Cjroen TwartsJexeU in het harL, Puistjes DDD Bij de Padvinderij? HOE TEXEL STEMDE - Kamerverkiezing 25 Juni 1952 3 g-s ZATERDAG 28 JUNI 1852 65© JAARGANG. No. 6643 TEXELSE®COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,80 p. kwart, -f- 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. 4.-* SUBSIDIEVERLENING T.B.V. WONINGVERBETERING Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat bin nenkort naar alle waarschijnlijkheid de gelegenheid zal ontstaan, voor hen, die niet voldoende financieel draagkrachtig zijn, woningen met subsidie uit het daar toe, na intrekking van de „Premierege ling Woningverbetering en -splitsing 1948" door enige particulieren ingestelde „Terlingenfonds", te verbeteren. Gega digden, die menen in verband met hun financiële positie niet in staat te zijn de kosten van verbetering van een hun toe behorende woning te kunnen dragen, kunnen hiertoe uiterlijk tot Zaterdag 12 Juii a.s. hun opgave indienen bij het Bu reau Gemeentewerken ten Raadhuize. De subsidie zal hoogstens 50 pet^wan f 2t00 f 1400 kunnen bedragen. Texel, 25 Juni 1952. Burgemeester en Wethouders van Texel, C. DE KONING, Burgemeester. A. VAN DIENST, Loco-Secretaris. VRIJSTELLING VAN DIENST De Burgemeester der gemeente Texel brengt ter algemene kennis, dat de mi nister van Oorlog bij zijn beslissing van 16 Juni 1952, nr. 725188, met ingang van 1 Juli 1952 aan Aris Marinus van Boven, wonende Oudeschild 54 op Texel, voor één jaar vrijstelling van dienst heeft ver leend als gewoon dienstplichtige wegens kostwinnerschap. Tegen deze uitspraak kan iedere be langhebbende in beroep komen, uiter lijk de tiende dag na dagtekening van deze bekendmaking. Het verzoekschrift, waarbij het beroep wordt ingesteld, moet met redenen zijn omkleed en wordt ingediend bij de Bur gemeester, ter secretarie dezer gemeente. Het behoeft niet te worden gesteld op gezegeld papier. De Burgemeester zorgt voor de doorzending van het verzoek schrift aan de Koningin, die op het be roep beslist, na advies van de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur. Texel, 25 Juni 1952. De Burgemeester van Texel, C. DE KONING. Zuiver en ontsmet uw huic met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VISAFSLAG OUDESCHILD. Aangevoerd van 16 tot 21 Juni: 858 kg Schol, 149 kg Tong, 61 kg Tar bot, 113 kg Schar, 108 kg Bot, 143 kg Garnalen, 400 kg Pufgarnalen, 539 kg Krukels, 2380 kg Kokhanen, 2Vz kg Zalm, 121 kg Fint, 195 kg Geep, 82 kg Makreel. De filmavond, georganseerd door Groep II van de padvinderij, afdeling Texel, „De Zwalkers", bracht een groot aantal keurig geüniformeerde verkenners en welpen in „De Oranjeboom" bijeen, doch het aantal volwassenen ouders, dona teurs en anderen was gering De voor zitter van de oudercommissie, de heer Z. Stolk, Oudeschild, verwelkomde in het bijzonder burgemeester De Koning. Hier na gaf hij het woord aan de heer G. W. Oskamp, die bereid was gevonden te vertellen over zijn „25 jaar padvinde rij-ervaringen". Hat waren er „slechts" 15, zoals de heer Oskamp verklaarde. Een half uur lang heeft hij de aanwezigen geboeid met tal van onvergetelijke episoden uit zijn paivinderstijd. Het relaas van zijn span nende avonturen en zijn uiteenzettingen omtrent doel en streven van de padvin derij hadden aller aandacht. Vervolgens was het woord aan de filmoperateur, die zijn repertoire begon met een zeer geestig tekenfilmpje, dat gevolgd werd door filmreportages uit Engeland, welke een goed beeld gaven van de padvinderij. In de pauze werd de aanwezigen een kop thee aangeboden en daarna vroeg de hoofdfilm „Ridders zon der harnas" aller aandacht. Het doel en werk van de padvinderij werd op onder houdende wijze voor de lens gebracht. Toen besloten werd met het bekende „Hoort zegt het voort" zongen de Texel se padvinders natuurlijk zeer enthousi ast mee. We vernemen, dat „De Zwalkers" 28 verkenners tellen, verdeeld in vier pa trouilles, en 24 welpen, die over vier nesten verdeeld zijn. Een flinke groep dus. Ons werd medegedeeld, dat er ech ter een tekort aan leiders (leidsters) be staat. Wie voor dit interessante en bo venal belangrijke werk voelt, raden wij aan eens contact op te nemen met een der leden van de Oudercommissie. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 28 Juni op om 4,22; on der om 9,05. Maan: 30 Juni E.K., 7 Juli V.M. Hoog water ter rede van Texel: 28 Juni 0,42 en 1,18. 29 Juni 1,17 en 1,54. 30 Juni 1,54 en 2,37. 1 Juli 2,36 en 3,24. 2 Juli 3,33 en 4,25. 3 Juli 4,37 en 5,30 4 Juli 5,47 en 6,36. Aan het strand is het ongeveer eeD uur eerder boog water. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL Van 20 t.m. 26 Juni 1952 Geboren: Joanna Egberdina Martina, dv Albert Compagner en Wilhelmina M. Lexmond. Anna Maria, dv Cornelis J. Wdtte en Janna Wassenaar. Ondertrouwd: Willem de Wit en Corne lia G. Vlaming. Getrouwd: Jan J. van Leeuwen en Pe- tronella J. Bruin. Cornelis Winkel en Maatje van Egmond. Overleden: Dirkje Boon, 69 jr., echtgen. van Cornelis Daalder. Gevonden voorwerpen: 1 bankbiljet; 1 pop; 1 jongensjasje; 1 ceintuur; 1 sleutel; 1 zdverbon. INGEKOMEN PERSONEN Boukje C. Adema, van Alkmaar, Kenne- merstraatweg 183 n Weverstr. 73; Johan na A. L. Greuter, van Wormerveer Cele- besstraat 64 n De Koog 49; Hendrik Poortier, v Amsterdam 3e Oosterparkstr. 252-IIa n Groeneplaats 11;' Jacobus M. v. Splunter, v Amsterdam, Saenredamstr. 32-11 n W 62; Petronella J. M. G. Jansen van Wateringen Plein 6 n C64. VERTROKKEN PERSONEN Martha N. Valk, Westerweg 1 naar Vel- sen, W. de Zwijgerlaan 15; Adnaantje Knol, van C43 n Amsterdam, Nieuwen- dammerdijk 335; Nellv A. Zijm, van Hollewalsweg 14 naar Amsterdam, Plan tage-Middenlaan 33; Cornelis Hooijberg, van C35 naar Amsterdam, Lumeijstr. 27; Hendrik van Harn, v Schilderend 111 n Den Helder, 2e Vroonstr. 2 en echtgen.; Grietje Postma, Weststr. 29 n Tietjerk- steradeel Oostermeer. EEN DANKWOORD VAN PASTOOR NIJSTEN Parochianen en medeburgers, de gro te belangstelling, welke ik bij mijn vijf en twintig jarig priesterfeest mocht on dervinden, maakt het mij onmogelijk ie der die van zijn medeleven blijk gaf, persoonlijk te bedanken. Langs deze weg zeg ik daarom, mede namens mijn fami lie, dank aan allen, die op welke wijze dan ook die dag tot een onvergetelijke hebben gemaakt. Dank voor de geestelijke geschenken van gebed, dank voor de grote en kleine stoffelijke geschenken, dank voor de schriftelijke gelukwensen, die mij van vele zijden zijn geworden, dank aan het Gemeentebestuur en vele anderen, die mij een bloemstuk schonken, dank aan allen, die mij zo een groot feest hebben bereid. Laat deze mijlpaal in mijn priesterle ven een stimulans zijn om ons aller taak voor 'God zo goed mogelijk te blijven verrichten. Pastoor Nijsten, Oudeschild. GESLAAGD Onze plaatsgenoot de heer C. Scher mer Nzn., Wilhelminalaan, Den Burg. deed met gunstig gevolg examen voor het diploma H.B.S. B met 5-jarige cur sus. VOLKSDANSGROEP „TEXEL" Dinsdag hield de Volksdansgroep Texel een demonstratie-avond op het parkeer terrein te De Koog. Deze avond is zeker geslaagd. Tal van badgasten dansten spontaan mee, ze waren dan ook vol lof. De Volksdansgroep „Texel" is het be stuur van de N. en Z.H. Reddingmij zeer dankbaar voor het verlenen van haar medewerking. Dinsdag a.s. wordt er een demonstratie gehouden te Oosterend. Aanvang 8 uur. FILMNIEUWS „SIMSON EN DELILA" Cecil B. de Mille's voorliefde voor de grote historsche film, en dan in het bij zonder voor die met bijbelse onderwer pen heeft geleid tot monumentale werk stukken, die steeds sterk de aandacht hebben getrokken en veel critiek heb ben ontmoet. De Mille heeft echter nooit zijn pompeuze stijl gewijzigd en in Sim- son en Delila zet hij ons nu een film voor in barbaarse pracht, met felle kleu ren en felle hartstochten. Ook filmisch steeg „Simson en Delila" ver boven de middelmaat. Regisseur en cameraman bereikten hoogtepunten in het gevecht met de leeeuw en het in storten van de tempel, wanneer de blin de Simson de pilaren onder het afgods beeld met de handen breekt. De rol van Simson wordt vertolkt door Victor Mature. Hij doet een van de mooiste Bijbelse verhalen voor ons her leven. Neerlands Nieuws. O.a.: Manoeuvres in het Nederlands- Belgische grensgebied. De Australische Minister-President Menzies in ons land. Politie muziekfestival te Utrecht. Het Internationale Gerechtshof behandelt het oliegesohil tussen Engeland en Iran. Hondententoonstelling in Houtrusthallen te Den Haag. Wim van Est wint de 5de Ronde van Nederland: 6e etappe Veen- dam-Utrecht; 7e etappe Utrecht-Amster dam. Buitenlands Nieuws. O.a.: Koning Boudewijn bezoekt Luik. Reddingstoestel voor straalvliegtuigen. Frans record 400 m. hardlopen. De bovenste cijfers zijn van 1952, de onderste van 1948 Stembureau's H Ui LIJST 2 P. v.d. Arb. [JST 3 Rev. P. H Ui M 1-5 K [JST 5 7. V. D. H 1/3 O, LIJST 7 St. Geref. P. 00 o; O, o .2 c H Ui 5 o ca CC M.O 3 g LIJST 12 Groep Zijlstra CO iH CA H c/5 2 "E 2 O c w> g J j" >9 U J Ui O O «A 1. Den Burg 185 270 52 41 175 15 3 12 3 1 2 4 20 Nieuwstraat 270 382 67 69 210 38 3 5 3 10 21 2. Den Burg 157 318 71 49 137 19 1 8 8 2 4 9 U.L.O. 406 361 105 47 159 64 4 7 8 39 3. Den Burg 315 146 50 25 73 14 3 10 2 1 15 Molenstraat 4. Cocksdorp 80 74 263 274 34 28 15 14 63 50 22 26 1 1 2 2 1 2 1 3 7 7 5. Eierland 60 59 151 158 46 49 30 15 54 37 5 11 3 1 5 1 7 6 6. Den Hoorn 177 186 74 71 59 9 3 4 6 3 1 1 9 156 184 59 58 48 22 1 7 7. De Koog 146 313 121 90 169 25 1 10 2 1 15 131 392 124 83 225 74 3 9 2 19 22 9. Oosterend 86 80 244 271 265 266 92 75 76 75 8 13 8 3 3 3 1 2 3 5 1 5 7 9. Oudeschild 72 87 374 335 21 30 23 10 64 68 23 55 2 1 1 1 3 5 7 10 10. De Waal 65 64 96 95 13 20 13 16 56 53 6 10 2 1 2 7 ^.8 TOTAAL 1343 2361 747 449 926 146 20 50 19 14 7 101 1327 2452 748 387 925 313 16 30 7 53 127 Hoe de zaak voor de diverse partijen op Texel gemarcheerd heeft moge blij ken uit de hier volgende percentages, waarbij wij ook die van de vorige twee Tweede Kamerverkiezingen noteren: Partijen Pet. 1952 Pet. '48 Pet. '46 K.V.P. 22 21,2 23,4 P. v.d. A. 38,7 39,2 47,8 A. R. Partij 12,2 12 11 C.H.U. 7,4 6,2 4 V.V.D. 15,2 14,8 7,6 C.P.N. 2,4 5 5,2 St. Ger. P. 0,3 0,2 0,3 K.N.P. 0,8 Overige partijen 1 pet. De KVP, de A.R., de C.H.U., de V.V.D en de St. Ger. P. boekten een kleine winst, terwijl de P. v.d. A. een klein ver lies had. De CPN daarentegen maakte een duik van meer dan 100 pet. Op Texel waren nu 6106 stemmen uit gebracht, in 1948 152 meer, nl. 6258. In 1948 werd de stemming op 7 Juli ge houden, dus 12 dagen later, zodat toen het aantal meestemmende badgasten meer bedroeg dan thans: in 1948 1300, nu 871. De uitslagen Om vijf uur sloten de stembureaux. Om kwart voor zes was de uitslag van ULO Den Burg in ons bezit, spoedig daarop volgden ook de andere stembu reaux van Den Burg. Van de andere dorpen kwam de eerste uitslag uit De Cocksdorp. Onze lijst bleef lange tijd on volledig, doordat De Waal (260 stemmen) en Oosterend lang op zich lieten wachten. Om kwart voor acht was alles compleet. Stembureau Eierland, dat anders steeds nummer 1 is, verbrak ditmaal de tradi tie en gaf de uitslag bijna anderhalf uur later door dan gewoonlijk! En dan te bedenken, dat de zeer enthousiaste kie zers minuten van wachten uren toelij ken....! Gelukkig beschikt „De Tesse- laar" over een geluidsinstallatie en onze los-vaste medewerker, de, eeuwig-jonge, heer A. van Wijk, hield de stemming er in met vrolijke grammofoonmuziek. Ogenblikkelijk na ontvangst werden de uitslagen via de miciofoon bekend ge maakt en op een gigantisch bord geno teerd. Het grote geheel Hieronder publiceren wij „volledig heidshalve" de cijfers met betrekkingy- tot de eerste 8 lijsten (de overigen heb ben geen zetels kunnen behalen): Partijen 25 Juni 1952 7 Juli 1948 Aant. stemmen Pet. Zetels Aant. stemmen Pet. Zetels K.V.P. 1.529.464 28.67 30 1.531.154 31.(14 32 P. v.d. A. 1.545.414 28.97 30 1.263.058 25.60 27 A.R. Partij 603.269 11.31 12 651.612 13.21 13 C.H.U. 476.175 8.92 9 453.226 9.19 9 V.V.D. 471.005 8.83 9 391.925 7.95 8 C.P.N. 328.571 6.16 6 382.001 7.74 8 St. Ger. P. 129.134 2.42 2 116.937 2.37 2 K.N.P. 144.435 0.35 2 62.376 1.26 1 VERBETERING WAALDERWEG B en W zullen binnenkort opdracht verlenen tot verbetering van de Laag- waalderweg (Dit betreft dan het gedeel te, in onderhoud bij de gemeente Texel). m EEN STEM TE VEEL Doordat de machine, welke de stem biljetten vervaardigde, 2 biljetten in el kaar had gevouwen kwam een persoon die te Den Hoorn zijn stem uitbracht in de ernstige verleiding twee stemmen uit te brengen. Hij is daarvoor bezweken en kleurde tweemaal een hokje rood. Bij de telling der stemmen kwam zijn bo venmatige activiteit aan het licht. Het overtallige biljet werd gemakkelijk ge vonden, daar hierop een handtekening ontbrak. Texelse Boysnieuws. Voor de S.V.C.-beker hebben we Za terdag j.l. tegen een zeer verzwakt Oos terend elftal gespeeld. In een slechte wedstrijd van de Boys zijde, werd door ons met 3-0 gewonnen. Zondags zijn we met een zwaar ge havend elftal bij HRC 4 op bezoek ge weest, en werd door ons met 3-1 verlo ren. Hiermede zijn we aan het einde van onze Gouden Kruis-wedstrijden ge komen. Hedenavond spelen we voor de SVC-beker tegen Cocksdorp, aanvang 8 uur. Vertrek wordt aan de leden nog nader bekend gemaakt. KATHOLIEKE KEKKLIJST van de parochie St. Martinus Oudeschild Zaterdag 6-7 uur gelegenheid om te biechten, 7.30 uur rozenhoedje, daarna nog biechtgelegenheid. Zondag, 4e zon dag na Pinksteren en feestdag van de Apostelen St Petrus en St Paulus. Om 7.30 uur de gelezen H. Mis, om 9 uur Communie-uitreiken en om 10 uur de Hoogmis, 's Middags om vijf uur Lof ter ere van de H. Martinus. Dinsdag en Donderdag 's avonds 7.30 uur Rozenhoedje en biechtgelegenheid voor de le Vrijdag. Vrijdag le Vrijdag van de maand, vun. 7 uur Communie-uitreiken, uitstelling, acte van toewijding en om 7.30 uur gez. H. Mis. 's Avonds 7.30 uur Lof ter ere van het H. Hart. Zaterdag, le Zaterdag van de maand, 7.15 uur Communie-uitreiken, 's avonds 7.30 uur Lof ter ere van Maria met ro zenhoedje en toewijding. In de week zijn de H. Missen om 7.30 u. St. Martha-veremging: Vrijdag 2.30 uur Nel Hin en Annie Bakker. KATHOLIEKE KERKLIJST Parochie van St. Joanues de Doper met de bijkerken Den Hoorn en Oosterend Week van 29 Juni tot 6 Juli Vierde Zondag na Pinksteren en het feest van Petrus en Paulus, viering van ons Patroonsfeest van St Joannes de Do per. De H. Missen om 7.30 stil en 10 uur gezongen in Den Burg en Oosterend en in Den Hoorn alleen om 10 uur gezongen. Communie uitreiken in Den Burg buiten de missen om 7 en 9 uur. Verder onder de Missen. De uitreiking in Den Burg begint heden vooraan. Biechtgelegenheid in Den Burg voor de Mis van 7.30 uur en in de bijkerken voor en eventueel na de Missen. Om 7 uur plechtig Lof. Het Lof wordt gecelebreerd door den Hoogeerw. Deken en oud-Pastoor J. Brinkman, pre dikatie gehouden door oud-4capelaan P de Groot. Maandag 30 Juni. Na de Mis van 9 uur zegen voor een 25-jarige echtver.. Dins dag 1 Juli. Feest van het Allerkostbaarst Bloed van onze Heer Jezus Christus. Woensdag 2 Juli. Om 7.30 uur Mis in Den Hoorn met biechthoren vooral voor de schoolkinderen aldaar. Om 7.30 uur Josephlof met roz. en Lit voor de op de schaal neergelegde intenties. Geen Mis van 7 uur maar alleen Communie uitrei ken. Om 9.30 uur gezongen huwelijksm. Congregatie om 8 uur voor de jongens. Donderdag 3 Juli. Geen Mis in Oosterend Biechtgelegenheid van 7-8 uur. Om 8 u. meisjescongregatie. Vrijdag 4 Juli. 1ste Vrijdag, H. Communie om 6.30 uur. Om 8 uur gez. Mis ter ere van het H. Hart. Om 7 uur Lof ter e.v.h. H. Hart, waar onder een tientje. Om 7,45 uur Mis in Oosterend met biechthoren voor al de schoolkinderen aldaar. Ook in Den Hoorn om 7 uur H. Hartlof, als in Den Burg. 3.30 uur Biechth. Jos.school Zaterdag 5 Juli. Om 6.30 uur uitreiking van de Communie. Om 7.30 uur eerste Zaterdag-oefening. Biedhtgel. van 5-9 u. op de hele uren. De onderwijzer de heer J. Buisman is Vrijdag 4 Juli 25 jaar aan de Joseph- sdhool verbonden. Op Zondagavond olaatsing en inwij ding van een beeld ter ere van St Jo annes de Doper, de patroon van de pa rochie van Den Burg. In de maanden Juli en Augustus is er des Zondags ook 'n Mis om kwart voor negen. Deze Mis is ingelast ten dienste van de vacant!egangérs. (Vrije plaatsen en heffing van plaatsengeld ook van de parochianen.) GESLAAGD Mej. Nelly Agter Jd., Weverstraat te Den Burg, deed met gunstig gevolg exa men voor het diploma HBS-A met 5-ja rige cursus. BOUWVERGUNNINGEN Mevr. P. Eelman-Kuiper, Kerkplein 12 te Oosterend, is vergunning verleend tot verbouw van haar woonhuis; de heer Joh. A. Barhorst Azn., E 132, vergun ning tot verplaatsing van een kippenhok. Als U de 40 gepasseerd bent is oppassen dubbel geboden. Dan kant D eigenlijk niet balten Kruscben Salts. Rheum-.tische pijnen vinden in veel ge vallen hun oorzaak in onzuiver bloed. De aansporende werking van Kruschens zes minerale zouten geven de bloedzui verende organen nieuwe kracht en ener gie. Als U die weer goed op gang brengt met de kleine dagelijkse dosis Kruschen, worden onzuiverheden in het bloed on natuurlijke wijze verwijderd en daarmee ook de oorzaak van Uw slopende pijn. S.V. Oosterend. Zaterdag j.l. heeft het 2de elftal, ver sterkt met 3 le elftalspelers, een zeer goed resultaat geboekt, om maar met 2-0 te verliezen van de Boys 1, in de beker wedstrijden te De Cocksdorp. Goed ge daan jongens, die kant moeten we op. Het le speelde een uitwedstrijd tegen WGW 1 en won met 2-1. Oosterend weet ondanks de vele aan vallen van W de rust in te gaan met een 1-0 voorsprong, gescoord door onze links buiten, na een goed gegeven bal van Jan. Na de rust komt de tegenpartij meer op zetten, maar de O-verdediging grijpt steeds succesvol in. Eindelijk weet WGW gelijk te maken. De bal wordt door de aanhoudende regen steeds zwaarder. Door het opdringen van de tegenpartij weet de voorhoede van O te profiteren. Klaas maakt het winnende doelpunt. Een beste wedstrijd. De wil was weer aan wezig. Onze linkshalf liep in deze wed strijd, naar later bleek, een zware her senschudding op. Spoedig beterschap Jaap! Vandaag speelt een van onze elftallen in de bekerwedstrijden Cocksdorp, tegen De Koog 1, aanvang 7 uur. Zondag ontvangt het le de Helder 3. Speelt met z'n allen, het zal waarachtig wel gaan. Succes!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1