f, (fro en fwarL-J~exels in het IVOROL II r WEK DE GAL IN UW LEVER OP ifÜ door Auto van De Mok sloeg over de kop Acht mariniers min of meer ernstig gewond V Arbeidersavondschool Scheur dat land Blanke tanden - Frisse adem Bazar te Den Burg Hollandse Maatschappij haar honderd jarig Woudt verkwikkende adem iris en^ w&Gl£Y tanden i u>N van Landbouw gaat bestaan vieren de h rrn. Ooit last van Zuurbranden? 't Begon met een scheut ol steels DAG 13 SEPTEMBER 1952 TEXELSE 65e JAARGANG. No. 6665 COURANT B I itqave N.V. v.h. Langeveld De Rooij oekhandel Drukkerij Bibliotheek )en Burg Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,80 p. kwart, -f- 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. Acht militairen werden gewond, van wie verschillenden ernstig, toen de auto, waarmede zij van Oudeschild naar De Mok zouden worden vervoerd, op de Westerweg bij Operen over de kop sloeg. De auto had veel gang, in de bocht verloor de chauffeur de madht over zijn stuur en daarop heeft het voer tuig zijn weg zig-zaggend vervolgd: eerst naar rechts ,toen naar links en ver volgens sloeg de auto over de kop, schoof met gang verder en kwam tenslotte, na tien meter, tegen een tuinwal tot stil stand. Alle 17 inzittende mariniers Aangemoedigd door het succes in Ou deschild, waar de cursus van de Arbei- dersavondschool vorige winter mét 32 deelnemers begon en met 31 personen eindigde! hoopt men thans ook te Den Burg een cursus te organiseren. De Ar beidersavondschool gaat uit van de Stichting Scholendienst, welke onder au spiciën staat van het N.V.V., de P. v. d. A. en het Instituut voor Arbeidersont wikkeling. De deelnemers moeten lid van een dezer organisaties zijn. De kos ten van een wintercursus bedragen, met inbegrip van de benodigde boeken, slechts f 12,50 en wie de lessen geduren de dit seizoen volledig heeft gevolgd, ge niet een reductie van f 2,50. Per week wordt één lesavond gegeven. Onderwe zen worden de vakken Rekenen, Neder landse Taal en Sociale Kennis. (Zie ook de adv.) 1 iJjJ J Lv. MILITAIR TEHUIS In de komende week wordt op Texel een buscollecte gehouden voor de Pro testantse militaire verzorging, uitgaande van het P.I.T. Het doel is de jongens, die onder dienst zijn in hun vrije tijd wat gezelligheid te geven. De collecte die op ons eiland gehouden wordt is ditmaal geheel ten bate van het militaire tehuis m Den Burg. U weet dat aan dit huis alle gezindten meewerken. Laat daarom ieder een steentje bijdragen om dit nodi ge en nuttige tehuis in stand te houden. Enige tijd geleden werd er door de N.V. Kali Import Maatschappij een klei ne brochure verspreid, die als titel voer de: „Scheur dat land!" In deze brochure werd gewezen op de grote oppervlakte slecht grasland, die ons land nog „rijk" is en op de noodzaak dit slechte grasland te scheuren en na enkele jaren opnieuw in te zaaien met een goed gras- en kla verzaadmengsel. Wanneer je op het ogenblik de door witbol geelgekleurde graslandpercelen op verschillende plaatsen van ons eiland ziet ben je geneigd deze „kreet" over te nemen en het de betreffende boeren met alle nadruk te zeggen: Zet er de ploeg toch in! En nu stel ik mij voor dat er verschil lende graslandboeren zijn, die bij zich zelf denken: De mensen van de Land bouwvoorlichting op Texel zweren bij bouwland. Grasland is bij hen minder in tel! Het tegendeel is waar! We hebben evenveel plezier aan een goed stuk gras land als de meest enthousiaste grasboer. Maar let wel: Een goed stuk grasland. Het is ons werkelijk onmogelijk om met plezier te kijken naar een perceel gras land, waarvan de grasmat voor 50 pet. of meer uit witbol bestaat, omdat we er van overtuigd zijn, dat de productiemo gelijkheid van deze percelen beslist on voldoende is. Dc oorzaak. En nu kunnen wij natuurlijk gaan vra gen naar de oorzaak van het veelvuldig voorkomen van witbol. En dan kunnen we wel enkele factoren noemen. De zeer droge zomer, die de goede grassen slechte groeikansen gaf heeft aan witbol, dat als „onkruid" veel lagere eisen stelt, een voorsprong gegeven. Veelvuldig en laat maaien bevordert het optreden van witbol. Een slechte fosfaat- en kalitoe stand, die funest is voor de betere gras sen, geeft aan witbol, dat practisch geen eisen stelt de mogelijkheid om naar vo ren te komen. En wellicht zijn er nog wel meer oorzaken te noemen. Waar het echter om gaat is dit: Hoe raken we deze slechte grassoort weer zo spoedig moge lijk kwijt? En op deze vraag is maar één antwoord: Zet de ploeg er in! C. v. Gr. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 13 Sept. op om 6,12; on der om 6,58. Maan: 19 Sept. N.M., 26 Sept. E.K. Hoog water ter rede van Texel: 13 Sept. 4,en 4,43. 14 Sept. 5,30 en 6,16. 15 Sept. 6,57 en 7,20. 16 Sept. 7,58 en 8,08. 17 Sept. 8,41 en 8,43. 18 Sept. 9,17 en 9,14. 19 Sept. 9,45 en 9,39. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. werden op het wegdek geslingerd. De gewonden werden in de berm van de weg gelegd, in afwachting van de komst van medische hulp. Dokter Elias was het eerst ter plaatse en toen hij verschillende gewonden de eerste hulp had verleend, arriveerde ook dokter Renout. Gelukkig verkeerde geen der gewonden in levens gevaar. Een der militairen had een ge broken arm, weer een ander een gebro ken sleutelbeen en zo waren er meer vrij ernstig verwond. Spoedig arriveerde een Militaire Rode Kruis auto met bran cards en daarna ook de ziekenauto van de afdeling Texel van het Witte Kruis. Alle gewonden werden via De Mok naar het Marmehospitaal te Den Helder ver voerd. Dit ongeluk is nog betrekkelijk goed afgelopen: wie de totaal verwoeste cabi ne heeft gezien, moet zich erover verba zen, dat de chauffeur er zonder een enkel schrammetje uit te voorschijn was gekro pen. Van de stangenconstructie, waar over het zeil van de laadbak was ge spannen, was niet veel meer dan een ver wrongen partij ijzer overgebleven. De ruiten van de cabine waren ook totaal versplinterd. Een veearts van elders, die met kalme gang in zijn auto passeerde, bleek door het oog van een naald te zijn gekropen: rakelings waren beide voer tuigen langs elkaar geglipt. De militairen keerden terug van een oefening bij Oudeschild. ONTMOETING OP TEXEL Sven Wikner uit Johanneshov, een plaatsje in het Noorden van Zweden, en Sven Broman, uit Karlskoga, een plaatsje in het Zuiden van Zweden, beleefden op Texel een qrote verrassing: toen de heer Broman Hotel-pen sion „Hollandia" te De Kooq be trad, werd hem verteld, dat er nog een Zweed was gearriveerd. Toen hij even later de salon bin nentrad ontdekte hij daar zijn vriend uit de mobilisatietijd, die hij sinds 12 jaren niet meer had gezien en na hun afscheid uit de kazerne hadden zij ook geen correspondentie meer gevoerd. Het is wel overbodig te ver melden, dat de „grote" en de „kleine" Sven, zoals zij in het leger werden genoemd, een dubbel plezierige vacantie heb ben gehad! U zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet Uw lever een liter gal In uw Inge wanden doen stromen, andera verteert uw voedsel niet. het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LE- VERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen.Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen.EistCarter'sLeverplUetjea DATUM OPENING POSTKANTOOR NOG NIET BEKEND Naar wij uit goede bron vernemen is de datum, waarop het nieuwe postkan toor te Den Burg in gebruik zal worden genomen, nog niet bekend. „Daar slaat nog niets van vast", zo werd ons mede gedeeld. Het moet zeer onwaarschijnlijk worden geacht, dat de opening reeds de ze maand zal kunnen plaats hebben. Gaarne herinneren wij nog even aan de Bazar, welke gehouden wordt in het gebouw Eben Haëzer. Hedenmiddag spe ciale jeugdattracties, geopend van 36 uur. En vanavond begint om acht uur de laatste avond. Er zijn vele fraaie prijzen. Gisteravond, de openingsavond, was er vrij veel belangstelling en er heerste een gezellige drukte. WE GAAN WEER TURNEN Volgende week begint onze gymnas tiekvereniging „Texel" haar winter activiteit weer te ontplooien. De diverse afdelingen gaan weer aan de slag. Allen die voor deze, edelste aller sporten voe len, raden wij aan de adv. in dit nummer te lezen, want ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom. DAMMEN De Cocksdorp. De damclub „Eier- land" begint Maandag 15 September a.s weer met de wekelijkse bijeenkomsten. Aanvang 7,30 uur. De leden worden op genoemde datum verwacht in het Thee huis van de heer Hooijberg. Nieuwe le den zijn hartelijk welkom. De jeugdaf deling begint 22 September a.s. j Krabben en peuteren maakt de kwaal steeds erger. De helder mtSlaa vloeibare D D.D. dringt diep in j de porièn door. zuivert, ontsmet en geneest de huid GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Texelse Boysnteuws. Zondag a.s. begint voor ons de compe titie. Verleden jaar hebben wij ons we ten te handhaven. Boys, als we met z'n allen ons aan de wedstrijden voor 100 pet geven, behoeven wij zeker met in de on derste regionen te belanden. Morgen: Zeemacht 1-Tex. Boys 1; vertrek 11,15 van de Groeneplaats; Tex. Boys 2-Zee- madht 2, 2,30 uur; Tex. Boys A-ZDH A, om 4 uur hedenmiddag. S. V. Texel. Morgen: 4e kl. KNVB begint de com petitie met deze wedstrijden: Texel-Ou- desluis; Randers-Limmen, USVU-Water- vogels; DTS-Schagen; MFC-Succes; H.S. V-ZAP. Afd. NH, Res. Ie kl. C: Alkmaria 4— BKC 2, Schagen 2-Texel 2; Helder 3— VVW 2; Westfrisia 4-Holl. 3; Succes 2- Grasshoppers 2. 4e kl. P.: Texel 3-Oosterend 2, aan vang 10 uur. Adsp.: Texel A-HCSC A op Zaterdag (heden), aanvang 4 uur. Texel 2 gaat op bezoek bij Schagen 2 en zal het uiterst moeilijk krijgen. Texel 3 start tegen Oosterend 2. We zijn benieuwd naar deze uitslag. EN DEZE VIER OOIEN keken dolnieuwsgierig naar het vogeltje. Het kostte de fotograaf een hele film, eer hij het quartet goed voor de lens had. „Ja, nou!" zei de eigenaar, de heer P. C. Hin, van Spang en u ziet, dat het aardig gelukt is. Deze vier schapen veroverden het praedicaat „Beste 4-tal ooien van de fokdag". Ons gemeentebestuur beloonde hen met een zilveren medaille. Adsp. A: Nu zullen we van jullie een gooi naar de bovenste plaats mogen ver wachten. Adspiranten B beginnen volgende week. S.V. De Cocksdorp Hedenmiddag 4 uur spelen adsp. thuis tegen De Koog A. Het 2e gaat morgen eveneens voor de competitie op bezoek bij De Koog 2. Aanvang 2,30 uur. Ver trek Cocksdorp 1,30 uur op eigen gele genheid. Het le speelt om 2 uur thuis tegen De Koog 1. Dat De Koog over een goed elftaf beschikt, blijkt wel uit de uit slag van Zondag jl. tegen Winkel. Terreindienst: C. Wetsteen, H. v. Sijp en Jn. Reus. Hedenavond om 8 uur wordt in de zaal van de heer Nota een vergadering belegd voor leden en donateurs. Enkele belangrijke besprekingen staan op de agenda. Het bestuur hoopt dat van vele kanten voorstellen komen om het 20-ja- rig bestaan tot iets te maken, dat nog lang in herinnering zal blijven. Verder nog stemrecht donateurs- en contributie- bespreking. Laat niemand deze avond verzuimen! Ilandbalnicuws G.D.S. Zondag geen wedstrijd. Maandagavond om 7 uur trainen op het veld. Komt zo vroeg mogelijk! 17 October 1952 zal het 100 jaar gele den zijn, dat op Texel een afdeling van de Hollandse Maatschappij van Landbouw werd opgericht. Hieruit zijn in de loop der tijden de afdelingen Eierland en Texel ontstaan. Voor de herdenking van deze dag is een commissie in het leven geroepen, die het volgende programma in elkaar heeft gezet: 14,30 uur: Receptie in Hotel De Hoop te De Cocksdorp; 20,00 uur: Diner in Hotel Texel te Den Burg; 23,00 uur: Kort bont avondprogramma verzorgd door enkele leden. Na afloop gezellig samenzijn. De commissie vertrouwt er op, dat alle leden deze dag met de Hollandse Maat schappij van Landbouw mee zullen vie ren. Een eeuwfeest toch is een feit, dat cW ekai<v>9°"" men maar ééns in zijn leven meemaakt. Onze moderne samenleving eist orga nisatie op schier alle mogelijke gebied. Het is dus ook voor de boerenstand van belang zijn organisatie hecht en sterk te maken. Dit kan men mede doen door ge zamenlijk en eendrachtig het eeuwfeest mee te maken. S. V. Oosterend Jl. Zondag mocht ons elftal tegen Petten geen goed resultaat behalen, uit slag 4-1. Vooral voor de rust was het Petten dat de toon aangaf en daar het in onze achterhoede geducht rammelde, ging de rust in met 3-0. Na de rust kwam O. er beter in. Pieter wist een doelpunt te forceren. Nu zag men een gelijk op gaande strijd. Maar O. kon de kansen, die men kreeg niet benutten. Gaat het morgen beter, jongens? Dan spelen we tegen Hollandia T. thuis en ons 2e uit tegen Texel 3 om 12 uur. De gymafdeling is gisteravond opge richt; er hebben zich al een 40-tal leden opgegeven. Dus dit gaat de goede kant op. Nu deze afdeling zelf een kas heeff, is het voor niemand bezwaarlijk om zich aan te melden als lid. Komt in groten getale. Het bestuur is als volgt samen gesteld: mevr. J Tromp-v. Bekkum, mw. A. Plaatsman-Hooijberg, de heer Wester- dijk en de heer Meijwaard. HIJ NEGEERDE DE RUNDERHORZEL- BESTRIJDING Een Texelse veehouder werd door de HeLderse kantonrechter veroordeeld tot een boete van f 40 of 20 dagen omdat hij nalatig was gebleven inzake de ver- pliohte bestrijding van de runderhorzel. Niet minder dan 22 pinken vertoonden runderhorzelbulten. Geen glas, geen water, geen nare smaak. Simpelweg één o! twee Kennies laten smelten op de tong. Er zijn mensen die nemen Rennies te pas en te onpas— maagzuur of niet alleen maar omdat ze ze lekker vinden. Dat hoeft nou weer niet, maar 't is wel plezierig altijd Rennies bij de hand te hebben, voor eigen gebruik of om anderen te helpen. Vraag Rennies bij uw apotheker of drogist. KATHOLIEKE KERKLIJST Parochie van St. Joannes de Doper met de bijkerken Den Hoorn en Oosterend Zondag 14 Sept. 15e Zondag na Pink steren en Hoogfeest van Aanbidding. H. Missen in Den Burg 7,30 en de plechtige Hoogmis om 10 uur en in de bijkerken van Oosterend om 7,30 en 10 u. cn in Den Hoorn alleen om 7,30 (in plaats van 10 uur).Biechtgel. alleen voor degenen, die ver weg wonen, in Den Burg van 7- 7,30 en in de bijkerken een half uur voor de Missen. Commumeuitreiken buiten de Missen in Den Burg om 7 en 9 u. en ver der alleen onder de Missen (begint voor aan). De collecte met bijzondere aanbe veling v.d. versiering. Het Allerheiligste wordt na de uitreiking v.d. communie om 7 u. uitgesteld. Openbare aanbiddipg om 3 u. v.d. schoolgaande jeugd en om 4 u. v.d. schoolvrije jeugd en al onze jonge mannen en jonge dames. Sluitingslof w.o. predikatie, processie en Te Deum om 7 uur. Al onze verenigingen en orga nisaties worden uitgenodigd aan de pro cessie deel te nemen. Maandag 15 Sept. Mis 7, 8 en 9 u. Dinsdag 16 Sept. Mis om 7 u. en om 8 u gez. req. v.d. doodceel. Woensdag 17 Sept. Quatertemperdag Geen Mis om 7 u. maar alleen commu nie-uitreiken. Mis om 8 u. en in Den Hoorn om 7,30. Josephlof om 7,30 met gebeden v.d. op de schaal neergelegde intenties. Om 8 u congr. v.d. jonge man nen. Biechthoren in Den Hoorn v.d. kin deren v.d. 4e klas. Donderdag 18 Sept. geen Mis om 7 u., alleen communie-uit reiken. Mis om 8 u. en ook om 8 u. in Oosterend met biechthoren v.d. kinderen v.d. 4e klas. Om 8 u. meisjescongr. Vrij dag 19 Sept. Quatertemperdag. Om 3,30 biechthoren 4e klas v.d. Josephschool Mis om 7 en 8 uur. Zaterdag 20 Sept. Quatertemperdag. 6 u. roz. Biechtgel. van 5-9 op de hele uren. Zondag 21 Sept. vervalt in Den Hoorn de Mis van 10 uur. Communieuitreiken ook om 7,15 in Den Burg v.d. Mis van 7,30. (Zij die kort bij wonen, maken hiervan gebruik). INGEKOMEN PERSONEN Neeltje Ronner v. Amsterdam, Kruger- straat 12-111 n. Julianastraat 8, Ooster end. Adriaantje Knol, v. A'dam, Nieu- wedammerdijk 335hs n. C 43. Agatha Dirkson, v. Egmond aan Zee, Pr. Hen- drikstr. 25 n. K 64a. VERTROKKEN PERSONEN Maria Verburg, v. De Waal 68 naar Vlaardingen, Leliestr. 34. Hendrikus J. de Graaf v. E 86 n. Hilversum, Witte Kruislaan 12. Theresia J. A. Fles, van Groeneplaats 11 n. 's-Gravenhage, van Blankenburgstr. 30. Arnoldus E. Auwens v. Molenstr. 18 n. Rotterdam, P. Kruger- laan 32. Bertha K. Dros, v. Peperstr. 3, Oosterend n. Haarlem, Spruitenbosstr. 17. Gerbrand Boogaard v. De Koog 61 n. Vlissingen, Callifelstr. 9. Annie G. Potje- wijd v. O 73 n. Den Helder, Singel 75. Wilhelmina Kikkert, v. Oudeschild 114 n. Harlingen, Kerkpoortstr. 69. Gerard J. Klein, v. Molenstr. 2 n. Amsterdam, van Woustr. 41 (en echts.). Klazina E. Das, v. B 38 n. Pijnacker, Delftsestraatweg 63. Carolina E. Groot, v. E 58 n. Bloemen- daal, Julianalaan 65, Overveen. Maria P. Riteco v. Schilderend 81 n. Delft, Vla- mingstr. 91. Petrus B J. Riteco v. Schil derend 81 n. Medemblik, Ridderstr. 10. VOOR HET CONSULTATIEBUREAU De eerste giften voor de inrichting van ons bijna voltooid Consultatiebureau voor zuigelingen, kleuterzorg, rheuma- bestrijding etc. zijn binnengekomen. Alle giften zullen in de Texelaar worden ver antwoord. U kunt uw bijdragen storten op postrekening 239376 van de penning meester van de afdeling Texel van het Witte Kruis, de heer H. Melissen, Schil derend 131. Daarbij vermelden „Voor in richting Consultatiebureau". EIGEN RECHTER GESPEELD Een eilandgenoot werd door de Alk- maarse Politierechter tot f 10 of 5 dagen veroordeeld, omdat hij een kwajongen, die hem met kluiten modderig zand had bekogeld, in zijn nekvel had gegrepen en afgestraft. Dat nam de vader van de knaap niet en het gevolg van diens aan gifte bij de politie, was, dat de man, die eigen rechter speelde, het gelag heeft te betalen. (Ingezonden Mededeling). Kroschen Salts bracht de bevrijding. Maar anders..* Er zijn talloze gevallen ook onder uw bekenden waar de wereldberoemde Kruschenkuur op korte termijn verlos sing bracht van die slopende rheuma- tisohe pijnen. De aansporende werking van Kruschen op de bloedzuiverende organen kan ook bij u dat wonder te weeg brengen. Begin daarom vandaag nog de heilzame Kruschenkuur. Dan smoort ge uw rheumatiek in de kiem, in plaats van te komen van kwaad tot erger. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELIAS. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 5 tot en met 11 September 1952 Geboren: Carl Clemens zv Johan A. Barhorst en Catharina H. Jansen. Nelda Jeannette dv Job van Hoorn en Niesje Westdprp. Ondertrouwd: Mattheus J. Bakker en Duvera A. Bakker. Getrouwd: Poppe W. Jager en Wilhel mina Kikkert. Fredrik Kuilman en Ve ronica C. Barhorst. Overleden: Fokeltje Kooiman, 86 jaar, wed. v. Pieter Koorn. Gevonden voorwerpen. 1 sigarettenkoker; 1 zijden shawl; 1 zonnebril. ue rvuog. j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1