behalve hen óók de bergeenden, wei- jnig kans van leven meer geven! Meeu wen voeden zich nl. niet alleen met krab ben en wat de zeekant meer oplevert, maar wusselen hun maal gaarne af met 'een jong vogeltje.... Daarom zal zelfs de meest verwoede vechter voor de leu ze „leven en laten leven" geen traan 'wegpinken als hij Boon, Maas, Helsloot jof Van der Vliet met een mand meeu- jweneieren door de Westerduinen ziet stappen! Trouwens er blijven altijd nog 'meeuwen genoeg over, want in een deel Ivan dit uitgestrekte duinterrein, in de zgn. 'kolome, worden de meeuwen met gestoord. Daar worden nog genoeg jon gen grootgebracht om onze varende toe risten op het Texelst.room van 'hun oud bakken brokken brood af te helpen! Wekenlang duurt de raaptijd voort; eind Mei worden de meeste meeuwen- eieren geproduceerd. In de Westerduinen broeden echter niet alleen meeuwen: met heeft er ook een behoorlijke scholeksterstand, er zijn verscheidene wulpen, er broeden kauw tjes in de konijnenholen en er huist een enkele stormmeeuw. Ook kleine vogels aarden hier best zoals paapjes, kneutjes en sprinkhaanrietzanger; soms ziet ge een torenvalk pijlsnel wegschieten van uit een donkergroene heester en altijd wiekt er wel een bruine of grauwe kie kendief door de wijde lucht. Soms hooit ge er de koele roep van de koekoek. „Maar dit voorjaar zijn er minder koe koeken dan vorig jaar" zo verzekerde men ons, „te weinig koekoeken en te veel rupsen" Door de aanhoudende droogte zit er in de vegetatie maar erg weinig schot, de duinroosjes pronken weliswaar met fris groen blad, maar de meeste bloempjes houden hun kleed nog verborgen. Vorig jaar, toen een overproductie aan water gevormd werd, wemelde het in de laag ste delen van dit gebied van de eenden, maar thans kunt ge door diezelfde plek ken een buks leegschieten zonder veel kans er een te raken. U tuit 's morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet Uw lever een liter gal ln uw^Inge wanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet. het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER S LiE- VERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang opnatuurlbke wljsete regelen.Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen.EistCarter sLeverpllletjes DE BONDSVLAG VAN DE KNVB wap perde Zondaqmiddaq fier in de zonne gloed, toen Texel 1 tegen West-Frisia 1 voetbalde. Deze prachtiqe vlag was een geschenk van de KNVB aan de jubile rende S.V. Texel. De heer H. C Ran heeft op de dag na zijn 51ste verjaardag zijn laatste officiële voetbalwedstrijd gespeeld. Met hem heeft een bekend voetballer het groene veld verlaten: als knaap van 11 jaar wérd hij adspirant-lid van Texel. Drie jaar lang speelde hij in het adsp-elftal tot de oorlog '14-'18. Na de eerste wereldoor log werd hij opgesteld in Texel 2. Reeds na 3 wedstrijden had hij blijk gegeven I kwaliteiten te bezitten voor het le elf tal. Aanvankelijk nam dit met aan com- petitiewedstrijden deel. Hij werd later I lid van Geel Wit, dat in een hogere af- I deling speelde. Na 1 jaar in de geel-wit- te shirt t(T hebben gevoetbald, speelde hij seizoen 1928 op 1929 in Helder, dat toen een 2e klasser was. Ze kwamen toen o.m uit tegen VSV, KFC en Zee- burgia. Het spel van de heer Ran viel sterk op en daarom werd hij in 1928 op gesteld in het Zwaluwen A-elftal, dat B met 7-4 versloeg. Uit de Zwaluwenge lederen werden de spelers voor het Ned. elftal gekozen. Onze Texelaar heeft weliswaar nooit de Oranjeshirt gedra gen, maar in ieder geval was sportmin- nend Texel toch erg trots op de Texelse Zwaluwenspeler. De proefwedstrijd werd op het Haag se ADO-terrein gespeeld. Ran stond r.- binnen. Hij was 27 jaar oud. In 1937. toen Texel 1 naar de 3e klas se promoveerde, was Ran aanvoerder van onze Groen-Zwarte Leeuwen. Bij zijn afscheid, Zondag jl., was Ran aanvoerder van Texel 2, dat het kampi oenschap bevocht in de res. 2e klasse D van de afdeling Noordholland. Hierboven ziet u de heer Ran als aan voerder van Texel 2 een bloemenhulde in ontvangst nemen, door de heer L. Sok, lid van de elftalcommissie, aangeboden namens de SV Texel Ook de aanvoer der van de tegenpartij. VIOS, huldigde het Texelse elftal met bloemen. De heer Ran, die een enorm aantal wedstrijden voor S V.T. heeft gespeeld de laatste jaren als een linksbuiten, wiens corners oer-gevaarlijk waren de heer Ran zal de Groen-Zwarte kleu ren niet meer verdedigen. Toch blijft hij vooi de SV Texel een belangrijke fi guur: hij is bestuurslid en u weet, dat de sterkte ener vereniging bepaald wordt door de geestkracht van haar bestuur! ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 24 Mei op om 4,32; onder om 8,43. Maan. 31 Mei EK, 8 Juni V.M. Hoog water ter rede van Texel: 24 Mei 9,37 en 10,13. 25 Mei 10,18 en 10,52. 26 Mei 10,58 en 11,28. 27 Mei 11,39 en 28 Mei 0,03 en 0,21. 29 Mei 0,38 en 1,02. 30 Mei 1,15 en 1,47. Aan hei strand is het ongeveer een lur eerder boog water. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 16 tot en met 22 Mei 1952 Geboren: André zv Jan C. Dogger en Trijntje Krotje. Geziena Adriana dv Jo hannes N. Witte en Reinera V. B'arhorst. Dirk zv Gerard Rikkenberg en Pietertje N. Swart. Antonetta Lucia Geertruida Maria d-v Waltiherus van Beek en Barbe- ra Witte. Ondertrouwd: Simon Bremer en Stijn- tje Eelman. Cornells Simon Bakker en WiLhelmina Helena van Duin. Getrouwd: Pieter Jan Schagen en Antje Huizinga. Domimcus Flapper en Geertruida A. van Twisk. Karei Roeper en Fijtje van Egmond. Overleden: Antje Kalis, oud 61 jaren, ongehuwd. Gevonden voorwerpen: 1 overjas met handschoenen, 1 zilve ren kettinkje (met hangertje), aankomen lopen een hondje. INGEKOMEN PESONEN Wessel Kattouw, v. Hoogeveen, Beu- kersweg 103 n. E 51 (en echtg.). Jacob Kasteleijn v. -'s Gravenhage, Cartesius straat 221 n. K 50 (met gezin). Andreas A. Mantje v. Amsterdam, Nieuwedijk 19boven n. Hogerstraat 8. Sietske Post- ma, v. Opsterland Ureterp 375 n. S 2. Marie D Spigt en Cornelia C. Spigt, v. Egmond aan Zee, Julianastr. 82 naar Schilderend 76. VERTROKKEN PERSONEN Johanna G. Zandhuis v. Weverstr. 15 n. Voorst, Twello J 458. Aldert Roos v. B 160 n. Wienngermeer, Wieringerwerf Sterrenstraat. Nicolasina F. van de We tering v. O 151 n. Oosthuizen, Oosteinde 53. VERKOOPDAG ZUSTERKRING De Doopsgezinde Zusterkring te Den Burg, organiseert op Maandag 26 Mei in de Doopsgezinde kerk een verkoping van door haar leden vervaardigde hand werken en practische gebruiksvoorwer pen, die tegen zeer billijke prijzen wor den aangeboden. Grabbelt ook mee in de grabbelton. De opbrengst is bestemd voor het ver beteren van het interieur van de consi storiekamer, die tevens gebruikt moet worden voor catechisaties, vergaderin gen en andere bijeenkomsten. Een be zoek zal zeker de moeite waard zijn. Van alle zijden bereikt onze Vereni ging het verzoek, weer een Texelse Ama teursavond te organiseren. Daarom Texe laars, groot en klein, aan de slag. Diver se aanvragen kwamen reeds binnen, maar met genoeg om een avond te vul len. Wij willen ieder in de gelegenheid stellen zijn kunnen te tonen, onder voor behoud t.a.v. de inhoud van de op te voeren stukken en de bekwaamheid van de amateur. Om deze Amateursavond te doen slagen, zullen enge repetities nood zakelijk zijn. Om deze tijdig te kunnen houden, dienen de amateurs zich vóór 16 Juni a.s. schriftelijk te melden, onder op gave van naam, adres en leeftijd, bij de secretaris der Vereniging, de heer Jac. van Heerwaarden, Molenstraat 28, Den Burg. Titel, inhoud en auteur van voordracht of zangstuk dienen tevens te worden opgegeven. Ook verdient het aanbeveling te vermelden of er voor een muziekinstrument (piano, orgel enz.) ge zorgd moet worden. Wacht niet met uw opgave tot de laat ste dag, want zeer zeker moet u dan wor- verdrijft loomheid en moeheid en kou en p[j n uit het lichaam. Koker 50 tabl. 77 ct. 25 tabl. 41 ct. den teleurgesteld. De duur van ieder nummer hoogstens 10 minuten. Deze avond, welke op 28 Juni a.s. (de vooravond van de verjaardag van Prins Bernhard) zal worden gehouden in de Muzieknis te Den Burg, is hoofdzakelijk bedoeld voor individuele personen. Dit sluit echter niet uit, dat geen groepen van meer dan één persoon kunnen wor den toegelaten. Als op de avond van de 28e Juni onze Texelse coloratuurzange ressen, lyrische tenoren, accordeonvirtu ozen, declamators en imitators ingeleid en gesteund door een hopelijk Texelse conferencier, onder afwisseling van de met één slag beroemd geworden Young boys band", beter bekend onder de naam „Het vette Potje", deze Oranje avond fleur en kleur geven en dit groots evenement ook nog wordt omweven door de intieme sfeer van een niet afla tend doordringend geluid en het klage lijk steunend en schurend gekners van „ene alsmaar piepende pomp", dan is Doorgereden op de fiets? ie weer goed en weten we dat deze avond slagen zal De Vereniging behoudt zich het recht van verrassingen voor. Ama teurs beste beentje voor. Geeft u op, doch doe het tijdig. De Vereniging voor Volksfeesten en Texelse Folklore. DIT IS DE COCKPIT van het Miles K. Oberman, die qistermiddaq op Texel VANDAAG wordt Vliegveld Texel ge opend. Dat zal met enig gebrom ge paard gaan, want niet minder dan 42 vliegtuigen zullen heden bezit nemen van dit keurige terrein, gelegen in het hart van de Eierlandse Polder. Heel Luchtvaartgezind Texel steke de vlag uit! Zie ook 2e pagina. Vandaag komen 9 typen los boven ons Messenger vliegtuig van de sportvlieger is geland, samen met de 30 andere. eiland. En ieder vliegt en bromt op zijn wijze. De opening van het vlieqveld heeft hedenmiddag plaats om half drie. De ze plechtigheid zal worden verricht door de Directeur-Generaal van de Rijks luchtvaartdienst. Het zal druk worden op „Vlijt", want de opening gaat ge paard met een boeiend vlieqtestijn. We wensen vliegers en toeschouwers een genotvolle middag. DIENSTREGELING N.V. T.E.S.O. Op werkdagen: Vertrek Van Texel: 5,30; 7.50; 9,50; 11,50 14,50; 16,00*) 17,50 Van Den Helder: 6,40; 8,50; 10,50; 13,20; 16,20nZa.; 17,30*), 19,30, 16,30Za. Op Zon- en alg. erkende chr feestdagen: Van Texel: 7.50; 9,50, 11,50; 16,10a; 18,20 Van Den Helder 8.50, 10,50; 13,20; 17,20a 19,30. van 5 Juli af Lm. 30 Aug '52 alléén op Zaterdag, nZa is niet op Zaterdag Za is alléén op Zaterdag a is van 1 Juni af t.m 7 Sept. ,52. S.V. De Cocksdorp Morgen ontvangt het le de le klasser JVC 1 uit Julianadorp voor het Gouden Kruis, aanvang. 2,30 uur. We zullen ho pen, dat de geduchte midvoor van JVC, P. Hoornsman, in onze verdediging zijn partner vindt. Van het doelgemtddelde 84-17 nam deze speler er precies 50 voor zijn rekening, hetgeen de kracht van dit elftal goed laat zien. Snel reageren zal de eerste eis zijn! Laat het een sportief duel worden maar strijdt allen om de bal eerder te bemachtigen dan je tegen stander. Dan alleen is er een goed resul taat te behalen. Terrein dienst: A. Doot- jes en W. v. Heerwaarden. Maandag zullen Texelaar en Toerist kunnen smullen van overheerlijke olie bollen, gebakken door de damesleden van de Cocksdorper Sportvereniging! Deze actie wordt op touw gezet om de penningmeester aan wat duiten te hel pen, want die arrne man klaagt steen en been. Bestuur en leden hopen dan ook, dal de vraag de bakcapaciteit nog over treft! De secretaris van SVC deelt ons nog mede, dat de meisjesleden heden avond, Zaterdagavond dus, ieder huis van De Cocksdorp en Eierland zullen be zoeken om.bestel op te nemen! Stelt u hen niet teleur, maar laat hen een paar flinke zakken noteren! Ze zullen naar méér smaken, dat verzekeren wij u wel. De oliebollen zullen Maandag a.s. worden geleverd. Hoe groter het aantal voor uitgestelde oliebollen, hoe gunstiger het financiële resultaat zal zijn. Steunt allen deze actie, die voor SVC van zo'n groot belang is! lïniffl Krabben en peuteren maakt dc JflLilll' kwaal steeds ergei De helder UitSlaa vloeibare D.D.D. dringt diep In J de poriën door. zuivert, ontsmet en geneest dc huid. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Reisclub Midden-Eierland maakte een uitstapje en TESO zorgde er voor dat de club op Woensdag 14 Mei op tijd bij de boot kwam, welke om 5,30 van Texel vertrok. Een stralende dag, dus een goed begin en daarom zat al gauw de stem ming er in. De bootreis werd door en kelen bekort door een spelletje kaart, waar ook de praatjes aan te pas kwa men. Aan Den Helder stond de bus van Johannes klaar om ons over te nemen en te brengen op plaatsen waar de mees ten nog niet geweest waren. Over bus en bestuurder niets dan lof! Afgesproken werd om in Alkmaar kof fie te drinken maar toen dat nog wat vroeg bleek te zijn werd doorgereden naar Amsterdam, maar daar bleken ze nog te slapen: er was geen koffie, met een door naar Weesp waar het beter lukte. Daar kwam pas de goede stem ming, want al gauw werd er gedanst en ook kreeg het biljart een beurt. Koffie, bier en bols waren weer best. Toen ging het richting Hilversum, waar onze chauffeur ons het Stadhuis liet zien door er een slag rondom te rijden. Wat een prachtig gebouw. De villa's, groot en klein daar langs de weg, trok ken eveneens onze aandacht. Onze chauf feur merkte hierbij schertsend op dat hier allemaal steuntrekkers woonden in de vorm van gepensionneerden. We za gen het Kasteel de Hoge Vuurse, kwa men weer langs veel prachtige gebou wen, ook het Paleis Soestdijk zagen we liggen. Toen kwam het Rusthuis „Zon- neglore", waar enkelen ziekenbezoek af legden. Ook het vliegveld „Soesterberg" werd ons aangekondigd door de luid- SDreker, welke in de bus aanwezig was. Wat ligt dat fijn verscholen in de bossen en wat een onafzienbare heidevelden en struiken. Toen ging het richting Amers foort waar Huize Doorn werd bezocht. Wat wij daar gezien hebben was fantas tisch, wat een weelde, voor een leek ze ker onberekenbaar. Toen volgde Oude hands Dierenpark met zijn mooie maar ook afsohuwelijk lelijke dieren. Natuur lijk waren het weer de apen, waar de vrolijke noot vandaan kwam. Op de Grebbeberg werd een bezoek gebracht aan de graven van onze gevallenen. Diep onder de indruk verlieten wij de doden akker. Vervolgens ging het op Arnhem aan waar we om half 6 aankwamen. In Hotel de Pauw zouden we ons bivak voor de nacht opslaan. De tafels stonden keurig gedekt en het heerlijke maal heeft ons zonder uitzondering best ge smaakt Voor de eigenaar H. J. van Mau- rik, zowel als voor het personeel, alle lof. De klap op de vuurpijl was voor die dag het bezoek aan de IJsrevue. Wat wij daar zagen op de schaats was ge woonweg fantastisch. De tweede dag werd preces om 9 uur gestart richting Apeldoorn, waar in de speeltuin werd geschommeld, gedraaid, gewüpt, gevaren en vnl. werd de auto baan druk bereden. Toen ging het op Giethoorn af waar koffie werd gedron ken en vervolgens gepunterd. Door de groene landen van Friesland werd Sneek bereikt en via de Afsluitdijk kwam spoe dig het einde in zicht van deze in alle opzichten geslaagde reis. Johannes bracht ons netjes bij de boot van TESO waar hartelijk afscheid werd genomen. Aan Oudeschild werden wij weer toever trouwd aan onze Jaap Verberg. Veilig heeft die ieder ter plaatse gebracht en bij elke uitstap klonk het „adieu, wij moeten elkander groeten, enz. enz. en tot wederzien"! De thuisblijvers hebben veel gemist. Mochten er in het sahoolrayon Midden- Eierland zijn die volgend jaar de reis mee willen maken, meldt u dan. Vracht rijder Moens zal u nader inlichten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1