Cjroen Twa in het hart., 1 D.D.D. Rode Haan deed verwoede aanval op „Oedelem" De brandweer was acht minuten na alarm ter plaatse! Welkom op de Bunker Helderse Amateur-vissers waren zoek Sloep zonk op 1200 meter van de Texelse kust Alle drie inzittenden behouden aan de wal De Partij van de Arbeid kwam in feestelijke vergadering bijeen De zeebodem rond is bezaaid met De Kerkconcerten trokken veel belangstelling en slaagden zeer de Waddeneilanden scheepswrakken I WOENSDAG 16 JULI 1952 TEXELSE 65e JAARGANG. No. 6648 COURANT Uitgav^N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. Het Leeuwarder Accordeon Orkest had juist zijn tweede nummer „Einzug der Gladiatoren" ingezet, toen de brand weersirene te Den Burg, welke op een 30 meter van de Muizieknis is aangebracht, haar alarmerend geluid liet horen. Ook de Rode Haan had zijn Einzug, z'n in tocht gedaan en wel op hoeve „Oede lem", gelegen in het uiterste zuiden van de Prins Hendrik Polder. Om kwart over achi was de sirene in werking gesteld en om 8,23 was de spuit van Den Burg op het terrein van de brand gearriveerd. Nog geen minuut later kon de eerste straal op de schuur worden gericht! En zeer spoedig daarop, de kloik wees 8,25 kwam de spuit van Den Hoorn, die een paar minuten later was gewaarschuwd, aangesnord. Er was volop water en vlak in de buurt want 20 meter van de schuur loopt de Dijksloot. In de schuur zat vol gens de commandant van de brandweer, de heer J. Veldstra, een 20 ton hooi. Toen de spuit haar actie begon perste de rook in dikke wolken het met asbest- platen bedekte dak uit. Dank zij het wel zeer vlugge ingrijpen van de brandweer en de gelukkige omstandigheid, dat men meteen over voldoende water kon be schikken Den Burg en Den Hoorn ga ven elk drie stralen! was men de brand reeds na een kwartier meester. De schuur kwam er goed af. De brand is vermoedelijk ontstaan door vonken, uit de tractor, welke kort voor het ontdekken van de brand naar buiten was gereden. De in de schuur staande luxe auto, welke de vorige dag Vorig jaar werd het strandpaviljoen van de fa. Kikkert De Wit diverse ma len door een hoog tij water verrast, 't Is gebeurd, dat het terras ónder stond! Maai wie niet sterker dan de zee is moet slim zijn: de firma heeft nu het pavil joen geplaatst op een der bunkers, gele gen aan het Noordzeestrand te De Koog. Van pakken stro heeft men een prachti ge opgang en twee stevige trappen ge maakt. Men heeft hier een gezellig zitje gewrocht en aangemoedigd door het succes heeft men eveneens een uitspan ning gevestigd op de bunker van het Zuiderstrand. De grote ruimte in deze bunker, die half dicht gestoven was, heeft men geheel ontbloot en waar des tijds de Duitse artilleriegranaten voor 't gebruik gereed lagen heeft men thans een prima bewaarplaats voor Coca Cola, terwijl vooraan op de bunker een ter rasje is gemaakt. Op- reis jry* (ian Uw spoorkaartje ge- Vj liaald bij de V.V.V. „Texel" Twee Helderse vissers, de scheepsma ker Willem Pronk en de sergeant Evert Morien. die Vriidaemoreen met een vlet uit het Marsdiep vertrokken, zijn, nadat men zich aan de wal ernstig ongerust had gemaakt, Zaterdagavond aangetrof fen bij Wienngen, aldus Het Vrije Volk. Toen de Helderse amateurs-vissers Vrijdagavond niet terugkeerden, kreeg schipper Piet Bot van de motorredding- boot Prins Hendrik opdracht, op onder zoek uit te gaan. Ook tal van andere schepen begonnen te zoeken, doch zon der resultaat. Zowel op het Marsdiep als op de Waddenzee ten zuidoosten van Texel vond men geen spoor van de man nen of de boot. Er werd een extra-politiebericht per radio uitgezonden, maar ook nu bleef het zoeken onbeloond. Zaterdagmiddag had men met veel hoop meer, de mannen te vinden. Omstreeks vijf uur echter liep het Wieringer vissersvaartuig WR 18 met schipper Poel 't Nieuwediep binnen met aan boord beide mannen, gezond en wel. De vlet was op sleeptouw genomen. Schipper Poel had de mannen bij Wieringen gevonden. Zij hadden Vrijdag middag geen kans meer gezien, de vlet tegen de getijstroom en de opkomende zuidwesten wind in te roeien en waren steeds verder naar het noorden afgedre ven. Na 35 uur zwalken zetten zij weer voet aan wal, waarmede de rust weer keerde in Den Helder. Zuiver en ontsmet uw huio met de helder vloeibare D.D.D. De Jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood ea de buld geneest GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN GAAT NIET DOOR Hedenavond zou door badgasten een programma worden aangeboden on der het motto „Badgasten zetten hun beslc beentje voor". Deze avond moet dooi omstandigheden uomen te ven'al len. was gekocht, een landbouwwagen, een dresseerkar en enige machines konden tijdig naar buiten worden gebracht. De totale schade wordt op een 2000-2500 gulden getaxeerd. Bij het uitbreken van de brand bevond het echtpaar Meester zich in het Park te Den Burg. De zoons waren nog werkzaam op het bedrijf. De boerderij wordt sinds enkele jaren ge huurd door de heer Sj. Meester en is ei gendom van mevr. de Wed. Duinker te Den Burg. De schuur was in 1940 gebouwd, nadat hij op 10 September 1939 door onbeken de oorzaak was afgebrand. BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat bij besluit van Gede puteerde Staten der provincie Noord holland d.d. 2 Juli 1952, afd. 2A, no. 40, goedkeuring is verleend aan een besluit van de Hoofdingelanden van de polder Eijerland op Texel van 4 April 1952, strekkende tot overdracht aan het Rijk van de eigendom, het beheer en het on derhoud van een gedeelte weg naar de Vuurtoren. Dit besluit ligt van heden af geduren de 30 dagen voor belanghebbenden ter inzage ter gemeente-secretarie. Texel, 12 Juni 1952. Burgemeester en Wethouders van Texel, De Burgemeester, C. DE KONING. De Secretaris. P. BEEMSTERBOER Drie leerlingen van de Helderse Zee vaartschool hebben Zaterdagmiddag op het Texelstroom een angstig avontuur beleefd: ze zouden van Den Helder naar Oudeschild varen, maar ter hoogte van hoeve „Ceres" schepte hun kleine sloep ineens water en zonk onmiddellijk. Dit gebeurde op 1200 meter uit de kust. De 21-jarige J. Flens uit Alkmaar was wel is waar in het bezit van een zwemvest, maar hij zag geen kans tegen de zeer sterke stroom in naar de kust te komen. Hij werd gegrepen door de 20-jarige J. Evelaar uit Rotterdam, die een uitste kend zwemmer bleek te zijn en hem be houden aan de wal bracht. De 19-j. E. Palar uit Helmond had ook een hele dobber. Deze adspirant-stuurman werd 'n paar honderd meter uit de kust door de gebroeders Egbert en Mense Meester van „Oedelem" gegrepen en eveneens veilig en wel op het droge gebracht. De Texelse jongens waren door mevr. Brou wer, die juist aan de dijk vertoefde, ge waarschuwd. Tijdens het omslaan van de sloep was het vloed en er stond een bij- „Casino" was Dinsdagavond geheel bezet toen de Federatie Texel van de Partij van de Arbeid er een feestelijke vergadering hield ter gelegenheid van de overwinning bij de jl. gehouden ver kiezingen voor de Tweede Kamer. Op deze bijeenkomst werd het woord ge voerd door Ds J. J. Buskes Jr., die me moreerde hoe de doorbraak reeds was ontstaan in het verre verleden zonder dat men hierbij stilstond. Hij toonde dit aan, met feiten, in eigen ervaring opge daan. De feitelijke doorbraak vond zijn oorsprong tijdens de bezetting en kreeg zijn beslag na de bevrijding, toen de Partij van de Arbeid werd opgericht. Kwantitatief moge zij dan niet ten volle zijn geslaagd, kwalitatief was dit zeker, aldus spreker. Spreker schetste verder het verloop der verkiezingen en stelde vast dat de christelijke partijen stuk voor stuk stemmen hebben moeten prijsgeven ten gunste van de P. v.d. A. Met nadruk wees hij er op, dat de mensen van de P. v.d. A. zich bewust moeten zijn van de taak die op hun schouders wordt gelegd wanneer zij in de regering worden opgenomen. Op deze feestavond werden enige lie deren gezongen door de Stem des Volks, directeur de heer Henk Craanen en door mevr. J. Craanen-Hemelrijk. TEXELSE MARKT Den Burg, 14 Juli 1952. Aangevoerd: 130 lammeren f 56—f 65. 45 schapen f 85-f 100. 11 biggen f 45-f 65. 2 pinken f 450-f 550. 1 paard f 700-f 750. 12 n. kal veren f 45-f 70. DE STAND DER TEXELSE BOLLEN Naar wij uit goede bron vernemen mo gen de bloembollenkwekers van Texel niet ontevreden zijn over de stand van hun gewassen. De stand kan matig tot normaal worden genoemd. Weliswaar zal de opbrengst lager zijn dan vorig jaar, maar toen kon dan ook van een zeer overvloedige oogst worden gesproken. De aanhoudende droogte is voor de Texelse bollen dus niet funest geweest. KINDEREN SPEELDEN MET LUCIFERS Zondagmiddag raakte op hoeve „Pa- dang", Eierland, een klampje stro in brand. Kinderen schijnen met lucifers te hebben gespeeld! Ook een uit pakken stro opgetrokken varkensboet vatte vlam. De spuit van Den Burg en later ook die van De Cocksdorp rukten uit, maar er behoefde niet te worden gespo ten, daar de boerderij dank zij de gun stige wind buiten de gevaarlijke zóne lag. Als de brandweer had moeten in grijpen had men water moeten onttrek ken aan de kreek van „Vruohtbaaroord", op een 500-600 meter afstar i. zonder hoog tij water. Bij eb en een nor maal tij water zouden de jongemannen niet meer dan een paar honderd meter hebben behoeven te zwemmen De sloep is door de reddingsboot Prins Hendrik gelicht en naar Den Hel der gesleept. GEEN KAMPVUREN Zo lang de droogte aanhoudt zullen op Texel geen vergunningen voor 't ontste ken van kampvuren worden verleend BOUW RUSTHUIS Dezer dagen kan worden begonnen met de bouw van het Prot.-Chr. Rusthuis te Den Burg, het „Clazina Emelie Gollards Rustoord". TEXEL DOET ZIJN VOORDEEL MET EEN PARATE BRANDWEER! Door het flinke optreden van de brand weer bij de brand in Zuidhaffel en de Prins Hendrik Polder zijn een woonhuis en een schuur gespaard. Zonder onze pa rate brandweer zou in genoemde geval len zeker voor f 15000 meer aan onroe rend goed verloren zijn gegaan. Het geld dat in onze (vrijwillige) brandweercorp sen is geïnvesteerd, brengt dus hoge rente op! HANDELSREGISTER „Handelsregister" meldt onder nieuwe inschrijvingen: Jac. van Lenten, Texel, Eierland E 58ATransportbedrijf. En onder wijzigingen: Gebrs. Blom en Co. N.V., Texel, Ou deschild, Singel 285. Fabrikanten van ruw ijs en exploitanten van een koelhuis, vismeelfabnek, enz. Uittr. Dir.: D. Blom. Uittr. Comm.: C. Blom, G. M. Blom en B. v.d. Vis. Ben. dir.: M. A Dijksman. Ben. Comm.: D Krijnen en J. Vlaming. Het wrak-van-De-Koog werd meteen gesloopt TEXEL UW VAC ANTIEOORD!" Ei snorde een auto met dit opschrift door de stoffige straten van Amsterdam, dat lag te braden in een stekerige Juli-zon. „Texel!" peinsden de stedelingn en zij zagen zich reeds liggen luieren in zwembroek of badpak op het mooie strand van die Parel der Wadden-eilan den! Ze zagen zich reeds duiken in de eeuwigdeinende zee of voelden de frisse wind reeds om de haren spelen bóvenop een duintop. Texel, land om weer helemaal op je verhaal te komen! Ja, dat is Texel bij zomerdag, als de wind door de bladeren van „Het Dool hof" suist, als de zon milliocnen dia mantjes tovert in het water der vrien delijke zwinnetjes aan het Noordzee strand. MAAR. er is nog een ander Texel: een onherbergzaam gebied als de Win terstormen loeien en de golven als woes te monsters op de duinen aanjagen. Als de stormwinden rond de schapenboeten gieren en het wolvce een veilig plekje tracht te vinden achter de „tuunwaol- t jes" Dan spookt het op en rond dit eiland, waar in de loop der ecuwen ontelbare zeelieden wèl rust vonden, geen vacan- tierust, doch de eeuwige rust Deze gedachten komen bij u op als ge door het prachtige boek „Texel, Land en Volk in de loop der eeuwen" van J. A. van der Vlis bladert en een uitvoerig hoofdstuk aantreft over scheepsstrandin- gen in vroeger jaren, op diezelfde kust, die u als toerist zo vriendelijk toelacht.... „Het is niet overdreven als men zegt, dat de zeebodem rond de Wadden-eilan den bezaaid is met scheepswrakken, al- De kerkconcerten in Den Burg en De Koog zijn goed geslaagd. Voor beide con certen bestond veel belangstelling. Het kleine kerkje van De Koog was uiter aard spoedig tot de laatste plaats bezet! Daar hebben we met vele badgasten Zondagavond zeer genoten van de mu ziek, de zang en niet in 't minst van de declamatie! De toegang was gratis. Na afloop werd bij de uitgang gecollecteerd. De kerk van De Koog zit er niet be paald warmpjes bij en daarom hoopte mevr. Luberti, voorzitster van het Ko- ger kerkkoor, dat er meer ritselende dan rinkelende gaven in ontvangst zouden kunnen worden genomen. „Wij hopen, dat uw gave zich zal verhouden tot het geen u genoten heeft!" aldus de voor zitster. Het 22 nummers tellende programma was met grote zorg samengesteld. Mede werkenden waren: Mevr. J. Beumkes-Breen, viool; mej. E. Dijt, cello; de heer H. L. van den Boomgaard, tenor; de heer J. Visser, or gel; de heer H. Veldhuis, declamatie; het kerkkoor en het blokfluitensemble. De heer Veldhuis las na de opening de 96ste Lofpsalm: „Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere". Er is schoon gezongen, zowel in koor als door de solist, de heer Van den Boomgaard. Zeer hebben wij ook geno ten van het duo orgel-viool en het trio orgel-viool-cello. De blokfluitclub be luisterden wij voor de tweede keer en wij bemerkten grote vorderingen. Het koor zong: In U moet ziah mijn hart verblijden, Ik wil mij gaan ver troosten, een Paaslied, een Meilied, Ik zeg Adieu, een Avondlied en Te Deum Laudamus. De zang was zuiver, maar jammer is, dat dit koor slechts 16 leden telt: tien vrouwelijke en zes mannelijke krachten! De zang van de heer Van den Boom gaard meer bariton dan tenor werd eveneens met genoegen beluisterd. En hoe gevoelvol was het vioolspel van mevr. Beumkes, die uitnemend door de organist en organisator, de heer Jan Vis ser, werd geaccompagneerd. De celliste speelde haar partijen eveneens op een wijze die alle respect afdwong. Warme bewondering hebben wij ook voor de declamator die verzen bracht van Herman Salomonson, Guido Geselle, Beets, Nijhof, Saheltema Potgieter, Marsman, Bertus Aafjes en I. Gerhardt. De tenor zong: Op bergen en in dalen, Caro mioben en Panis angelicus. De muziek was van Bach, Gluck, C. de Pauw, Handel, Mozart, Giordani, Ceasar Franck en L. Reichardt. Besloten werd met gezamenlijke zang van Te Deum Laudamus „Grote God, wij loven U!" „Alles wat U prijzen kan, Looft Uw liefd' en zingt ervan!" En juist door de dilettant, mevrouw de voorzitster! WEG VERBETERD Vorige week is de Houtvester Boodt- laan te De Koog door de Dienst van Ge meentewerken weer berijdbaar gemaakt. BOUW KINDERHERSTELLINGSOORD De Ned. Dok- en Scheepsbouw Mij. heeft thans opdracht gegeven tot de bouw van een Kinderherstellingsoord aan de Minister Ruisweg te De Koog, al dus vernemen wij van de zijde van het Architectenbureau Boogaard Tiessen. Zoals bekend heeft de aanbesteding reeds enige maanden geleden plaats ge had. Het ligt in de bedoeling het object nog voor de winter onder de kap te brengen. MOND - EN KLAUWZEER Burgemeester en Wethouders van Texel vestigen er de aandacht op dat ingevolge oen onlangs getroffen maatregel het vee moet worden afgemaakt op bedrij ven waar mond- en klauwzeer uitbreekt Zij wijzen er met bijzondere nadruk op dat het van groot belang is dat de vee houders, die hun vee nog niet tegen de ziekte hebben laten inenten, hiertoe on verwijld overgaan. Daardoor kunnen vele moeilijkheden worden voorkomen. Texel, 14 Juli 1952. Burgemeeser en Wethouders van Texel, C. DE KONING, Burgemeester P. BEEMSTERBOER, Secretaris. dus het boek „Texel". Van de houten schepen uit vroeger tijd zal de paalworm er heel wat hebben opgeruimd, maar, als door een machtige beweging van de aardkorst het water rond Texel eens wegvloeide en een onderzoeking van het drooggekomen gebied volgde, dan zou de ontwikkeling van het schip uit zijn primitiefste vorm tot het modernste product van deze tijd er bestudeerd kun nen worden. In de loop der eeuwen zo vervolgt de schrijver is maar weinig over schipbreuken op de Texelse kust gesahreven. In talloze notariële aden zijn weliswaar gegevens over het bergen der lading van gestrande schepen te vinden, maar over de eigenlijke stran dingen zijn de gegevens heel wat schaar ser. De strandvonderij-rekeningen van het huis Blois beginnen met het jaar 1362. Toen verantwoordde Jan van der Gou- de, die rentmeester en baljuw van Texel was, o,m. ,1 vat besoutswijn, dat halfvol was, 26 vaten hamburghersbier, leplen en cammen, 2 zijlhouten, 1 bedde en pe- luen, brune rockenenz. Er was toen een Deense kogge op het strand ge lopen en de Texelaars verwachtten buit. Maar de rentmeester plaatste wachten bij het schip. De betaling van deze waahtslieden werd keurig verantwoord evenals de onkosten voor „de houdinghe van enen halven jare van enen kinde dat in den Deenschen kogghe was". Zo ruw waren onze voorvaderen niet of ze verpleegden het kind, dat de schipbreuk overleefde. Een paar jaar later lezen we, dat de strandvonderij „in Texel ende Vlieland" opgeleverd heeft „22 kisten, verder roc- cen, caproenen, bedden, kussens, kou sen" en allerlei lakens, meestal rood van kleur, maar soms blauw, bruin, groen of bont. In 1367-68 worden vermeld „elf- hondert verrots linnen lakens en 60 stucke boe ende gheijtevellen". In 1425 bestaat de opbrengst uit een ton hazelno ten, „een aem roots wiins en 2 tonnen wissemers bier ,die een versch, d' ander zout". Bier, wijn en later cok hout wor den ook in latere rekeningen van de strandvonderij herhaaldelijk genoemd. Het eerste belangrijke bericht over ei genlijke schipbreuken is van 1593, toen in een donkere nacht bij vliegend st >-m~ weer twee schepen op de rede van Texel van hun ankers sloegen. Het ram.pznJi.je gevolg was dat de gehele vloot in v :in- orde geraakte. Door de duisternis was niets te onderscheiden, aan de wal noch op de schepen wist men raad. Niet min der dan 44 grote koopvaarders giggen ten onder, 1050 schippers en „bootsgezel len" vonden hun graf in de golven. Het verlies van zoveel mensenlevens en de ondergang van zoveel kostelijke schepen maakten in het opkomende Holland een diepe indruk. „Wie weet niet van de schaden, die op de Kars-avondt van 't jaar 1593 aan omtrent 140 schepen, lig gende in het Texel zeilree, door een afgrijsseleke storm is geschiedt", schreef Jacobus Viverius. Roemer Vissdher's jongste dochter werd gedurende de storm geboren. Toepasse lijk werd het kind, dat eens met haar zuster Anna schitterende tijdgenoten in verrukking zou brengen, Maria Tessel- schade genoemd Deze ramp staat niet op zichzelf. Op 3 November 1638 strandden met een zuidwesterstorm 35 grote schepen op Texel en de achttiende December 1660 bleven van 155 schepen op de rede er slechts 38 voor anker liggen. De overi gen strandden of kapten hun anker*. Men kan sleohts vermoeden hoeveel on- gelukkigen bij deze gebeurtenissen omge komen zijn. In 1683 kwamen 8 oorlogs schepen uit Zweden terug, die met en kele rijkgeladen koopvaarders voor de Texelse kust door een zware storm over vallen werden. De oorlogsschepen gingen allen ten gronde, maar van een drietal kon het grootste deel der bemanning worden gered. Van de overige vijf sche pen werd maar een klein deel der equi page gered. Zo brachten van de Woer den, een schip, met 72 stukken en 350 koppen, slechts 58 opvarenden er het le ven af. De kapitein Johan de Witte, een schoonzoon van De Ruyter, behoorde tot de omgekomenen. De Tijdverdrijf met 250 koppen verloor 235 man en de Prins te Paard met 250 koppen verging met man en muis. Alleen aan de oorlogsschepen bedroeg de schade enige millioenen guldens, on geveer 1200 zeevarenden zijn bij deze storm om het leven gekomen. Een simpele mededeling uit 1735 van de strandvonder Balthazar Huydecoper illustreert de gevolgen van een schip breuk aldus: „Na de storm van 19 dee- zer zijn in de eerste vijf of zes dagen door verscheidene schippers en Lootsen op Texel gebracht, en door den Water schout Hendrik de Vries gekist en ver volgens begraaven op 't kerkhof van 't Oude Schil 37 lijken, waaronder twee Texelaars, die door hun vrinden zijn weggehaald en begraaven; 20 anderen zijn begraaven en betaald uit de goede- (Vervolg le kolom 2e pagina)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1