9- roen het harL, Teso's vervoer over het Marsdiep Jln de maand Juli meer auto's, maar minder passagiers en rijwielen Directeur VVV Texel: f „Minder dagjesmensen dan vorig jaar! Motoren ronkten door Den Hoorn Oosterend gaat turnen Ook Vlielaud heeft nieuw Raadhuis nodig Verbinding Terschelling- Vlieland lokte protest uit Wat zegt de Wet? Jeugd uit De Jordaan had heerlijke vacantie op Texel Zaterdag a.s. Sportfeest iu Oosterend Vliegveld Schiphol: Grootste attractie in Nederland Dros en Zegel wonnen de motorduinrit WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1952 TEXELSE 65e JAARGANG. No. 6656 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coop. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. zijn In Juli heeft de N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming meer auto's ver voerd dan in Juli 1951, echter minder fietsen en minder passagiers. Hier de cijfers: Auto's Fietsen Passagiers 1952: 3493 21,230 60,611 1951: 2669 27,231 65,654 Het geringere aantal passagiers en fietsen is gedeeltelijk verklaarbaar door het feit, dat de bouwvakvacantie vorig jaar in Juli viel en thans in Augustus; het grotere aantal auto's moet worden toegeschreven aan de vergroting van de Dokter Wagemaker. De directeur van de VVV „Texel" naar aanleiding van bovenstaande cij fers om commentaar verzoekend, merkte op: „Het geringere aantal door TESO vervoerde passagiers moet o.a. het gevolg zijn van een minder druk bezoek door dagjesmensen (minder tourwerk dus), want wat de drukte op het eiland zelf betreft, wel, Texel kan werkelijk niet voller. Pension en gemeubileerd zijn be zet, ik heb verscheidene pensionhouders gesproken, wier aantal gasten ver boven dat van vorig jaar ligt!" (Van onze correspondent) Zaterdagavond stond Den Hoorn in het teken van de motorsport. En wel een bij zondere motorsport. Er was nl. ringste ken voor gecostumeerde paren op de mo tor. Er waren zeer aardige costumes te zien. Anderen hadden er weer minder werk van gemaakt. Maar allen deden hun best om de ring aan het stokje te prikken. Het was jammer, dat de inval lende duisternis het goede zicht op de ring begon te belemmeren. Met behulp van krijt werd deze toen wit gemaakt, hetgeen het richten iets vergemakkelijk te. Het was bijna donker toen de win naars bekend waren. Hierna werd een wedstrijd in lang- zaamaannjden gehouden. Voor sommi gen een zeer moeilijke opgave. Anderen ontpopten zich als ware evenwichts kunstenaars. Van de zijde der Hoornders en ook van de talloze badgasten die ons dorp bevolken, bestond, ondanks het gure weer grote belangstelling. Herha ling van een dergelijke avond zal zeker gewaardeerd worden. Het nieuwe gymnastieklokaal van Oosterend is thans voltooid en iedere dag kunnen de werktuigen worden ver wacht. Het oefenlokaal is gevestigd in de voormalige o.l. school aan de School straat. Onmiddellijk profiterend van de schone gelegenheid de edele turnsport ook in Oosterend een waardige plaats te bezorgen, heeft de S.V. Oosterend be sloten de vereniging uit te breiden met een afdeling gymnastek, waartoe inmid dels reeds een bestuur is gevormd, be staande uit de heren P. Roozendaal, S. Keijzer, Gerrit Kuiper P.Szn., J. Klip- pel en M. Mosk. Na de sportdag zal een algemene vergadering worden uitge schreven, waarop een ieder zich kan aanmelden als lid van de gym. Liderdaad kan een ieder zch aanslui ten, waar krachtens het reglement géén uitvoeringen of demonstraties zullen worden gegeven op Zondag. TEXELSE MARKT Den Burg, 11 Aug. 1952. Aangevoerd 30 lammeren f 60-f 75. 24 schapen f 85- f 110. 2 koeien f 675—f 800. 10 kalveren f 125-f 225. 14 biggen f 45-f 60. 8 n. kal veren f 45-f 65. GIFTEN AFD. TEXEL VAN „IIET WITTE KRUIS" Dankbare patiënt f 100.-. Oosterend Wed. C. B. f2,50; G. J. D. f2,50; K. B. f5,-; W. J. v.d. S. f2,50. Den Burg A. D. f2,50; M. B. f2,50; J. B. f2,-. Eierland P. P. f3,-. Oudesahild M. W. f 2,50. De Koog M. v.d. W. f2,50; H. W. f2,50. Den Hoorn C. W. f2,50; C. K. f2,50. EEN HALVE EEUW GELEDEN Texel, 1 Augustus 1902. Met de voorbereidende werkzaamheden aan de trambaan is heden een aanvang ge maakt. Hoe meer nu wordt meegewerkt van alle zijden, om het betere verkeers middel onzer dagen ook voor onze ge meente met bekwamen spoed te verkrij gen, des te eerder zal Texel ook op dit gebied kunnen wedijveren met vele stre ken aan den vasten wal. In het verslag van de laatste bijeen komst van Vlieland's Vroedschap lezen wij o.a.: Verbouwing Raadhuis. Het voorstel tot verbouw van het Raad huis o.a. inhoudende Nieuwe Raadszaal, Kluis, Verdieping Achteringang met een raming van f 31000,- ondervond tegen kanting van verschillende raadsleden. A. Boon merkte op, dat het nogal een heel bedrag is en men misschien toch niet krijgt wat men hebben wil en dan de nodige bijkomende werken nog, waar de heren bijzonder in gespecialiseerd schijnen te zijn. Zijns inziens kan men op het Kerkplein, dan heeft men wat men hebben wil. Die nieuwe knecht die jij me aan raadde, kan niet melken, niet ploegen en geen tractor besturen. Toch moet hij heel goed grond monsters kunnen nemen. Dat kan wel zo zijn, maar ik zocht een landarbeider en geen mijnwerker. I mon; een Voorzitter merkt op, dat dit nog veel duurder zal zijn. P. A. Kroon J.Wzn. vraag zich af, toen in 1947 een gebouw kon worden gekocht voor f 18000,-, dat geschikt was voor Raadhuis met bovenwoning voor de bur gemeester en dit te duur was, waarom B en W nu met een voorstel komen voor een verbouwing van f 31,000,-. W. Bloem vraagt of de kelder bij de verbouwing een schuil- of wijnkelder wordt. P. A. Kroon J.Wzn. vraagt hoe of dit zal worden aanbesteed. Openbaar of on derhands? Voorzitter: Kan openbaar. C. P. Bakker vraagt of het eerst niet in de bedoeling lag een verbouwing van f 10,000 uit te voeren. Voorzitter zegt, dat dit inderdaad de bedoeling was, maar dat dit door aller lei bijkomende moeilijkheden, bv. door braak, kluis, etc. niet mogelijk was. P. A. Kroon Szn. zegt dat allen het eens zijn dat het Raadhuis te klein is, het bedrag van de raming blijkt echter een bezwaar te zijn. Laten we dan plannen offreren voor: le. Origineler plan. 2e. Een goedkoper plan. De Raad besluit dan om het Originele plan voor technisch advies aan Ged. Sta ten te zenden. De Raad kan over het plan dan later besluiten. P. A. Kroon J.Wzn. hebben klachten over de boot bereikt. Passagers welke haar Terschelling zijn geweest voor een dagje, vertrekken 's avonds 6 uur van Terschelling om dan via Harlingen om 11,30 uur 's avonds op Vlieland aan te komen, terwijl de Stortemelk in de ha ven van Terschelling ligt. Hij vindt dit geen manier en verzoekt hierover te willen schrijven naar Rederij Doeksen. Wethouder Doeksen merkt op, dat dit naar Terschelling vast niet zou gebeu ren en dat bij herhaling Ged. Staten hiervan maar eens in kennis gesteld moeten worden. De voorzitter zegt toe hierover te zul len schrijven. INENTING TEGEN POKKEN Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat gelegenheid wordt gegeven tot kosteloze inenting en her inenting tegen pokken in de navolgende plaatsen: Zuid-Eierland: Donderdag 21 Aug. a.s te 2 uur in de o.l. school; Midden-Eierland: Donderdag 21 Aug. a.s. te 2,30 uur in de o.l. school; De Cocksdorp: Donderdag 21 Aug. a.s. te 3 uur in de o.l. school; Oosterend: Vrijdag 22 Aug. a.s. te 9,30 uur m de dokterswoning; De Waal: Maandag 25 Aug. a.s. te, 3 uur in de o.l. school; Den Hoorn: Dinsdag 26 Aug. a.s. te 3 uur in de o.l. school; De Koog: Woensdag 27 Aug. a.s. te 3 uur in de o.l. school; Oudeschild: Woensdag 27 Aug. a.s. te 11 uur in de o.l. school; Den Burg: Donderdag 28 Aug. a.s. te 3 uur in de oi. school; Teneinde abuizen bij hel opnemen van namen en voornamen te voorkomen die nen trouwboekjes, waarin de namen en de voornamen van de betreffende kinde ren zijn opgenomen, te worden medege bracht, of in de plaats hiervan de ter gemeente-secretarie bij de geboorte af gegeven inentingskaarten. Onder de aandacht wordt gebracht, dat kinderen vóór het bereiken van de leeftijd van één jaar, ingeënt dienen te zijn. Bij deze inenting zal echter ook ge legenheid bestaan om kinderen hoewel reeds ouder dan één jaar, die tot op he den niet werden ingeënt, te laten in enten. Texel, 11 Augustus 1952. Burgemeester en Wethouders van Texel, TH. R. HIN, Loco-Burgemeester. De Secretaris. P. BEEMSTERBOER. MOND- EN KLAUWZEER De Burgemeester der gemeente Texel maakt bekend, dat van de Inspecteur van de Veeartsenijkundige Dienst de volgende mededeling werd ontvangen: De Inspecteur Districtshoofd van de Veeartsenijkundige Dienst in Noordhol land deelt mede, dat als gevolg van de grote moeilijkheden, die het buitenland onze export van agrarische producten (vee, land- en tuinbouwgewassen, bloembollen, enz.) in de weg legt, men met ingang van 9 Juli 1952 besloten is alle door mond- en klauwzeer aange taste of daarvan verdachte dieren (run deren, varkens, schapen en geiten) uit gezonderd kennelijk geënte dieren, af te slachten. In verband hiermede zij de veehouders in hun eigen belang, nog eens gewezen op het grote nut, hun dieren tijdig voor behoedend tegen deze ziekte te laten en ten, met het drievoudig vaccin A, O en C. Door deze voorbehoedende behande ling wordt bij de dieren een immuniteit verkregen, die zeker op 7 maanden is te stellen, waardoor de veehouder zich dus, practiseh gesproken, veilig kan stellen tegen aantasting van zijn veestapel door mond- en klauwzeer. Op een langere volledige immuniteit dan plm. 7 maanden zal echter niet mo gen worden vertrouwd, zodat het wense lijk is na deze termijn een hernieuwde vaccinatie te doen toepassen. Ook schapen, geiten en varkens kun nen op dezelfde wijze als runderen wor den gevaccineerd. Texel, 9 Augustus 1952. De Burgemeester van Texel, TH. R. HIN, Loco-Burgemeester. BINDEND ADVIES: uitspraak in een geschil tussen twee partijen door dege ne, die zij daartoe bij overeenkomst heb ben aangewezen. Het gelijkt veel op ar bitrage, maar het laatste is aan bepaal de vormen gebonden; is daaraan voldaan dan heeft de uitspraak van arbiters de zelfde kracht als een vonnis van de rech ter. Bij bindend advies is er een over eenkomst welke te goeder trouw moet worden uitgevoerd; of dit is geschied beoordeelt de gewone rechter. Volgens de H. R. kan men aan de rechter alleen nietigverklaring van het uitgebrachte advies vragen, indien het door zijn in houd of wijze van tot stand komen zo zeer tegen de redelijkheid indruist, dat de in het gelijk gestelde partij in strijd met billijkheid en goede trouw zou han delen door zijn tegenpartij er aan te willen houden. Is het in een bepaalde tak van handel gebruikelijk het advies met te motiveren, dan brengt dat op zichzelf nog niet mee, dat het niet te goeder trouw is; de rechter beoordeelt dat naar omstandigheden. Zie ook Partijbeslissing. De overeenkomst, waarbij men zich „zonder enig voorbe houd" onderwerpt aan een advies is nie tig wegens strijd met de goede zeden. Of alleen deze clausule, dan wel het hele advies vervalt, hangt er van af of par tijen het zich onderwerpen aan het ad vies van die clausule afhankelijk wilden maken of niet. INGEZONDEN Geachte redactie, Gaarne verzoek tot plaatsing van on derstaand artikel, bij voorbaat dank! Mocht Ds Busk es in zijn artikel van de vorige week gaarne tot „Heer van Texel" benoemd worden, dan ben ik al tevre den „met onderhorige" te zijn. Het zou al te bescheiden wezen, mij als „slaaf" van Texel te willen aanbieden. Verleden jaar mocht ik namens de Jordaner jeugd van het Jan Ligthart- huis in dit gezellige blad onze dank be tuigen. Onze dankbaarheid voor de ge noten gastvrijheid, op dit onvolprezen eiland en deszelfs bevolking is er nu niet minder om. Al moesten wij dan ook strenge waterrantsoenering toepassen, toch heeft de jeugd volop genoten van ,,'t vette der aarde", ten spijt van de grote droogte. Al gaven de koeien soms de helft minder melk, de heer K. Bre- man zorgde voor gratis melk, zoals deze in Mokum niet getapt wordt. Even zo vrolijk hebben de meisjes en jongens bij hun bezoeken aan „Veldheim" nog hun bekers „zo-van-de-koe" gedronken ook! Daarenboven heeft onze groenteman de jeugd verrast op tochten naar Den Burg en de Slufter; wat het laatste be treft zal die onvergetelijke tocht, waar bij hijzelf als gids fungeerde, nog lang in zijn en onze herinnering voortleven. Onze kruidenier bleef evenmin ten achter, ook hij heeft nog „iets" meer gedaan dan enkel boodschappen ge bracht. Onze bakker zorgde weer voor smakelijke verrassingen, waarbij ook anderen zomaar bv. knotsen van kren tenbroden zelfs mét pakjes boter er bij, klapbessen, pruimen enz., ons deden toekomen. Naast dank aan de heer en mevrouw Duinker, die ons wederom gastvrijheid verleenden, meende ik goed te doen langs deze weg bekenden en onbekenden onze oprechte „onderhorigen" dank te betuigen. Zij nog vermeld, dat de ker- keraad der Herv. Gemeente te Ooster end voor het kampmeubilair zorgdroeg, dan menen wij zo goed als niemand te kort gedaan te hebben, de torenwachter incluis. 't Is akelig stil' geworden in ons kam pement, allen mochten gezond en wel, weer naar de Jordaan vertrekken. Dat is een dankzegging waard en een stuk zware verantwoordeijlkheid is van de schouders gewenteld, want het zijn an- dermanskinderen weet u, waar je gedu rende enige weken de zorg voor hebt. Maar als je dan weer bedenkt in wat voor steegjes en krotten sommigen te- Men schrijft ons: Zoals elk jaar houdt S.V. Oosterend ook dit jaar weer zijn sportdag. Het pro gramma vermeldt sensationele motor races voor lichte en zware klasse, waar in de bekerhouders P. Héérschap en A. v. Liere het weer op moeten nemen te gen andere motorduivels. Tevens wordt er een gymdemonstratie gegeven door dames en heren van de gymnastiekver eniging „Texel" op paard, brug en rek. Op athlethiekgebied kunnen de da mes op de 80 m. en de heren op de 2 km. zich bekampen om de beste plaats. Voor alle nummers zijn fraaie prijzen beschik baar, zoals bekers en medailles. Zij, die aan de wedstrijden willen deelnemen, kunnen zich nu al opgeven bij de heren A. Kalis, C. Daalder en S Keijser en 's middags op het terrein. 's Avonds krijgen we een rondgang door het dorp met medewerkng van V.I. O.S. uit Oost, daarna polonaise en de voor Texel traditionele strijd om de man en de vrouw op het sportterrein onder leiding van de bekende Hoornder Mas- ro Gerardo Coverti. Het geheel wordt opgeluisterd door muziek van De Wilt's geluidsinstallatie. Komt allen! Zegt het voort! ZITTING CONSULTATIEBUREAU. Het consultatiebureau voor zuigelingen houdt HEDEN zitting. Van 22,30 uur zij die per taxi of bus komen; 2,30-3,30 uur moeders met kinderwagens van bui ten Den Burg; 3,30-4,30 uur moeders uit Den Burg. rechtkomen, dan ja dan.och u be grijpt me wel. Beste Texelaars, u moest het eens kunnen zien hoe groot de over gang weer is, van „de Parel der Wad den" naar het overschaduwde stadsge deelte wat Jordaan heet. Grote droogte is erg, maar u hebt nog de ruimte, vrijheid en frisse zeewind, maar in de grote stad verschrompelen kinderzielen, zomers en 's winters, jaar in jaar uit, als er geen toegestoken hand is. Neen, de wereld houdt voor u niet op bij die 30 km. lengte en 15 km. breedte en alles wat er boven en tussen ligt, bedenkt u dat wel.- Als een Texelaar mij zegt: „zouden wij 't goede ontvangen en het kwade niet", dan begeer ik van harte, dat mijn Jordaanjeugd wat minder van 't kwade en zeer veel van 't goede moge ontvangen, zoals hun dat op Texel ge boden werd. Deze gedachtengang kunt u zeker wel billijken nietwaar en ik besluit met: Brengt gij de zon in 's naasten leven, Zij zal aan u haar weerschijn geven. JOH. K. A. SCHREUDER, Directeur Jeugdleider Jan Ligthart- huis, Linaengracht 83-85, Amsterdam. SCHIETOEFENINGEN De Burgemeester der gemeente Texel maakt bekend, dat van 18 Augustus tot en met 23 Augustus a.s. zonder vooraf gaande waarschuwing op de „Hors" zal worden geschoten. In verband hiermede is het ten streng ste verboden, wanneer de rode vlaggen zijn gehesen, de „Hors" te betreden. Texel, 12 Augustus 1952. De Burgemeester voornoemd, TH. R. HIN, Loco-Burgemeester. (t' Is er nog drukker dan in Eierland!) Schiphol, de internationale luchtha ven van Amsterdam heeft vooral de laatste jaren grote belangstelling onder- dervonden van de zijde van het publiek. Onlangs passeerde de 500,000ste bezoeker van dit jaar de controle en daarmede is het aantal personen, dat sinds Juli 1946 Schiphol bezocht, gestegen tot ruim 4,5 millioen. Een gemiddelde dus van ongeveer 900,000 bezoekers per jaar. Daarmede evenaart Schiphol de meest bekende toeristische attracties in Euro pa, zoals bv. de Parijse Eiffeltoren. Het Nederlandse publiek heeft altijd zeer grote interesse getoond voor de ont wikkeling van de burgerluchtvaart, waarin Nederland, mede door de K.L.M. steeds 'n bijzondere plaats heeft ingeno men. Schiphol de Amsterdamse luchtha ven, die vooral na de oorlog zeer snel is gegroeid er werken thans bijna 10,000 mensen is thans een indrukwekkende luchtvaartstad. In de zomermaanden heeft Schiphol het allure van een veelzijdig recreatie oord. Er zijn verschillende restaurants, winkeltjes en de rondleiding is deze zo mer een attractie temeer, aangezien een lot locomotief verbouwde jeep de bezoe kers in een aantal open wagons langs de interessantste plekjes voert. Om eventu ele pa's en moe's een rustige rondleiding of rondvlucht boven Amsterdam te be zorgen, is er nu een echte ouderwetse kinderspeeltuin op Schiphol ingericht, compleet met schommels, rekstokken, ringen, wippen, draaimolens, een klim- kooi en een zandbak. Het aantal verloren geraakte kinderen dat de KLM-omroep steeds te verwerken kreeg, is opslag zienderogen minder ge worden. DIENSTREGELING N.V. T.E.S.O. Op werkdagen: Vertrek Van Texel: 5,30; 7,50; 9,50; 11,50 14,50; 16,00*) 17,50. Van Den Helder: 6,40; 8,50; 10,50; 13,20; 16,20nZa.; 17,30*); 19,30; 16,30Za. Op Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7,50; 9,50; 11,50; 16,10a; 18,20 Van Den Helder: 8,50; 10,50, 13,20; 17,20a 19,30. (Juli-Augustus): Van Texel: 20,30; van Den Helder 21,30. van 5 Juli af t.m. 30 Aug. '52 alléén op Zaterdag. a is van 1 Juni af t.m. 7 Sept. ,52. Za is alléén op Zaterdag. nZa is niet op Zaterdag. De Zondag gehouden Trialrit voor mo toren is uitstekend geslaagd. Er versche nen 16 rijders aan de start. Het weer was werkelijk mooi en er waren veel kij kers. Het traject was keurig, verschillen de bospaden en een prachtig duinge bied, waar 5 non-stops in waren. In Boch en Duin was de prijsuitreiking. De voorzitter, de heer C. P. Moojen, bracht de organisatoren, controleurs, collectri- ces, leden van het Rode Kruis (hun hulp was gelukkig niet nodig) en allen die medegewerkt hadden voor het slagen van de sportmiddag dank voor hun me dewerking. De uitslag was als volgt: Lichte klasse: 1. B. Dros, 0 strafp.; 2. M. de Vries, 4 strafp., 3. H de Ridder, 9 strafp. Zware klasse: 1. C. Zegel, 0 strafp.; 2. C. Boekei, 6 strafp.; 3. C. Blokker, 7 strafpunten. Het hoogste aantal behaalde C. Ko ning met 78 strafpunten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1