9 rocn in het harL, Restaureer de oude Vergulde Kikkert en richt dit gebouiv in tot Historisch Museum" Van d$r Vlis adviseert: 1 A M t A Z on n ef i ite r HAMEA Brandlotion Nogmaals de droogte ZATERDAG 12 JULI 1952 TEXELSE 65e JAARGANG. No. 6647 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. Reeds vele malen heeft men m woord en geschrift Texel's lof gezongen. Nu eens was men verrukt over de veelheid van soorten in de vogelwereld, dan weer roemde men het landschap, de omrin gende zee of de plantenwereld. Maar het was een uitzondering, zelfs een hoge uitzondering als men iets vernam over de lraaie, üe architectonisch belangwek kende of typisch Texelse gebouwen. In derdaad is Texel op dit gebied karig be deeld, voornamelijk echter omdat veel in de tweede helft van de vorige of het begin van deze eeuw aan botte sloop- zucht ten offer is gevallen. Eens had Oudeschild een hele rij fraaie woonhui zen van twee verdiepingen, waarop sierlijke trapgevels prijkten. Ook in Den Burg, Den Hoorn en Oosterend kwamen vele van deze huizen voor: op het ogen blik moet men er bepaald op uit gaan om er nog enkele te ontdekken. Oude Schild, enige eeuwenlang - het rijkste en mooiste van alle Texelse dorpen, heeft eigenlijk alleen zijn oude kerkje over gehouden, Den Burg en O osterend geven wat meer te zien, Den Hoorn is er bijna zo siecht afgekomen als Oude Schild. Waar vroeger in het land overal oude boerderijen te vinden waren van het ou de Noordhollandse type, zijn vooral de laatste twintig jaar, veie van deze boer derijen gesloopt of verkeren zij in zo'n vervallen staat, dat de algehele onder gang nog maar een kwestie van enkele jaren is. De sohapenboeten zijn er over het algemeen niet veel beter aan toe: de tijd is nabij, dat ook deze hun bestaan overleefd zuilen hebben. En zo zal, in dien niet bijtijds ingegrepen wordt, Texel het confectie-uiterlijk krijgen van 2oveei andere plaatsjes van ons land, waar men de erfenis der Vaderen door onachtzaamheid en door gebrek aan be grip verloren heeft laten gaan. Zij die zich wel eens de moeite ge troost hebben om in mijn uitgebreide boek over Texel te lezen, zij weten wel, dat int geen voorstander ben van het be waren van alle mogelijke huizen, die geen enkel historisch belang hebben en dio dikwijls met uitmunten door archi tectonische deugden. Wij mogen ons ge lukkig prijzen, dat tegenwoordig het grootste deel van onze bevolking be hoorlijk gehuisvest is. De gezondheids toestand is dit in hoge mate ten goede gekomen en het is alleen maar te hopen, VOLKSDANSGROEP „TEXEL" Dinsdag jl. werd er een demonstratie gegeven te De Waal. Publiek en dansers hadden weer 'n prettige avond. Volgen de week is Den Hoorn aan de beurt. De ze avond wordt gehouden op Zaterdag 19 Juli. De leden van de dansgroep ver trekken om 7,30 uur van de Groene- plaats. niet veel beter aan toe dat de achterstand bij de woningbouw weldra ingehaald zal zijn, opdat nie mand er over behoeft te klagen, dat een krot hem tot verblijfplaats strekt. Heeft het dus geen zin om ieder oud huis op te knappen, er zijn talrijke ge wone huizen en verschillende kerkge bouwen, die zeer zeker voor restauratie in aanmerking komen. En uit liefde tot het verleden èn omdat het nu eenmaal zonde is iets moois waar iedereen van genieten kan, verloren te laten gaan. Het is jammer, dat waar op Texel tal loze verenigingen zijn met de meest uit eenlopende doelstellingen, er nog steeds geen groep van belangstellenden gevon den wordt, die zich interesseert voor Texel's oude bouwwerken. Zeker, inci denteel is goed werk verricht, maar waar zijn degenen, die tijdig durven in grijpen, als de laatste resten van bouw kundige waarde met ondeigang worden bedreigd? Is men zo traag op Texel, dat niemand zich hier voor wil inspannen? Of heb ik niet goed gezien en wint lang zamerhand het besef veld, dat men zo niet door kan gaan? Gelukkig heeft de gemeenteraad het besluit genomen het oude huisje in de Kogerstraat te laten restaureren. Een vorige keer wees ik er al op, dat het voor eèn historisch museum eigenlijk niet geschikt is. Mogelijk wordt er een de zij-ingang aan de Raadhuiszij de na het bombardement en voor de restauratie andere bestemming voor gevonden en dekt de huuropbrengst dan althans eni germate de rente van het geïnvesteerde kapitaal. Men zal verstandig doen het in deze richting te zoeken: dikwijls kan een architectonisch belangwekkend, maar vervallen gebouw bij behoorlijke restauratie rendabel worden gemaakt, zeker als van provincie of rijk gelden voor het herstel worden verkregen. Het wachten is eigenlijk alleen op degenen, die geroepen zijn het belang van de ge hele gemeente te behartigen: de gemeen teraad en deszelfs dagelijks bestuur. Als ik in de Texelse Courant lees - nog steeds doe ik dat met veel genoegen hoe welhaast bij iedere raadszitting 'het plaatsen van een lantaarn ter sprake komt, dan kan ik niet nalaten te glim lachen en moet ik wel denken: mensen kinderen, daar heb je alweer een lan taarn! Waarom zulke wensen niet bij de afdeling publieke werken ter sprake gebracht? Men stelle zich voor dat in de steden iets dergelijks gebeurde: de bur gemeester werd dan zeker lantaarnziek! Hoe zeer ik mij voor kan stellen dat zo'n lantaarn er komen moet, het is ei genlijk volkomen onbelangrijk. Kom waarde Heren van de Raad, richt Uw belangstelling en toewijding in andere richtingen, er is nog zo héél veel op uw eiland te verbeteren. Velen gaan over Texel en door de dorpen zonder goed te kijken. Ze ont moeten hun buurvrouw of een andere bekende en zien ogenblikkelijk als deze iets nieuws draagt. Denk echter niet, dat ze meer dan een blik geslagen hebben op de oude gevel achter Hotel Texel, noch dat zij er begrip van hebben hoe deze gevel mishandeld is. Op het ogen blik wordt met belangrijke overheids steun de Grote Kerk in de Binnenburg gerestaureerd. Wie heeft opgemerkt, dat de zij-ingang aan de Raadhuiszijde ge reed gekomen is en dat de architect, die met de restauratie werd belast, daar veranderingen heeft aangebracht, die in feite een verarming betekenen? In de boog rond de toegangsdeur kwamen voorheen geprofileerde donkerpaarsrode stenen voor, vermoedelijk in deze vorm gebakken in de oven van Oost, die enige eeuwen lang Texel van baksteen heeft voorzien. Deze geprofileerde stenen, hoogst merkwaardig, die in de boog rond de poort een versierend element waren, heeft men vervangen door afge hakte baksteen. Het was vanzelfspre kend niet zo eenvoudig de gebroken ge profileerde stenen door andere te ver vangen. Maar mag dit een overweging zijn bij een restauratie, die tonnen kost? Mag ik de kerkeraad in gemoede in overweging geven hier eens navraag te HOOIBROEI OP „VREDELUST" Een der gebroeders Zoetelief, hoeve „Vredelust", Everstekoog, troffen wij Dinsdagochtend op het Raadhuis. „We zijn bang voor hooibroei en daarom ga ik de commandant even waarschuwen", zei hij. Dat het hooi inderdaad geducht broei de kwam bij het boren aan het licht: er werd een temperatuur van 87 graden ge meten. Daarom werd geadviseerd het hooi naar buiten te rijden. Het hooivak was tot de nok toe gevuld een voor raad van ruim 40 wagens, welke drie weken geleden was geborgen. Enkele uren nadat men met het uitrijden van het hooi was begonnen, achtte men het uit het oogpunt van voorzorg raadzaam om een brandspuit ter plaatse te heb ben. Er verschenen kort na elkaar twee spuiten, nl. een van Den Burg en een van De Koog. Dat was natuurlijk een misverstand! De Koger brandweer kreeg bovendien het wel zeer vage bericht: „Hooibroei bij Zoetelief!" Aangezien de boerderij „Buitenwijk", door de heer G. Zoetelief wordt bewoond, zond de Koger commandant bij de hoek Kogerweg- Mientergiop een koerier naar die boer derij en wachtte af. Een passerende mo torrijder kon berichten, dat de hooibroei op „Vredelust" was ontstaan, waarop de spuit onverwijld verder werd gereden. Het hooi was vrij vochtig en vertoonde nog geen neiging tot vlamvatten. Nage noeg de gehele voorraad werd naar bui ten gereden, waar met behulp van een elevator een nieuwe hooiberg werd ge vormd. Bij het naar buiten rijden vatte geen enkele partij vlam. De hulpvaardigen, die zich beijverden met het slechten van het vak hooi, komt een woord van lof toe: onder het stolp- dak hing een zeer benauwde hete lucht. In geval van brand zou de brandweer water hebben gehaald uit een naar het ons toescheen pas gevulde put en voorts zou men bluswater hebben kunnen be machtigen uit een vijver, gelegen in het bos van Hotel „Californië". voorkomt zonnebrand. fi«co« i 60 geneest zonnebrand.* fiacoo t^o Beide niet vet; helpen afdoende. GESLAAGD G. Vlas, Oudeschild is geslaagd voor het eindexamen van de Middelbare Technische School, Dongestraat, Am sterdam-Zuid. Nini Beers, Groeneplaats, behaalde te Roermond het diploma van de Middel bare Meisjesschool (met lof). Ada Boogaard, De Koog, deed met gunstig gevolg toelatingsexamen voor 't gemeentelijk lyceum te Den Helder. OPBRENGST ANJERCOLLECTE Rondgang Texels Fanfare f 31,60; Den Burg, overig gedeelte f 42,06; De Cocks- dorp f 12,40; M.-Eierland f6,67; Z.-Eier- land f 12,91; Den Hoorn f 15,04; De Koog f 17,60; Oosterend f28,75; Oudeschild f 19,57; De Waal f 11,16. Totaal f 197,76. (Vorig jaar f 304,59). MAANDAG NIEUWE KINDERFOTO'S Maandagmiddag tussen 4 en 6 uur gaan we weer nieuwe foto's maken van hen, die in de maanden Augustus, Sep tember of October 6 jaar of ouder wor den. Nemen jullie een briefje mee met naam, adres, geboortedatum en we wil len ook graag vernemen, wat jullie lief hebberijen zijn en wat jullie al hebben beleefd! Tot Maandag dus! de betegelde kamers, een lust voor het oog. doen? Of is het zo, dat de gehele restau ratie zonder overleg met deze kerkeraad geschiedt? Er was een tijd, dat de burgemeesters van Texel vol trots in hun journaal lie ten schrijven, het was in het jaar 1609, dat zij uit eigen middelen een nieuw raadhuis hadden laten bouwen. Dit raad huis, dat vele oudere Texelaars nog ge- L i l 1 11 f i i i kend zullen hebben, een prachtig staal van Hollandse renaissance bouwkunst, werd gesloopt en maakte aldus plaats voor Hotel Texel. Iets lelijkers dan dit hotel is nauwelijks denkbaar. Nog komen op Texel gebouwen voor, waarvan de restauratie het eiland ver rijken zou. Ik denk aan de oude huizen in de Bmnenburg, de winkel van Van der Kooi, het huis van Plaatsman, maar vooral ook de Vergulde Kikkert. In dit gebouw hebben de Texelaars enige hon derden jaren lang hun vertier gevon den. Hier maakte men zich warm voor de nieuwe staatsorde, die de Fransen zouden brengen. Daar woonden een tijd lang de kasteleins van het Eierlandse Huis en hield Texel zijn feestmalen bij bruiloften en andere belangrijke ge beurtenissen. Nog is dit gebouwtje te redden: nog zijn de betegelde kamers een lust voor het oog en is de gevel niet geheel vervallen. Komaan, Texel: bij brood alleen zult gij niet leven. Praat eens ergens anders over dan over lantaarnpalen. Restaureer die oude Vergulde Kikkert. Maak daar bv. uw historisch museum. Vraag entree. En medewerking van instellingen, die daarvoor in aanmerking komen. Gij zult daar op de duur de baten van trek ken. En gij zult u met behoeven te ver wijten, dat gij op dit terrein te kort ge schoten zijt. A v.d. VI. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 4 tot en met 10 Juli 1952 Geboren: Hendrik Siebold zv Hendrik de Boer en Christina M. C. v. Donselaar. Gezina dv Wouter J. van der Slikke en Bartha Bugel. Margje dv Siebren Wals- weer en Wilhelmina J. Lubberts. Klaas zv Adriaan Smidt en Hiltje L. Boon. En- gelbertha Geertruida Maria dv Hendrik Boogaard en Cornelia M. Witte. Pieter Gerrit zv Pieter G. Verseput en Klaar- tje Frankfort. Meijntje Maria Cornelia dv Cornells Timmer en Catharina Mechiel- sen. Marretje Dieuwertje dv Gerrit Wil- ner en Anna Koorn. Ondertrouwd: Gene. Getrouwd: Nicolaas J. van Heerwaar den en Catharma D. Slot. Willem de Wit en Cornelia G. Vlaming. Gerrit J. de Haan en Anneke C. Langeveld. Overleden: Johanna J. Oele, 40 jaar, echtgen. van A. M. Tollenaar. Gevonden voorwerpen: 1 zonnebril, 1 kinderschoentje, 1 kin- derportemonnaie, 1 gebr. slipover, 1 por- temonnaie, 1 windjack, 1 kniekousje, 1 vetspuit, 1 portemonnaie. INGEKOMEN PERSONEN Antonetta J. G. Amerongen, v. Zeist, Bothalaan 38 n. B 151a. Anna M. Snel, v. Eemnes, Streefoordlaan 16 n. H 30. Jo hannes A. Louwe v. Den Helder, Bloem- str. 3 n. Den Hoorn 104. Petrus Luijkx v. Den Helder, Timorflaan 1 n. Molenstr. 49, Den Burg. Allegonda E. Bleeker, v. Onstwedde, Schoolkade 3 n. E 116. Griet je Wiering, v. A'dam, Zaanhof 55-1 n. Westerweg 1. VERTROKKEN PERSONEN Hanna Smelik v. Hogerstr. 16 n. Am sterdam, v. Eeghenstr. 193. Wietze Bloem v. Weststr. 10 n. 's-Gravenhage, Prinsestraat 55. SUCCES VOOR TEXELSE RUITERS Enige leden van „De Waddenruiters" namen deel aan de streekwedstrijden der Landelijke Rijverenigingen, welke te Middenmeer en Schagerbrug werden ge houden. In het nummer 4-tallen behaalden de „Waddenruiters" met 74 punten de 2e prijs. Bij de individuele dressuur, klasse N werd mej. R Kikkert in rijbaan I op „Wodan" nr. 4 met 6,29 punten; de heer N werd mej. R. Kikkert in rijbaan II met 6.14 punten nr. 3; en mej. N. Agter op „Frits" met 5,90 punten nr. 5. Graag wilde ik nog enkele opmerkin gen maken naar aanleiding van het tweede ingezonden schrijven van de heer Reuvers. 1. Het is mij niet helemaal duidelijk wat de heer Reuvers bedoelt wanneer hij blijkbaar critiek uitoefent op 't feit, dat Nederland zoet water in zee pompt. De heer Reuvers zal toch waarschijnlijk wel weten, dat gedurende een groot gedeel te van het jaar ontwatering plaats moet hebben en wanneer we het daarover eens zijn is de enige mogelijkheid dit water in zee te lozen. Of ziet de heer Reuvers een mogelijkheid dit water te bewaren voor tijden van droogte? 2. Bij de heer Reuvers heerst blijkbaar de mening, dat ten aanzien van de grondbewerking deze stelregel geldt: Diep bewerken is goed, dieper bewerken is beter en 1% meter is het allerbeste. Ik vind deze conclusie op zijn minst zeer voorbarig! Steunt deze regel alleen op de ervaring van de sloot bij „Weltevre den"? Er is geen enkele bodemdeskundi- ge in Nederland die zonder meer zulk 'n advies zou durven geven. En dit doet mij denken aan het spreekwoord van de meester en de leerling. 3. Inderdaad wordt er door de bloem bollenkwekers vrij veel aan diepspitten gedaan. Men gaat ook hier practisoh nooit verder dan tot een diepte van 60- 80 cm. In bepaalde gevallen past men ook wel eens een diepere bewerking toe, maar dit gebeurt dan altijd om bepaalde bloembollenziekten kwijt te raken en niet om de gevolgen van droogte te be strijden. De suggestie van de heer Reu vers, dat men zelfs boven op de duinen door een diepe grondbewerking bloem bollen zou kunnen telen vind ik zeer twijfelachtig. Geef mij de duinpan maar. 4. Dat er aan het drainage-systeem van Eierland nog wel iets mankeert wil ik de heer Reuvers dadelijk toegeven. Inderdaad zal ook hier iets moeten ge beuren, ook al omdat een goede ont watering in de winter de kans op ver drogen in de zomer kleiner maakt. 5. Het verhaal van de oud-Texelaar Bok is m.i. meer een reclame voor be- regeningsinstailaties dan voor het diep los maken van de grond. Het is een be kend feit, dat men een woestijn kan veranderen in een oase als voldoende water beschikbaar is. En de mogelijkheid om daaraan te komen was in de oase van Bok blijkbaar aanwezig en op Texel niet. Indien we nog eens zover kwamen dat dwars door ons eiland een kanaal met voldoende zoet water liep zou het vraagstuk van de droogtebestrijding veel eenvoudiger worden. Maar zover zijn we nog niet. C. v. Gr. N.H. GEMEENTE DEN HOORN De kerkeraad van de N.H. Gemeente te Den Hoorn bracht in zijn vergaderng van 8 Juli jl. toezegging van beroep uit op Candidaat L. G. Wagenaar van Zeist. DE BRIEVENBUS VAN OOST De brievenbus van Oost is, zo deelt men ons mede, een week buiten dienst om te worden hersteld. Correspondentie wordt zolang door de bestellers aange nomen. Als de brievenbus weer is aan gebracht hij wordt verplaatst van O 89 naar O 75 (de heer A M. van Liere) vervalt het meegeven van corresponden tie evenals voorheen. MORGENAVOND KERKCONCERT TE DE KOOG Morgenavond wordt te De Koog in de N.H. kerk een concert gegeven. Mede werking wordt verleend door de kerk koren van Den Burg en De Koog, de te nor, de heer H. Van der Boomgaard, mej. E. Dijt, cello, mevr. J. Beumkes- Breen, viool, de heer J. Visser, orgel, de heer H. Veldhuis, declamatie en een blokfluitensemble. De toegang is gratis. UITSLAG VAN DE BRIDGEDRIVE Dinsdagavond werd onder auspiciën van de VVV een bridge-drive gehouden in Hotel De Lindeboom. De uitslag was: 1. en 2. ex aequo, Bruin-Plaatsman en Dros-Koningsveld met 66% punt; 3. Mantje-Spruyt 62 4. Bakker-Stolk 60%; 5 Backer-v d. Heerik 59%; 6. Gebr v. Sambeek 58V2; 7. echtpaar De Vreyer 53; 8. echtpaar Jouwersma 5OV2; 9. Mantje-Idema 45%; 10. mej. Rab-Mouw 41%; 11. Michels-Nijdam 40V2; 12. echt paar v.d. Wulp 39 punten. De prijzen bestonden uit gebruiks voorwerpen. DE BAZAR BEGINT! Heden begint de bazar, welke ten bate van de Nutskleuterschool tot en met Maandag a.s. in de oJ. school te Den Burg zal worden gehouden. U doet toch ook mee aan de attracties?! De school zal zeer gebaat zijn bij een geslaagde ba zar, want er zijn financiële moeilijkhe den ONVOORZICHTIGE OEFE NINGEN MET MILITAIRE VLIEGTUIGEN BOVEN DE MOK Bij de Mok en het Horntje is het goed verpozen. Het 'landschap is er prachtig en het wad biedt, bij vloed, de mooist denkbare speelplaats voor kinderen. Ver scheidene sportvissers halen er hun maaltje bot en schar van daan. Nog niet zo heel velen hebben dit misschien rustigste gedeelte van Texel „ontdekt". Toch ziet men er regelmatig men sen van een heerlijke rust genie ten. Maar jl. Dinsdag zijn ze aan die rust nauwelijks toegekomen de luchtstrijdkrachten van onze marine hielden er oefeningen. Op zichzelf is dat een boeiend kijkspel en ook spreekt het van zelf dat onze jongens goed ge traind moeten worden. Een pro test daartegen zou dan ook even belachelijk als zinloos zijn. Wél moeten wij protest aantekenen te gen de wijze waarop deze keer de oefeningen werden gehouden. Nog boven het land begonnen de vliegtuigen hun doel op de Mok te mitrailleren. Met „scherp", zo verzekerde ons een der leden van de Marine. Het doet er niet toe of dit nu juist is of niet: het gaat ons slechts om de automatisch uitgeworpen hulzen. Die kletter den met grote vaart rondom de op het wad aanwezige mensen neer. Grote koperen hulzen, met vaak nog de metalen houder er aan bevestigd. Ze zouden zonder twijfel, als men er door geraakt zou worden, een flinke wond kunnen veroorzaken, en zou een kind zo'n zware huls op 't hoofd krijgen, dan zou dat stellig de ernstigste gevolgen kunnen heb ben. En dat gevaar was verre van denkbeeldig. Er is gelukkig geen ongeluk gebeurd. Dat was toeval. Geen enkel waarschu wingsteken was in de omtrek ge plaatst, niemand kwam een sein tje geven. Van de leider van deze oefe- ningen mochten toch minstens en kele voorzorgsmaatregelen wor den verwacht. Wij moeten aanne men dat de organisatie van der gelijke stuntjes in handen wordt gelegd van een man met gevoel voor verantwoordelijkheid. Daar leek het nu weinig op. Wij spre ken van harte de hoop uit dat in de toekomst dergelijke gevaarlij ke onregelmatigheden niet meer zullen voorkomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1