9 rocn in het Oefening begon met mirakel best raketschot Het Hoofd betreedt zijn nieuwe school! Mets en De Ridder kampioen &c n iuxlve amii' - oaf 'ede n Den Burg had vóór 1847 al een hulppostkantoor ypp Wmi „Schipbreukelingen met broek gered Koger reddingstation kreeg nieuw team 'r~~ m, 'l v WOENSDAG 15 OCTOBER 1952 TEXELSE 66e JAARGANG. No. 6674 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,80 p. kwart, -f- li) ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. EEN GROOT OGENBLIK voor de heer C. P. Laan, het hoofd van onze nieu we Landbouwschool: wij zien hem hier op het punt om voor het eerst het zo juist door Ir N. van Vliet, Directeur van het Land bouwonderwijs in ons land, geopende gebouw binnen te gaan, terwijl Ir van Vliet reeds de drem pel heeft overschreden, 't Doorgeknipte lint wappert in de herfstwind. Ja, een gedenkwaardige dag was dat voor de heer Laan en voor heel Texel, waar ons eiland tot de agrarische gebieden behoort. Dat on ze Landbouwschool tot in lengte van dagen zal blij ven groeien en bloeien, is niet alleen onze wens: wij durven wel zeggen, dat de moderne land bouw het niet zonder een landbouwschool kan stel len. Steeds meer dient er aan de grond te worden onttrokken, waar de bevolking van ons vaderland en ons eiland alsmaar toe neemt. Hoe meer men uit de grond weet te halen, hoe meer hij waard is. Om het volle profijt te kunnen behalen, dient de landbouwer in het bezit te zijn van een grote dosis kennis, welke de v/etenschap aan het licht brengt. En hoe groter de oogst, hoe prettiger de arbeid, dunkt ons! DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 10 October: A.: C. Dijker-S. v. Heerwaarden 2-0; G. Dros-S. Ros 0-2; P. Jansen-C. van Heerwaarden 1-1; S. Bakker-J. Vinke 0-2. B.. A. Vinke-J. Kikkert 1-1; W. A. van Zeijlen-A. v.d. Slikke 2-0; J. P. Stam-J. N. Rijk 0-2; N. de Graaf-J. Hooijberg 2- 0; W. J. Boon-C. P. Burger 2-0; N. de Graaf-J. Vonk 2-0; A. v.d. Slikke-J. P. Stam 0-2. C.: Jb. v. Heerwaarden-H. Gomes 0-2; J. A. v. Enst-Jb. Koorn 0-2; Joh. v. Heer waarden-P. Bakker 0-2; D.v.d. Werf-Joh. Sahoo 1-1; D. v.d. Werf-Jb. v. Heer- waarden 0-2. D.: S. v. Heerwaarden Johzn.-J. v. d. Vijver 2-0; S. Wijngaarden-C. Vinke 0-2; P. v. d. Vis-D. Roeper 1-1. HET TEXELSE BROMFIETSCORPS Naar schatting rijden er een 450 brom fietsen op ons eiland. 1 Augustus telde ons hele land 218,000 bromfietsen. Daar het aantal Texelaars een duizendste deel van het totaal aantal Nederlanders vormt, is het percentage bromfietsers op Texel tweemaal zo groot als dat aan de Overkant. DIENSTREGELING N.V. T.E.S.O. ingaande 5 October 1952 t.m. 16 Mei '53 Op werkdagen: Van Texel: 5,30; 7,50; 11,45; 14,50; 17,50 Van Den Helder: 6,40; 10,30; 13,25; 16,20 nZa. 19,35; 16,30 Za. Op Zon- enalg. erkende chr. feestd.: Van Texel: 7,50; 11,45; 18,00 Van Den Helder: 10,30; 13,25; 19,35 nZa is met op Zaterdag. Za is alléén op Zaterdag. Zaterdagavond cm half 9 startten de eerste motoren bij -de Auto Centrale voor de laatste rit in dit seizoen en tevens de laatste rit voor de competitie. Het was prachtig weer en weldra ronktgn de vele motoren langs Texels wegen. De te vol gen route was met krijtpijlen en M.C.- pijlen keurig uitgezet door de heren B. Dros en A. Zielman. Het was een zware rit en velen kwamen flink onder de modder thuis, maar daar bekommert een motorrijder zich niet om. Om plm. half 12 kon de voorzitter, de heer C. P. Moojen, de prijzen bekend ma ken. De spanmng heeft er in deze rit tot het laatst ingezeten, aldus de voorzitter. In de vorige rit werd L. Bakker van de 2e plaats naar de 3e verdrongen door W. Koopman, maar nu wist Lammert zich weer te handhaven en eindigde hij op de 2e plaats. Zo ook met C. Drijver en M. de Vries, doch Maarten wist de le prijs te bemachtigen en kwam in kampioenpun- ten even hoog te staan als H. de Ridder, maar Huib had in totaal 10 strafpunten minder. Uitslag zw. kl.: 1. C. Mets, 2 strafp.; 2. L. Bakker 2 strafp.; 3. A. v. Liere 4 straf punten. Lichtere kl.: 1. M. de Vries 2 strafp.; 2. C. Drijver 5 strafp.; 3. H. de Ridder 16 strafp Zij kregen allen een medaille in de kleuren groen-zwart resp. in goud, zilver en brons. Daarna kwamen de kampioenen aan de beurt. Daar C. Mots met 30 kpt. de aller beste prestatie had geleverd, mocht hij een paar lederen wanten in ontvangst nemen, aangeboden door de WERO in Amsterdam. De daaropvolgende was H. de Ridder met 29 kpt. Hij kreeg een le deren motorcap, aangeboden door de fa. M. en A. J. Vonk. Daarna werden hun de wisselbekers met een toepasselijk woord overhandigd. In de zware klasse behaalde de 2e plaats L. Bakker met 28 kpt; de 3e plaats W. Koopman met 27 kpt; de 4e plaats. A. v.d. Vis met 21 kpt.; en de 5e plaats L. Goënga met 19 kpt. In de lichte klasse: de 2e plaats M. de Vries met 29 kpt; de 3e plaats C. Drijver met 27 kpt; de 4e plaats L. C. Vonk met 25 kpt; en de 5e plaats C. P. Moojen met 20 kpt. Ook zij mochten allen een prijs in ont vangst nemen, beschikbaar gesteld door Smederij J. Keijser, Fa. Rentenaar, Fa Zegel, rijwielhandel, Fa. Lutterman, Mastro Couverti en 't IJsbeertje. Daarna werden door enkele dames de borden snert geserveerd en zaten we met plm. 80 personen te smullen, want ze smaakte best. De slagersleden en een landbouwer-donateur hadden voor de in grediënten gezorgd. De voorzitter bracht hen daarvoor dank. Ook de uitzetters, controleurs met hun dames, zij die prij zen hadden gegeven, kortom allen die medegewerkt hadden. Het is een spor tieve strijd geweest met een keurig slot. Nog geruime tijd bleef men gezellig bijeen en werden er nog verschillende staaltjes opgehaald. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN N.H. GEMEENTE OOSTEREND De Doopzitting, welke vanavond aan de Pastorie zou worden gehouden, is uitgesteld tot Vrijdag (17 October). GIFTEN AFD. TEXEL VAN ..HET WITTE KRUIS" Den Burg: C. J. C. f2,50, M. B. f2,50; S. Z. f 1,-; T. B. f2,50; F. G. f2,50; C. S. f 0,50. Oosterend: J. B. f 2 50; W. T. f2,50, J. W. f 10,-; J. V. f2,50; C. V. P. K„ N.N. en C. v. L. alle f 2,50. Den Hoorn: W. J. B. f 10,-; J. v. G. f2,50. EierTand: J. A. B. f2,50; C. B. f2,-; J. v. B. fl.-. De Koog: L. B. f2.50: J. A. S. f2,50. S. V. Texel. Uitslagen van Zondag jl.: Schagen Texel 1-1; Texel 2-Alcmaria 4 0-6; Tex. Boys 2-Texel 3 2-3; W.Waard A-Texel A 0-8, Tex. Boys A-Texel B 2-4. Het le elftal deelde na een spannende en aantrekkelijke wedstrijd de punten met Schagen. Na een duidelijk Texel overwicht nam S. de leiding, doordat Harry i?h een aarzeling in de T-verdedi- ging, in eigen doel schoot. Tot de thee bleef de stand verder ongewijzigd. Bijna werd het kort na de rust 2-0 voor Scha gen, maar dan door een cadeautje van de scheidsrechter, die een door Wim van de doellijn weggewerkte bal tot doelpunt promoveerde, hoewel hij zich in een on mogelijke positie bevond om dit te kun nen constateren. Gelukkig herriep hij zijn beslissing nadat enkele S-spelers verklaarden dat er geen doelpunt ge maakt was. Alle hulde voor de buiten gewoon sportieve S-l.buiten Voorthuy- zen. Gelukkig bleven wij deze keer voor incidenten bespaard én had de wedstrijd een buitengewoon sportief verloop, hoe wel er toah fel om de punten werd ge streden. Uit een hoekschop scoorde Bob na wat heen en weer getrap een uitste kende gelijkmaker. Hierna werd Nico in de verdediging teruggetrokken en werd het voor S. zeer moeilijk om nog tot doelpunten te komen. Ónze tegen aanvallen waren nog zeer gevaarlijk en bij wat minder slordig spel van enkele van onze spelers was succes voor ons in deze periode zeker niet uitgesloten ge weest. Texel 2 ging kansloos tqg. onder tegen een vooral technisch veel beter Alcma- ria 4 en Texel 3 wist weer na een aan vankelijke achterstand de overwinning uit het vuur te slepen Adsp. A won in W.Waard met 8-0, jammer, dat we nu niet in dezelfde afdeling van vorig jaar ingedeeld zijn. Adsp. B werd door eigen schuld na een groot overwicht voor de rust in de 2e helft bijna de dupe van het feit dat de heren het wel geloofden. De ze keer liep het gelukkig toch nog goed af. Denk aan die ezel en die steen! ESPERANTO BIJ DE POST De Directeur-Generaal der Oosten rijkse Posterijen gaf toestemming tot het plaatsen van propaganda-borden in de postkantoren met het adres van de plaat selijke Esperanto-club. (Iets voor ons nieuwe postkantoor?) Oosterend, 3 October 1902. Aan den oproep tot het oprichten eener zangver- eeniging alhier hadden 18 personen ge hoor gegeven, die tot de oprichting be sloten. De vereeniging draagt den naam van „Harmonie" en als directeur daar van zal fungeren de heer M. Kikkert, Hoofd der oi. school alhier. De oefenin gen zullen gehouden worden in „Het Wapen van Amsterdam". De leeftijd is bepaald op minstens 15 jaren voor da mes en 17 jaren voor heeren. Den Burg, October 1902. In het ho tel „De Zwaan" 'had ten overstaan van Notaris De Boer de publieke verkoop plaats van de hoeve, tuin en erf ge naamd „Rozenburg", met huiskoog, mid delstuk en koeienweid, tezamen 2,27,55 ha.; een perceel land, genaamd Bosch- jesland, groot 1,03,18 ha. en een perceel land met schuur, genaamd Boetstuk, groot 1,83.14 ha. Kooper werd de heer M. Kuip voor f 6135, HOOG WATER TER REDE VAN TEXEI. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. 15 Oct. 7,25 en 7,29. 16 Oct. 8,07 en 8,06. 17 Oc.t 8,42 en 8,36. Zo heeft Den Burg dan weer een écht postkantoor gekregen. De officiële post dienst alhier is al meer dan 100 jaar oud, want vóór 1847 had Den Burg al een hulpkantoor. Dit werd op 1 Juli 1861 omgezet in een hoofdkantoor. Op 20 Oc tober 1872 kreeg Texel een telegraafkan toor; het werd ondergebracht in een lo kaal, dat gratis door de gemeente Texel ter beschikking was gesteld dit stond apart van het hoofdkantoor. Op 1 Octo ber 1873 werd de telegraafdienst onder gebracht in het hoofdkantoor en was er dus sprake van een PTT-dienst. Vóór 1875 was het postkantoor resp. geves tigd op de hoek Kogerstraat-Waalder- straat, op de Groeneplaats en aan de Weverstraat. Op 1 September 1875 werd een nieuw gebouw in de Parkstraat in gebruik genomen. Dat deed niet alleen dienst als kantoor, maar tevens als ambtswoning voor de Directeur. Het was door de gemeente Texel gebouwd en is tot de verwoesting toe eigendom van de gemeente gebleven. De kosten van huis vesting begonnen in 1875 met f400 per jaar. In 1903 en 1913 is het verbouwd en uitgebreid. In 1911 werd de interlokale telefoondienst er in ondergebracht en 12 jaar léter(!) de lokale telefoondienst. Van 1912 tot 1918 had het een aansluiting op de gasfabriek. In 1939 kocht de PTT een perceel bouwterrein aan de Wilhelmina- laan met het doel daar een postkantoor te vestigen, doch terecht is men nader hand tot de conclusie gekomen, dat dit punt minder geschikt was. Hieronder volgen nog de namen van de Directeuren te Den Burg van het tijd vak 20-5-1861 tot 31-10-1950. De tussen de vermelde ambtsperioden liggende tijdvakken zijn vacatures. Postkantoor: 20-5-1861 tot 19-4-1867 P. de Vries 1-6-1867 tot 30-9-1873 J. Hoek Bent Telegraafkantoor 20-10-1872 tot 30-9-1873 vacature waar genomen door een telegrafist en wel omdat de directeur de telegraafdienst nog niet kende! Post-, telegraaf- (en later telefoonkan toor: 1 10-1873 tot 13-12-1881 J. Hoek Bent 20-1-1882 tot 31-1-1887 J. A. v.d. Velde 15-2-1887 tot 31-7-1894 G. Teriet 1-8-1894 tot 31-5-1899 L. C. W. ten Brum- meler 1-7-1899 tot 31-3-1901 J. L. Storm 16-4-1901 tot 15-11-1903 C. S. de Wit 1-3-1904 tot 15-3-1911 H. van 't Hof 16-4-1911 tot 30-9-1915 J. Renier 1-2-1916 tot 30-4-1922 J. A. Jonker 1-8-1922 tot 30-4-1930 J. R. v.d. Zalm 1-11-1930 tot 31-5-1933 J. Pais 16-11-1933 tot 30-6-1937 F. M. Posthuma 1-7-1937 tot 15-2-1941 G. Keijzer 16-2-1941 tot 31-7-1946 J. de Jong 1-4-1947 tot 31-10-1950 H. J. Abma. „HIJ IS BEST, Jonge, wat is-ic best!!!" zeiden we alle maal: de raket, die de heer C. Daalder Zaterdagmiddag af vuurde ter gelegenheid van een oefening met het zgn. wip pertoestel, het apparaat waar mede verbinding tussen schip en kust tot stand wordt ge bracht, die raket was precies over de mast van het „schip" gesnord. Gesnord, zeggen we? Neen, het geluid had veel meer weg van een op volle toeren draaiende straaljager. De zoon Jan van Raadslid S. van der Vis bv. stond op dat ogenblik aan het smidsvuur, maar hij schrok zich een aap, want „Ik docht, deer gaat een straaljager of zo teuge de dune!" Ja, dat meende hij en meteen was de jongen op z'n Victoria gestapt om er als de kippen bij te zijn De oefening begon dus best, want de geïmproviseerde mast, geplaatst op een hoog duin, stond zeker op een 250 meter vanaf de plek, waar de heer Daalder zijn lanciers- kunst demonstreerde! En die raket had zo'n gang, dat hij zeker nog eens zo'n 250 me ter voorbij het doel in het duin terecht kwam. Het ge vaarlijke gebied was door ro de vlaggen gemarkeerd. En daarna werden dan respectie velijk de treklijn en de kabel waaraan de broek komt te hangen, naar het „gestrande schip" gedirigeerd, 't Duurde wel even, maar oefening kweekt kunst en hier was een kersverse, onervaren ploeg ingeschakeld. O ja, het zit zo: een paar jaar geleden werd de reddingboot van De Koog opgedoekt. Het was een roeireddingboot en doordat de stations van Den Helder en De Cocksdorp in de loop der jaren met prachtig modern ma teriaal waren uitgerust de riemen hadden plaats gemaakt voor motoren had het handhaven van de Koger roei- reddingboöt niet zoveel zin meer. „De Dorus Rijkers" zou hier al hoog en breed wezen, als de Koger roeiredding- boot nog maar amper in de branding zat" aldus de mening van de heer W H. Lap, voorzitter van de Plaatselijke Com missie der Noord- en Zuid-Hollandse ReddingmaatschappijEn waar de Red dingmaatschappij haar gelden zo effici ent mogelijk dient te besteden, werd be sloten om de Koger reddingboot uit de vaart te nemen. Dit station behield in tussen zijn zgn. wippertoestel, de lijn dus, waarmee ze in Janauri 1946 nog 13 visserlieden van de trawler ,,De Bruin vis" van boord haalden. Wie aan reddingboten denkt, denkt aan onverschrokken, „wakkere jongens", aan mannen met zeebenen, aan mannen, die op zee geboren en getogen zijn, die haar kennen, haar verraderlijke trekken. In een reddingboot hoort een equipage, die het klappen van de zweep kent, mannen van ihe\: vak, mannen van de zee. Daarvoor koos men destijds bij het oprichten van de reddingbootstations natuurlijk in de eerste plaats hen, die een goed deel van de dag op zee zitten, en dan liefst bij voorkeur natuurlijk mannen van de streek. De Koog heeft geen visserij meer natuurlijk zij dit gezegd met alle respect voor de spring levende pieren van onze vriend R. Daalder! De Koog is een rustige bad plaats. De redders, de roeiers voor de reddingboot, moesten van elders worden gerequireerd. Van Oudeschild. Schagens, Doggers, Henkessen, Krijnens, Koo- gers en hoe ze verder mogen heten, heb ben in de loop der jaren de Koger red dingboot bemand. En ze waren altijd pa raat. Gelukkig heeft de boot de neus niet zo vaak in de wilde branding behoeven te gooien. Maar oefeningen konden trouwens ook al gevaarlijk genoeg zijn en wie herinnert zich niet het ongeluk waarbij de boot omsloeg en een der man nen het leven liet? De reddingboot van De Koog ver dween en het lag dus voor de hand, dat er voor de mannen van Oudeschild geen werk meer aan de winkel zou komen, dat hun afscheid van het station aan staande was. Immers voor het bedrijfs klaar maken van het zgn. wippertoestel behoeft men geen zeebenen te bezitten! Al kan men de wiebeling van de golven niet verdragen, dan nog kan men een uitstekende kracht voor het wippertoe stel zijn en daarom heeft het Oudesohif- der team in overleg met de plaatselijke commissie en in alle harmonie het bijl tje er bij neergelegd en een paar weken geleden afscheid genomen, 't Ging zonder veel vertoon, zoals ook het afscheid van de boot zelf onopgemerkt geschied is. HHMmHHHHHHh IN DE BROEK! Zaterdagmiddag werd bij het reddingbootstation De Koog een oefening gehouden met het wippertoe stel. 't Gold tevens de installatie van de nieuwe ploeg. (Zie uitvoeriger in bij gaand artikel). Hierboven ziet u de heer C. Groenhof als schipbreukeling op weg van het gestrande schip naar de veilige kust. Wij hebben ook nog een foto genomen van de raket, juist toen de lont ontstoken was, maar ons plaatje toonde helaas één dikke rookwolk die ook de kanonnier, de heer C. Daal der een moderne Willem Teil! aan het oog onttrok. Namens alle zeevarenden dank aan de ploeg, die ten alle tijde bereid is ge weest om zich ,,in het woedend golfge klots" te begeven om te pogen schip breukelingen uit hun benarde positie te bevrijden. Schipper P. Schagen werd de kleine bronzen draagmedaillc plus het ge tuigschrift voor langdurige dienst toege kend. (Volgend jaar zou hij zijn zilveren jubileum hebben gevierd!) Voor het wippertoestel werd een nieu we ploeg gevormd. Zij bestaat uit de Kogers: P. Eelman, H. Veldman, C. Groenhof, M. Boogaard H. Wuis, A. de Ridder (die eigenlijk al motordrijver was) C. Daalder, die ook reeds bij dit team was ingedeeld en C. Bonne. De meesten hunner maken deel uit van de Vrijwilli ge Brandweer. Zaterdagmiddag dus hebben zij hun-^ eerste oefening gehad. Het was natuur lijk nog een instrueren door de leden van de Plaatselijke Commissie. Aanwezig wa ren de heren Lap. Alderlieste, Remmers, Boekei en Blok. Zoals gezegd, begon de oefening met een mirakel best raketschot. De heer C. Groenhof voor wie het want geen vreemd terrein meer is! was de rol van schibreukeling toebedeeld. Het duurde wél even eer hij zich in de broek kon nijsen. Maar dat was niet de schuld van de redders, het zat 'm in de vreemd soortige „branding", die uit venijnige doornen bestond, waarin de lijnen een paar malen verward raakten. De kaste lein van „De Toekomst" waagde zich op eenmaal in een overmoedige bui te mid den van de brullende golven om die lijn vrij te maken wat hem nog wel eens een onderscheiding zal opleveren! Toen kon de broekenist zijn gang gaan en met vaart haalden ze 'm naar de kust. Nadat de spullen weer netjes waren opgeborgen en op de beeb waren gezet, werd besloten een tocht langs de eerste duinrichel te maken, over de bedding van de spoorlijn, welke de Duitsers vanaf Oudeschild langs het Horntje tot de Krim hadden laten aanleggen. In deze bedding waren echter hier en daar lelij ke gaten gestoven en na een 500 meter besloot men maar terug te keren. Ge hoopt werd. dat de bevoegde instanties, op wier medewerking in deze zeker mag worden gerekend deze „weg" weer spoedig in conditie zuilen brengen. Dat is nodig, want als bij een stranding de beeb wegens hoog water niet over het strand kan, moet een andere route wor den gezocht!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1