9 roen in het harL, tij de Jaarwisseling Stemming Ruilverkaveling WOENSDAG 31 DECEMBER 1952 TEXELSE Jitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij ioekhandel Drukkerij Bibliotheek 3en Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 66e JAARGANG. No. 6695 COURANT Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. - 'O Het verzoek van de redactie van de 'exelse Courant om bij de jaarwisseling en korte beschouwing te leveren bracht Uil* hj wel even in verlegenheid omdat ik te ser vreesde in herhalingen te vervallen, n>e sfeer van het Kerstfeest en die van j^ud- en Nieuwjaar brengt nu eenmaal net zich mee een tot inkeer komen ïder op zijn wijze en een zekere mo- aliserende toon. Omdat 'n mens niet zo nel verandert is hier de kans van zich erhalen wel zeer groot. Ik zal trachten s lit te vermijden. Zakelijk gezien, geloof ik dat kort en rachtig de situatie 1952 wat ons eiland pngaat, wordt weergegeven met een va- atie op een slagzin: „Texel redt 'et". De visserij heeft wel zijn ups en owns maar blijft met dat al een kleine, och stevige en bloeiende, niet te missen em. Het Vreemdelingenverkeer heeft dit lar weer goede resultaten opgeleverd. Wanneer ik het goed zie, heeft Texel vog een voorsprong op vele andere toeris- hulenoorden, zodat hier de angst voor .-en ,taar\alende lijn in de toekomst misschien finder groot behoeft te zijn dan elders, iaarbij komt nog dat, ik hoop wel zeer mij ierin niet te vergissen, langzaam de ge achte veld schijnt te winnen dat het in ?ze vorm van broodwinning wel bijzon- er aankomt op service, nog eens servi- e. De kans dat wij door verkeerd op- '-'den en handelen, door minder pretta- houding tegenover de toerist-vreem- eLing terrein zouden verliezen, hetgeen i sommige delen van Nederland, ern- ïge afmetingen dreigt aan te nemen, is aarom niet zo groot. Laten wij echter r ni^eecjs bedenken hoe kwetsbaar het be rend,.^ jS( Waarom het hier gaat. tnoz< Evenwel hieraan kunnen wij zelf het -ren(jodige doen. Hoe anders is het met het ïoeilijke probleem van het strand, vnl. 1 ë'i De Koog. Het beeld is vrij somber. VCK egen de meedogenloze macht van de [is o: .e js bier geen werk van mensenhan- T?n opgewassen. Wij mogen slechts ho- shtg^n dat de eeuwig doorgaande beweging l-: H(in de zee het getij weer zal doen ke- Mi :n en dat overigens de bescheiden mid- %len die wij kunnen hanteren, zo veel ogelijk tegemoet zullen komen aan de oeilijkheden. Belangrijk is in de hoofdbron van v^t bestaan, <de landbouw, de grote ge- van :on sge- Alle irerdf mei Qers ters strij het He dooi leeft nete Tex om Vr: iet 1 'tfeei Li -oogte van dit jaar geweest. Het liet ch aanzien dat ernstige schade zou wor- m geleden. De schade is ook groot ge- eest, maar gelukkig, toch weer niet zo •oot als aanvankelijk werd gedacht. De comi ndbouw blijft de stevige grondslag van era<BXeis bestaan en wanneer dan het jaar »or g)52 met alom gunstig is geweest dan E 's ^staan daartegenover, tegen dit éne ar, toch wel zeer gunstige verwachtin- m voor een reeks van jaren in de toe- Haibmst. Hai Althans, indien eind Januari 1953, de n.: P lilverkaveling door belanghebbenden .30 J worden aangenomen. Omdat de 30e m 7>«4nuari hoe dan ook, één van de meest - ur< dangrijke data, in de geschiedenis van Miss(?Xel belooft te worden, mag hierbij el even worden stilgestaan. Bovendien k omdat zich bij de ruilverkaveling el een zeer merkwaardige situatie ordoet. Ontdaan van alle bijkomstig- Oden lijkt het toch hier op neer te ko en dat de belanghebbenden zullen emmen over de vraag of zij in hun to uw ini Lateit een gift van rond 9 millioen zul- mnieuj1 aanvaarden, al dan niet. ;r's iHoewel ik mij niet graag in de bran- teek^yLnde, Maandagse discussie, die maakt rertrof t onze macht belangrijker dan ooit is, ïrpiiietjj begeven, mag een poging om het ndamentele verschil te stellen, worden waagd. Enerzijds zie ik dan bij de tegenstan- rs. als hoofdmotief al dan niet onder- er\ vJnd, de liefde van de boer voor zijn j^nd. ^oe groot deze liefde is en hoe- /and$er deze diepte en inhoud aan het boe- shbestaan geeft, waag ik niet te be- dat hrijven. Kortgeleden kon ik dit zelf *g eens ervaren door een in Den oorn opgevoerd toneelstuk, waarin de oornders beter speelden dan anders, i, m.i. geen andere reden dan dat dit lik de medespelenden als 't ware uit 't r Itppirt gegrepen was. Echter, de boer d h^igde dit toneelstuk huis en hof te Irliezen, en zo is het bij de ruilverka- eme; fling nu eenmaal niet. Het zou goed indien men bij de beoordeling van factor de juiste maat zou weten te ;den. ritussen is naar mijn persoonlijke aak het in dit alles te vinden argu- nt tegen de ruilverkaveling sterker n dat van de rekenaars, die met de no- *e cijfers voorrekenen dat de ruilver- reling de belanghebbende zo en zo- ■1 kost en dat hij het er nooit uithaalt, ar dit nu snijdt m.i. geen hout. ^m dit aan te tonen zou ik graag een ere redenering willen volgen dan [1 gebruikelijk is. et Rijk zal, indien de ruilverkave- doorgaat, een bedrag van rond 9 oen gulden investeren in Texel. Het >ezwaarlijk te veronderstellen dat tot investering zou worden overge- n, indien deze niet verantwoord was. grondslag van dit verantwoord zijn is ers dan in het normale zakenibe- lie schf Leniea le mi >f, al; aar< wone r zo aar sm srvolg door Burgemeester C. de Koning staan. Wie daar belegt berekent van te voren of rente en aflossing enz. in geld er uitkomen, niet zo bij de ruilverkave ling, daar gaat het om de verwachte meerproductie en bezuiniging op de kos ten en niet om de vraag in welke zak de geldelijke resultaten van de grotere efficiency terechtkomen. Wanneer inderdaad het Rijk dit zuiver zakelijk en fiscaal zou zien, dan zou, in dien het nu eenmaal 75 pet. van het te investeren bedrag voor zijn rekening neemt, ook 75 pet. van de meeropbrengst aan belastingen moeten ontvangen. Wan neer men het niet zelf weet, zou men 'n belastingconsulent kunnen vragen van welk deel van het inkomen 75 pet. be lasting wordt betaald. Geen of slechts weinigen van de belanghebbenden zul len voor zulk een belasting in aanmer king komen. Dus: tegenover de 25 pet. investering van belanghebbenden staat altijd meer dan 25 pet. der baten. Waar uit dus, lijkt mij, voor Texel in zijn ge heel de voordelen van de ruilverkave ling ook in financieel opzicht, duidelijk komen vast te staan. Het mag wel bekend worden veron dersteld dat ik enige vrees heb gekoes terd t.a.v. de inwerking van de ruilver kaveling op het landschapsbeeld van ons mooie eiland. Hoewel ik in dit opzicht wel ten dele maar nog niet geheel ben gerustgesteld, zou ik toah willen opmer ken, dat dit nog geen reden mag zijn om tegen de ruilverkaveling te ageren. Reden te meer om in dit verband ge rust te zijn ligt in 't feit dat de uitvoe ring van de ruilverkaveling in Texelse handen komt te liggen. Ik zou daarom de hoop willen uitspre ken dat op de historische dag, die Texel in Januari gaat beleven, belanghebben den, niet geleid door dikwijls halve waarheden, die maar al te veel. in dit verband naar voren komen, maar na rijp beraad en verstandelijk overwegen, in grote meerderheid tot de conclusie ko men, dat de ruilverkaveling moet wor den aanvaard. Met de winkeldrijvende middenstand schijnt het met steeds even gunstig ge steld geweest te zijn in 1952. Elders en in ander verband sprak ik reeds de ver wachting uit, dat deze groep voldoende daadkracht en doorzettingsvermogen zou bezitten om zich op behoorlijke wijze staande te houden. Eensgezind en te zamen optrekken zou van veel betekenis kunnen zijn. In de sfeer van de overheidsbe moeienis geloof ik dat met betrekking tot verschillende voorzieningen enige voor uitgang is geboekt. De resultaten van de burgerzinlening zijn nu voor een ieder te zien. Een aantal gezinnen kreeg huis vesting of werd beter gehuisvest; zij die medewerkten mogen hiermede tevreden zijn. In dezelfde sfeer ligt de zeer geslaag de medewerking van de gemente Texel aan de Bouwkas Noord-Nederlandse Ge meenten. De wijze waarop een aantal in woners hierop reageren bewijst overdui delijk hoezeer de drang naar eigen huis en erf nog leeft onder de bevolking. Het is een goed ding hieraan medewerking te kunnen verlenen. De ingebruikname van de nieuwe landbouwschool was voor de gehele ge meente een feestelijke dag, ook andere scholen werden aanzienlijk verbeterd; de Ulo school, de school voor C.V.O. te Den Burg en de R.K. school. Er zijn ten slotte nog wel meerdere zaken te noe men, bv. de riolering in De Koog. Doch het is hier niet de bedoeling de gehele gemeentelijke activiteit over 1952 in be schouwing te nemen. Het is ook niet juist om alleen de licht zijde te doen zien; wij weten allen wat nog op Texel moet worden verricht voordat een redelijk peil aan voorzienin gen is bereikt. Intussen zijn de verwachtingen voor de toekomst hoopvol. Na jaren van wachten zien wij thans met vertrouwen de totstandkoming van een waterleiding voor Texel tegemoet. Ook bij de scholen hopen wij dat nieuwbouw in De Koog en De Waal weer een stapje verder naar het uiteindelijke doel, goede scholen in ieder dorp, zal voeren. Een bepaald somber aspect is dat één der belangrijke gemeentelijke plannen op het punt staat eerder uitgevoerd te worden dan anders mocht worden ver wacht, omdat zulks in het kader der werkverruiming noodzakelijk blijkt. Was in het vorig seizoen het topcijfer aan werklozen 125, zo is dit thans reeds meer dan 200. Een situatie die dus ern stige zorgen baart. Ook in dit verband zou doorvoering van de ruilverkaveling voor Texel een zegen kunnen zijn. Resumerende geloof ik dat Texel in materieel opzicht in 1952 niet slecht is gevaren en dat voorts indien aan eni ge voorwaarden kan worden voldaan er goede hoop voor de toekomst bestaat. Het vorig jaar heb ik vrij omstandig uitgewijd over het goede burgersohap en de ware burgerzin. Ik zou hierover thans niet willen schrijven, stellig niet als ge volg van een meer optimistische hou ding ten aanzien van de daarachter ver soholen, dringend om oplossing vragen- WIELRIJDERS VIELEN Oudeschild. Zondagavond kwam een aantal wielrijders op 't fietspad te vallen, doordat de voorste een lichtloze tegen ligger, ramde. Persoonlijke ongelukken kwamen met voor maar er was nogal wat materiële schade. PUBLIEK VERKOCHT Ten overstaan van Notaris Mulder vond Dinsdag 23 Dec. voor mevr. de wed. Boon-Lemstra e.a. in het Stoom bootkoffiehuis van de heer P. Dekker, Oudeschild, de publieke verkoop plaats van woonhuis nr. 19A, met erf en tuin, gelegen te Oudeschild. Koper werd de fa. D. Vlas Zonen, te Oudeschild voor de som van f 4700.-. Voor de verkoping bestond flinke belangstelling. DAMCLUB TEXEL Voor Zondag a.s. is vastgesteld Hollan- dia-Damclub Texel aan Den Helder, ver trek met de boot van kwart voor twaalf. Het zal tegen deze sterke tegenstander niet meevallen maar toch zullen we er hef beste van hopen. De betrokken spe lers zorgen wel op tijd aanwezig te zijn! VOLKSDANSGROEP „TEXEL" Voor leden en oud-leden wordt er 1 Januari een dansavond gehouden in de Jeugdherberg. We weten allen nog wat er is afgesproken? Om 8 uur wordt begon nen. Juniorenclub. Reeds enige weken wordt er gedanst met jongeren van 12-16 jaar. Er kunnen er nog meer bij. Laten de jongeren die ook lid willen worden, Dinsdag 6 Janu ari naar de Jeugdherberg komen. Er wordt gedanst van 6,30 tot 7,30 uur. Contributie bedraagt 15 cent per avond. NED. KATH. METAALBEWERKERS- BOND „ST. ELOY" AFD. TEXEL Om dit jaar goed af te sluiten kwa men de metaalbewerkers van „St. Eloy" afdeling Texel, in De Zwaan in vergadering bijeen. Gezien de grootte van deze afdeling viel de opkomst der leden best mee en er viel ook heel wat te be spreken aan de hand van het genomen onderwerp, t.w. de Wachtgeld- en Wer keloosheidsverzekering. Onze adjunctdistrictsbestuurder P. Zijm (een oud-Texelaar) heeft zich van deze moeilijke taak goed gekweten en de rechten en plichten die hieraan verbon den zijn haarfijn uit de doeken gedaan, d w.z. de punten die voor ons georgani- seerden van groot belang zijn. Met genoegen werd er kennis genomen van het feit, dat men nu niet meer zo vlug in de D U.W. getransporteerd kan worden omdat deze werkzaamheden bui ten onze bedrijfstak liggen. Wel heel dui delijk kwam aan het lucht wat een groot voordeel het geeft om tot de georgani seerde metaalbewerkers te behoren. Aangaande het onderwerp waren nog vele vragen te beantwoorden en dit gaf de duistere punten meer licht. Deze zo belangrijke vergadering eindigde tegen 12 uur tot ieders tevredenheid en met weer een ervaring rijker aangaande de sociale wetten, tot stand gekomen door en voor de werkman. B. H. Roest, Secr. afd. Texel. S. V. Ooitereud Het le elftal vertrok met 5 invallers naar Hollandia T (no. 2 op de ranglijst). We hadden dan ook geen grote verwach tingen van deze wedstrijd, maar zoals dat wel meer gebeurt, viel het ook nu nogal mee. O. wist zelfs het eerste half uur de stand blanco te houden Dat het tenslotte toch nog 5-0 voor H. werd is zeker geen blamage voor een elftal dat zo verzwakt in het veld kwam. Al was Simon dan ook in topvorm, het pleit toch ook voor de jongens die zich heel aardig aan het 2e klas spel wisten aan te passen, vooral Joop, Jaap en Rinus speel den een goede partij. Willen alle leden er eens aan denken, dat er Woensdagsavonds om 8 uur trai ning is in het gymlokaal, 't Is niet alleen voor het le maar ook voor het 2e elftal! S. V. Texel. In het inhaalprogramma verloor Lim- men op eigen veld van MFC met 24. De Medemblikkers komen er nu pas goed in. Om rekening mede te houden. Texel 2 ging op bezoek bij Hollandia 3 en werd met 11-0 gekraakt. H. was over alle linies sterker, het terrein uiterst zwaar. Met de rust was het nog 3-0, maar daarna was het te zwaar. A.s. Zondag, aanvang 2e helft: Oude- sluis-Texel, Texel 2-Hollandia 3, De Koog 2-Texel 3, Texel A-Oudesluis A. Texel B nog vrij. Volgende week te gen Texelse Boys. de problemen. Integendeel ook voor Texel blijft dit een brandend vraagstuk. En te zijner tijd zou ik daar gaarne nog eens op terug willen komen, mede omdat naar mijn bescheiden mening hier ook voor het gemeentebestuur een nauwe lijks aangevatte taak te wachten ligt. Ik zou deze beschouwing dan wel wil len eindigen met de van harte gemeende wens dat voor Texel het jaar 1953 in alle opzichten een goed jaar moge zijn, goed in die zin voorts dat na een jaar de winst niet alleen materieel moge zijn, maar ook tot uiting moge komen in ons geestelijk en cultureel niveau. C. DE KONING. Inzake de a.s. stemming over de ruil verkaveling bereiken ons diverse vra gen. De voornaamste daarvan worden hieronder met het antwoord afgedrukt: Vraag 1. Hoeveel volmachten mag ie der stemgerechtigde hebben? Antwoord: Artikel 29 van de Ruilver- kavelingswet zegt hierover het volgende: 1. Men kan in persoon of bij gemach tigde in de vergadering verschijnen en aan de stemming deelnemen. 2. Niemand kan als gemachtigde van meer dan één persoon optreden. 3 Als gemachtigde wordt slechts toe gelaten hij, die desverlangd aan de voorzitter een schriftelijke volmacht overlegt en van wiens machtiging Gede puteerde Staten ten minste twee dagen vóór de vergadering schriftelijk bericht van de lastgever hebben ontvangen. Vraag 2. Wie zijn stemgerechtigden voor de ruilverkaveling? Antwoord: Stemgerechtigden zijn zij wier landerijen of gebouwen binnen de grens van het vastgestelde ruilverkave- lingsgebied liggen. De kommen van de daarin gelegen dorpen zijn meestal hier van uitgesloten. Wel kunnen gedeelten van straten hierbinnen liggen, dit is op de kaarten behorende bij het plan na te gaan. (lo). Vraag 3. Wie betaalt de meerdere kos ten wanneer bij uitvoering de begroting wordt overschreden? Antwoord. Wanneer de begroting zou worden overschreden maakt men veelal een aanvullende begroting op, deze wordt ter goedkeuring ingediend en meestal wordt ook hiervoor subsidie verleend. (lo). We hebben deze kaarten even bekeken en zagen, dat de terreinen, ge legen ten Westen van Dorpsstraat te De Koog en vanaf „Cassa Cara" tot „De Zon newijzer" er buiten vallen; Oosterend: practisch het gehele dorp valt er buiten, maar er bij betrokken is de Peperstraat vanaf de Juhanastraat; De Waal: prac- tisah het gehele dorp valt er buiten, be halve het gedeelte vanaf het Groene Weggetje; Den Hoorn: valt er practisch helemaal buiten, er bij betrokken is het gebied ten Noorden van „Diek", liggende tussen de voormalige zuivelfabriek tot aan de Kerkstraat evenals een deel van „Het Klif"; Den Burg: de Oostkant van de Wilhelminalaan wordt erbij betrok ken evenals de gehele Oostkant van de Schilderweg tot aan de haven toe, zo ook de Zuidkant van de Schilderweg en wel vanaf het nieuwe weggetje naar de Tenmisbaan-in-aanleg tot aan de Singel te Oudeschild; voorts behoort bij het plan: alles buiten de Emmalaan, gedeel te Suikerweg tot achter de R.K. Be graafplaats, de nieuwe verbindingsweg Hollewalsweg-Westerweg (ten Z.W. dus van de R.K. School), de nieuw aan te leggen weg van de Westerweg naar de Secretaris Jonkerstraat, de Westkant van de Kogerweg en de Oostkant van de Ko- gerweg ten Noorden van de Begraaf plaats. Oudeschild: er bij betrokken is de Westkant van de Singel tot aan de School, verder valt het gehele dorp er buiten. Tenslotte tonen wij u hoe een verkla ring inzake de volmacht dient te worden opgesteld VOLMACHT. Ondergetekende van beroep wonende te verklaart bij deze volmacht te verlenen aan van beroep wonende te Om namens ondergetekende stem uit te brengen bij de stemming over de Ruil verkaveling „Texel", waartoe stemge rechtigde door Ge deputeerde Staten van Noordholland is opgeroepen. Deze volmacht geldt alleen en uitslui tend voor de stemming ten behoeve van de Ruilverkaveling. Texel, den Januari 1953. Handtekening TEXELSE MARKT Den Burg, 29 Dec. 1952. Aangevoerd: 9 koeien f 700-f 950. 10 pinken f 350- f 450. 7 graskalveren f 275-f 325. 12 big gen f 40-f 50. 9 n. kalveren f 45-f 60. VISAFSLAG OUDESCHILD. Aangevoerd van 15 t.m. 20 Dec. 1952: 548 kg schol; 153 kg tong; 17 kg tar bot; 64 kg schar; 71 kg bot, 6 kg wij ting; 2 kg kabeljauw; 5 kg rog; 523 kg garnalen; 8250 kg pufgamalen; 999 kg kruikels 567 kg wulken. VERHURING VAN TUINGRONDEN De Burgemeester van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat met in gang van 1 Januari 1953, zoals gebruike lijk, alle tuinhuren worden opgezegd. Na 1 Januari kunnen de vrijgekomen tuin gronden, voor zover mogelijk, weder door de tegenwoordige huurders, als eerste gegadigden, worden ingehuurd tegen betaling van de huurpenningen. Betaling kan geschieden tot en met 31 Januari 1953, uitsluitend iedere Maan dag van 9-12,30 uur op het bureau van Gemeentewerken. De na 31 Januari 1953 niet opnieuw ingehuurde tuingronden komen voor verhuur aan andere gebrui kers ten goede. Texel. 22 December 1952. De Burgemeester van Texel. C. DE KONING. ONDERWIJS De heer F. W. Brinkeiihof, onderwij zer aan de Ulo alhier, staat als nummer één op de voordracht van de openbare Ulo te Zeist; de heer F. Seidel, even eens onderwijzer aan de Ulo alhier, staat nummer één op de voordracht van de openbare Ulo te Aalsmeer. ROVER IN VOLIERE Toen de heer P. Eelman, „De Bran ding", De Koog, op zekere dag niet min der dan 17 zangers uit zijn volière miste, w.o. 15 kanaries, was zijn eerste gedach te: „Politie, vang de dief!" De politie be hoefde echter niet in het geweer te ko men, want bij nader onderzoek bleek, dat een rat de vogeltjes had gedood, de rover was door een gebroken tegel bin nengekomen. Hij had de gedode vogel tjes in zijn nest gesleept. De rat kon onschadelijk worden gema&kt. OPRICHTING AFDELING TEXEL VAN DE A.N.M.B. De groep van metaalbewerkers op on» eiland is zodanig gegroeid, dat met in gang van 29 Dec. jl. tot oprichting van een afdeling der Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond kon worden over gegaan. In het bestuur hebben zitting de heren A. Koopman, voorzitter, Kogerstraat 18, Den Burg; L. Hartlooper, penningmees ter, M.-Eierland E 38, W. Combé, se cretaris, Emmalaan 13, Den Burg. Bestuursleden: H. Pieterse, M.-Eder- land C la; H. v. Sijp, Postweg E 53. Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich aan één der bovenstaan de adressen opgeven. VISSERIJ Met de visserij gaat het af en aan. Op Texelstroom is met garnalenvdssen niets te verdienen en de kleinste kustvissers zijn weer aan het wulkenvissen gegaan. De garnalen die aangevoerd worden, worden op de Noordzee gevangen, maar dit kan slechts bij betrekkelijk mood weer gebeuren. De zoute garnalen, be stemd voor export, waren vrij duur en liepen zelfs tot f 2,20 per kilo. De wul ken worden eveneens schaars. De gehele vloot brengt samen een paar hl. per dag aan en dan kan de prijs van f 2 per kilo de slechte aanvoer niet goedmaken. Bo vendien kan lang met alle dagen gevist worden. Een enkele visser heeft zich toegelegd op het vissen van vijfhoeken, waarvoor momenteel bij diverse landbouwers nog al belangstelling bestaat. Al met al is de visserij op het ogen blik nogal een magere broodwinning. DE WESTERMIENT WERPT VRUCHTEN AF Het Staatsboschbeheer heeft 23 Decem ber bij de eerste houtverkoping 243 per celen hout aan de man gebracht; voor de daksparren, sitkasparslieten, de eiken en het zware elzenhout bestond normale be langstelling, de lichtere kwaliteiten wa ren wat minder in trek. Over het alge meen was het echter een goede verko ping. Eind Januari, begin Februari volgt wederom een houtverkoping, terwijl de mogelijkheid bestaat, dat nog een derde verkoping wordt gehouden. INGEZONDEN RUILVERKAVELING Is dit nu een tijd voor ruilverkave ling, de druk der belasting is hoog, het plan is wel goed, maar de meeste men sen dragen al zo'n belastingdruk, en nu nog een 30-jarige belasting er boven op. De verhuurder krijgt sedert 1939 bijna geen verhoogde pacht, van de f 90 a f 100 per ha. gaat af: grond-, polderlas- ten, enz. De jonge boer nu reeds onder zware druk (Rijk, Gemeente, Defensie, enz.) en hypotheek, komt bij daling der prijzen, waarvan de verschijnselen zich nu al zichtbaar voordoen, voor grote moeilijkheden te staan. En oude men sen die van landhuur leven, komen straks van Drees. Waarom moet de een de vruchten en de andere armoede er van dragen? Het plan is onverantwoord. Wat hebben de boeren met andere li chamen te maken? Neemt het bestuur der polders de ver antwoording dat het gedragen kan wor den? Het Polderbestuur moest als onze vertegenwoordiger zich terugtrekken en tegen de Minister zeggen: „Al betaalt u er drievierde van, dan is één vierde voor ons nóg te veel, want tenslotte moeten wij het Rijk weer betalen!" Stemt tegen! Blijft niet thuis! Mej. A. KEIJSER, Gasthuisstraat 6, Den Burg. Dat opstijgend brandend zuur, van üw maag tot hoog in de keel kunt U blussen in een paar minuten, met één of twee Rennies. Deze smakelijke ta bletten werken onfeilbaar, ook bij U. Koop een pak bij Uw apotheker of dro gist en zorg er voor altijd een paar bij de hand te hebben. Ze zijn hygiënisch verpakt, één voor één; zo practisch. En onopvallend in te nemen zonder wa ter of wat ook.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1952 | | pagina 1