Hengel wedstrijd op het Koger strand 1952 Allegorische optocht 1999 Hedenmorgen vroeg: Ook een vliegerwedstrijd en andere kinderspelen De wandelaars kunnen weer gerust zijn J.H.C. 1 speelde Zondag in De Cocksdorp perfect handbal Beschadiging van aard appels bij machinaal rooien Radio-uitzending De harde wind had Groot feest op Zaterdag 6 September werd mislukking verbinding vernield Er hing een wapen aan de muur Door de Oranjevereniging van De Koog zal hedenmorgen in samenwerking met de VVV „Texel" een alleraardigst kinderfeest worden georganiseerd: een vliegerwedstrijd en een hengelwedstrijd, waarbij de rubrieken werphengel en -lijn zullen worden ingevoerd. Zoals bekend, wordt aan het Texelse strand met suc ces gevist. Men treft er altijd hengelaars aan, zij moeten wel een zeer onfortuin lijke dag hebben als het daar met bijten wil! De viswedstrijd aan het Koger strand iets gloednieuws voor Texel belooft dus spannend te worden. Er zal in twee klassen worden gevist: een klasse voor deelnemers met een werplijn, maximaal vijf haken, en een klasse voor deelnemers met een werphengel, maximaal eveneens vijf haken. De viswedstrijd duurt van 7,30- 10 uur (dus vroeg uit de veren, jonge lui!), aanmelden bij de school in de Dorpsstraat. Heel aardig kan ook de vliegerwed strijd weer zijn, zoals twee jaar geleden. Voor de vliegerwedstrijd aanmelden op het strand. 's Middags zullen op het sportveld aan de Minister Ruisweg-Kaapweg, kin derspelen worden gehouden en 's avonds om kwart voor negen begint een grote lampionoptocht, waarbij wederom me dewerking zal worden verleend door het Texels Fanfare. Door het ongunstige tij zullen de kin deren het morgen zonder wedstrijd in het maken van zandfiguren moeten doen. „DE NIEUWE VEEARTS" De Toneelgroep „Hot Masker" brengt morgenavond op uitnodiging van de VW „Texel" in De Oranjeboom het suc cesstuk „De Nieuwe Veearts". De uitvoe ring begint om acht uur en zal met een dansje worden besloten. HALF SEPTEMBER CONCOURS-HIPPIQUE De Paardensport hoopt half Septem ber weer een concours-hippique te or ganiseren. Uitvoeriger mededelingen volgen nog. ZANG EN MUZIEK „De Lofstem" en de Chr. Muziekver eniging „Excelsior" zorgden Maandag avond voor de muzikale omlijsting toen Ds Robbers van Rotterdam en Ds Vogel van Lutterade daar een toespraak hiel den. De belangstelling was vrij matig, 't Is vreemd, maar als eigen koren of korpsen in het Park optreden blijft steeds een groot aantal (zit-)plaatsen on bezet. Vanwaar die geringe belangstel ling? „De Lofstem" heeft vorige week Donderdag op het concours te Leek ge toond tot grote prestaties in staat te zijn. DE OPWEKKINGSBEWEGING De heer J. Boot uit Wormerveer spreekt Donderdagavond om 8 uur in „Ons Huis" te Den Hoorn over de Op wekkingsbeweging in het Wüpperthal. hengelaars of vliegers? Zij die de Badweg te De Koog bewan delen kunnen weer gerust zijn: nadat de „berijders van rijwielen" daar enige wekenlang (in het drukst van het sei zoen nota bene!) heer en meester zijn geweest en ernstige valpartijen niemand verwondering wekten, zijn Maandag jl. de onontbeerlijke borden „Verboden voor berijders van Rijwielen" weer ver sohenen. Nu ja, niet dezelfde borden. De destijds door de gemeente Texel ge plaatste „officiële" verkeersborden rode rand, wit veld etc. bleken daar geen bestaansrecht te hebben, waar het een rijksweg betrof, welke bij gedogen voor het publiek was opengesteld. Daar de gemeente de bestrating had aange bracht en ongelukken wilde voorkomen, nam onze Vroedschap destijds het wijze besluit om die borden te plaatsen. Na derhand schijnt een scherpzinnig over treder te hebben uitgevonden, dat men Kern onder deze omstandigheden „niets kon maken", waar de gemeenteraad geen zeggenschap over de wijze van ge bruik van de Badweg kon laten gelden. De borden zijn toen onmiddellijk ver dwenen. Na een hiaat van emge weken zijn dan eindelijk de juiste borden (op de juiste plaats) gezet. OOK RINGSTEKEN OP MOTOREN Het sportfeest te Oosterend krijgt nog uitvoeriger programma dan op de voor pagina vermeld: zojuist deelt men ons mede, dat er ook een ringstekerij voor motoren zal worden georganiseerd. Het wordt dus een feest met voor elok wat wils. VOLGENDE MAAND hoopt de Ver eniging voor Volksfeesten en Folklore een historische allegorische optocht te organiseren. Nu, aan zinnebeeldige voorstellingen behoeft het niet te ont breken: 1952: Texelse boeren, burgers en buitenlui, die opeen droogje zitten. Maar dan, hoera: 1999: Texel krijgt binnenkort een waterleiding: wagens vol met fantastische plannen. Een hoge toren op Loodsmansduin voor Den Hoorn, een toren op de wallen van de Schans voor Oudeschild, en De Cocks- dorp heeft wel een zeer goedkoop idee voor durp en omgeving: de uit de tijd geraakte vuurtoren, die namelijk al ja renlang buiten gebruik is gesteld en alleen nog maar als uitkijkpost voor de toeristen dienst doet, de vuurtoren is zeer gekmpt voor watertoren; de bewoners van De Waal zijn bezig de afgegraven Sommeltjes Berg die voortaan de Van der Vlisnol zal heten J. H. C. uit Julianadorp heeft dit week end bij SVC doorgebracht en wist de 2 propagandawedstrijden met groot ver schil te winnen. Toen de JHC-dames Za terdagavond om plm. 7 uur arriveerden, werden zij door het bestuur van SVC in het theehuis van de heer Hooijberg ont vangen. Na deze kennismaking werden vlug de pleegouders opgezocht, daar om 8 uur de wedstrijd SVC-JHC op het pro gramma stond. Maar het was ruim 8 uur voor de heer Seckers, scheidsrechter van het N.H. Verbond, de dames der beide verenigingen het veld het opmarcheren. Na de gebruikelijke ceremonie werd be gonnen. En direct is J. ten aanval. Maar de S-achterhoede, die versterkt is met mej. J. Westdorp van de Zeemeeuwen, weet voorlopig stand te houden. Na tien minuten moet Jopie toch capituleren als de goede linksbinnen van J. hard ip- schiet: 0-1. Dit geeft S. echter geen aan leiding om bij de pakken neer te gaan zitten en enkele snelle aanvallen volgen, die echter niet het gewenste resultaat opleveren. Aan de andere zijde moet Jopie wonderen verrichten om de voor sprong van J. tot het uiterste te beper ken. Maar met de rust is de stand toch 2-0. Hierna gaat het bij J. beter en met regelmaat wordt de stand tot 6-0 opge voerd. Met deze cijfers komt het einde. Gezien het spel dat SVC hiertegen over stelde, mag het resultaat gunstig genoemd worden. Jopie Westdorp komt zeker alle eer toe voor deze stand, wat door het bestuur ten zeerste werd ge waardeerd. Na afloop werd het openluchtbal druk bezocht. Zondagmiddag speelde JHC 2 tegen een elftal, samengesteld uit alle vereni gingen van Texel. Met groot vertrouwen werd de wedstrijd tegemoet gezien. Maar dit werd spoedig anders daar J. nu nog enkele klassen beter speelde dan Zater dag. Met mooie snelle aanvallen werd de bal steeds in de Texel-achterhoede gebracht en spoedig is de stand dan ook 2-0 voor J. Texel komt nu wel meer los maar door te lang houden van de bal weet de J-achterhoede het gevaar te keren. Een hard schot van Janny Dal- meijer had beter lot verdiend. In de stand komt echter voor de rust geen geen verandering meer. Na de rust is het spoedig 3-0. Maar dan is het Anneke die de achterstand verkleint tot 3-1. Het spel van J. werd steeds beter en spoedig is de stand 7-1. Dan is het Janny die er alleen van door gaat en er met een mooi schot 7-2 van maakt. Hierna doelpunt JHC nog drie maal en zo komt het einde met een 10-2 overwinning voor JHC. We hebben kunnen zien hoe handbal gespeeld móét worden. Na de wedstrijd werd nog enige tijd in Hotel „De Hoop" vertoefd, waarna het gezelschap weer met de boot van 6 uur 20 huiswaarts keerde. Vanaf deze plaats zegt het bestuur van SVC hartelijk dank aan allen die mee gewerkt hebben aan deze dagen, die toch in alle opzichten zeer zeker zijn geslaagd. Jammer, dat het weer niet meewerkte. We zullen hopen, dat dit een volgende keer beter is. Er is vrijwel geen land ter wereld waar de aardappel zulk een belangrijke plaats in het menu inneemt als in Ne derland. Daarnaast leveren vooral poot- goedaardappelen veel deviezen op. Dat het daarom van belang is de aardappel in uitstekende staat aan de koper af te leveren behoeft geen betoog. Het is dus begrijpelijk dat de wijze van rooien, waarbij de aardappel dikwijls bescha digd wordt, op de proefbedrijven wordt bestudeerd om het verlies tot een mini mum terug te brengen. Dit geldt speciaal het machinaal rooien, dat ook hier hoe langer hoe meer veld wint in navolging van de Ver enigde Staten. Daar heeft men om de beschadigingen te voorkomen, alle on derdelen van werktuigen, die met de aardappel in aanraking komen, met rub ber bekleed. De studiegroep, die de V.S. in 1950 heeft bezocht, beveelt deze methode ook voor Nederland aan, wil men onze posi tie, vooral bij de levering van aardap pels voor consumptie, handhaven. Machines met staafkettingen bescha digen de aardappels aanzienlijk; of schoon dit afhangt van de lengte van de weg. Hier dienen de staven met rubber bekleed te worden. In Amerika is men zelfs zover, dat ook de draadkorven van rubber zijn voorzien. Laat men, wanneer men machinaal rooit, hiermee rekening houden, mede omdat de beschadigingen niet direct zichtbaar zijn, maar eerst aan de dag treden, nadat ze uit de bewaarplaatsen komen of de consument hebben bereikt. Verschillende fabrikanten zijn er reeds toe overgegaan hun machines van rub ber te voorzien. Voorzover men echter nog een oude machine zonder deze be scherming gebruikt, dient men dus op zijn hoede te zijn. Het gaat om een verbetering, die niet slechts het eigen bedrijf, maar tevens onze nationale economie ten goede komt wederom op te bouwen, waarvoor het benodigde zand welwillend is af staan door de 32 Gemeenschappelijke polders (32 dank zij de vereniging met de Heulepolder en Lakeveldpolder, gele gen ten zuiden van Speelweide „De Geul"); de Oosterenders, ook felle voor standers voor een waterleiding ze we ten er allemaal nog van, dat de ikippen- boet van Kees Koning wegens gebrek aan bluswater binnen een half uur met haan en hen in vlammen opging de Oosterenders zullen de oude Kaap weer in ere herstellen en met een machtig reservoir bekronen; de bewoners van De Koog rijden echter in deze allegori sche optocht met mee, omdat zij éérst als trouwe leden van de Trouw-gezinde Oranjevereniging een vergadering die nen te beleggen bij Bil Kees. D. Dapper en zijn staf hebben 7 wa gens laten aanrukken. „Anno 1952" roe pen ze en zwaaien met sedert 1912 ver overde kransen en lintjes. Zeven wa gens, zeven verschillend geklede elftal len, waarvan het beste telkens weer van een trede werd geknikkerd, die hem on danks zijn manhaftig pogen, te hoog bleek. Maar dan: 1999: één geduchte voetbalploeg, die zo juist het Landskam pioenschap verworven heeft; Vuurwerk anno 1952: alle Texelaars en badgasten staan reikhalzend op de Westerweg, doch ziet: Anno 1999: de Westerweg is een brede Winkelstraat van Den Burg-Cen trum en door die groot-steedse etalage verlichting kun je daar nou net geen pest van het vuurwerk meer zien en al lemaal dringen voor de Kassa-Holle- walsweg, waar Gert en Aai de uiter ste kalmte weten te bewaren en eerst aan de hand van het Grote Boek contro leren, wiens overgrootvader destijds zijn hart aan Standplaats-Westerweg had verpand: die komt d'r niet door! En zo zijn ons al niet minder dan 13 wagens gepasseerd. Opper Smit staat al te foeteren op het drukke kruispunt Ste nenplaats, anno 1952, maar anno 1999 tot „Max de Rijke plein gedoopt, vrij van parkeersstrubbelingen"; da's dan 15 wagens; de zestiende brengt ons Den Burg zoals het in 1999 door de grote Blauw-Blauw werd gezien: de schilder achtige burgwal is weer de bedding voor een lieflijk stroompje, dat een moment aan het oog onttrokken wordt als het kiekeboe speelt onder drie indrukwek kende waterpoorten: een op de hoek Parkstraat-Weverstraat, één op het punt „Het Hoekie", gedoopt tot Langeveld Smit-oord en één bij het onvergankelijke logement „De Zwaan"; voor deze uit beelding had Blauw-Blauw eventjes een auto laten aanrukken van zes-en-een- halve meter breed en vijftien meter lengte, oftewel bijna zo groot als die waarop de „Vereniging voor Folklore" in vroeger jaren een zgn. Wonderorgel had laten rondtoeren thans in Texels Museum, ondergebracht in „De Ver gulde Kikkert" met de beeltenis van Van Steenbergen. Het hoofd van Bouw en Woningtoezicht, de architect Duin stra, had eerst wèl bedenkelijk gekeken, daar de 'gigantische wagens, voortgetrok ken door alle drie paarden van de Wad- denruiters, een bedreiging vormde voor de zojuist herstelde geveltjes aan de nog zeer smalle Binnenburg. „Enfin, laat 'het DE RADIO-UITZENDING van de dienst, welke Zondagmorgen in de N.H. kerk te Den Hoorn, voorganger Ds J. A. van Boven, organist de heer J. A. Dros, via het I.K.O.R. zou worden gehouden, is tengevolge van het stormachtige weer ZATERDAG 6 SEPTEMBER zal dc Vereniging voor -Volksfeesten en Texel se Folklore een denderend volksfeest or- aniscren.Ecn programma, dat klinkt als een klok, is Maandagavond samenge steld. De blijde feestdag ter gelegenheid van het kroningsfeest begint om 8 uur met muziek van de toren door Texels Fanfare. 8,30: Optocht van versierde fietsen, autopeds, kinderwagens, trekkarretjes enz. enz. De mooiste versieringen en de origineelste voorstellingen zullen met 'n leuke prijs worden beloond. Daarna naar het feestterrein aan de Hollewalsweg, dus het land, waar het vuurwerk vorige week werd afgestoken. Daar wordt ijs en weder dienende, be gonnen met een grote vliegerwedstrijd. Voor de mooiste, de hoogste en -de grootste vlieger worden prijzen uitge loofd. Vervolgens zullen kinderspelen wor den gehouden. Alle schoolkinderen van heel Texel mogen deelnemen (vanaf de lste tot de 7de klas.) Een leuk idee en iets nieuws zal de Flessenpostwedstrijd zijn. De deelnemen de kinderen moeten voor een fles met als inhoud een ansicht van Texel zor gen. Op de ansicht moet het adres van de afzender worden vermeld, met in het Engels een verzoek om de an sicht terug te willen zenden naar het Gouden Bolt je. Een kottervisser zal wor den verzocht om de flessen het zul len er zeker honderden worden mee te nemen en ergens ver op de Noordzee aan de golven prijs te geven! De afzen der van de fles, welke het verst komt, zal met een mooie prijs worden beloond. Alle kinderspelen zijn gratis! Voor de Groten. Voor de rijpere jeugd is ook een aan trekkelijk feest in de maak. Hiervoor moet echter ïnleggeld worden gestort. Het be gint om twee uur met behendigheidsrit- ten voor jongens en meisjes een apar te klasse; zaklopen voor jongens en meisjes, ringsteken met tractoren, hard draverij voor paard onder de man. 's Avonds groot feest op de Groene- plaats: Strijd om de man en de Vrouw en Kinderwagenraces. Na dit feest wordt er gelegenheid ge geven tot bal. een steen kosten", had Albert Frits ge zegd „hoe meer volk door onze straat, •hoe liever, want zien is kopen!" De Vereniging voor Vreemdelingen verkeer kwam ook niet gek voor de dag: het plan was om (anno 1999) de dames van Vrij en Blij een gratis rijtoer over het Gouden Bolt je te presenteren: de directeur van „Het C. E. Gollards Rust oord" had het hoofd diep gefronst, waar hij de voormalige schonen slechts node wilde missen; de directeur van de VVV „Texel" had een grote wagen nodig om te tonen hoeveel kilometer hij had moe ten afleggen, langs de meestgevaarlijke bergpassen om de Zwitsers tot nieuw contact met Tessel te bewegen en laat zulks nou bij zijn derde reis reeds in kannen en (kleine) kruiken zijn geko men! Het hoofd van de o.l. school te Den Hoorn had een eigen orgaan uitgegeven: „Onze eigen Hoornder Vacature" met gratis verspreiding in De Koog; Jan Koorn was als Toreador vermomd en stond oog in oog met een gepasseerde stier; een zeer hoge Texelse function- naris, hield een oer-oud Tessels roddel- praatje over illegale bouw van de Kei zerskroon, en zijn buurman (beter dan een verre vriend) leunde daarbij bevallig op een zwaar kozijn, dat een 47 jaar ge leden je lacht je dood! de oorzaak was geweest van een zwaar hangende donderwolk boven de Parkstraat; en an no 1999 vervolgend: een Binnenburger kroop gedurende de gehele lange tocht door een fraaie, brede tunnel, die zgn onder het Marsdiep lag, terwijl op het andere deel van de lange wagen een guitarist in de snaren greep, toen het hem te gortig werd, waar de Binnenburger alsmaar open doekjes kreeg. De snaren trilden lieflijk en daarbij zong, fier als een rasechte jongen van Jan de Wit, een olijkerd en vleierd het oude lied „Kom, stap in m'n bootje" en „We gaan niet met de pont, nog lang niet (bis); omdat ons verhaal de nodige ruimte ontbeert moe ten wij 26 wagens schrappen (althans op papier) en bepalen ons dan met uw goed dunken tot de allerlaatste wagen: de heer Van Friesland heeft een instrument uitgevonden voor het maken van regen. Waar dat vernuftige apparaat de regen vandaan haalt, is een ieder een groot raadsel, maar hij redt 't. Nu is echter bij dat alles een schaduw, want een po pulair Cocksdorper heeft zojuist zijn laatste vier ton uitgegeven aan de sa menstelling van een rapport, waarin de vruchtbaarheid zal worden aangetoond van gronden, die reeds vijf, zes jaar achtereen geen spat water hebben gero ken. Die vruchtbaarheid zal worden aangetoond, als men maar koper wordt van de alles-vermogende diepkrabbel- ploeg, merk „W<ilbevredigd". Deze ploeg arriveerde echter ver na sluitingstijd tot deelname, doordat de arme man onder weg had moeten schuilen wegens een stortbui, die de Heer van Friesland in een capriolige bui vanaf de Hollebol in Noordelijke richting had laten slierten! En de Tesselaar was wederom vol lof. in de nacht van Zaterdag op Zondag een grote teleurstelling geworden: toen de technische dienst van de PTT, door om standigheden wat laat in Den Hoorn aangekomen, vlak voor de uitzending zou beginnen, een en ander nog even zou controleren, bleek de zgn. muzieklijn niet m orde te zijn. Onmiddellijk werd de zgn. spreeklijn als muzieklijn inge schakeld, maar na drie minuten gaf ook deze lijn de geest, waarna de PTT de twee gebroken draden parallel verbond, doch wéér hadden de mannen pech toen ook deze verbinding tijdens de dienst en 18 minuten na het begin van de uitzen ding, het begaf. Dit betekende defmitief het einde van de uitzending. De draden waren via bomen naar de kerk geleid en in de stormachtige wind ontstond in een der draden een breuk, welke echter niet te vinden was, door dat de isolatielaag intact was gebleven. Voor deze bijzondere dienst bestond uiteraard zeer grote belangstelling: het kerkgebouw was stampvol Texelaars en gasten. En de voorganger, Ds J. A. van Boven, had zijn preek juist ingesteld voor deze uitzending, waarnaar zovele tienduizenden in ons land plegen te luisteren. Een zeer grote teleurstelling voor allen, die aan hun radio-toestel zaten, zieken en gezonden, temeer een grote teleurstelling, waar de uitzending die uiteraard hoge kosten vergt, zo uit stekend begon. De prachtige muziek van het schone orgel men kreeg de indruk te zijn geconfronteerd met een machtige kathedraal kwam keurig door en de gemeente zong voortreffe lijk. Jammer ook dat deze inzending in het water is gevallen omdat het I.K.O. R. Texel had uitgekozen als vacantie- centrum. Ds Van Boven verzocht ons de ge meente langs deze weg zijn dank te be tuigen voor de grote medewerking: een ieder was keurig op tijd aanwezig en tijdens de uitzending betrachtten allen een voorbeeldige stilte. Met belangstelling las ik het artikel van jou, Thijs, over diepspitten en zin gende torens in de Texelaar van 2 Juli j.l. Van diepspitten weet ik met veel. Wat m'n persoonlijke opvattingen be treft, vind ik 6 centimeter, of klomp diepte, al diep genoeg wat de rèèg be treft. Dus daar ditmaal niet over. Ik wilde je alleen vragen om voorzichtig te zijn, met wat de vroegere Texelaar Edward Bok, weet te vertellen: „Van woestijn tot lustoord". Was het wel een woestijn geweest? Enige tijd reden wij ergens aan de rand van Pretoria, toen mijn oog plotseling op het Wapen van Texel viel, genageld aan de witte gevel van een ko lossaal huis. Wat doe je dan als Texelaar? Natuurlijk, je rijdt het hek bin nen en gaat „effies kieke", want „vreem de" zullen er wel niet wonen. Onder de klopper op de deur, nog een klein wa pentje van Texel en nadat de dreunende slag van de klopper in de gang was weggestorven, werd de deur door een oude Schotsman geopend. „Yes Sir". Nou ja daar stonden we dan. „Ahh uwes komt zeker niet van Texel?", vroegen we. „Nee", was het antwoord, „kijk maar naar m'n rokkie" en hij boog even ach terover om het rokkie, waar zoveel ge heimzinnigs over verteld wordt, goed tot zijn recht te laten komen. „Maar m'n vrouw is Hollands". Even later zaten we bij een oude, grij ze dame aan tafel. Ze sprak nog aardig Hollands. Het was de dochter van Ed ward Boks' broer, die „Boksburg" in Transvaal stichtte en die een zeer hoge functie in de vroegere Transvaalse re publiek vervulde. Die grote plaats in Transvaal is inderdaad naar de Boksberg op Texel genoemd. Ik heb me hiervan kunnen overtuigen. Verder vertelde de oude ons veel over haar oom, die Texel, laten we maar zeggen, de beschaving gebracht heeft (al was het dan al in de 19e eeuw), die de inboorlingen had be keerd en hen tot de brave burgers had gemaakt, die het vandaag nog zijn. „Hij heeft inderdaad mooi werk ge daan", zei ik tegen de oude dame. „M'n overgrootvader zal d'r ook nog van geprofiteerd hebben" en ze keek me dankbaar aan. We hadden daar een heel aardi ge middag. Met thee en koek en in elke kamer een echt wapen van Texel, en nog meer foto's van de Texelse Pater Witte uit de 19de eeuw. De thee was lekker. De koek goed en de dame heel oud en grijs. Levende in het groots verleden van haar Vader die Boksburg stichtte. En haar Oom die Tessel, zoals het toen heette, maakte wat het nu is. We hebben het Texel van toen ruw en wild gelaten. We hebben de Oos terenders de Hoornders laten opvreten. (Cocksdorpers waren er toen practisch nog niet, anders hadden ze graag mee gedaan). We hebben beloofd om weer eens gauw terug te komen. Toen we het hek uitreden, keken we nog eenmaal om en gelooft u me, het deed ons tóch goed, om de naam van Texel tegen die grote witte gevel te le zen. En aan dit alles dacht ik, toen ik Thijs z'n artikel over diepspitten las. Dat van die woestijn? Nou ja.... SIEM DE WAAL, 287 Alexandra Road, Pietermaritsburg, Natal.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 2