9 rocn in het harL, VAAGNIET TE VER1NIKBU Patates Frites hoofdschotel op de vergadering der Texelse Vroedschap Maakt het de Badmeester niet te moeilijk GET y VALLEND UL/AS5END water Texelse Amateursavond gaf critiekmeter veel werk J L WOENSDAG 2 JULI 1952 TEXELSE Voor direct pevraapd 65e JAARGANG. No. 6644 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. De heer Van der Vis pleit voor In ons vorig nummer hebben wij al van onze Texelse Vroedschap werd on- gemeld, dat de Vrijdag gehouden zitting derbroken voor een excursie naar de Groeneplaats, waar een vuilnisauto werd bezichtigd. Maandag kwam er nog een demonstreren. De Vroedschap zal straks een keuze doen, natuurlijk na rugge spraak met de Dienst van Gemeentewer ken! Bij aankoop van een nieuwe, mo derne vuilnisauto zullen uniforme em mers in gebruik worden gegeven tegen een geringe jaarlijkse vergoeding. Terug in de Raadszaal deelde de voor zitter, burgemeester De Koning, mede, dat Gedeputeerde Staten goedkeuring hadden verleend inzake de bouw van bergplaatsen ten behoeve van rijwielen der Texelse scholieren; een goedkeuring inzake de gewijzigde keurlonen en ge wijzigde rioolgelden. De nota van opmerking, gezonden door Ged. Staten, inzake de begroting 1952, doet, aldus de voorzitter, buitengewoon aangenaam aan, omdat deze nota prac- tisch geen opmerking bevat. Grappig was de opmerking, dat de leden van de stem- bureaux alleen presentiegeld mogen ge nieten (if 10,-), maar de door hen gedane verteringen uit eigen zak dienen te worden betaald! Ingekomen was een schrijven van mej. A. A. Verberne, Vismarkt, waarin deze bezwaar maakte tegen de standplaats van de Patates Friteswagen van de heer S. Langeveld, welke sedert enige weken achter de Vismarkt is gestationneerd. De heer Langeveld, blijkbaar goed van een en ander op de hoogte, had alle raadsleden de situatie in een keurige brief uiteengezet. Deze kraam heeft vele maanden lang op de Groeneplaats ge staan, doch B. en W. kwamen tot de eindconclusie, dat dit dorpsplein veel van zijn schoonheid verloor door de aan wezigheid van de Patates Friteskraam. ,,Hel Karakter van dit schilderachtige plekje wordt er door aangetast. Daar om konden wij de exploitant deze stand plaats met langer toestaan. Toen hebben wij hem voor de duur van één maand vergunning verleend om zijn kraam op de Vismarkt te plaatsen. Dat was een proef. B. en W. menen, dat de vergun ning aan het einde van deze maand geheel dient te worden ingetrokken. Mevrouw Vrijdag-Keijser vraagt, waar om men de heer Langeveld aanvankelijk vergunning had gegeven. De voorzitter verklaarde, dat de exploitant de stand plaats min of meer clandestien had in genomen. B. en W. hebben dat ooglui kend geaccepteerd om te zien hoe een en ander zou rollen. In voorkomende ge vallen zullen wij voortaan botweg wei geren. De heer Beumkes vindt het erg jam mer, dat de heer Langeveld zijn kostbaar materiaal dan geheel aan de kant moet zetten. Hij acht de Groeneplaats inder daad ook geen juiste standplaats Maar is er niet een andere mogelijkheid? De heer Bruin: De voorzitter sprak van ontsiering van de Groeneplaats, maar wij moeten soepel zijn als het gaat om een middel van bestaan. De heer Hin: Een andere plaats dan zijn eigen zaak („IJsbeertje", Stenen- plaats) kan niet gunstiger gelegen zijn! De heer Timmer zegt: Waarom wordt de een pacht opgelegd en is de ander vrij? De heer Keijser: De Patates Fri teswagen staat op wielen, kan hij dan geen ventvergunning krijgen? Ant woord: Heeft hij nooit aangevraagd. De heer Beumkes vindt 't ook vreemd, dat de Patates Friteswagen geen toe stemming kreeg voor een standplaats op het vliegveld. De voorzitter belooft te zullen overwe gen op welke wijze dit probleempje kan worden opgelost. De heer Keijser informeert nog naar de mogelijkheid van een standplaats te De Koog, doch de voorzitter meent, dat het volstrekt onjuist zou zijn een goede maatregel (sedert lange tijd mogen daar geen stalletjes meer worden geplaatst) voor één enkel geval in te trekken Van de begroting is afgevoerd de post bouw kluis raadhuis. De heer Beumkes vraagt of er voor de opberging van de meest waardevolle stukken van het ge meentelijk archief geen safe kan worden gehuurd in de Boerenleenbank of Rot- terdamsche Bank. De heer Timmer vraagt of er niet ergens een bunker is, die als kluis kan worden ingericht, maar de heer De Waard vreest dat die alle maal te vochtig zijn. Inzake de vaststelling van een uitke ringsverordening en kindertoelage voor het gemeentepersoneel, zegt de heer De Waard het te betreuren, dat er onder scheid wordt gemaakt tussen personeel in overfieidsdienst en in particuliere dienst. De heer De Grave is het in prin cipe met de heer De Waard eens. Ook wethouder Hin vindt een aparte rege ling voor ambtenaren onjuist. 55 Sollicitanten. De heer A. Bakker, Hoofddorp, werd als nummer één van een voordracht van drie met 10 stemmen benoemd tot tech nisch ambtenaar. Er waren 55 sollicitan ten. Er waren 2 blanco stemmen. beharding duinpad bij paal 19 De Groeneplaats zonder Patates Frites-kraam Rondvraag. De heer Dros vraagt of er al een ant woord is ontvangen op het telegram in zake het uitblijven van het Drinkwater leidingrapport. De voorzitter deelt mede, in Den Haag te zijn geweest en daar met een der ingenieurs een hartig woordje te hebben gesproken. Hij hoopt binnenkort een onderhoud te hebben met het Hoofd van de Dienst, prof. Kruis. De heer Daalder zegt, dat de film Simson en Delila" in verschillende plaatsen verboden is. Is dat u bekend? De voorzitter moet het antwoord schuldig blijven Hij zal Zaterdagavond eens gaan kijken! Deze film is, zoals men de heer Daalder heeft verzekerd, kren kend voor wie de Bijbel de Heilige Schrift is. De heer Daalder dankt na mens de belanghebbenden voor 't plaat sen van een pomp te Oost. Gaarne zou hij thans ook verbetering zien van de pomp bij Antwerpen, welke verzand schijnt te zijn. De heer Van der Vis deelt mede, dat ten behoeve van de op handen zijnde riolering van De Koog, grote afvoerbui zen gedeponeerd zijn op het land van de heer A. de Ridder, zonder dat de eige naar hiervan in kennis is gesteld. Dit land moest notabene nog worden ge maaid,De voorzitter vermoedt, dat de aannemer zich vergist heeft en dit land voor gemeentelijk terrein heeft aange zien. De heer Van der Vis wil graag weten, hoe ver men gevorderd is met Staats bosbeheer inzake de verbetering van de Houtvester Boodtlaan. (Dat Houtvester Boodt niet zélf protest aantekent! red.) De voorzitter zegt, dat de weg opgeknapt zal moeten worden. Met puin bereikt men veel. De heer Van der Vis vraagt of het niet mogelijk is het duinpad, lopend van de Zonnewijzer naar zee te beharden. We hebben nog een flinke hoeveelheid te gels tegoed van de Uitkering Oorlogs schade. (Dit pad lag destijds aan de Bad- weg). De strandtenten kunnen wegens de sterke duin- en strandafname niet meer aan weerszijden van de Badweg worden geplaatst. De tenten staan zuidwaarts tot voorbij paal 19. De Badweg betekent een grote omweg. Het gaat mij alleen om de service voor onze badgasten. Velen maken reeds gebruik van het moeilijk begaan bare mulle zandpad. Wij moeten alles in het werk stellen om het de toeristen zo aangenaam mogelijk te maken. De voorzitter meent, dat beharding van genoemd pad strijdig zal zijn met de voorwaarden van Waterstaat. De heer De Waard merkt op, dat Waterstaat al leen de officiële paden (Badweg en langs „Op Duin") gedoogt. De heer Van der Vis betoogt nog dat de gasten thans veel te ver van het strand zitten. De heer Beumkes vraagt nog eens hoe het staat met de pomp bij hoeve „Zee wijk". De voorzitter zal Gemeente werken inschakelen. De heer Beumkes wil ook graag weten hoe ver men is met de voorbereidingen voor de bouw van de twee burgerzinwo ningen te Den Hoorn. Antwoord: De aanbesteding in zicht. Tenslotte wil de heer Beumkes, on danks zijn eerdere ontkenningen, nog een trip naar 't strand achter Den Hoorn maken. Hij hoopt, dat de weg naar het Hoornder strand nu eens spoedig verbe terd wordt. De voorzitter kan hem mededelen, dat het in de bedoeling ligt om deze weg provisorisch te verbeteren, zoals in De Krim is gebeurd. De wals is er al heen! Zowel bij paal 12 als paal 17 zal een bord „Voor voertuigen verboden" wor den geplaatst. (Dus voor het laatste deel van de resp wegen). De heer Timmer verzoekt opruiming van de zwerfsteentjes in de Weststraat. Kinderen komen daar gemakkelijk te vallen. Nadat de heer Van der Vis nog ge vraagd heeft naar de kosten van verbe tering pomp Oost, volgt om 5 uur slui ting. FIETSEN- EN BROMMERSRIT Vorige week kon de rit wegens de re gen geen doorgang vinden. Zondag bleek het schitterende zomerweer te mooi. Toch kwamen er 44 aan de start, nl. 28 van 10 t.m. 14 jaar, 8 van 15 jaar en ou der en 8 brommers. Het parcours was uitgezet met oranje M. C. pijlen. De jon gens en meisjes waren enthousiast over de rit en vonden het prachtig. Wij me nen, dat wij door het houden van deze ritten opvoedend voor de jeugd werken. Dat zij respect krijgen voor iets dat an deren in orde brengen voor het houden van ritten en de tekens in acht nemen, want dat is in deze tijd van snelver keer een eerste vereiste. Het is jammer, dat er altijd nog zijn, die de pijlen niet kunnen laten staan. Dit was nu ook weer het geval. De pijl op de hoek bij de Boksberg was ook omgezet waardoor de hele zaak in de war zou lopen, zo ook op de Westerweg en in de Weststraat. Wij zouden gaarne zien dat de ouders hier hun kinderen op willen wijzen. Dan zijn we al 'n heel eind op het goede pad. En de jongens en meisjes, die nu mee gereden hebben, weten wat het is. Als je iemand ziet die zoiets doet, zeg hem of haar dan dat ze er verkeerd aan doen. want binnenkort hebben we weer een rit, hoor! Hier volgt de uitslag: Fietsen 10 t.m. 14 jaar: le prijs K. Ran, 5 strafp., 1 verz. medaille; 2. M. Korten- hoeven, 8 strafp., 1 bronzen medaille; 3. W. Grisnigt, 9 strafp., 1 speldje. 15 jaar en onder: 1. C. Tollenaar, 13 strafp., 1 verz. medaille; 2. J. Lok, 19 strafp., 1 bronzen medaille; 3. Annie v. d. Meer, 22 strafp., 1 speldje. Brommers: 1. K. Zegers, 1 strafp., 1 verz. medaille; 2. J. Witte, 11 strafp., 1 bronzen medaille, 3. P. Wuis, 18 strafp., 1 speldje. 2*Ule kinderen van 10 t.m. 14 jaar die de finish bereikten, kregen een bon voor een ijsco. S. V. Texel. Texel 2 wist, de warmte ten spijt, met 4-1 van ZDH te winnen, in de seriewed strijden van De Cocksdorp. De elftalcommissie heeft in haar be spreking met de actieve leden het trai ningsprogramma voor deze zomer be handeld. Met alle ernst zal aan de voor bereiding van het a.s. seizoen worden begonnen. Dit is een prachtgelegenheid voor nieuwe leden, zij kunnen nu door deze training zich klaarmaken en een plaats in een onzer elftallen bemachti gen. Aarzelt dus niet! Eenmaal een plaats gekregen te hebben, zal u zeker tot en thousiasme brengen en ons spel nog meer doen waarderen. Woensdagavond 8 uur op het terrein en neemt voetbaltenue mee, u kunt dan direct beginnen. Zwemmen is niet voor iedereen gezond mhhMH HE.06.N UJATCïi VAN TOT HEDEN heden DE BRANDING lokt. Wie verlangt niet naar 'n verfrissend bad? Is er heer lijker sport dan het spel in de golven? Haalt uw hart op, maar. weest niet overmoedig, onderschat de macht van de zee niet. Badmeesters worden niet voor de show aangesteld! Soms moeten zij handelend optreden als een zwem mer of zwemster zich te ver in zee heeft gewaagdLaat de reddingvlet van de badmeester nimmer voor u zee be hoeven te kiezen. Er blijven nog altijd waaghalzen genoeg over! BONT PROGRAMMA IN HET PARK Texels Eerste Mandoline Orkest (T.E. M.O.-) en hét Eerste Texelse Accordeon- Orkest (ETACO) zullen Zaterdagavond onder leiding van de heer J. Visser een uitvoering geven in het Park te Den Burg. Aan dit programma werken voorts mede: de Volksdansgroep en een kinder zangklasse onder leiding van de heer Van den Boomgaard. Verschillende keren verscheen in de schouwers opgemerkt. Een grove fout Tesselaar een opwekking zich aan te van de regie was wel, dat wij driemaal melden als medewerker aan de Texelse Amateursavond, welke 28 Juni zou wor den gehouden en dus inmiddels al weer tot het verleden behoort. Uit die her haalde oproep tot medewerking blijkt wel, dat het aantal eilandgenoten, dat gene gen is zich als Amateur uit te geven, niet zo dik gezaaid is. De Texelaars zijn er niet zo fel op om in het openbaar op te treden. Op de feestavond van een Buurtvereniging komen ze vlotter met hun talent naar voren! We mogen dan ook waardering hebben voor de aanmel ding van hen, die dan Zaterdagavond in de Muzieknis wilden versohijnen om ons op een eaht-Texelse Amateursavond te vergasten. Het programma in zijn geheel overzien, komen wij tot de eindconclussie, dat de Vereniging voor Volksfeesten en Texelse Folklore, die een en ander heeft aan gedurfd, de eindjes aan elkaar heeft moeten knopen, het devies heeft moeten huldigen: „Alle beetjes helpen!" Het geen en wij richten de schijnwerper niet op bepaalde punten hetgeen ons werd vertoond was die 35 cent maar nau welijks waard. Door elkaar dan, want soms steeg de barometer van onze critiek tot „schoon"! Maar dan plofte de wijzer weer onrustbarend terug als een betrek kelijk kunstzinnige zon door een zwaar hangende wolk werd belaagd. Het begon al zo raar toen na opening als een cri de coeur door het Park klonk: „Waar is...." De pianist, die het eerste num mer van een trio moest accompagneren, was nota bene zoek! Later werd ons dui delijk, dat de jongeman zich even was gaan verkleden, de fanfare-uniform had heus geen afbreuk gedaan! En het vette potje was naar onze smaak wat ransig. Ze maakten er tè zeer 'n potje van! Het laatste nummer, de potpourri van alle medewerkenden, was ook beter tot zijn recht gekomen als deze jongens wat or- dentelijker hadden gezongen. Ze maakten het de leider, voor wie wij alle hulde koesteren, veel te lastig. Voorts was er in het gehele program ma te veel Frans (en Engels) en te kort Tessels bij. Alleen Joop Roeper bleef binnen de eilandelijke grens en was weer als van ouds best. „Hij ken het wél ver tellen!" werd door een der vele toe- de Schlager „Over 25 jaar!" te verwer ken kregen. Intussen zaten we al in het tweede kwartaal van de een en twintig ste eeuw waaruit ook weer mag blijken, dat Vondel zeer diep in de toekomst heeft gezien! Niemand denke dat wij alleen maar een verslag zijn gaan schrijven uit sikke neurigheid wegens die alsmaar aanhou dende droogte Er waren, zoals wij trou wens reeds opmerkten, ook verschillen de goede punten: Leendert Kuiper was weer prima op dreef en Bartje niet min der. We hebben genoten Wél dient hij er rekening mede te houden, dat ook alle opzienbarende Texelse gebeurtenissen op eenmaal in het vergeetboek terecht moe ten komen. Gerrit Smidt ontpopte zich als een pi ano-virtuoos. Hij behoort tot een zeer muzikale, inspiratierijke familie! Hij be geleidde het guitaarduo Dia Visser en Piet Kingma. De heer H. de Boer stond nu niet mèt. maar naast de piepende pomp te decla meren. Jammer, dat hij geen gebruik maakte van de microfoon. Naar zijn ma nipulaties te oordelen stond ditmaal een kogelflesje in het middelpunt der be langstelling. Riet Eelman en Jannie Boon zongen bij een guitaar, Rietje Zwan zei een ge dichtje van de Ouderavond o.l. school De Koog op; mej. Marrie Kuip speelde ac cordeon en daarna werd er keurig ge volksdanst. Joop de Knegt, die als gast aanwezig was, zong voortreffelijk bij pianobegeleiding van C. van Heerwaar den; Trienke Meester bleek eveneens 'n goede zangeres te zijn. Zij werd door Ben Beumkes begeleid. Harry Kooiman en Johnny Pieterse vormden een accordeon- duo en oogstten ook veel applaus; Jan Kievits had veel succes als onze blonde Paul Robinson; Gerrit Keijser M.Czn., was met zijn accordeon ook weer van de partij. Vermelden wij nog, dat het program ma door Texels Fanfare was geopend met het spelen van het Wilhelmus ter gelegenheid van de as. verjaardag van Prins Bernhard. De belangstelling van de zijde van het publiek was mede dank zij het verrukkelijke zomerweer buiten gewoon groot. Zelden hebben wij zoveel mensen in het Park gezien! Nu de vacantietijd is aangebroken komen mensen uit alle delen van het land in groten getale, hetzij als dagjes mensen, hetzij als kampeerders of bad gasten het strand bezoeken. Onder hen zijn er tallozen die nog nauwelijks of nooit met de zee in aanraking zijn ge weest. Zorgeloosheid. Allereerst is er nu de vraag of men eigenlijk wel in het water mag, en dat geldt niet alleen voor de zee. Het lijkt allemaal zo aardig wanneer een troep vrolijke mensen eindelijk eens uit de tredmolen van alledag, in zomerse zor geloosheid de zee inholt om elkander luid lachend met schuim en zout water te bespatten. Zulks wordt echter dade lijk veel minder leuk wanneer men weet dat daar steeds weer mensen onder zijn voor wie deze genoegens wat hun ge zondheid betreft niet zijn weggelegd. Met een geperforeerd trommelvlies, loopoor, aderverkalking, hartgebrek, nierziekte, rheumatiek, bloedarmoede of longtuberculose raadplege men eerst de huisarts of de behandelende specialist. Deze kan beoordelen of de genoegens van het water schadelijk moeten worden geacht. M'n man w«L Verder moest het overbodig zijn dat hier nog eens wordt neergeschreven dat iedereen die wat zijn gezondheid be treft, zwemmen mag, ook moet kunnen zwemmen. Ons kleine land is zo water rijk, er is voor het zwemmen nu al zo lang propaganda gemaakt, dat het moei lijk te begrijpen is, dat er zovelen met dovemansoren zijn. Dezer dagen spraken we een schip persvrouw, moeder van twee kinderen, die notabene op een rijnaak woonde en niet kon zwemmen. Het goeie mens zag daar nog niet eens iets vreemds in. Dat haar man het hoofd wel boven water kon houden, vertelde zij tot onze voldoe ning toch met een zekere trots. Zulke mensen die in het water niet anders weten te doen dan om hulp te roepen, brengen, wanneer ze er eens in terechtkomen, niet alleen het eigen le ven in gevaar, maar ook dat van ande ren, die onder vaak moeilijke omstan digheden reddingspogingen kunnen gaan ondernemen. En nu de zee! In deze grote waterplas, ook al ziet alles er kalm en rustig uit, schuilen vele onbekende gevaren. Wat weet de gemiddelde Nederlander van de wisselende verhoudingen die door eb en vloed worden teweeggebracht, wat van de invloed die winden uit de verschil lende richtingen op de loop van het wa ter hebben? Hoorden zij ooit van de verraderlijke stromingen die er in de, tussen de zwinnen gelegen muien be staan? Jaarlijks eist vooral de zee een niet onbelangrijk aantal slachtoffers. Onder deze doden bevinden zich ook mensen die geoefende zwemmers waren; zij kenden de gevaren niet of zij waagden teveel, daarbij de kracht van de zee on derschattend. Dit alles wil niet zeggen, dat gezonde zwemmers niet van de verkwikkingen van een zeebad zouden kunnen Genie ten. Wanneer alle mensen die in zee wilden zwemmen nu eens „gewoon" de den en zich niet te buiten gingen aan onverstand en overmoed, zouden er heel wat minder ongelukken gebeuren. Maar de waaghalzerij en de buitenissigheden schijnen sommigen nu eenmaal in het bloed te zitten. „Baadt en zwemt alleen op de be waakte strandgedeelten, houdt u aan de aanwijzingen van het badperso- neel", dat is de gulden regel voor wie veilig van de zee genieten wil." En is u dit niet vrij genoeg: ga op het onbewaakte strand niet in zee bij land wind en vallend water, blijft ook als al les goed gaat voortdurend op uw hoede, "erdiep u als natuurliefhebber in de ge heimen der zee, opdat u gewapend bent tegen haar arglistigheden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1