I Groot Familiefeest BÜUTYFOIIM Maatkleding Wereldreis per boot en vlot gSo&; MASSAGE CORSET Piet Schmidt, ■■jimüMWu Groot Sportfestijn GRATIS GULDENS GAREN! Belg kwam naar Texel om contact te leggen met adspirant-tocktgenoten Mnerrieveulen Oorspersoneel gevraagd net meisje Zo„Dieren van de •^Noordzee en hoe ju,1 zij leven" huishoudster Laatste ronde Vermist een damesrijwiel Knip- en naailessen Verloren 1 auto-dekkleed de gehele dag gesloten A.s. Vrijdag wordt geen brood gebak ken en be zorgd. Huize Gusta een oppasser vrachtwagen J. NAUTA, V.V.V. „Texel" Uitvoering door Toneelgroep „Het Masker" „De nieuwe veearts" Gezellig bal na BOLLENVERVOER Dagelijks per auto. Ver. Texelse Beurtdiensten RADIO-REPARATIE MARTIEN BAKKER Zaterdag a.s. te Oosterend, o.a.: Motorraces, Ringsteken met moto ren voor paren. Gym. Demonstratie, Hardlopen heren 2 km, dames 80 m. Zijn je SCHOOLBOEKEN al besteld? Het geeft een rustig gevoel alles op tijd in huis te hebben. Doe het direct! Boekhandel Parkstraat is duurzamer Model kleermakerij B U T A G A S. Bakker's Ijzerhandel SCHOOLAGENDA'S Boekhandel Parkstraat en bovendien nog een extra attractie op 30 September en 1 October in „De Oranjeboom" GRATIS verloting - GRATIS consumptie GRATIS busvervoer Optreden van bekend Radiogezelschap In. het Belgische blad „Het Volk" stond een uitvoerig artikel over plannen van twee jongemannen, die een wereldreis per boot willen maken. Een van de jon- gemannen-adspirant-wereldreizigers zou ergens op Texel logeren en de ander J was niet ver uit de buurt als militair ge detacheerd. Toen een Belg uit Niklaas dit stuk las, startte hij spontaan op zijn Sarolea motor om kennis te maken met de twee knapen, want hij had er best zin in, om aan de tocht deel te nemen. Zo arriveerde hij Maandagavond om half negen te De Koog, waarheen de va der van de Jeugdherberg hem had ge stuurd, „want daar „woonde" iemand van de krant, die hem wel zou kunnen in lichten". Wij hadden echter nog nimmer van dit stoute plan gehoord en de namen Henk Kegel en Ed Nuse waren ons met be kend. Nuse ergens in een tent? Tja, er staan vele honderden tenten, over heel Texel verspreid, maar toen wij lazen, dat Henk 's avonds uit de kazerne naar z'n vriend toog om de plannen verder uit te werken, kwam een onzer op het denk beeld, dat Henk wel eens op de Mok kon zijn en Ed in het tentenkamp „De Siep". Een telefoontje naar De Mok en inderdaad, daar was Henk M.P.'er, maar.hij was met verlof. Ed Nuse, nee, die kenden ze daar niet. Enfin, het adres van Henk, die te Rotterdam woont, werd genoteerd. De volgende morgen zat de Belg al weer voor dag en dauw op de motor, op weg naar het Hoomder tentenkamp. Ach, ook Ed Nuse was vertrokken, naar Amsterdam. „Maar ik zoek ze later wel op, zei de Belg, die voornemens was geweest van Niklaas een reis te maken door Duits land: „Op de terugreis rij ik wel even bij Rotterdam om!" zo voegde hij er aan toe. Driehonderd kilometer had hij om gereden om de jongens te kunnen be reiken, maar, tenslotte, wat is nou zo vond hij driehonderd kilometer op een reis om de wereld?! Hier volgt het artikel van het Belgi sche blad: Temidden van de vele honderden toe risten die op het eiland Texel een onbe zorgde vacantie doorbrengen, werken twee jonge mannen, van het soort dat in vroegere jaren Nederland zo groot heeft gemaakt, aan een plan, dat op zijn aller minst, gewaagd mag worden genoemd. In Mei 1953 willen zij met hun eigen sloep naar Indonesië varen, om vandaar met een vlot de wereldzeeën op te gaan overal waarheen de wind hun maar bren gen zal. Het doel van deze fantastische expeditie is, om een studie van het na tuurschoon op de oceaan te maken. In navolging van de „Kon-Tiki"-expeditie van de Noor Thor Heyerdahl wil een der beide mannen over deze tocht een boek schrijven dat geïllustreerd zal worden- met foto's van zijn tochtgenoot. „We komen wel uit de prak" Volkomen onafhankelijk van elkaar hebben Ed Nuse en Henk Kegel vanaf hun jeugd met een dergelijk plan rond gelopen. Als kind reeds legden zij iedere veroverde cent bijeen, Ed Nuse in Indo nesië, Henk Kegel in Nederland. Het liep hun echter niet mee. In de jaren voor de oorlog had Ed Nuse, als soldaat van het Kon. Ned. Indische Leger een aardig duitje bijeengespaard. De Japan se overwinning deed echter zijn plan in vlammen opgaan. Hij werd volkomen be rooid als krijgsgevangene weggevoerd naar Siam. De arbeid aan de beruchte „spoorlijn" en evenmin de jaren die hij doorbracht in de mijnen van Japan le verde hem geen rooie duit op. In 1945 kwam hij terug bij het KNIL en begon welgemoed weer van voren af aan. Maar ook dit mocht niet gelukken. In 1947 werd hij gedemobiliseerd en te werk gesteld aan een of ander ministerie waar hij een zeer karig loon verdiende, Dit alles nam niet weg, dat hij o.a. met fotograferen nog een kleine 2000 gulden bijeen had gespaard. Op 11 April 1950 wandelde hij door de dierentuin in Soerabaja. Iemand had hem gevraagd om een tij ger te knippen en gewapend met zijn fo totoestel zocht hij naar de tijgerkooi. Hier ontmoette hij Henk Kegel. Door 'n toeval praatten zij wat langer met el kaar en zij werden vrienden, vrienden met eenzelfde levensdoel voor ogen. Ook Henk Kegel had in de drie en twintig jaar dat hij bestond, menig duit je opzij gelegd voor het plan, dat hem echter nog maar vaag voor ogen zweef de. En hij had meer succes gehad dan Ed Nuse. Tot zijn grote vreugde werd hij in 1950 als marinier naar Indonesië ge stuurd. Hier leerde hij het land van zijn dromen kennen en bovendiein, hij vond een deelgenoot. In 1951 keerden beide vrienden weer in Nederland terug. Henk Kegel had vol doende geld bijeengespaard om de koop van een sloep te kunnen wagen en voor het opknappen zou nog wel kapitaal vrij komen van hemzelf en van Ed Nuse. Voor 800 gulden kochten zij een red dingboot, 7 m. lang en 2,30 m. breed. Het was een prima schuit, maar er moest nog heel wat aan gedaan worden. De boot ging naar een werf, die beloof de de zaak te zullen bestuderen. De uiteindelijke kosten waren f 2200. Er werd nog een buitenboordmotor bijge- kocht voor een goede f 500 en het twee tal dacht dat het zaakje al gepiept was. Uit „de koers". Maar de narigheid moest nog begin nen. De kansberekening die Ed Nuse had gemaakt, om zijn geld naar Nederland te krijgen hij vond de koers 1 op 3 wel erg weinig en daarom probeerde hij het langs een andere weg liep volkomen verkeerd af. Van zijn zuur verdiende f 2000 hield hij nog slechts f 250 over. En ook voor Henk Kegel begon de pech. Vlak na de oorlog had hij zich als geld belegging een woonschuit gekocht. Hij verkocht hem net een paar maanden na de tijd, waarin trouwlustige paren schat ten voor zo'n drijvend home over had den met een verlies van ruim f 500. Op dat moment zonk de moed hun in de schoenen. Wanhopig meenden zij hun plannen op te geven, de hele zaak te verkopen en het leven van vredige bur gers te gaan slijten. Dit duurde echter niet lang en een paar dagen later kwam het oude enthousiasme weer boven. Ze besloten nog zuiniger te gaan worden dan ze tot op *dat ogenblik waren ge weest: hun zakgeld werd verminderd tot een rijksdaalder per maand, roken mocht nog alleen in de avonduren, en Ed Nuse zou in een tent gaan wonen op Texel. En nu zit hij daar al maanden voor zijn tent en verwenst het Hollandse klimaat. Alleen in de avonduren als Herik uit de kazerne komt, komt het oude enthousi asme weer boven. Dan worden de plan nen afgewerkt, dan schrijven en teke nen zij aan hun dagboek en praten zij over het vele schoons dat hun te wach ten staat. Maar overdag. „Werk?" zegt Ed Nuse. „Ach, ik heb van alles geprobeerd, maar sinds één van de boeren op Texel me gezegd heeft, dat hij geen kleurlingen kon ge bruiken, kan ik er zo moeilijk meer toe komen om me te gaan aanbieden voor boerenwerk. Ed Nuse, een jonge man, die tot zeer veel in staat is, trekt steun; en dat in een tijd, waarin het zo bitter hard nodig zou zijn, dat de beide mannen met hun ei gen boot gingen experimenteren. Maar ook dit zal niet kunnen voordat de laat ste f 1000 van hun schip zijn afbetaald, eerder geeft de werf de boot niet vrij. En wanneer dat eenmaal is gebeurd, ook dan zijn ze er nog niet. Een zeereis eist nu eenmaal proviand, kaarten, instrumenten en scheepsuitrus ting. Trots steekt Henk Kegel zijn hoofd op na dit droef relaas. „En wanneer u nu denkt, dat wij de moed opgeven, dan hebt u het volkomen bij het verkeerde ZANG IN DE GEREFORMEERDE KERK De Oosterender Zangvereniging „De Lofstem" en het Oosterender Mannen koor, die zoveel succes boekten te Leek (Groningen), onder de bekwame leiding van hun directeur, de heer Cor Bre mer, hopen Zaterdagavond 8 uur in de Gereformeerde kerk te Den Burg een uitvoering te geven. De toegang is vrij. GESLAAGD Gerard Visman Jzn., Oudeschild, deed met gunstig gevolg examen voor het getuigschrift timmerman aan de Am bachtsschool te Den Helder. Mej. Jenny IJska, De Waal, deed in het Wilheiminagasthuis te Amsterdam met gunstig gevolg examen voor het di ploma Kraamverpleegster. S. V. Texel. Nog maar enkele dagen en het gesloten voetbalseizoen is ten einde, en heel spoe dig volgt dan de competitie, die ons de spanning moet brengen die ons spel zo populair heeft gemaakt. Vooraf dan nog het oefenprogramma. Zoals u immers weet, Assendelft, HZC Harlingen en Black Boys Sneek en mogelijk nog een en ander voor Texel 2. Door de vacanties en door de aanwe zigheid van talloze badgasten, was het het met het trainingsbezoek niet al te best. Vorige Woensdag was er één, zeg ge één speler van het le elftal en die had toch waarschijnlijk wel een hoop extra werk, maar hij brak er uit. Zegt u dat niets, spelers van Texel 1? Gebruikt de resterende avonden en zorgt dat we tijdig gereed zijn. Woens dagavond (vanavond dus) allemaal weer present. Met de adspiranten moet het ook ver anderen. We zullen Vrijdagavond eens zien! eind. We zitten diep in de prak, maar we komen er weer uit!" „Reken maar",' bevestigt zijn vriend. „Een plan, dat je van je jeugd af heeft beziggehouden, laat je niet zo maar meer los. Alleen. TEXELAARTJES. Bij vooruitbetaling tot 3 regels f 0,60; elke regel méér f 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. f 0,20 meer. Te k. 2 prima wielen met as, vlaggestok en ladder Vl2 m. W. Boom, Oudeschild Te k. 2 scharige Sacks stop pelkeerploeg, 1 scharige Sacks keerploeg en 1 cultivator C. v. Rossum, P.H. Polder Te k. luchtbandenwagen en driewieldekar Gebr. de Rid der, 't Noorden Vermist damesrijwiel gaarne terug Hillie Berkenbosch, Molenstr. 35 Verloren bovenschaar van tractorploeg C. Kuip Mzn De Westen Voorradig Herfstrapen, Gelria, Jabe, Zaaiwikken, Spurrie, Gazon graszaad. Bloemisterij Jac. Hin Czn, Kogerweg 11 Wie wil mijn pick-up met platen ruilen v. 2 pers. ledikant m. bed. Adres bur. v.d. blad Verl. zw. vulpen m. witte stip op dop. Door badgast. Gaarne terug aan VVV kantoor, Den Burg. - Verloren Donderdagmiddag, van Bosch en Duin via Ko gerweg naar Den Burg. Br. leren portemonnaie m. inh tegen beloning gaarne terug op Molenstraat 39, Den Burg Met dankbaarheid en blijdschap geven wij U kennis van de geboorte ivan ons Dochtertje en lZusje Lina Martha 'Jj M. v.d. Vliet-Dooren 5 D v.d. VJiet Adrie ïiTexel, Dennen B 160 jyl0 Augustus 1952 b Voor de vele blijken van "belangstelling bij ons 25- djarig huwelijk zeggen wij yhartelijk dank. £a Familie DE WIT, t^Den Hoorn 9 vl Te koop een best re V. d. WERF. wi Landleven, De Koog B. DROS, Eierland m je en lij! er sn dé ee GEVRAAGD EEN detn de huishouding Zelfstandig kunnende wer- 1".1 ken en koken. tgjViANTIE, Hoogerstraat 8 ge (donderdagavond 8 uur erCauserié met show van de uitgebreide collecties prvan de heer W. P. de Vries. ^In Hotel „De Lindeboom" gil te Den Burg. FiEntree: Bijdrage in de sti onkosten vrijblijvend. Een nette gevraagd. L. WETSTEEN, Siufterweg, Eierland nog 4000 boerenkoolplanten Tuinderij Buisman met 2 zijtassen, merk Bur gers waarschijnlijk achter gelaten bij het Postkantoor Parkstraat, Den Burg Verzoeke inlichtingen en/of terugbezorging tegen be loning. Adres: J. C Rab, Binnen- burg 11, Den Burg, tel. 42 Voor de welke begin September beginnen kunnen zich nu weer leerlingen aanmelden Mej. D. Wijngaarden, Coupeuse, Warmoesstr. 70, Den Burg J.l. Zaterdag tussen Waal en Oudeschild via Den Burg Gaarne terugbezorging bij De Texelsche Graan- en Kunstmesthandel v.h. C. R. Keyser Co C V. Wegens R K Zondag Vrij dag 15 Augustus Petroleumhandel, H. Gomes, Zwaanstraat 7 Bakkerij Schulte Bakkerij Snik Bakkerij Witte BOD GEVRAAGD OP Kaapweg. De Koog, Texel Brieven met bod S. Keij- zer Jbzn. Hogeberg, Texel Speeltuinvereniging „De Holiebol" vraagt voor baar speeltuin ingaande 18 Augustus 1952 Inlichtingen en aanmelden btj secretariaat, Waalder- straat 22, Mevr. De long- Verstegen Te koop een laadvermogen 1 ton C. VISMAN, De Cocksdorp 19, tel. 17 de wereldnaam op hel ge bied van gemakkelijk te bedienen, uilerst betrouw bare amateurcamera's die de fotografie voor U maken tot de meest waar devolle hobby Wij bieden U een keus uit drie mo dellen. Brownie C f 23,—; Brownie D f 27,— en Brownie E (met geclfilter, portretlens en flitscontact) f 34,- FOTOHANDEL Weverstraat Beautv.orm Tienduizenden dames hebben KENNISMA KING GEZOCHT met en willen nooit meer scheiden vanhet Ook U kunt zo geluk kig worden na een bezoek aan DEN HELDER op Donderdag 14 Augustus a.s. om 8 uur in ,.De Oranjeboom" Entree fl,60 bel. inbegrepen Dinsdag- en Donderdagmiddag 4 uur en Zaterdag 12 uur per schip Den Burg - Schildereinde 45 - Telefoon 85 is een zaak van vertrouwen en vakkennis Wij hebben een speciale radio-monteur plus goede instrumenten, die waarborgen U goed werk. Telefoon 153 Al piept en kraakt 't, Martien Bakker maakt 't Aanvang 2 uur. Entree f0,50, kinderen f0,10. 's Avonds Polonaise en Strijd om de man en de vrouw doorMaestro Gcrardo Coverti en VI O.S. Den Burg - Texel dus goedkoper mits door de juiste vakman vervaar digd Probeert U 't eens bij Ruyghweg 74 tel. 3176, Den Helder Uitmuntende kleding en niet duur I I Nogmaals maken wij onze ahonné's bekend, dat het Butagas uitsluitend tegen CONTANTE betaling wordt afgegeven. Steeds MEER en GEMAKKELIJK Fijne Vruchtenwafels 250 gram 68 Ct. 10 punten extra Gevulde IJsbonbons 150 gram 38 ct. 10 punten extra Prima Huishoudzeep 3 dubbele stukken 85 ct. 20 punten extra Koffiemelk 2 flesjes 78 ct. 10 punten extra Choc. Hagel 250 gram 60 Ct. 15 punten extra „Texelse Juttertje" de fijnste Limonade f 1,25 per fles 20 punten extra Prima Vet grote rol 1 1, 10 punten extra Dit alles bij inlevering van 2 dividend-boekjes Met het oog op de beschikbare plaatsen gaarne spoedig opgave Slaolie grote ties f 1> '8 10 punten extra Custard le soort dubbel pak 58 ct. 10 punten extra 1 rol Beschuit en 1 Ontbijtkoek 10 punten extra 2 pak Zelfrijzend en 250 gram Krenten fl,42 15 punten extra Vruchtenvlokken voor de Boterham, 3 smaken, 250 gram 60 ct. 15 punten extra Vruchtenrollen 3 grote rollen 30 ct. 10 punten extra Melk of hittere Repen 5 stuks 50 ct. 10 punten extra Pé Dé - Cor de Jong - Cor Lagerveld - K. Hoogerheide - R. Daalder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 3