9 roen /wa in het harL, D.D.D. Sanap/rin 3 goede R.K. Middenstandsvereniging hield een geanimeerde vergadering De gehele dag een frisse mond en tanden wonderwit. Huiseigenaars vergaderden ZATERDAG 1 NOVEMBER 1952 TEXELSE 66e JAARGANG. No. 6679 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,80 p. kwart, -f- lö ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. In de Woensdagavond in Hotel De Zwaan gehouden algemene ledenverga dering der R.K. Middenstandsverenigng werd medegedeeld, dat de heer N. Ran benoemd is tot lid van de Kamer van Koophandel voor Noordholland, als op volger van de heer J. van Beem. Na opening met de christelijke groet, sprak de voorzitter, de heer P. Swarthof, de hoop uit, dat de besprekingen vrucht dragend zouden zijn en de eventuele voorstellen tot aller nut zouden strek ken. Een terugblik op wat 1952 tot dus verre bracht zal niet direct aanleiding geven tot optimisme, doch evenmin tot pessimisme, aldus de voorzitter. Wij mo gen over het algemeen tevreden zijn over de geboekte resultaten, waarbij opge merkt dient te worden, dat de seizoen zaken minder goede zaken hebben ge daan dan de gewone bedrijven. Nemen wij de tendenz in het groot dan is er tooh wel aanleiding tot pessimisme in verband met de verzwaarde belasting druk. De strijd in de Kamer over de be lastingdebatten moet nog worden afge wacht, maar ten aanzien daarvan kun nen wij, vrees ik, niet erg optimistisch zijn. Spreker vermoedt, dat de commissie, die benoemd is om het cadeau-stelsel te besnoeien, op vele moeilijkheden zal stuiten en hij heeft zo de idee dat zij zeer lang werk zal hebben om dit euvel te bestrijden. Tenslotte bracht de voorzit ter naar voren, dat dr Beel bezig is met verordeningen inzake de Zondagsrust. De meningen hieromtrent zijn zeer ver deeld. Wegens vertrek van de secretaris, de heer J. van Beem, werden de notulen gelezen door de voorzitter. De vergade ring werd toen door 16 leden bezocht, thans door 22! De penningmeester, de heer M. J. Lutterman, deelde een totale ontvangst mee van f 853,40, uitgegeven was f 513,22, saldo dus f 327,31. Met het kassaldo van f 12,87 wordt dit dus f 340,18. De geza menlijke kas geeft aan ontvangsten f355,20, uitgaven f285,61, saldo dus f 69,59, waarvoor 70 pet. oftewel f 48,72 voor de Algemene Texelse Midden standsvereniging en 30 pet. of f 20,87 voor de R.K. Middenstandsvereniging. De voorzitter bracht de penningmeester dank voor zijn accuraat beheer en ver zocht de heren H. Neijens en E. Groot boeken en bescheiden te willen controle ren. Mevrouw Lutterman, aldus werd me degedeeld, zal de belangen der R.K. Mid denstand in de Gezinsraad behartigen. Hierna deelde de voorzitter mede, dat de heer N. Ran benoemd was tot lid van de Kamer van Koophandel voor Noord- Holland. De voorzitter feliciteerde hem namens beide Middenstandskringen en sprak de hoop uit, dat de heer Ran in zijn nieuwe functie veel zegenrijk werk voor het eiland zal mogen verrichten. Onder de aandacht werd nog gebracht de nieuwe actie van het Hoofdbestuur Zuiver en ontsmet uw hulo met de helder vloeibare D.D.D. De Jeuk bedaart de ziektekiemen worden gedood ea de huid genteel GENSISMIDOil TgOIN HUIDAANDOENINGEN ten behoeve van het Hanze-altaar in de Sint-Bavo kerk te Haarlem, waarna de Bondspropagandist, de heer Borsten, sleun aan het sanatorium Santos bepleit- te. Bestuur: De heer Lutterman werd bij de eerste stemming met algemene stem men herkozen, bij de tweede stemming werd de heer G. B. J. Snik, Molenstraat, tot bestuurslid benoemd, terwijl de heer R. J. Boom het bij de derde stemming tot een bestuursfunctie bracht. Daarop moest de vergadering uit het bestuur een voorzitter kiezen. Bij de eerste stem ming behaalden de heren M. Bakker en N. Ran respect., twaalf en elf stem men, bij de tweede en derde stemming ieder 12, zodat vervolgens krachtens het leglement moest worden geloot. En zo werd de heer M. Bakker de nieuwe voor zitter. Pastoor Persoon nam hierop 't woord. Z.Eerw. wees erop, dat bij bespreking der vakbelangen niet uit het oog mag worden verloren, dat dit alles slechts 'n middel is om 't grote doel te bereiken, wij dienen bewust te zijn van onze grote verantwoordelijkheid t.a.v. de dingen die wij in ons geloof verwachten als wij i aanraking komen met Christus, de communie, geheel ons geloofsleven en bovennatuurlijke levensbeschouwing naar de vorm, die wij in Christus heb ben gekregen. Onder die invloed moeten wij blijven, want dan zullen de tegen slagen en ontgoochelingen veel gemak kelijker te dragen zijn. Laten wij, aldus Zijn Eerw., dan die grote verantwoorde lijkheid meedragen door het leven en die tonen in ons eigen leven, opdat wij de goede verhouding bewaren tussen ziel en lichaam. In ons is een goudmijn aan wezig, niet van stoffelijke, maar van geestelijke aard. Overal en alom moeten wij dit uit liefde tot God en geloof Christus bij de besprekingen van onze vakbelangen in het oog houden. Moge ook het nieuwe bestuur van deze ver antwoordelijkheid weten te getuigen, al dus besloot spreker. De voorzitter wekte de leden op het bestuur hun volle medewerking te ver lenen. Eerst dan is het bestuur in staat zijn taak naar behoren te vervullen. De heer Borsten spoorde aan om te komen tot een hechte, collegiale band en consolidering van eigen standpunt, waarna hij het belang van het organise ren van culturele avonden belichtte. Geeft ge een feestavond, tracht deze dan op hoog peil te brengen, bv. door het la ten overkomen van een voordrachtkun stenaar. Onder cultuur kunnen wij ver staan wat de mens met zijn gaven aan de natuur toevoegt. Aangestippeld werd ook even de kwes tie t.a.v. de kinderbijslagregeling, ook voor zelfstandigen, waarbij de neutrale en christelijke verenigingen een ander standpunt innemen. De heer Borsten hoopte, dat de af schaffing van de omzetbelasting volgend jaar haar beslag zal krijgen. (Voor het verlenen van diensten blijft deze belas ting echter bestaan). De balleroweek. De voorzitter deelde mede, dat de A.T. M.V. besloot tot 't houden van 'n Balle- ïoweek van 17-22 November, maar mocht uit deze vergadering een betere attractie naar voren komen, dan zal het bestuur van de A.T.M.V. deze gaarne aandachtig bestuderen en indien die ook door hen wordt geprefereerd, zal de be tere vondst geaccepteerd worden. De voorzitter vond, dat de eerder gehouden balleroweken uitstekend geslaagd zijn. Zoals bekend mogen de bakkers, krach tens voorschrift van hun organisatie, niet aan dergelijke attracties meedoen, het lijdelijk modten toezien, juist kort voor Sinterklaas, ontlokte de heer M. Witte de opmerking, dat de bakkers na deel van de balleroweek zullen onder vinden. En zij niet alleen: ook de slagers en de kruideniers. „Wij kunnen deze week op onze centen wachten! En vlak voor Sinterklaas vind ik voor onze branches ook fout". De heer P. Verberne onderschreef de worden van de heer Witte en hij vroeg zich af of het wel noodzakelijk is, dat de week vlak voor Sinterklaas wordt ge houden. Waarom altijd op ongeveer het zelfde tijdstip? Men heeft mij verteld, dat het erom gaat kopers hier te houden, ./naar wie persé naar Den Helder wil, koopt daar toch! Laten wij de winkel week in ieder geval eerder houden!" De voorzitter zei bereid te zijn de A. T.M.V. mede te delen, dat de datum, zo als nu steeds vastgesteld, bezwaarlijk is. De heer Snik verklaarde, dat de bak kers wel met een zgn. Sinterklaasactie mogen meedoen. De heer J. H. Brüge- mann stelde voor aan de balleroweek een attractie toe te voegen, bv. in iedere etalage een voorwerp, waarvan het ge wicht geraden moet worden. De heer Snik zou het een mooi gebaar vinden als de kruideniers artikelen, die de bakkers ook verkopen, bv. chocoladeletters e.d. buiten de ba'llerowedstrijd hielden De voorzitter zou het ook keurig vinden als men daartoe zou kunnen besluiten. De heer C. Schulte verklaarde zich ook te genstander van een vlak voor Sinter klaas te voeren actie. De heer Snik stel de voor om te stemmen over het al dan niet houden van de Winkelweek, maar dit moest worden afgewimpeld, daar de A.T.M.V-leden de actie toch zouden doorzetten en de R.K Middenstanders hebben al eens eerder verstek laten gaan, wat de voorzitter niet juist achtte. Met het oog op de te houden feest avond zal nog nader contact worden op genomen, er dient een commissie te wor den benoemd. Voor een kindermiddag veelde men ook veel Er zijn meer dan 100 middenstandskinderen. De heer D. Witte ziet succes in een Braderie en daar kan een ieder aan meedoen, ook de vaklieden. Hij stelde voor, eens een braderie in het seizoen te houden. De heer P. Graaf betreurde het, dat de besprekingen zo weinig zin hebben WIJZIGING NOODWET OUDERDOMSVOORZIENING Onder de aandacht wordt gebracht, dat de Wet van 25 September 1952, Staatsblad no. 479, houdende nadere wij ziging van de Noodwet Ouderdoms voorziening (Uitbreiding tot nieuwe leef tijdsgroepen en hernieuwing der aftrek regeling) op 1 October 1952 in werking is getreden. De volgende wijzigingen zijn aange bracht 1. Personen, die in het tijdvak van 1 October 1952 t.m. 30 September 1955 de leeftijd van 65 jaar bereiken, komen ook voor de uitkering in aanmerking zodra zij de leeftijd van 65 jaar bereikt heb ben. 2. De inkomengrens voor de gemeente Texel is gebracht van f 825 op f 915 voor ongehuwden en van f 1305 op f 1395 voor gehuwden. 3. Voor de toepassing van artikel 6 wordt als jaarlijks inkomen van de be langhebbende aangemerkt diens jaarlijks inkomen, verminderd met f 100, Diegenen, wiens aanvraag vroeger wer.d afgewezen, in verband met te hoog inko men, kan zich, voorzover hij met de nieuwste wijziging hiervoor in aanmer king denkt te komen, voor een nieuwe aanvraag om uitkering vervoegen op het kantoor van de Sociale Dienst, gemeen tehuis, Den Burg. Texel, 30 October 1952. Burgemeester en Wethouders van Texel, De Burgemeester, C. DE KONING. De Secretaris, P. BEEMSTERBOER. geneesmiddelen in elk tablet Niet méér, want overdaad schaadt. Geest en lichaam worden er door verkwikt en pijnen verdwijnen Poets Nu met de éérste „groene" tandpasta in Nederland .Uitsluitend verkrijgbaar m Apptbeken en Drogisterijen voor dc ambachtslieden, terwijl een bal leroweek de credieten wegzuigt! De heer Borsten zei, dat de bakkers e.a. de spits afbijten inzake de afschaffing van het cadeaustelsel, wat toch gebeuren moet. De Gruyter geeft ook nog steeds zijn 10 pet., dat moet ook van de baan. Dat men actie wil voeren via een winkelweek, vond spreker verstandig en heilzaam. (Volgend jaar zal de wet op het cadeau stelsel in behandeling worden genomen). De heer M. Bakker wenst een confe rentie met bakkers en slagers. Rondvraag. De heer P. Verberne: „De marktkoop lieden betalen een schijntje aan staan geld, voor de gemeente schiet er niets van over. De tarieven dienen verhoogd te worden. Voorzitter: Dan komen onze eigen mensen voor hetzelfde feit! De heer Snik stelde voor om een tweezijdig tarief in te voeren. Besloten werd om dit in overleg met de A.T.M V. aan hel gemeentebestuur voor te leggen. De heer Bakker, Oosterend, vroeg of de Vereniging geen dispensatie bij het gemeentebestuur kan bepleiten inzake de openstelling voor scheersalons. Van meerdere zijden zal dit verzoek worden ondersteund, zo meende hij, daar vele klanten na hun werk niet meer gehol pen kunnen worden. Geantwoord werd, dat deze aangelegenheid via de Kappers- bond zelf naar voren gebracht dient te worden. Met het oog op een in te stellen koop avond (tot tien uur) zal de winkeliers bij enquête gevraagd worden of zij daar voor- of tegenstander van zijn. Besloten werd tot instelling van een aotie-comité. De heer R. J. Boom atten deerde op de vervaldata van glasverze- keringspolissen en deelde mede, dat de tarieven van de onderlinge zeer laag zijn. De heer J. Nauta vond dat de win keliers tegenwoordig veel te vaak wor den aangeklampt inzake de levering van een bijdrage voor een of andere bazar. De voorzitter zei, dat het bestuur destijds besloot, dat de leden daar niet aan die nen mee te doen, maar dit is een moei lijk punt, waar sommigen privé steunen. De heer D Witte vroeg of er geen be langstelling bestond voor de oprichting van een zakenclub. Daarvoor bleek in derdaad interesse te bestaan. Besloten werd de eerste contactavond te houden op Woensdag 12 November. Men is voor nemens om eenmaal per maand bijeen te komen. De nieuwe voorzitter, de heer M. Bak ker, zeide in zijn slotwoord, dat de ver standhouding met de zustervereniging buitengewoon goed is. „Wij zullen niets nalaten om deze te blijven bevorderen", zei hij. Spreker dankte de scheidende voorzitter voor wat hij in het belang van de vereniging heeft gedaan. Het speet hem dat de heer Swarthof om ge zondheidsredenen ook geen andere be stuursfunctie kan aannemen, waar de vereniging in hem een insider verliest. Tenslotte de concurrentiemogelijkheid van de Texelse zaken met die van de Overkant besprekend, zei de voorzitter: „De grote kracht van de Texelse een manszaken ligt in het persoonlijk con tact met de klant, deze gunstige positie moeten wij uitbuiten". Met de hoop, dat de op handen zijnde Winkelweek weer een groot succes zou worden sloot de heer Bakker omstreeks één uur de vergadering. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 24 October t.m. 30 October 1952 Geboren: Jacob zv Jan van der Vis en Adriana van Houte. Meta dv Dirk A. v. Ee en Dirkje Doedijns. Jacob zv Jacob v. Dijk en Anna Gerritdina Keijser. Johan na Agatha dv Cornells v. Beek en Johan na M. M. Jannes. Adrianus Gerardus zv Frederik Huisman en Hendrika Zoete lief. Fredencus Wilhelmus zv Hendrik Schrama en Mientje Taag. Pieter Corne lls zv Biem Vlaming en Johanna H. van Dijk. Ondertrouwd. Anna Duizendstra en Antje Cornelia Vermeulen. Getrouwd: Barnardus J. C. Starink en Marguerite C. C. I. Bakker. Overleden. Gene. Gevonden voorwerpen: 1 dolkmes, 1 rozenkrans, in etui, 1 boekje met financiële verantwoordingen, 1 alpinomuts, 1 sleutel. INGEKOMEN PERSONEN Johanna M. C. Schumaker v. Indone sië n. Binnenburg 15. Dirkje Bakker van Amsterdam, Middelhoffstr. 8hs n. O 145. Johannes de Zwart v. Wageningen, Kor- tenburg n. S 6. VERTROKKEN PERSONEN Jan de Jonge v. Kogerstr. 48 n Den Helder, Tuinstr. 7. Jacoba R. Slegh van Den Hoorn 11 n. Zaandam, Zuiddijk 288. Maria T. Witte v. K 91 n. Alkmaar, Sta tionsstraat 67. Anna Meindertsma v. C. 45a n. Winterswijk G 51. R.K. TONEELVERENIGING „ST. JAN" BRENGT 9 NOVEMBER IN CASINO „VERZEGELDE LIPPEN" Dit sterke speelstuk, dat veel van de vertolkers vraagt, geeft ons een beeld van wat de schijn tegen iemand teweeg kan brengen. Door het zwijgen van de pastoor kan niet direct de ware schuldi ge van de moord worden gevonden. Zon der echter hel biechtgeheim te schenden, komt later toch de ware schuldige ten val. Zoals we boven schreven, het is een zwaar speelstuk, dat door Maarten de Lught met veel gevoel werd geschreven. Liefhebbers van een goed toneeelstuk willen wij gaarne aanraden, deze avond te bezoeken. (Zie ook de adv.) ONTWIKKELING OOSTEREND Hedenavond zal dokter Renout op uit nodiging van Ontwikkeling Oosterend in „Het Wapen van Amsterdam" films ver tonen over zijn reis naar Finland, waar hij o.a. de Olympische Spelen zag. Dit belooft dus een interessante avond te worden, vooral voor sportmmnende reis lustige leden! Aanvang 8 uur precies. PUBLIEK VERKOCHT Ten overstaan van Notaris Mulder vond Dinsdagavond in „Loodsmanswel varen" onder grote belangstelling de verkoop plaats van woonhuis nr. 119, te Den Hoorn, groot 3 a 42 ca. voor de er ven van de heer H. K. Heerding. Koper werd de heer M. J. Kikkert voor de som van f 2310, „DE HEILIGE VLAM" Dit is de titel van het toneelstuk dat de toneelgroep „Het Masker" op 28 en 29 November a.s. in De Oranjeboom zal opvoeren: Wij raden u aan dat prachtig geschreven toneelwerk van W. Sommer- set Maughem te gaan zien. „Het Masker" heeft hiermede een goede keus gedaan. U wacht dan ook een mooie avond. Om een ieder in de gelegenheid te stellen deze uitvoering te bezoeken, worden 2 avonden gegeven, waarvan de eerste, Vrijdagavond, zonder bal. VACANT1E OP TEXEL We toefden weer wat op het fier stukje grond Dat de golven al stoeiend omringen, Waar de wind rond de duinen zijn vrij heidslied fluit, 't In de twijgen der dennen doet zingen. We trokken weer eens uit de daag - lijkse sleur Naar de vrijheid, die schier ongebonden Verlokt tot een zwerven door duin en langs strand, Waarin we ons zelf weer hervonden. Want polders en dijken, het duin en de zee, Ze wilden tezaam ons vertellen, Dat Texel een oord is van schoonheid en rust. Waar banden noch ketenen knellen. DOLF KLOEK. HOOFDPIJN! Mtjnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 47 Cf. Mijnharde Hoofdpijntabletten. Koker 80 ct. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 1 Nov. op om 7,37; onder om 5,09. Maan: 1 Nov. V.M 9 Nov. L.K. Hoog water ter rede van Texel- 1 Nov. 8,38 en 8,45. 2 Nov. 9.20 en 9,28. 3 Nov. 10,— en 10,09. 4 Nov. 10,40 en 10,55. 5 Nov. 11,23 en 11,39 6 Nov. en 0.00. 7 Nov. 0,21 en 0,36. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. De koninklijk goedgekeurde vereni ging van Huiseigenaren „Texel", welke op 27 Februari van dit jaar in „De Lin deboom" met twaalf leden werd opge richt, heeft Dinsdagavond op haar eerste algemene vergadering in Hotel Texel een definitief bestuur benoemd, bestaande uil de heren J. N. Brum, C. W. v. Ingen Schenau en W. de Wijn, welke heren reeds het voorlopig comité hadden ge vormd. Er traden deze avond nog weer enige nieuwe leden toe, zodat hun aan tal thans 36 bedraagt. De aandacht werd er op gevestigd, dat alle huiseigenaars lid van de vereniging kunnen worden en de categorie dus niet beperkt is zoals sommigen nl. meenden tot hu; zenverhuurders. De inschrijving als lid bedraagt f 2,5G terwijl jaarlijks f 1,- contributie per wo ning verschuldigd is. De vereniging poogt zo spoedig mogelijk een vertegenwoordi ger van de categorie huiseigenaren in de zgn. Commissie van Advies inzake de toewijzing van woningen benoemd te zien. Op het ogenblik, zo werd verklaard, ds geen enkel lid van deze Commissie van Advies representatief voor de huiseige naren. De Vereniging acht het echter van groot belang, dat de huiseigenaren in deze commissie vertegenwoordigd zijn, daarom heeft zij Gedeputeerde Sta ten om inlichtingen verzocht. De aanwezigen bleken op vele punten het unaniem verre van eens met de hui dige gang van zaken t.a.v. de toewijzing van woningen. Wordt bv. een woning door een amb tenaar ontruimd, dan is dit pand reeds bestemd voor diens opvolger. „Zo heeft men er Regeringswoningen van ge maakt" aldus merkte een huiseigenaar laconiek op, „wij hebben er practisch niets meer over te zeggen!" Uitvoerig werd ook van gedachten ge wisseld over de brandweerbelasting. Huizen zijn belast, inboedels zijn vrij. „Wie met veel spul en moeite een eigen huis(je) heeft weten op te sparen, moet daar brandweerbelasting voor betalen, maar wie een groot huis huurt en dit met een kostbare inboedel meubileert, behoeft voor die inboedel geen brand weerbelasting te betalen!" zo werd be toogd. „Dat vind ik lang niet democra-- tisch!" aldus een der aanwezigen. Tenslotte werd nog medegedeeld, dat de vereniging is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Huiseigenaren te Den Haag. STROPERS GESTRAFT Dinsdagmiddag stonden de gebr. v. d. B. uit De Cocksdorp voor de Helderse kantonrechter op het matje. Zij waren door een jachtopziener op heterdaad be trapt bij het stropen van konijnen in de duinen, hetgeen verboden is en boven dien hadden zij geen vergunning om zich in dat gedeelte vap de duinen op te houden. De gebroeders vertelden, aldus „Het Vrije Volk", dat zij het stropen als een sport beschouwden. „Dan zal ik er eens een dure sport van maken", zei de amb tenaar O M en hij eiste tegen elk van de gebroeders tweemaal f 75 of tweemaal 50 dagen. De kantonrechter was echter in een milde stemming en vonniste met 2 x f 12,50 of 2 x 5 dagen. „Maar zorg er voor, dat ik jullie nooit meer hier zie", voegde hij er waarschuwend aan toe. De heer J. A. uit IJmuiden moest voor eenzelfde feit terecht staan. Ook hij was in de Texelse duinen op heterdaad be trapt.. En nog wel toen hij een konijn uit een door iemand anders geplaatste strik wilde halen. In de door hem neergezette klem zat nl. niets en hij wilde graag een konijn meenemen voor zijn zieke moe der. Het kostte hem thans tweemaal f 10 of tweemaal 5 dagen. KATHOLIEKE KERK LIJST van dc parochie St. Martinus Oudcschil.l Zaterdag, Allerheiligen, te vieren als Zondag. Om half 8 de gelezen H. Mis, om 9 u. communieuitreiken en om 10 u. de Hoogmis, 's Avonds 7 u. lof t.e.v. Maria met Oct.-maandgebeden en toewijding tot 't Onbevlekt Hart van Maria. Na het lof nog biechtgel. Zondag, 22e Zondag na Pinksteren. Half 8 gelezen H. Mis, om 9 u. communieuitreiken en om 10 uur de Hoogmis, 's Av. 7 u. .Zielenvespers, daar na rozenhoedje voor alle gelovige zielen met Oct.-maandgebeden. Daarna nog biechtgel. Van af Zondag 12 u. 's middags een volle aflaat te verdienen v.d. gelovi ge zielen, zo dikwijls men na biecht en communie de kerk bezoekt en daar bidt tot intentie van Z.H. de Paus, 6 x het On ze Vader, het W.G. en eer aan de Vader. Maandag. Allerzielendag, om 7 u. gez. requiem en daarna 2 stille H. Missen, 's Av. 7,30 Kruiswegoefening. Vrijdag, feestdag v.d. H. Willibrordus, patroon v. Nederland en ons bisdom. Zaterdag om 9 u. gez. H. Mis. 's Av. 6-7 u: biechtgel. Deze week Dinsdag en Donderdag geen rozenh., alleen Zaterdag om 7,30 's av. Zondag a.s. 23e Zondag na Pinksteren en St. Willibrord-Zondag. In de week zijn de H.H. Missen om 7,30. St. Martha Vrijdag 2,30: Annie Bakker en Nel Hin.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1