9 rocn /wa in het harL, 4 Gymnastiek: „Ter bevordering der gezondheid en schoonheid1' Revue klinkt als een klok Ruilverkaveling Ruilverkaveling En dan gaan wij naar het Badhuis Ruilverkaveling Ruilverkaveling Dam kampioen Keiler won 41 van de 48 partijen WOENSDAG 21 JANUARI 1953 TEXELSE 66* JAARGANG. No. 6701 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. -Abonn. pr. f 1,80 p. kwart, -f- 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. <D „GYMNASTIEK" aldus Van Dale in zijn woordenboek, dat is de kunst en leer der stelselmatige lichaamsoefeningen, waardoor de spierkracht, gezondheid en schoonheid van het menselijk lichaam bevorderd worden". Was het das geen goede gedachte van de heren J. Küjan Sr. c. s. om destijds (plm. 1905) een gymnastiekvereniging op te richten?! Je had hier op Texel trouwens nog geen enkele vorm van sport en dus werd het ook meer dan tijd, dat ze d'r mee begon nen. Wijlen de heer Jan Flens de ex ploitant van Hotel Texel stak er wat geld in en zodoende konden ze aan de Gravenstraat een tent bouwen en wel op de plek, waar thans de timmermans werkplaats van de fa. W. Bakker is ge vestigd. Er werd met veel animo ge turnd, het aantal heren leden was gro ter dan tegenwoordig. Evenals nu zat de vereniging financieel erg krap en het aanbod van de heer Kiljan om de werk tuigen te maken „de onkosten zouden zo langzamerhand wel worden betaald", werd gretig aanvaard. Er werd geturnd onder leiding van wijlen meester Schaap. De heren Kiljan, Schumaker, van Bis- pinckhof en J. Roeper Czn., Waalder- straat, zijn de enige nog in leven zijnde leden uit die jaren. Het ging goed met de gym, maar door de oorlog van 1914- '18 moest de club worden stopgezet. Stilstand is nooit bevorderlijk en eerst in 1923, dus 30 jaar geleden, werd de gymnastiekvereniging nieuw leven inge blazen. Hoog in de nok van De Oranjeboom stond in transparant G.V.T. 1923-1953. Ja, de vereniging jubileert en ter gele genheid hiervan werd onder leiding van de heer C. Mets, Zaterdagavond 'n feest revue gegeven en Zaterdagavond a.s. zal dit bonte programma worden herhaald. „De Oranjeboom" was practisdh geheel gevuld, toen de voorzitter, de heer P. Schoorl, de avond opende. Hij begroette in het bijzonder burgemeester en me vrouw De Koning en de wethouders en hun echtgenoten, alsmede de oud-voor zitter en ere-lid de heer J. Kiljan Sr en oud-voorzitter de heer J. Roeper Johzn. Dertig jaar geleden gaf de heer Kiljan ook de stoot tot oprichting van de gym, „die nog steeds bestaat en.... bloeit". Omdat de tweede uitvoering nog voor de deur staat, zullen wij nog geen ver slag van de uitvoering geven, maar wel willen wij gaarne opmerken, dat de re vue ,,'t Zit in de lucht", u een zeer pr; - tige avond garandeert. Het programma biedt elck wat wils. Naast uitgelezen revue-show-inuonmers, waaraan allen met veel animo meewerken, wachten leuke schetsjes, keurig gezongen liedjes en niet te vergeten de uitstekende gym nastiek. Hieraan werken de leden van Keurcorps Hollands Noorderkwartier mee onder leiding van de heer Molenaar, oud-nationaal kampioen en nog steeds gymnast van groot formaat. In dit corps merkten wij ook twee Texelaars op: de heren P. Schoorl en A. Keizer. Dat de Texel, 18 Jan. Beleefd verzoek om dit schrijven in uw blad op te nemen. Nu er de laatste tijd zoveel over de ruilverkaveling geschreven wordt zou ik ook wel enige punten naar voren willen brengen. Zoals een ieder zal weten, be zit de Vereniging tot behoud van Na tuurmonumenten hier op Texel uitge strekte landerijen en nu lees ik in het blad van 17 Jan., dat de eigendommen van Natuurmonumenten blijven zo ze zijn, want die hebben geen belang bij de R.V. En is er dan voor die eigendommen geen groot percentage goed land bij?! Als dat eens goed ontwaterd werd door een paar km. tochtsloot meer te graven dan op de begroting staat en er drai- neerbuizen en greppels in gelegd wer den, dan zou dat niet eens zo heel veel kosten en zou er op Texel weer zo'n paar honderd bunder land, ja goed weiland, bij zijn. Of is een ieder het er mee eens, dat Texel vergeven moet raken van de voge.o en dat Natuurmonumenten steeds maar meer land op Texel krijgt en zo doende productieverlaging krijgt. Vol gens mij moest het polderbestuur dat land wat voor goed weiland in aanmer king komt, van Natuurmonumenten ko pen en weer aan enkele goede boeren (van de vele liefhebbers) verkopen. Zou dat geen goede oplossing voor al dat on productieve, ja verwaarloosde land z'jn? Met dank voor de plaatsing, teken ik F. J. HALSEMA. Naschrift redactie. Tot dusverre hebben wij ons van ie der commentaar op ingezonden stukken betreffende R.V. onthouden, maar bo venstaand stuk willen wij toch wel even van commentaar voorzien, waar bij ver wezenlijking van wat de schrijver zich voor ogen stelt, ons eiland zijn naam als Vogeleiland zou verliezen en daarmede tevens een goede boterham voor allen die bij het toerisme gebaat zijn. heer Keizer nog zoveel kracht in reser ve had verwonderde ons, waar hij in tal van nummers optrad en met succes, wamt de schetsjes waarin hij meespeelde, vol deden zeer. De prestaties der dames- en herenafdelingen konden ons zeer vol doen, vooral het werk op de brug door de dames. Zeer geslaagd was ook de oe fening met de lichtende knotsen. Het programma werd vlot afgewerkt, ja men liep nog een kwartier in op het vastgestelde tijdschema! Het ging dus gesmeerd en de klok wees half twaalf eer ge er erg in had. Wij kunnen dan ook een ieder aanra den de revue te gaan zien. Ge zult er geen spijt van hebben en steunt tevens het prachtige werk van onze gymnastiek vereniging. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 16 Januari: A.: S. Ros-P. W. Kooij 1-1; G. Dros C. v. Heerwaarden 0-2; C. v.d. Werf-S. v. Heerwaarden 1-1; S. Bakker-P. Jan sen 2-0. B.: C. P. Burger-W. J. Boon 1-1. J. Kikkert-A. v.d. Slikke 2-0. J. N. Rijk N. de Graaf 0-2; A. Vinke-Joh. D. Bak ker 2-0 C.: D. v.d. Werf-Joh. v. Heerwaarden 2-0; H. Gomes-Jb. v. Heerwaarden 2-0. D.: C. Vinke-F. Schuit 0-2; S. van Heerwaarden Johzn.-A Mosk 2-0; P. v. d. Vis-Joh. v.d. Vijver 0-2; S. v. Heer waarden Johzn.Joh. v.d. Vijver 0-2. Quo Vadis (Waarheen gaat gij?) Wij leven in de geest des tijds, van de geleide economie. Gemeentebegroting vraagt enige millioenen. Burgers, ar beiders, boeren, middenstanders, dit moeten wij betalen. Uw gezinnen kos ten wel driemaal zoveel, maar de heren die de plannen beramen, denken daar niet bij na. Belasting, rijk, defensie v.a- gen ook en gelet op de ernst der tijden, worden op Texel te veel plannen be raamd. Het is economisch onverant woord wat op Texel gebeuren moet. Voor R.V. 9 millioen aangeboden. De overige 3,5 millioen of nog meer moeten de ei genaren alleen betalen, 't Mag dan ge deeltelijk op de pachter verrekend, u houdt echter steeds een schuld op uw land, bij achteruitgaan wordt de pacht herzien en daalt eveneens uw percenta ge, wat een geleide economie. In 't zicht de waterleiding, pont, ver zwaarde wegen, alles belasting. Waar moeten de mensen nog van leven? Een zeker percentage leeft er goed van, dus geen geleide economie. Het is gewoon econmisch onverantwoord, met de ernst der tijden, waarin we leven, zoals Texel geleid wordt. Ik zag liever dat u eens begon te beramen om de arme mensen onder uw hoge belastingdruk vandaan te halen. Dan deed u een hoogstaand werk. A. KEIJSER. „HET MASKER" DOET MEE AAN WEDSTRIJD! Naar wij van de zijde van de N.A.T. U. (Nederl. Amateur Toneel Unie) ver nemen, zal {de toneelgroep „Heit, Masker" te Den Burg, deelnemen aan de door de NATU georganiseerde toneelwedstrijden welke in de kop van N.-Holland gehou den worden. Aan deze wedstrijden nemen een 10- tal verenigingen deel, t.w. verenigingen uit Anna-Paulowna, Den Helder en Sdhagen en omgeving. De regeling van deze wedstrijden is als volgt: een jury komt de eerstvolgende uitvoering van „Het Masker" becritiseren en maakt een verslag van deze uitvoering. Na afloop van de totale wedstrijden wordt op een nader te bepalen datum het puntenaan- tal bekend gemaakt van alle verenigin gen die aan de wedstrijden deel nemen. Men blijft dus in spanning zitten wat be treft het puntenaantal. Voor „Het Mas ker" is dit dus een mooie gelegenheid om haar krachten te meten met overkantse verenigingen. Het spreekt vanzelf dat „Het Masker" voor deze gelegenheid het beste beentje voor zet zodat 'het publiek dus ongetwij feld goed spel te wachten staat. B. NUTSSPAARBANK DEN BURG In de maand Dec. werd ingelegd f 33,756,78 (vorig jaar f 2,818,86) en te rugbetaald f7,153,- >(v.j. f2,621,12). Er werd dus f 26,603,78 (vorig jaar f 197,74) meer ingelegd dan terugbetaald. Het aan inleggers verschuldigde kapi taal bedraagt thans f 207,836.99 (vorig jaar f 85,458,34). Het aantal posten van inleg bedroeg 74 (38) en dat van terugbetaling 42 (24). Er werden 16 (4) nieuwe boekjes uit gegeven, in omloop zijn nu 258 (149) boekjes. HOOG WATER TER REDE VAN TEXEL 21 Jan. 1,29 en 1,32. 22 Jan. 2,13 en 2,14. 23 Jan. 2,58 en 3,07. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. TEXELSE MARKT Den Burg, 19 Jan. 1953. Aangevoerd: 9 koeien f 750-f 900. 15 schapen f80- 3 rammen f 85—f 115. 16 biggen f 100 f 40-f 55. 11 n. kalveren f 40-f 65 GESLAAGD I Jannie Witte Td., Weegerswaal en Marie Keijzer Cdr„ Holiewalsweg, be haalden het diploma typen. Zij werden opgeleid door mej. W. Dijt. INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur! Zoudt u enige plaatsruimte in uw blad kunnen afstaan over een belangrijk punt van de Ruilverkaveling „Texel", dat bijna nog niet in uw blad is genoemd? Wat gaat er gebeuren met het prachtige en voor heel Nederland zeldzame natuur schoon, dat Texel nu nog bezit en dat spe ciaal ook in het voor- en najaar zoveel vreemdelingen (soms van ver over de gren zen) naar Texel brengt? Wat schiet er over van de prachtige weg getjes rondom Den Burg, 't Skilpaadje, het prachtige Kil, enz. enz.? Er ligt nu nog voor een kapitaal aan re creatieoord, dat men, eenmaal verwoest, nooit meer terugkrijgt, al gaat men ook kilometers tuinwallen opnieuw in recht hoekige kavels opzetten. Heeft de Cultuur-technische Dienst de bijnaam „Cultuur-Steppen Dienst" voor niets gekregen? Ook de Burgemeester van Texel, vurig voorstander der R.V. was hierover niet ge rust. Verder zegt het toch heel veel, dat Ir. Maandag de uitspraak gedaan heeft, dat hij niet bekend wilde staan als „schen ner" van het Texelse natuurschoon. Zijn taak in de Ruilverkaveling „Texel" is aan een ander overgedragen. Als Texel een 2e Waarland of Haarlem mermeer geworden is, is het voor de vreem delingen niet meer nodig om naar Texel te komen. Hiervan kunnen zij in Noord-Hol land ook genieten! Ei blijven altijd nog de duinen en het strand. Wat zal de Waterleiding daarvan na enige jaren nog overlaten? Ons wordt voorgehouden: wij moeten vertrouwen hebben, maar moet men dit geven aan mensen, die beginnen een lijst zo „zorgeloos" samen te stellen, dat het wemelt van de fouten? Kan men op deze al verkeerd gelegde fundamenten goed voortbouwen? U, mijnheer de Redacteur, dankend voor de verleende plaatsruimte, W. J. Dijt. INGEZONDEN MEDE-STEMGERCHTIGDEN, PADANGGANGERS! Het schrijven van ingezonden stukken schijnt aanstekelijk te zijn. Met interesse heb ik alle verhalen dezer laatste maand gelezen. Toch geeft niemand een helder beeld van wat nu de directe wettelijke ge volgen van uw stemmingsdaad op 30 Jan. a.s. zijn. De vraag is dus; Waarvoor dient die stemming op 30 Januari? Het antwoord volgens de Wet is: Om voor 8 a 10 jaren de „Eigendom" op Texel op te heffen! Er- moet veel werk verricht worden (wat weet u nog niet, hoe duur weet u nog niet, d&t moet u vertrouwen), het voeren van Eigen domsprocessen zou dat werk maar ophou den, dus daarom moet u eerst zelf afstand doen van al uw goederen, zodat iedere In stantie vrij is met uw „voormalig" eigen dom te handelen. U brengt al uw onroeren de goederen „in" en die worden geschat, töa 30 Januari, als de Stemming is aange nomen bent u dus slechts „houder van een Vordering" in de Gemeenschappelijke Smeltkroes-Texel; en u krijgt na 8 of 10 jaar, volgens de waarde van deze vordering „ergens" in het Ruilverkavelingsblok, land terug. Er wordt een Plaatselijke Commissie benoemd van 5 leden, door Gedeputeerde Staten, gehoord de Burgemeester. Deze Commissie bestaat uit voor Texel „repre sentatieve" personen. De 5 mannen zijn oppermachtig, behoeven zich aan geen ge meente of Waterschap te storen. Volgens Ir. Maandag hangen de uiteindelijke kosten af van het feit, of we een „zuinige" of een „royale" plaatselijke commissie krijgen. Last deze commissie nog andere werken in, dan wordt de bunderprijs natuurlijk duur der. We hebben al veel „inleveringen" mee gemaakt: vee, koper, fietsen en radio's. Nu leveren wij dus 30 Januari onze Erfdelen, onze spaarduiten, kortom onze onroerende goederen, al of niet vrijwillig in. 5 tot nu toe onbekende Texelaren zullen hier over 8 i 10 jaar met vrij mandaat beschikken. Texel zal schoner herrijzen zeggen ze. Onze Wa terschappen zitten blijkbaar diep in de schuld, maar als Ingeland weet je die din gen alleen van „horen zeggen". Het boven staande is om u duidelijk te maken, dat de Ruilverkavelingswet een ONTEIGE NINGSWET is! Bij een gewone onteige ningsprocedure krijgt u alleen geld, hier kunt u of geld of land terug krijgen, maar welk land, daarin moet u op de plaatselijke commissie blijven vertrouwen. Uw overleden grootvader stemt VOOR. Wat u doet zal 30 Januari blijken. Mijnheer de Redacteur, ik dank u voor uw welwillend afgestaan Krantenkaveltje. G. Vrijdag-Keyser. Als er één schaap over de dam is. De heer Sijbr Langeveld liep Vrijdag ochtend al om half negen voor het Badhuis te ijsberen, want hij wilde persé de eerste bader zijn. Dat is hem gelukt en daarom hebben wij hem klokslag negen uur vereeuwigd op het ogenblik, dat hij als eerste het douche hokje betrad. Links de heer Klooster man, de concierge en badmeester. Rechts de klok van de naastliggende douche. VERSLAG LEDENVERGADERING COOP. ZUIVELFABRIEK EEN DRACHT G.A. Een lange agenda met belangrijke punten was wel oorzaak, dat de voorzit ter, de heer ,C. Roeper Mzn., ruim 220 leden het welkom mocht toeroepen, waar bij hij er zijn vreugde over uitsprak, dat zovele leden aanwezig waren. Na notulen en ballotage van enige nieuwe leden, bleek uit de mededelin gen, dat in de periode April t.m. Dec. '52 de droogte een mindere melkaanvoer heeft gegeven van plm. 6 pet. Niette min is er door de goede prijzen der pro ducten en de goede kwaliteit der pro ducten boven de reeds betaalde voor- sdhotpnjzen een flink saldo aanwezig. Het voorstel tot bouw van een direc teurswoning wordt hierna met algemene stemmen aangenomen. Het voorstel tot aanschaffing van de nodige apparatuur voor het verwerken van wei brengt heel wat tongen in be weging. Tenslotte wordt dit voorstel met meerdenheid van stemmen aangenomen. Een bussenschoonmaakmachine zal niet worden aangeschaft, daar een voorstel hiertoe werd afgestemd. Bij stemming bleek verder, dat de bestuursleden Jac. PENNINGMEESTER RODE KRUIS De heer C. W. van Ingen Schenau i» als opvolger van de heer A. J. Eelman, die bestuurslid blijft, benoemd tot pen ningmeester van de afdeling Texel van het Rode Kruis. ZITTING CONSULTATIEBUREAU. Het consultatiebureau voor zuigelingen houdt 21 Januari weer zitting. Van 2-2,30 zij die per taxi of bus komen; 2,30-3,30 uur moeders met kinderwagens van bui ten Den Burg; 3,30-4,30 uur moeders uit Den Burg. Wij maken de moeders er op attent, dat de zittingen vanaf Woenklag a.s. worden gehouden in het nieuwe gebouw aan de Schoonoordweg. Roeper, Jac. Hin en C. Roeper Lzn. wer den herbenoemd met grote meerderheid van stemmen. De heer W Keesom werd gekozen tot lid van de financiële com missie. De voorwaarden voor het toetreden als ilid blijven ongewijzigd, d.w.z. vrije toetreding. De rondvraag leverde nog een paar vragen op, waarna sluiting volgde. VOLKOMEN GESLAAGD. Dat was aller eindconclusie toen de door Dam club Texel georganiseerde damavond voorbij was. Dit was niet alleen te dan ken aan de goede organisatie, maar ook en vooral aan het optreden van de heer R. C. Keiler, die door zijn eenvoud wel dra aller harten had gewonnen. Het was een genot voor elke damliefhebber ta zien hoe de heer Keiler zich weerde te gen de 48 Texelse dammers, die hun beste beentje voorzetten. Toch was dit geen beletsel voor Keiler om steeds meer tegenstanders te over meesteren op de meest fantastische wij ze. „Zo mooi ben ik nog nooit verslagen", verklaarde een der Texelaars ons en thousiast. In zijn openingswoord precies op tijd had de voorzitter, de heer G. Dros allen hartelijk welkom geheten en z'n voldoening uitgesproken over de spon tane medewerking van de andere Texel se damverenigingen, die allen goed ver tegenwoordigd waren. Hij dankte de heer Keiler, die hij niet als een gewoon kampioen maar als een 12-voudig kam pioen voorstelde, voor zijn komst naar ons eiland. Het was al half 12 eer de laatste par tij was afgelopen, nadat de simultant on geveer een 50 keer de zalen van Hotel De Graaf was rondgegaan. Het hartelijk applaus dat toen opklonk was dan ook wel verdiend, vooral toen de uitslag bekend gemaakt werd: 41 partijen gewonnen door de heer Kelder, 3 rem.-partijen terwijl 4 eilanders de vol le winst wisten te behalen, t.w.: Joh. D. Bakker, S. Lap Dzn., (Den Hoorn), A. Homma en D. v.d. Werf. De remisepartijen waren van C. Dij ker, Jb. v. Heerwaarden Johzn. en C. Lap (Den Hoorn), terwijl de navolgend* spelers volgens de regelen der kunst werden verslagen. N. de Graaf, C. van Heerwaarden, J. v. Loon, J. v. Dorp, H. Stalk, J. v. Strien, G. ten Brug, A. Doot- jes, P. de Bloois, W Stolk, A. Boon, A. P. Voorthuizen, M. Voorthuizen, H. Mul der, A. Bakker, R. Eelman, C. Timmer, C. C Barhorst, S. v. Heerwaarden Johz., F van Sambeek, J. Kikkert, C. v.d. Werf S. Bakker, P. Jansen, A. v.d. Slikke, W A. v. Zeijlen, J. Hooijberg, A. Vinke, J'b. Koorn, J. N Rijk, C. P. Burger, Joh. v. d. Vijver, W. J Boon, J. Vinke, J. Vonk, G. Wilner, Th. Jonker, P. Kok, Jb. Ie Noble, G. Dros en H. Gomes. Voor het afscheidsuur geslagen had, werd aan de heer Keiler het boek Texel, van Van der Vlis, aangeboden. Zeer verrast en dankbaar werd dit geschenk aanvaard en zo kwam het einde van een damavond, waaraan iedere dammer nog lanc met genoegen zal terugdenken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1