9 roen /wa het harL, VALDA To vieren ze op het eiland Texel Ouwe Sun derklaas fe>2i DDD [V^D£U>T keer SPAARBOEKJE Huisvlijttentoonstelling Zeer gunstig jaar voor Paardenverzekering Schaatsfeest (jammer - of gelukkig) van korte duur Spannende strijd verwacht jjCocksdorp - Eierland VTERDAG 6 DECEMBER 1952 nn v »t/-i 66e JAARGANG. No. 6689 TEXELSEWCOURANT itgaveN.V. v.h. Langeveld D© Rooij oekhandel Drukkerij Bibliotheek en Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,80 p. kwart, -f- 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. Deer so (=zou) ik welderes wat fan .rille fertelle. In en) ik bluuf dan ïaar op me eige dorp: de Hoore, aldus chrijft mevr. T. KLkkert-Bruin in „De ineelwagen". Vijf December is 't feest fan de huu- elijkheid. Mien jonge seet altied: 't Is ag mooier as je jarigheid, want dan reg je allien maai» wat, in nou allegaar, lat is wel zo gezellig. Maar dan 12 De- emiber: dat is 't feest fan de street dat mrs geloof ik, nargens fiert wordt. Doe k zelf nag jong was, speulde ik ók alle jaren in dat deed iederien. Wat hewwe .ve toch wel een lol had, as we dan op deed ware in de deur uutginge. In alle stilte most dat beure. We konne temet niet toete fan 't lache. In dan bee de mense in huus. Ze konne je niet,, of bekeke je foor diè of dié. Je liet ze maar in die waan in fertelde maar fan alles in nag wat. De fantesie was zo'n evend groot hoor. Sprak je dan diezelfde men se de are dag, dan was 't: lillike meike, as je nag eres wat weet, om ons zo foor de gek te houwe. Later jare leek de klad er wel wat in te komme. Gemakzucht ze ker. Want ja, je moet ieder jaar wat aars bedenke. I Maar nou is 't weer ouwerwes hoor. i Nou skeelt 't wel, 't gaat nou om prijze in dat skeert skarper. Er wordt meer j werk fan de pakkies maakt. Nou, dat komt de kikers ten goede. Onze kienders woue ok beiegaar speu- le. De ïene as Indiaan en de are mit de reclame voor leere zole. Nou, nou, dat was een geskrep, 't hele huus staat op stelte, eer ze goed in wel in 't pak ben- ne. Vooral jonges kenne dan lastig weze. Die lieke nooit zelf wat fiende te ken ne. Maar na veul ommerasies stond deer Winnetoe foor me in eige persoon. Dan moet vader er an te pas komme om him na buute te loze. Want gien mens moet sien, weer je eigenlijk fandaan komt. Nou 't lukte goed, de kust was free. En effe later gaat zo de leere zool na bute. Mit foor deuze evend een verpleegster er achter mit medecijnfles en po net as 't op 't plaatje in de „Spiegel" stond. Nou. in dan ik an 't oprume. Want 't liekt wel boelhuus in de kamer, alles leit overhoop Dan zet ik nag gauw een pantje melk op 't stel, want straks moet ik toch een kop- pie sukelaad kenne skenke. We hewwe nag een nachiesgast ok. Maar dan trek ik toch ok gauw me mantel an en gaan de street nag effe op. Me man krig ik niet mee. Die geeft om zokke dinge niet veul. Hee is ok niet as ik een gebore Hoorn der. Ik raak mitien midde in 't gewemel van allerlei Sunderklaze, boere en boe- rinne, kwakzalvers, zeemeerminne, stro pers in jutters in zelfs de Hoornder but- terdief ontbreekt niet. Zo mm as een weerhuusie, keurig mooi. Het ding van Ger de Roos. In een mooie witte leghorn mit een ei, kuiert rond. In je moet maar rade, staat er op een bordje, wie er 't eerst was, de kip of 't ei. Pluus dat nou maar es uut. Dan loopt me de Indiaan foorbee. Ik seg teugen ien, deer ik net een endje mee oploop: „Die siet er echt uut Zeker uut een Karl Mayboek weg- lone". Effe later passeert de lere zool. Ze gaan allegaar eerst na skool. Deer zit de jurie. Want 't gaat om de punte In nou benne de pakkies nag mooi in de plooi, want ja de meeste sitte mit e^n wup- steek in mekaar naaid. Na 't bezoek an Van Tientallen lijders aan Brandend Maagzuur hebben er Dozijnen Kennies op zak... Altijd en overal ontmoet U lijders aan brandend maagzuur en U herkent ze aan.... de lof die ze voor Rennies heb ben. Innemen doen ze die tabletjes on opvallend, want water of wat ook komt er niet aan te pas. Ze helpen van de ene minuut op de andere. Ook U! STRANDING VAN EEN OCEAAN BEWONER Vorige week Zaterdag vond de heer J. de Waal een vreemdsoortige vis vlak voor de Slufter. De vis bleek een voor de Nederlandse kust zeldzaam dier te zijn, nl. een Braam (Brama raii). De Braam, bewoont de zuidelijke helft van de At lantische Oceaan en leeft op heel grote diepte, van 1000 m. en meer. In het zo merhalfjaar trekt hij noordwaarts; in de nazomer schijnen deze vissen in 't noor delijk deel van de Noordzee niet onge woon te zijn. Vandaar komen ze wel eens in gebieden, waar ze eigenlijk niet thuis horen. Merkwaardig is nu, dat deze ver dwaalde exemplaren dat ongeschikte terrein niet tijdig verlaten, maar hier of daar stranden. Een vondst van een Braam of andere „vreemde" vis is altijd iets bijzonders en de melding daarvan voor de wetenschap belangrijk. Jutters, tippelaars en vissers, let dus goed op. Brengt de vis even bij de heer G. de Haan van het Museum, of belt u hem op (tel. 327, Den Burg). skool gaan ze vesites aflegge. Haast huus in, huus uut. In as je effe foor de rame staat te kieke sie je de mensen in de kamer of in toe skudde fan 't lache^. Sommige kenne er wat fan make. D/ gaat zo deur tot een uur of tien. Y i wordt in „Laosmanswelvare" be' .d maakt wie de prijze wonne hewwe. Dan gaan de ouwers na huus. In 't jonge volk danst nag lustig wat rond. Ik kook me sukelaad. We drinke een koppie, mit een endje spikelaas er bee, nag fan 5 De cember, in mderdehand breng ik fer- slag uut, wat er allegaar te sien was, in wie 't wel mogge weze. Nou dat hoor ik dan later fan de kienders in ik had haast alles ferkeerd fanzelf. Maar ja, 12 De cember geeft veul raasels. In dan is 't foor ons bedtied. 't Is ochtes vroog dag, as je op de boerderee sit. In onder de meeslepende meziek fan een wals fal ik in sleep. As ik de are ochte wakker wor, is ouwe Sundeiklaas weer foorbee. Foor deuze keer teminsle. Want ouwe Sun- derklaas gaat nooit ferlore, songe we al as kienders. In zo moet 't ok bluuive, want 't is een feest, dat bee Tessel hoort. iets uitgeeft. WAT U OVERHOUDT WORDT GESTORT OP EEN Coöp. Boerenleenbank SCHIETOEFENINGEN OP DE „HORS" De Burgemeester der gemeente Texel maakt bekend, dat van 8 tot en met 13 December a.s. zonder voorafgaande waa*schuwing op de „Hors" zal worden ge' boten. .let is daarom ten strengste verboden Hors te betreden, wanneer de rode vlaggen zijn gehesen. Texel. 3 December 1952. De Burgemeester C. DE KONING. Voor de komende Enige tijd geleden werd in de Texelse Courant een bericht gelanceerd, waarin werd medegedeeld, dat de Vereniging voor Volksfeesten en Folklore een nieuw idee naar voren bracht, nl. om de huisvlijt te bevorderen en bij genoegza me deelname in het a.s. voorjaar een tentoonstelling van de gemaakte stukken te willen organiseren. Aangezien het onmogelijk is, om zon der opgaaf van deelname iets te organi seren, verzoekt het bestuur van genoem de vereniging thans diegenen die reeds met de vervaardiging van dergelijke stukken zijn begonnen alsmede zij die alsnog daaraan zouden willen meedoen, zich op te geven bij de secretaris, de I heer Jac. v. Heerwaarden, Molenstraat I 28, Den Burg. Hierdoor krijgt het be stuur dan een behoorlijk overzicht en kan de eventuele tentoonstelling worden I voorbereid. j Tot goed begrip zij nog medegedeeld, dat iedereen, groot en klein, hieraan kan meedoen en dat de vervaardigde stukken door dames en heren, jongens en meisjes, voor opname in de tentoon stelling zullen worden geaccepteerd. KLEUTER TROK KETEL KOKEND WATER OVER ZICH HEEN Het bijna één jaar oude zoontje Arie van de familie S. Hin, Den Hoorn, kreeg Woensdag in een onbewaakt ogen blik de inhoud van een pan kokend wa ter over zich heen. Met ernstige brand wonden werd de arme kleine naar de St. Lidwina-Stiohting te Den Helder ver voerd, waar het 's avonds overleed. Slechts vier paarden overgenomen een laagte record laatste 20 jaar zijn er nimmer zulke ge- Op de jaarvergadering van de Onder linge Paardenverzekering D.E.L gehou den op Donderdag 27 Nov. jl. in Hotel De Hoop te De Cocksdorp, waren 10 deelnemers en ons adviserend lid, de heer E. Noordijk, aanwezig; de heer De Boer was verhinderd. De voorzitter, de heer P. Dros Bzn., opende deze bijeenkomst en heette allen welkom; deze opkomst is wel gering, aldus spreker, maar gezien de drukke werkzaamheden, niet te verwonderen, vooral als de zaak goed draait, toont men in de regel minder belangstelling dan wanneer het minder goed loopt. De voorzitter deelde verder mede waarom de vergadering zolang was uit gesteld: oorzaak was de contractboekjes en de zegeling. Daar dit in de loop der zomer voor elkander was gekomen, zou een vergadering gehouden worden op 17 September, maar door ziekte werd deze tot heden uitgesteld. De notulen werden voorgelezen door de heer Meindertsma en onveranderd goedgekeurd. Daar er geen ingekomen stukken wa ren, werd de verlieslijst van de gestor ven paarden nagegaan. Deze verliezen waren zeer gering. Er werden 4 paarden door de verzekering overgenomen, dit aantal was nog nooit zo laag geweest. (Ruim 35 jaar geleden werd D.E.L. opge richt). Jaarverslag boekjaar 1951: De verlie zen waren zeer gering. 4 paarden, welke verzekerd waren voor f 2750. Hiervoor werd uitbetaald f 2200. De opbrengst van de gestorven dieren bedraagt f 1166,76. Deze 4 paarden werden allen voor 80 pet. van de verzekerde waarde vergoed. Het totaal der verzekerde waarde be droeg over dit boekjaar f 3006,76, aantal paarden dat verzekerd was 463 stuks. Dit waren 23 paarden meer dan vorig jaar, plm. f 24,000 méér verzekerd. To taal werd hiervoor ontvangen f3411,07, welk bedrag als volgt werd geboekt: f3006.76, premie f301,06, reservefonds f 40, taxatieloon en gestort door nieuwe deelnemers f 63,25. Onze verzekering telt steeds meer nieu we deelnemers, dit boekjaar werden 9 nieuwe deelnemers ingeschreven. Nie mand trad uit onze gelederen. Boeken en bescheiden waren door Beers' Accountantsdienst gecontroleerd en in orde bevonden, hetgeen door de commissie ter vergadering, bestaande uit de heren P de Graaf en S. v. Egmond werd bevestigd. Schulden der verzeke ring aan derden zijn afgelost zodat onze verzekering anders geen schulden meer heeft dan aan de deelnemers, in dit ver band door hun storting als deelnemer bij toetreding, maar hiervoor is een be hoorlijk gedeelte reeds bijgeschreven, hetwelk als werkkapitaal door de verze kering wordt gebruikt. Algemeen overzicht van de stand der zaken. Deze zijn zeer goed te noemen: de ringe verliezen geleden. Boekjaar 1946 was de hoogste in de 20 jaar, nl. 43 stuks. Gewaagd kan worden van goede samen werking tussen de taxateurs en de vee houders, zo ook met het personeel der Noodslachtplaats, onze veearts, de heer De Boer, en de heer Noordijk, adviseur. Ingevoerde paarden worden onder zocht alvorens ze worden ingeschreven. Dit blijkt een goede maatregel te zijn, gezien de afkeuringen welke sems veel moeilijkheden voorkomen; een ieder die paarden invoert, dient hierrhede reke ning te houden. Premievaststelling. Het bestuur stelt voor om de premie over het bijna achter ons liggende boek jaar vast te stellen op 0,1 pet. nahef- fing, 1 pet. premie en 0,1 pet. reserve ring van het neg onbekende deelnemers- kapitaal. Daar deze premie der mate laap is kon ieder zich hiermede vereni gen. Bestuur. Wegens periodieke aftreding van de heer J. C. Witte werd bij geen meerderheid geloot tussen de heren Joh. v. Maldegem en S v. Egmond. Hierbij kwam de heer Van Egmond als winnaar uit de bus. Hij nam zijn benoeming aan. De voorzitter bracht de heer Witte dank voor hetgeen hij voor onze verze kering had gedaan. Vaststelling taxatievergoeding. Uit de vergadering kwam naar voren dat de be loning veel te laag was: deze lag nog op voor-oorlogspeil. Door de heer v. Malde gem werd voorgesteld dit op een nor maal peil te brengen en wel voor half jaarlijkse taxaties f 2,50 per paard, ieder paard meer f 1, Rondvraaf. Hier werd weinig gebruik van gemaakt. De voorzitter deelde nog mede, dat onze beide taxateurs ziek wa ren, maar de heer C. de Graaf was weer aanwezig. De heer T. Koorn kon niet tegenwoordig zijn, maar zijn zoon neemt thans als hulp-taxateur zijn werk waar. De voorzitter hoopte op een spoedig her stel van de heer T. Koorn. In zijn slot woord half 2 dankte de voorzitter de aanwezigen voor hun opkomst. Neem een doos echte STILLES VOORKOMINGVAN GRIEP ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 6 Dec. op om 8,34, onder om 4,29. Maan: 9 Dec. L.K 17 Dec. N.M. Hoog water ter rede van Texel: 6 Dec. 0,07 en 0,12. 7 Dec 0,47 en 0,50 8 Dec. 1,27 en 1,30. 9 Dec. 2,09 en 2,12. 10 Dec. 3,00 en 3,03 11 Dec 3,55 en 4,01. 12 Dec. 4,59 en 5,12. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. DINSDAGMIDDAG amuseerden de schaatsenrijders zich met volle teugen op de uitgestrekte banen in polder Waalenburgwaarop waaghalzen reeds Zondag de eerste streken hadden gemaaktWaaghalzen tussen aanha lingstekens, omdat men er moeilijk gevaar kan lopen, waar men bij het zakken door het ijs nauwelijks tot de knieën in het water zal komen te staan, uitgezonderd op plaatsen waar het ijs een sloot verbergt. Men kon daar al koek etc. kopen en bij aanhoudende vorst zou er een tent worden geplaatst. De wind was Oost, maar. de Bilt voorspelde al weer dooi en dat kwam zo uit ook: Woensdag, toen de krant meldde, dat de ijsbaan in Waalenburg weer geopend was, had de wind een flinke zwaai genomen en uit het Noordwesten kwam minder koude lucht met nu en dan een fikse bui: hier en daar op het eiland viel de regen bij stromen neer. Inmiddels hebben de schaatslustigen zich een paar uur best vermaakt en hun hoop op wederkomst van Koning Winter behoeft nog niet ijdel te zijn, FILMNIEUWS „TITANENSTRIJD" We hebben ons afgevraagd waar die titel op slaat: op de strijd van Amor, die eerst geen vinger in de pap kan krijgen en zich bij de eerste pogingen daartoe nog hevig brandt op de koop toe, of de strijd die een jonge ingenieur voert om een tunnel en bij mislukking daarvan, een brug te bouwen voor de vader van zijn geliefde. Die papa is helemaal niet gesteld op de pogingen van de jongeman vOt het leggen van familierelaties Het meisje ziet in hem echter de ware Ja cob en als hij tegenslag op tegenslag ten spijt de tanden op elkaar houdt en r.-a het debacle met de tunnel zich op h-it bouwen van een brug werpt, welke er komt en grote waardering van schoon papa in spé oogst, is het zaakje gepiept. „JEUGD IN DE BRANDING" Het dramatische verhaal van een schoolmeisje, dat door haar ouders werd verwaarloosd en de tragische, emotione le cmsis die er op volgde. Dit meisje heet Jill. Haar ouders zijn alleen in hun ei gen amusement geïnteresseerd en denken er niet aan, dat hun dochter ook be hoefte aan gezelschap en ouderlijke lief de heeft. Een vriend van haar maakt haar duidelijk dat hij zich niet aan haar wil binden en dat het maar bij dat ene avondje moet blijven. Dan tracht zij zich voor hem te winnen door met zoveel mo gelijk andere jongens uit te- gaan. Haar vriendinnen verwijten haar dit en als ze thuis ook nog ruzie met haar vader kri^t besluit ze zioh het leven te ontne men. Zij wordt echter gered en de zon breekt weer in haar pas ontloken leven door als haar moeder alle schuld op zich neemt Nccrlands nieuws. O.a.: de Voetbalwedstrijd Engeland Nederland in Huil (2-2). De kinderpost zegel-actie 1952 Minister-president Dr Drees onthult borstbeeld van Gandhi in het Vredespaleis te Den Haag. Z.K H. Prins Bernhard in Ecuador Buitenlands nieuws. O.a.: De Japanse troonopvolger meer derjarig. De Belgische Prinses Josephine Charlotte en Erfgroothertog Jean ver loofd. Vuurbakens in de mist. Naguib te kent een overeenkomst met de Soedan. Voebalwedstrijd Engeland-Wales 5-2. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 28 Nov. t.m. 4 Dec. 1952 Geboren. Cornelia Martina dv Dirk Maas en Maria V. Hin. Cornelia Johan na dv Johannes Huisman en Johanna M. de Groen. Arthur zv Maas L. Kempe naar en Clementina M Vonk. Johanna Ludwina Mana dv Willem C. Maas en Willemke Visser. Ondertrouwd: Jacob Kikkert en Jo hanna M. Bakker. Getrouwd. Willem Sohaatsenberg en Lena de Bloois. Cornelis van Leeuwen en Trijntje Mosk. Overleden: Neeltje Hillem'us, 73 jaar, echtg. v. Reijer Huisman. Elisabeth J. Wilders, 59 jr., echtg. v. Dirk van Dam. Gevonden voorwerpen: 1 gr. alpinomuts, 1 herenrijwiel, 1 kl. portemonnaie. INGEKOMEN PERSONEN Luitjen Jaarsma v. Gaasterland Mirns en Bakhuizen 76a n. E 118. Bernardus G. Ipenburg v Hattem, Eierdijk B 117 naar De Koog 51 (met gezin). VERTROKKEN PERSONEN Akke van der Veer v Warmoesstraat 38 n. Barsingerhorn, Kolhorn Nieuwe- streek E 29. Jacob Vis, v. H 104 n. Al phen a.d. Rijn, Steekterweg 258 Andries J. Bloem v. Den Hoorn 40 n. Terschel ling, Midsland 37. TT-ai-j^gi Krabben en peuteren maakt de itllJ. J.tLl." kwaal steeds erger. De helder Uitslaa vloeibare D D.D. dringt diep in de poriën door, zuivert, ontsmet en geneest de huid. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN door hen gewonnen, dan is hij definitief voor onze Eierlandse vrienden en dit vindt de penningmeester van SVC niet zo leuk in zeker opzicht.Dus jong en oud, aan de slag om ook dit jaar weer Sunderklaas op waardige wijze te vie ren. Wat betreft de jury. dit gaat weer net als voorgaande jaren. Ook voor de jeugd zit de jurv tussen 5 en half zeven ergens op het dorp. Om de Ouwe Sunderklaas-wisselbeker Ook dit jaar heeft het bestuur van S V C weer het initiatief genomen om het aloude Sinterklaasfeest op Vrijdag 12 December tot de grootste krachtmeting in bescheiden zin natuurlijk, van het jaar te maken. Behalve de wisselbeker zijn er 2 medailles, een koek enz. te be machtigen voor de beste en origineel ste uitvoering van dit Ouwe Sunder- klaasfeest Ook is er voor de jeugd ge zorgd: deze keer zijn er nl. 3 groepen die om prijzen dingen. De jeugd wordt in de gelegenheid gesteld tussen 5 uur en half 7 haar vondsten en talenten^ te tonen. Er zijn voor deze afdeling 3 prij zen beschikbaar en bovendien zal ieder spelend kind een verrassing krijgen als troostprijs. Verder is er een afdeling van drie en meer personen, deze worden als groep beoordeeld en nog een afdeling voor paren en éénlingen. De twee laat- sten dingen mee naar de beker enz. in dien er 25 ct. per persoon inleggeld is betaald, met dien verstande, dat een ie der zich in de huiskamer moet laten be oordelen. Hiervan wordt niet afgeweken. Cocksdorpers, laat zien dat jullie er ook zijn, tweemaal is de beker door Eier land gewonnen! Wordt hij dit jaar weer *t Begon met een scheut of steek Kruschen Salts bracht da bevrijding. Maar anders. Er zijn talloze gevallen ook onder uw bekenden waar de wereldberoemde Kruschenkuur op korte termijn verlos sing bracht van die slopende rheuma- tisohe pijnen. De aansporende werking van Kruschen op de bloedzuiverende organen kan ook bij u dat wonder te weeg brengen. Begin daarom vandaag nog de heilzame Kruschenkuur. Dan smoort ge uw rheumatiek in de kiem, in plaats van te komen van kwaad tot erger.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1