Cjrocn 'ZwartsJ~exels in het harL, 30 januari 1953 stemming ruilverkaveling op „Padang' Plan ruilverkaveling Texel zou 12,5 millioen kosten WEK DE GAL IN UW LEVER OP Rat opstijgend brandend zuur, van Uur maag tot hoog in de heel Sum af en wrijf Stichting Prof. Dr W. H. Keesom studiefonds De electrificatie van de Prins f155,700 kosten zal Maak Uw bloed zuiver met Kruschen Salts. ZATERDAG 13 DECEMBER 1952 66e JAARGANG. No. 6691 TEXELSEWCOURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. -}- 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. De stemming over de ruilverkavelings plannen is thans definitief bepaald op Vrijdag 30 Januari a.s. De stemming dient mondeling te geschieden en aan gezien er niet minder dan 1600 stemge rechtigden zijn en men op een opkomst van zo'n 1000-1200 stemlustigen rekent, was het probleem: hoe komen wij op Texel aan een lokaliteit, welke dit grote aantal grondeigenaren kan bevatten?! De grootste zaal te Den Burg biedt plaats aan „slechts" 500 personen. Tot men aan Texel's grootste landbouwschuur dacht: het gebouw Padang, staande in de polder Eierland. Deze schuur, die kort na de oorlog is herbouwd, is 41 meter lang, 4,5 meter breed en 11 meter hoog. Een oppervlakte dus van ruim 700 vierkante meter. Dit bleek de enige gelegenheid, welke plaats biedt aan meer dan duizend man. De schuur zal worden verwarmd, daar de stemming geruime tijd in beslag zal nemen. Wie niet aan de stemming deelnemen, worden geacht te hebben voorgestemd. De ruilverkaveling van het huidige plan, dat 8000 ha. omvat, zou 12*2 milli oen gulden kosten, ofte\vel f 1562,50 per hectare. 24 NIEUWE SCHOOLBANKEN Het bestuur van de R.K. school alhier verzocht de gemeente een bedrag van f 2600 beschikbaar te willen stellen voor o.a. de aanschaffing van 24 nieuwe banken, welke in het in aanbouw zijnde nieuwe lokaal zullen worden geplaatst. Het aantal leerlingen bedroeg over 1950, '51 en '52 resp. 211 1/3, 237 2/3 en 252 2/3 VISAFSLAG OUDESCHILD. Aangevoerd van 1 t.m 6 Dec. 1952: 787 kg schol; 794 kg tong; 45 kg tar bot; 203 kg schar; 535 kg bot; 424 kg wij ting; 42 kg kabeljauw; 3580 kg garnalen v.d. export; 8575 kg pufgarnalen; 1574 kg kruikels; 4500 kg kokhanen; 286 kg wulken. RHEUMATIEK... Uw tergende wlnterkwaal legt 't af tegen dc weldadige warmte van de pijnstillende Thermogene. ZAKENNIEUWS „PANKLAAR" Tegenwoordig heb je stofzuigers, die óók vegen, kloppen, drogen, boenen enz. enz. Het practische huisvrouw spelen wordt dus wèl een zuiver blijspel! Dan heb je verder wasmachines, die het goed zelfs voor je drogen en blijft dus alleen nog maar het strijken over en dat is maar goed ook, want ergens moeten de spieren zich toch op kunnen uitleven, nietwaar?! Voorts zagen we onlangs een multipress demonstreren, waarmee je in een oogwenk de voortreffelijkste gerech ten bereidt en als laatste snufje bewon derden wij een machine, welke in de win kel van dag en nacht klaar staat om alle mogelijke groenten panklaar aan de cliëntèle af te ieveren. Wat een ser- vieze, mevrouw! SVC-Niemvs Morgen gaat het le naar de Wierin- germeer te Slootdorp om DWOW 1 te be kampen. Komt er een punt mee, heren? Vertrek Cocksdorp kwart voor elf. Boot 10 voor 12. Het 2e ontvangt De Koog 2 om half 3. We zijn benieuwd naar de uit slag. Terreindienst: R. Kok en P. Kik kert. Denken alle leden er om, zowel de gym-, voetbal- als handbalafdeling, dat op 31 Dec. alle contributie tot die datum betaald moet zijn? U 7.Uit 'n niorjjcu& kiplekker" nit bcO springen. Elke dag moet Uw lever een Uier gal ln uw ^Be- wanden doen .stromen, andera verteert uw voedsel nlot. het bederit. U raskt verstopt, wordt humeurig en loom Neem de plantaardige CARTER'S LE- VERFTLLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op nat uurlüke wiize to regelen Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen.ElutCarter'aLoverpllletJea ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 13 Dec. op om 8,12; onder om 4,27. Maan: 17 Dec. N.M., 23 Dec. E.K. Hoog water ter rede van Texel: 13 Dec. 6,06 en 6,20 14 Dec. 7,03 en 7,14. 15 Dec. 7,55 en 8,00. 16 Dec. 8,37 en 8,45. 17 Dec. 9,22 en 9,32. 18 Dec. 10,06 en 10,22. 19 Dec. 10,50 en 11,12. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog frater. DE KLIPPER GESTRAND De „Twee Gebroeders", het beurtschip van TESO, dat op Harlingen vaart, is 'Dinsdag tijdens een dikke mist bij Korn- werderzand op een strekdam gelopen. De Voorwaarts is ter assistentie uitgevaren en heeft het schip losgetrokken en naar Harlingen gesleept. Waarschijnlijk is een blad van de schroef gebroken. ZIJ WON EEN POND STERLING! Van „The Eye Division Conservative Unionist Association", Engeland, kwam bericht, dat Louise Vermeulen, Warmoesstraat 49, Den Burg, winnares was van de door deze vereniging georga niseerd# ballonwedstrijd. De ballon werd in Augustus op „Westergeest" gevonden. BENOEMD In de vacature ontstaan door het ver trek van de heer K. Nijdam naar Wonse- radeel, is door B en W voorzien door de benoeming van de heer G. van Agteren te Rotterdam. De heer Van Agteren zal werkzaam zijn als adjunct-commies. LENINGEN TOT F 500,000.— B en W stellen de Raad voor om ten behoeve van door de gemeente in 1953 te financieren kapitaalsobjecten over de nodige kasgelden te kunnen beschikken; te besluiten zo nodig een of meer le ningen a pari aan te gaan tegen een ter zake door de Minister bepaald of nader te bepalen rentepercentage, dat voor ie dere lening zal gelden op het tijdstip van het sluiten der overeenkomst of ten tijde van het afgeven van de schuldbe kentenis, eventueel verhoogd met de ge bruikelijke kassiersprovisie en o.a. te bepalen dat het totaal van het bedrag of de som van de bedragen, waarvoor krachtens dit besluit®Jeningen lopen, verhoogd met de maximaal toegelaten debet-saldi van lopende rekening-cou rantovereenkomsten, vijfhonderdduizend gulden (f 500,000.-) niet zal (zullen) overtreffen. Onbetwist de beste tandpasta VOOR HET LAGER ONDERWIJS B en W stellen de Raad voor het voor 1953 beschikbaar te stellen bedrag per leerling als bedoeld in artikel 55bis, eer ste lid der L.O.-wet 1920 te bepalen op totaal f 36,73 voor het openbaar ge woon- en voortgezet gewoon lager on derwijs en f 49.52 voor het openbaar uit gebreid lager onderwijs. Het gemiddeld aantal leerlingen voor het gewoon o.i. onderwijs (waarbij het voortgezet gewoon lager onderwijs in begrepen) en het uitgebreid lager onder wijs bedraagt 789 1/3, resp. 157 leerlin gen. kunt U blussen in een paar minuten, met één of twee Rennies. Deze smakelijke ta bletten werken onfeilbaar, ook bij U. Koop een pak bij Uw apotheker of dro gist en zorg er voor altijd een paar bij de hand te hebben. Ze zijn hygiënisch verpakt, één voor één; zo practisch. En onopvallend in te nemen zonder wa ter of wat ook. GRONDAANKOPEN DOOR DE GE MEENTE TEXEL B en W stellen de Raad voor te be sluiten tot aankoop van 779 m2 grond voor de som van f701,10 (f 0,90 per m2) van de heer Jn. Rab Jzn., Schilderend nr. 4, Den Burg. Deze grond is gelegen bin nen de begrenzing van het voor Den Burg vastgestelde uitbreidingsplan in on derdelen; over een gedeelte van het per ceel is een straat geprojecteerd, terwijl het resterende deel benodigd is voor uit breiding van de o.l. school. B en W stellen de Raad voor van het Algemeen Weeshuis twee perceeltjes grond te kopen, gelegen aan de Park straat, resp. 95 en 110 m2 groot, voor de som van f 1640,- oftewel f 8 per m2. Blijkens het praeadvies zijn deze gron den gelegen binnen de begrenzing van 't voor Den Burg vastgestelde uitbreidings plan in onderdeden en zijn ze tot 1965 in erfpacht uitgegeven aan de N.V. Druk kerij en Uitgeversmij. v.h. Langeveld De Rooij en aan mevr. de wed. E. Duin- ker-Keijser, te Alkmaar. Voor een doelmatige stedebouwkundi- ge oplossing ter plaatse moet het ge wenst worden geacht, aldus B en W, dat de gemeente in 1965 de mogelijkheid zal hebben de perceeltjes in volle, onbeperkte eigendom te verkrijgen. De gebruikers van de perceeltjes hebben aangeboden de perceeltjes van het Weeshuis aan te ko pen voor dezelfde prijs, maar Ged. Sta ten hebben besloten de door het Wees huis gevraagde machtiging daartoe te weigeren, zulks onder overweging dat de gemeente (eveneens red.) gegadigde is voor de aankoop. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 5 tot en met 11 December 1952 Geboren: Pieter Cornelis zv Jan Blom en Geertruida de Graaf. Rudolf Alfred zv Jacob Visman en Jantje Burger. Cor nelis Petrus zv Jacob Huisman en Cor nelia Maria Groen. Yvonne dv Simon R. Salomons en Mina J. Westmijze. Ondertrouwd: Gene. Getrouwd: Anna Duizendstra en An- tje Cornelia Vermeulen Overleden: Ariën Cornelis Hin, 11 mnd., Neeltje Heerschap, 72 jr., wed v. Frederik Bakker. Gevonden voorwerpen: 2 autosleuteltjes in étui; 1 pr. kdnder- wanten; 1 handschoen; 1 vulpen; 1 shawl, 1 poppenschoentje, 1 paar kinder klompjes. INGEKOMEN PERSONEN Richtje W. Dupon, v. Hoensbroek, Buttingstr. 24 n. O 157. Trijntje van Berkum v. Wimbritseradeel. Nijjezijl 107 n. C 4. Immetje Vlaming v. Haarlem, Middenlaan 23 n. Peperstr. 40, Ooster end. VERTROKKEN PERSONEN Hubertus Dnesse, v. H 22 n. Zijpe, Petten, noodwoning 14. Dieuwertje van Waardenburg v. Den Hoorn 58 n. 's- Gravenhage, v. Ravensteinstr. 75T. Maij- ke Wijbenga v. C 100a n. Castricum, Duin en Bosch 3. Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met DE STEM DES VOLKS De kaartenverkoop voor onze 2e uit voering op Donderdag 18 Dec. a.s. loopt best. Het belooft ook weer een pracht avond te worden. Zorgt dat u er bij bent. Leden van de zang, a.s. Woensdag avond slotrepetitie in De Oranjeboom, waar niemand mag ontbreken. Na deze uitvoering weer gelegenheid voor nieu we leden. Zij kunnen zich op de repeti tieavond opgeven in de ULO. ÏIET KLEINE DOKTERSBOEK VOOR EMIGRANTEN In vervolg op de uitgave „De voe ding in Canada" wordt door de Stich ting voor huishoudelijke voorlichting ten Plattelande thans „het kleine dokters- boek voor emigranten" uitgegeven. Bij de uitgave van „de voeding in Canada" bleek nl„ dat er bij de vrouwelijke emi granten niet alleen behoefte bestaat aan huishoudelijke voorlichting in engere zin, doch dat men gaarne ook wenken zou ontvangen van medisch hygiënische aard. Dr H. H. C. Staper werd bereid gevon den hierover een boekje te schrijven. Dit boekje geeft op zeer eenvoudige wij ze aan wat de emigrant op medisch ge bied moet doen voor zijn vertrek, tij dens de reis en bij aankomst in het nieu we vaderland. Tevens is in dit boekie 'n hoofdstuk „eerste hulp bij ongelukken" opgenomen en wordt in een apart hoofd stuk aangegeven hoe de emigrant bij verschillende ziekten moet handelen. Aan het eind is een woordenlijst opge nomen met een Engelse en Franse verta ling. Het kost f 0,75 en bestelling kan ge schieden: per briefkaart, waarop behalve de porto nog f 0,75 aan postzegels extra wordt bijgeplakt; per brief met inslui ting van f 0,75 aan postzegels; door stor ting van f 0,75 op gironummer 262900 ten name van de Stichting voor Huis houdelijke Voorlichting ten Plattelande, met vermelding „voor doktersboekje". Bij de vaststelling van de primitieve begroting van inkomsten en uitgaven voor de dienst 1952 heeft de Raad zich in principe reeds uitgesproken voor de instelling van een gemeentelijk studie fonds. Dit fonds dient naar onze mening, al dus B en W, te beogen Texelse jongelie den, van wie, wat hun verstand en ijver betreft, bepaalde verwachtingen mogen worden gekoesterd en aan wie de beno digde geldmiddelen tot verwezenlijking van de mogelijkheden ontbreken, in staat te stellen zich door middel van stu die (1) verder te bekwamen tot het be reiken van een passend beroep. Wij zijn van oordeel, dat de stichting als rechtsvorm de meest wenselijke is voor een studiefonds. Een stichting kent nl„ zulks in tegenstelling tot een ver eniging, geen leden en heeft niettemin een volledig bevoegd en zelfstandig be stuur. Ook wordt aan de stichtingsvorm de voorkeur gegeven boven een zuiver gemeentelijke instelling, omdat bij een stichting van eifen administratie, los van de financiële administratie ter se cretarie, kan worden gevoerd, waardoor de administratieve organisatie eenvou dig van opzet kan zijn. Uw Raad heeft o.i. voldoende invloed op de gang van zaken bij de stichting, omdat: le. de statuten en eventuele wijzigin gen hiervan worden vastgesteld bij raadsbesluit; 2e. vier van de vijf bestuursleden van de stichting door de Raad worden be noemd; 3e. de Raad jaarlijks het bedrag van de gemeentelijke subsidie bij de vast stelling van de gemeentebegroting be paalt; 4e. de Raad kennis neemt van het jaarverslag van de stichting. Voorgesteld wordt de naam van een wereldberoemd oud-Texelaar aan het studiefonds te verbinden. Dc Hoogge leerde Heer Prof. Dr H. W. Keesom berichtte ons, dat hij de instelling van een studiefonds zou toejuichen en heeft toestemming gegeven zijn naam in dit verband te gebruiken. In verband met de huidige nivellering van de salarissen, heeft Professor Kee som de hoop uitgesproken, dat het niet in de bedoeling zal liggen, degenen die studietoelagen uit het fonds hebben ge noten tot terugbetaling te verplichten. Wij onderschrijven deze opvattng volko men, aldus B en W, waardoor dan ook in de ontwerp-statuten een bepaling is oncrenomen, dat eenmaal verstrekte steunbedragen niet kunnen worden te ruggevorderd. Op grond van het bovenstaande stel len B en W voor een stichting in het le ven te roepen en statuten voor deze stichting vast te stellen. (1) Deze studie omvat het volgen van onderwijs aan een in Nederland geves tigde openbare of bijzondere a inrichting van hoger onderwijs; b. inrichting van voorbereidend hoger- of middelbaar onderwijs; c. inrichting van nijverheids- of vak onderwijs; CREDIET BANK NED. GEMEENTEN B en W stellen de Raad voor te beslui ten tot een crediet in rekening-courant van f 175,000 met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Graven- hage. Voorts stellen zij de Raad voor te besluiten met de Rotterdamsche Bank N.V. een rekening-courant-overeen komst aan te gaan, krachtens welke de gemeente-ontvanger zonodig kasgeld kan opnemen tot een bedrag van ten hoogste f 30,000, en overtollig kasgeld storten kan. B en W richtten zich d.d. 9 dezer o. a. met het volgende schrijven tot de Raad: „Wij delen u mede dat de Raad van Commissarissen van de N.V. T.E.M. zich in zijn vergadering van 4 December j.l. heeft uitgesproken voor aansluiting aan het electrisch net van de Prins Hendrik Polder. Wij juichen het door genoemde Raad genomen besluit van harte toe en zouden de beoogde netuitbreiding dan ook gaarne tot stand zien komen. Het benodigde kapitaal wordt begroot op f 155,700,-, terwijl het jaarlijks tekort op f 8,148,- wordt becijferd. Aangezien de kabelprijzen enigermate gedaald zijn, me nen wij te kunnen volstaan met het af sluiten van een geldlening van f 150,000. B en W stellen de Raad voor in de Al- gtmene Vergadering van aandeelhouders van de TEM door de gemeente Texel te doen stemmen vóór een voorstel tot het bestellen van de materialen en het uit voeren van de werkzaamheden verband houdende met de electrificatie van de P. H Polder tot een bedrag van ongeveer f 155,700, alsmede vóór een voorstel tot het verlenen van een machtiging aan de Directeur van genoemde N.V. tot het ter financiering van dit object aangaan van een geldlening met de gemeente Texel van f 150,000, rentende 4 pet., looptijd 30 jaar, met gelijke jaarlijkse aflossingen. d. andere door het bestuur der stich ting aan te wijzen inrichting voor het ontvangen van onderwijs of voor oplei ding tot een bepaald beroep. In het ontwerp-huishoudelijk regle ment lezen wij, dat belanghebbende om voor steun in aanmerking te komen o.a. gedurende ten minste 2 jaren, onmid dellijk voorafgaande aan het tijdstip der aanvrage, wettige woonplaats in de ge meente Texel moet hebben gehad en voldoende pogingen moet hebben aan gewend om in het genot van een rijks- of particuliere studietoelage te komen. Artikel 11 bepaalt: „Jaarlijks wordt in April in het open baar een oproeping gedaan voor gega digden voor een studietoelage uit het fonds. Aanvragen voor een toelage moe ten door belanghebbende schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, vóór 1 Juni. Artikel 3 der statuten luidt als volgt: De geldmiddelen der stichting bestaan uit: a. het stichtingskapitaal, groot f 10,-; b- bedragen door de gemeente Texel bij wijze van subsidie beschikbaar te stellen; c. erfenissen, legaten, giften en toe vallige baten; d. de renten van belegde gelden. ZAKENNIEUWS OPENING SLAGERIJ IPENBURG Donderdag vond de opening plaats van Slagerij B. G. Ipenburg, te De Koog. De welverzorgde etalage prijkte met 'n uit gebreide collectie vleeswaren, vanaf de fijnste boterham-meubilering tot de zwa re, goed getekende rollades toe. Dat de heer Ipenburg er in zal slagen het ver trouwen van zijn cliëntèle te winnen, staat o.i. buiten twijfel, temeer waar zijn werk getuigt van wèlgeschoolde vakken nis en hart voor dit vak. Van kindsbeen af beoefent de heer Ipenburg het slagers vak en heeft derhalve reeds een ruim 25-jarige ervaring! Wij wensen de nieuwe ondernemer en ziin vrouw veel succes! VOOR HET VIERDE LESLOKAAL Ten behoeve van het nieuwe, vierde leslokaal der School voor Christelijk Volksonderwijs te Den Burg wordt de Raad gevraagd f 960 beschikbaar te wil len stellen voor de aankoop van 12 ban ken (reeds in 1950 was eenzelfde aantal voor de uitbreiding aangeschaft). Over 1950, '51 en '52 bedroeg het aantal leer lingen resp. 126 1/3, 139 2/3 en 145 2/3, door welke toename het noodzakelijk is het vierde lokaal geheel te meubileren. En voorkom zo «heumatischo Pijnen. De bloedzuiverende organen tot jeugdi ge, krachtige werking brengen, het bloed vrij maken van pijnverwekkende onzui verheden, die zich anders vastzetten in spieren en gewrichten; dat is het wonder dat zich voltrekt bij een regelmatig ge bruik van Kruschen! Daarmee bevrijdt ge uzelf van de jammer en de chagrijni ge pijnen die u het leven maken tot een last. Koop vandaag Kruschen bij uw apothe ker of drogist en begin morgenochtend die heilzame kuur. SINT NICOLAAS BEZOCHT O.L. SCHOOL TE OOSTEREND Na een glorieuze intocht in Oosterend bezoent de Sint op 5 Dec de o.l. school aldaar. Met vele ouders en belangstellen den genoot de Sint hier van enkele to neeltjes, die de leerlingen opvoerden in een knusse met fraaie coulissen versier de kijkkast. In de klassen bedankte de Sint de kinderen hartelijk voor het ge- bodene en liet gaarne voor hen cadeau tjes en snoepgoed achter. Na een dank woord van het hoofd der school, de heer H. Westerdijk, waarin hij tevens de aan wezigen aanbeval zich de deugd van St.-Nicolaas eigen te maken, verliet ie der voldaan het schoolgebouw. Door dc originele samenstelling uit het edele natuurproduct is KING pepermunt lekkernij en medicijn tegelijk. De natuur is ni.et tc verbeteren De natuurzuivere

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1