Cjrocn 'Tjwarts-Jexels in het hart IVOItOL cour yiiugc(!iri Digestif Rennies - om Zuurbrand te blussen; de beste tandpasta die men U raden kan Sanapirin q qq. Leliekweker H. C. Dijt won gouden medaille Inzending maakte v akpers enthousiast! HAMEA 1 Vnnr direct gevraagd ZATERDAG 5 JULI 1952 TEXELSE 65e JAARGANG. No. 6645 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. II Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coop. Boerenl. Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,80 p. kwart, -f- 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. GESLAAGD De heer J. van Hoorn, Molenstraat, Den Burg, technisch ambtenaar bij de Dienst Gemeentewerken, slaagde aan de P.B.N.A. te Arnhem voor bouwkundig opzichter-tekenaar. DIE VLIEGER GING NIET OP! Nadat zij vorig jaar twee weken in een bungalow aan de Houtvester Boodt- laan hadden vertoefd, was de Amster damse familie B. onverwachts en zonder huur te hebben betaald, weer van het eiland weggevaren. ,.Laat maar lopen", dacht de gedupeerde eigenaar, de man zat misschien op zwart zaad, maar toen de Texelaar dezer dagen vernam, dat de huurder en zijn wederhelft vrij hoge. verteringen hadden gemaakt in een restaurant te De Koog, besloot hij de wanbetaler toch maar te laten vervol gen. Dezer dagen werd de Kogenaar van rechterlijke zijde medegedeeld, dat het hem toekomende bedrag binnenkort zal worden uitgekeerd: de onbetrouwbare vacantieganger-ambtenaar zou deze maand bij het uitkeren van zijn salaris nl. het bedrag van de huur voor de Texelse bungalow worden ingehouden ONDERHANDS AANBESTEED Door architect W. J. L. Boogaard, Wie- ringerwerf, werd voor rekening van mw. Koopman, Den Haag, onderhands de bouw aanbesteed van een woning aan de Minister Ruisweg te De Koog. Het werk werd gegund aan: Timmerwerk: P. Eelman, De Koog. Metselwerk: Gebr. Bruin, Den Burg; Lood- en zinkwerk: S. v.d. Vis; Electra: Jan Agter; Schilderwerk: M. Boogaard. DINSDAGAVOND COLLECTEERT TEXELS FANFARE VOOR DE BLINDE-GELEIDEIIOND Texels Fanfare heeft het initiatief ge nomen voor een collecte ten bate van het fonds tot aankoop van 'n blinde-geleide- hond. Dit fonds is dank zij milde gevers ree ;s f 250 groot. Er is thans nog een bedrag nodig van plm. f 200,-. Dinsdagavond a.s. zal Texels Fanfare corps collecteren in Den Burg. Het moet mogelijk zijn het nog benodigde bedrag op deze avond bijeen te krijgen. Immers Den Burg telt ruim 800 woningen. „Een heitje voor een karweitje" worde thans „Een heitje voor het hondje!" Als de in zameling zodanig slaagt, kan onze blinde eilandgenoot zich omgaand door een trou we viervoeter laten leiden. DE VOLLEDIGE UITSLAG Hier volgt nog de volledige uitslag van de door architect P de Graaf voor de Woningbouwvereniging „Texel" gehou den aanbesteding van de bouw van 2 dupiexwoningen te Oosterend en 2 te Oudeschild, alle vier woningen voorzien van een schuurtje: resp. voor Oosterend en Oudeschild: Metselwerk enz.: Gebr. Bruin f 12200,- f 12350,-; W. J. Boon f 11764 f 12073 G. Witte f 11830,-; D Trap f 10899.f 12799.-; C. de Kort f11995 Timmerwerk, enz.: Vermeulen f 10928 G. Kikkert f 10715,f 10715; Gebr. Timmer f 10845,Bakker en Koorn f 10500,f 10500. Timmer- en metselwerk: W. D. Bak ker f21246,f22239,- (laagste). Schilderwerk: C. Timmer f 1545, f 1680; S. Timmer f 1470,f 1540; D. J. Roeper f 1438,f 1438,- (laagste), fa. J. Vonk, Oosterend en Oudeschild f 3102,- of f 2962,-; Bremer f 3956,-. Loodgieterswerk: J. Agter f 1949,50 (laagste) f 1937,50, J. Oede f 1960, f 1930^- (laagste). Electra: J. Agter f579,50 f 57^,50; Ren'enaar f 589,f594,50; M. Bakker f 568,f 568.- (laagste). -Voor Oosterend totaal f25201,50 (be- gro'.mg f25700,-). Voor Oudeschild to taa l f 26175,- (begroting f 26600,-). óók om zuurbrand te voorkomen! U hoeft niet meer tegen Uw maaltijden op te zien uit vrees voor zuurbranden op de maag. Met één of twee Rennies bij de hand blijft U Iedere brand de baas en blust U de pijn bij voorbaat. Vraag Rennies bij Uw apotheker of dro gist. VISAFSLAG OUDESCHILD. Aangevoerd van 23 t.m. 28 Juni 1952: 1925 kg schol, 675 kg tong; 110 kg tar bot; 351 kg schar; 384 kg bot; 848 kg garnalen; 1143 kg pufgarnalen; 418 kg kruikels; 1420 kg kokhanen; 7Vz kg zalm; 90 kg geep; 5 kg diversen; 138 kg makreel. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 5 Juli op om 4,27, onder om 9,01. Maan: 7 Juli V.M., 14 Juli L.K. Hoog water ter rede van Texel: 5 Juli 6,55 en 7,33. 6 Juli 7,58 en 8,27. 7 Juli 9,00 en 9,21. 8 Juli 9,56 en 10,13. 9 Juli 10,51 en 11,02. 10 Juli 11,39 en 11,47. 11 Juli en 0,28. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder boog water. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 27 Juni tot en met 3 Juli 1952 Geboren: Pieter zv Gerrit J. Drijver en Ohnstina Dogger. Johanna dv Gerardus W.- van Bijsterveld en Francina C. Tack. Tiny dv Klaas Burger en Maatje Daal der. Ondertrouwd: Gerrit Jan de Haan en Anneke Clasiena Langeveld. Getrouwd: Bernardus H. Hoogenbosch en Theodora Bakker. Overleden: Sijmon de Waal, 48 jaar, echtg. van WUlemina J. Koning. Herman K. Heerding, 59 jaar, ongehuwd. Hen- riëtte E. Kuiper, 4 maanden. Pieter Bak ker, 87 jaar, echtg. van Antje van der Bijl. Gevonden voorwerpen: 1 armband, 1 gele cientuur, 1 kinder schoentje, 1 zilverbon. INGEKOMEN PERSONEN Frans Duffels v. A'dam, 6e Vogelstr. 1 hs n Suikerweg 6. Henriëtte Witmer, v. A'dam, Kramerstr. 151 hs n. War moesstraat 53. Gerardus Hopman, v. Be verwijk, Romerkerkweg 2 n. De Koog 46. Hans W. Wolke v. Bolsward, Marktstr. 16 n. Zwaanstr. 3. Theresia J. A. Flens, v. meiden, Diefsteeg 6B n. Groeneplaats 11. VERTROKKEN PERSONEN Johannes G. Thoma, v. Waalderstr. 47 n. Wieringen, Molgerdijk 10. Petrus Ze venhoven v. B 45 n. Warmond, v. Be- verningkstr. 11. Maatje van Egmond van De Cooksdorp 48 n. Alkmaar, Houtweg 3. Cornells van Kooten, v. Oudeschild 32 n. Franeker, Hitzum 22. Frans F. Ger- ritsma v. Wilhelminalaan 45 n. Almelo, Kanaalweg 19 (met gezin). SPORTDAG VOOR TEXELSE SCHOLIEREN Evenals vorig jaar organiseren de Texelse onderwijzers een sportdag voor de leerlingen van alle lagere scholen. Het programma vermeldt slagbal, hoog- en verspringen, hardlopen en estafette. De jongens en meisjes zijn gesplitst in drie leeftijdsgroepen. Van elke school zijn de beste springers en lopers(sters) opgegeven en als het a.s. Maandag goed weer is, begint men reeds om 9 uur. De prijzen bestaan uit keurige diplo ma's, terwijl bij de estafette-hardloop en het slagbal-tournooi gekampt wordt om twee wisselprijzen, een plaquette en een beker. Het terrein van de S.V. Texel is wederom ter beschikking gesteld. Ieder belangstellende is hartelijk welkom. Olympische records zullen waarschijn lijk niet gebroken worden, maar de jon gens en meisjes doen hun uiterste best. Bijna alle juffrouwen en meesters ver vullen één of andere belangrijke rol -als jurylid of scheidsrechter. De deelnemers worden evenals vorig jaar getracteerd op limonade (kopje meenemen). Jongens en meisjes, tot Maandag a.s. FILMNIEUWS „LULLABYE OF BROADWAY" LuUabye of Broadway is de nieuwste film van Doris Day en het moet gezegd worden: wederom een succes van de eer ste orde. Zij zingt een aantal nieuwe songs en ook de oude bekende Lullabye of Broadway. Gene Nelson, een opko mende ster, danst op geraffineerde wijze terwijl S. Szakall en Billy de Wolfe voor de vrolijke noot zorgen. Een musi cal, die alle zorgen doet vergeten en de bezoekers meesleept in een stroom van vrolijkheid en dans. ROAD TO ZANZIBAR Bob Hope en Bing Crosby spelen hier in de hoofdrol. Ze trekken met een van hun laatste centen uitgeruste karavaan dwars door donker Afrika, waar een charmant meisje, Donna heet ze, haar stervende vader wil ontmoeten. In wer kelijkheid wil ze daar een millionnair aan de haak slaan! Midden in de jungle ontdekken de mannen, dat zij bedrogen zijn, zij verlaten de karavaan, worden door kannibalen gevangen genomen maar geven zich uit voor blanke goden. Een hunner moet dit bewijzen door met een reusachtige gorilla te worstelen. Zij we ten te vluchten en het zeer geestige en tevens spannende verhaal krijgt zelfs nog een happy end. Neerlands Nieuws. O.a.: Wageningen: Nieuw gebouw van het Instituut voor bewaring en verwer king van tuinbouwproducten. Amster- Geest en lichaam worden er door verkwikt en pijnen verdwijnen dam; Wedloop voor kellners en serveer sters. Rozenburg: De vogelkolonie in het Natuurmonument „De Beer". Overveen: Selectie-zwemwedstrijden voor de Olym pische Spelen. Buitenlands Nieuws. O.a.: Het Griekse Koningspaar bezoekt Turkije. President Truman bij de vetera nen. Gevangenkamp op Koje ontruimd. Wimbledon damestennis Engeland tegen V S. De 24-uurs rit van Le Mans. DE INVOER VAN VEE EN PLUIMVEE De beperkende bepalingen voor de in voer van vee, welke destijds zijn inge steld in verband met het heersende mond- en klauwzeer, zijn thans opgehe ven. Voorts is opgeheven het invoerverbod van pluimvee. Deze maatregel was ge nomen met het oog op de aan de vaste wal heersende pseudo-vogelpest. DRIE DAGEN BAZAR VOOR DE NUTSKLEUTERSCHOOL Ten bate van de Nutskleuterschool, die met een exploitatietekort te kampen heeft, zal op 12, 13 en 14 Juli a.s. eer* bazar worden gehouden in de o.l. school te Den Burg. Op het ogenblik is men reeds druk bezig met de voorbereidin gen voor deze bazar, die bij veel bezoek een groot succes kan worden. Ter ver krijging van goederen heeft men tal van fabrikanten, door het hele land ver spreid, aangeschreven en naar men ons mededeelt is hierop door de fabrikanten gunstig gereageerd! Als de Texelaars zelf ook zoveel medewerking en belang stelling aan de dag leggen zal de Nuts kleuterschool er weer beter voor komen te staan! Op de bazar zal van alles te koop zijn. U kun er uw geld nuttig be steden, ja er zijn koopjes te halen: goe de waar voor weinig geld! Kunnen we tegenwoordig wél voor voelen! Van de voorraad goederen noemen we: textiel, speelgoed, boeken, glas- en aardewerk, huishoudelijke artikelen enz. De jeugd zal zijn hart kunnen ophalen met grab belen in de grabbeltoverton, ballen gooien, sjoelbakken en luisteren naar de avonturen van de poppenkastbewoners, terwijl de volwassenen eveneens diverse attracties worden bereid Op de laatste avond zal een bal-champêtre worden gehouden met muziek van het Texelse draaiorgel, dat geheel gereviseerd is. beveiligt U en Uw kinderen ter wijl U slaapt tegen muggebeten. UITBREIDING SCHOOL VOOR CHRISTELIJK VOLKSONDERWIJS De uitbreiding van de bovengenoemde school van 3 tot 4 lokalen is begonnen. Dit werk wordt uitgevoerd door de laagste inschrijvers, de fa. Jac. Drijver, Oosterend, massa zonder schilderwerk en de heer S. Timmer, schilderwerk. AANLEG RIOLERING TE DE KOOG Maandag wordt een begin gemaakt met de aanleg van de riolering te De Koog. De eerste hoofddraïns komen on der 'n nieuw aan te leggen straatweg, ten Zuiden van de Brink. De sleuven zullen door een dragline worden gegraven. Het werk wordt uitgevoerd door de heer Polman, Heilo. Aan de nieuwe straat weg zal een duplexwoning verrijzen. DRIE NIEUWE WONINGEN Door bemiddeling van de N.V. Bouw- kas Noord-Nederlandse Gemeenten zul len binnenkort op Texel drie nieuwe woningen worden gebouwd en wel door de heren J. C. Jonker Albzn., Den Burg; D. de Jong, De Cocksdorp, voorheen Ko- gerstraat, Den Burg en Jac. Boon Jzn., Het Noorden. Bij genoemde instelling hebben zich reeds 20 Texelse bouw- spaarders aangesloten. DE KERK THUIS! Kapelaan Auwens de geestelijke die ook een bijzondere technische knob bel heeft had het lof, dat door oud- pastoor Brinkman, thans deken, was ge celebreerd en de preek, gehouden door kapelaan De Groot, op de zgn. wire re corder opgenomen. (Een lint, dat een eendere functie vervult al* de grammo foonplaat). Met z'n apparaat bezocht ka pelaan Auwens verschillende zieken, die de dienst niet hadden kunnen bijwo nen en daar werd het lint „afgerold", zodat men een en ander opnieuw kon beluisteren. CENTRALE VERWARMING De aanleg van de centrale verwar mingsinstallaties voor de ULO en de school voor Christelijk Volksonderwijs te Den Burg, is gegund aan de laagste insohrijfster, de fa. J. Smit, te Alkmaar. Bij de centrale verwarming voor de U. L.O. zal het oliestooksysteem worden toegepast. EXCURSIE NAAR N.O. POLDER De Vereniging van Oud-leerlmgen L. L.S. is voornemens om op Woensdag 16 Juli a.s. een 1-daagse excursie naar de N.O. Polder te organiseren. Daar zullen o.a. bezocht worden de grasdrogerij te Ens, het infiltratiegebied, het museum te Schokland, Urk en enkele landbouw bedrijven. Ook zal een bezoek aan het bedrijf van een oud-Texelaar worden gebracht. Het is alleszins de moeite waard om te zien wat in deze polder in een tijdsbestek van 10 jaar tot stand is gebracht. Vertrek 5,30 uur van Oudeschild, met de laatste boot terug. Een ieder die hierin belang stelt, kan zich tot 7 Juli opgeven bij de heer C. P. Laan, Kogerstraat 21, tel 126. tmjn>* h.".ji*/jurwm anMQfiiMBpNqgpF De heer H. C. Dijt, Westergeest, is op de Bloemenkeuring te Haarlem een gou den medaille toegekend. In het verslag van de Hobaho lezen wij: „Uit Texel kwam de bekende leliekweker H. C. Dijt!" Weinige eilandgenoten zullen echter we ten welk een indrukwekkende collectie de heer Dijt in de loop der jaren heeft gekweekt! Alsmaar verschijnen er in zijn tuinen nieuwe variëteiten Er zijn in ons gehele land slechts twee verede- lingsbedrijven. De 150 variëteiten zijn van drie soorten gekweekt: van de oranje lelies, de purperen en de wittè. Al 20 jaar houdt de heer Dijt zich met kruisingen bezig. Het duurt 8 jaar eer een gewonnen zaadje het tot leverbare bol heeft gebracht! Het vaderland van de lelie is China „Kijk, dit is een Kore- aan", licht de heer Dijt ons toe en hij toont ons een roodgele bloem „En dit is een Californische panterlelie, dit is de Jupiter". Enfin, we krijgen heel veel variëteiten te bewonderen. „Volgen de week gaat er een zending naar de keuringsdag in Haarlem", aldus de heer Dijt en hij voelde reeds de zware gou den medaille! En die heeft hij inderdaad in de wacht gesleept, niet op het nippertje, maar met alle lof: De Vakpers schreef: „Op deze tweede speciale keuringsdag van Lelies was het aantal inzendingen weer niet groot, maar één van de twee ruime sor timenten vertegenwoordigde zoveel gra tie, als we zelden in een groep lelies bij een zagen". Dit is dan de tweede gouden medaille, want in 1949 viel de heer Dijt ook al zo'n hoge onderscheiding ten deel voor „een belangrijke collectie lelie hybriden". Dat was zijn eerste deelname! De vader van de heer Dijt, wijlen de heer J. S. Dijt, is met de leliekwekerij begonnen. In de schuur van „De Kluis", zoals het gebouw heet, toont de heer Dijt ons de dode stengel van een giganteum. Gij zoudt met die stengel als lans op een steektournooi geen gek figuur slaan: hij is 3,5 meter lang en aan de voet meer dan 10 cm. in doorsnee. De reuzenlelie is afkomstig uit het Himalayagebergte. De lelie groeit het beste op open plekken in het hos en de heer Dijt is dan ook in genomen mei het bos, dai wij bezochten. Het had een tropisch karalcter met zijn dik tapijt van varens. Het was een schone zomermorgen, de vogels (winter koninkjes, wielewaals enz. enz.) zongen zeldzaam mooi. De jonge, 10 cm. hoge lelietjes vonden schaduw onder een bam boedakje, wat de exotische sfeer daar nog verhoogde! De heer Dijt zei ons, dat het 2-jarig zaaigoed was. Dan te beden ken, dat die tere plantjes drie meter en hoger kunnen worden! Ze mogen daar 8 jaar over doen! De reuze planten waren tegen de bloei. Bloemblad van 25 cm., de groot ste soort ter wereld. Tachtig jaar geleden kwam de eerste bol naar ons land. Ieder jaar komen er nieuwe variëteiten bij. Een verrassing bracht een speling der natuur door twee soorten op één tak! „In 1960 krijg ik een grote collectie reuze lelies, gezien de prachtige stand van het zaaigoed", zo verklapte ons de heer Dijt. Tot de organisatie der keuring zouden wij kunnen zeggen: Reserveert reeds het goud! Bij zonnebrand, doorzit ten, schrijnen, smcuen Handbalnicuws G.D.S. Maandagavond jl. GDS 2-SVC. Een sportieve doch geen spannende match, doordat S. veel sterker was. Vooral door dat G. nog met 2 invallers opkwam, werd het een zeer eenzijdige wedstrijd. Even wel alle hulde aan G„ dat tot het einde zwoegde op deze warme zomeravond om de score van S. te belemmeren en hiervoor zelfs als beloning een pracht goal verwierf om de eer een klein beet je te redden. Toch konden én achter hoede én keepster niet verhinderen dat S. de touwen van ons doelnet veel deed bollen en de eindstand (schrik niet) tot 12-1 opvoerde. Gisteravond speelden GDS 1-SVO. Komen we vanavond om half 8 weer eens allemaal trainen?!?! Hamea Crème - Gezonde huid Hamea Gelei - Gave handen BADWEER-BADMEESTER Bij badweer zal de heer N. Spaans aan het Westerslag de functie van bad meester vervullen. Texelse Boysnicuws. Door Zaterdagavond met 2-0 van SVC te winnen hebben we de finale bereikt om de SVC-beker. Deze finale wordt hedenavond 8 uur gespeeld aan De Cocksdorp tegen Texel 2. Als we winnen is de beker definitief in ons bezit geko men. Laat het vooral een sportieve wed strijd worden, Boys. Elftal in kastje. Tenslotte geven we hier nog het woord aan de jury: De kweker H. C. Dijt uit Den Burg, (Texel) had kans gezien een ruime ver scheidenheid van zijn Marhan-hybnden, een vaas met de elegante L. Hansonii, waarvan het goud afdruipt, een kan vol met de bevallige Lilium pardalinum, ja zelfs een exemplaar van L. giganteum naar Haarlem over te brengen. Het zal hem wel zijn vrije Zondag, een zorgvol le naéht en een angstige reis gekost heb ben om dit mooie materiaal naar de keu ringszaal over te brengen, waar het door alle beursbezoekers om strijd be wonderd en geprezen is. De commissie kende aan de inzending een Gouden Me daille loe. Die onderscheiding gold zeker niet alleen dit prachtige selecte leliema teriaal, maar evenzeer de wijze, waarop de binder Dirk Schuyt de vazen had ge arrangeerd en de decoratieve Hansonii lot elegante bloemstukjes had verwerk' Dat wij hier met eerste klas materia voor de binderij te maken hebben b hoeft na deze demonstratie geen ver/ betoog. De Lilium giganteum, waaraan eigv lijk Himalaya moet worden toegevoegd om geen verwarring te krijgen met L. longiflorum giganteum, was een exem plaar, dat misschien 1,80 tot 2 m. hoog was. Een bescheiden afmeting, als men weet, dat Dijt ze kweekt van 3 m. en hoger. Het is 'n lelie, excentriek in blad- vorm, in stengelgroei en in bolvorm met minder en die nog slechts spaarzaam in cultuur is. De hybriden uit L. marhan Xi L. martagon en de „albino'-variëtelt hier van, zijn even uiteenlopend in kleur als de ouderparen zelf zijn. Prof. M. D. Dijt is zacht geel. In de vaas met hybriden zweemden de kleinere takken meer naar het Martagon-type in kleur en vorm. L. marhan A4 brengt grote, re gelmatig gevormde takken met tiental len gracieuze witte bloemen. Van L. mar han G. F. Wilson met de mooie combina tie van brons en goudgeel stond een vaas vol. Een van de fraaiste is Jacque^ S. Dijt, zacht zwavelgeel met purper' spikkels en prima bloemstand. L. rtiai han A 5 leeft met haar goud en lila tot in alle details en de ongeopende kleurrij ke knoppen maken aan de rijk bloeien de takken een prachtig effect. Dit is juist een van de mooie eigenschappen, dat de knoppen zo veelbelovend demon streren wat voor schoons op het punt staat geboren te worden. Aan de hybri den A 4 en Jacques S. Dijt werd een Getuigschrift van Verdienste toegekend. Het geheel is een gelukwens waard, want het zal niet elk jaar gelukken om zulk prachtig gezond materiaal naar vo ren te brengen en deze kweker verdient een pluim voor de wijze, waarop hij de ze niet alledaagse lelies in cultuur heeft genomen. De Hobaho. 27-6-'52. .Bloembollencultuur" schreef: Ei waren grote verrassingen op deze keuring! Allereerst de bijzonder fraaie inzending lelies van de heer H. C. Dijt, Den Burg, Texel. Naast de enigszins be kende Hansonii, van oorsprong uit het land der vechtenden, Korea, en door de omgekrulde oranje bloemen met rood bruine spikkels in veelbloemige bloei- wijze opvallend, stonden heerlijk mooie Marhan hybriden. Men weet, dat deze hybriden destijds verkregen zijn uit Martagon album X Hansonii. De mooie oranje lelie Hansonii was dus de vader van de hybride, welke in 1891 voor het eerst bij de winner N V. C. G. van Tu- bergen bloeide. Hybriden welke al lan gere tijd bekend zijn en ook door de heer Dijt geëxposeerd, zijn H. J. Elwes, bruin oranje met donkere spikkels en magen- takleurig aan de achterkant der bloem blaadjes en G. F. Wilson, licht citroen gele bloemen met karmijnrood getinte toppen. Nieuwer is Jupitei, bruinach tig goudgeel met bruine spikkels, ach terkant purper magenta, en splinter nieuw zijn Jacques S. Dijt, roomgeel, purper gespikkeld, achterkant crème, een zeer fraaie aanwinst, uitlopend in kleur; White Beauty is zuiver wit en een zeer grote verbetering van Martagon al bum. De bloemen zijn groter, minder sterk gekruld en de stengels langer en rijker met knoppen bezet en Prof. M. D. Dijt is zuiver citroengeel, zeer fraaie kleur. Marhan A 5 vinden wij een verbe tering van Jupiter, is iets lichter en o. i. frisser van kleur. Tussen deze groothe den stond de kleine moeder Martagon al bum en de reus onder de lelies gigante um, welke volgende week in nog enor- mer afmetingen getoond zal worden. Verder ontdekten we Pagodie (umbella- tum tigrinum) met grote zuiver oranje-, weinig gespikkelde bloemen; is in Ame rika gewonnen. Jammer genoeg waren de bloemen te kort afgesneden om er een ooi-deel over te brengen, maar volgens de beschrijving moeten de bloemen rechtop staan en komen er zgn. stengel bolletjes tussen de oksels der bladeren voor, evenals dit met tigrinum het geval is. Rest ons nog hulde te brengen aan de heer Dick Schuyt voor het keurige ar rangement.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1