Cjrom '2wartsJ~exels in het L, De Modeshow werd door meer dan 300 dames bezocht Opening kerk te De Cocksdorp Ook Texel heeft belangstelling voor aankoop van vliegtuig voor de Waddeneilanden Texels Bioscoop Theater Onze Slaapkoets WOENSDAG 15 APRIL 1953 TEXELSE 66e JAARGANG. No. 6725 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. -Abonn. pr. f 1,80 p. kwart, -j- 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm vers en kamgaren stoffen; zomer japon nen, waaronder emge exclusieve model len met raffia garnering, Sturka sport- kleding voor dames en kinderen in Jac kets, slacks (driekwart broek), truitjes, kindershorts, joppers en Monty coats. Verschillende modellen in Ploeg ruit en -streep, waarvan de benodigde stof ver krijgbaar is, alsmede de bijbehorende patronen, peignoirs en pyama's, van Jansen en Tilanus, er waren kamgaren mantelcostumes, blouses in Franse en Zwitserse kantnylon, zijde linnen, spun, everglaze en everline en niet te ver geten de leuke strandpakjes, kamgaren mantels en kamgaren rokken, beide met heupmaten, speciaal voor grotere figu ren dus (zie ook gedicht). Ook vermelden we nog gaarne de keu rige collectie hoeden, die bij tal van nummers geshowd werden. Deze waren beschikbaar gesteld door magazijn D. v. Sambeek-Schrama. Ook uit deze collectie bleek de grote verscheidenheid waarover deze zaak beschikt en haar zending ge noot zeker niet minder aandacht dan die der andere firma's. Het waren zeer fraaie ensembles, die zodoende verkregen wer den. Voorts noemen wij nog de tasjes door Dros' Magazijn alsmede de verzorging van de bruidsbouquet en de diverse cor sages door Bloemenmagazijn „De Iris". De muzikale omlijsting werd uitnemend verzorgd door de heer Beumkes c.s. Dit is dan zo in vogelvlucht een ver slag van de geshowde nummers. Wij ho pen inmiddels, dat de lezeressen de mannen slaan dit stukje natuurlijk wel over ons niet kwalijk nemen, dat wij ons van iedere vorm van oritiek t.a.v. de geshowde textiel wensen te onthouden,, trouwens zou onze critiek u niet aan het lachen maken? Enkel willen we van de ze show nog zeggen, dat de woorden van mevrouw Bakker-Zuidewind ons uit het diepst van ons (snel bewogen) hart zijn gegrepen toen zij aan het slot de volgen de ontboezeming bracht, welke een hul de was aan de medewerkende finma's: „Dames, zo hebben wij U deze avond laten zien, Wat Texelse zaken U kunnen biën, En niet slechts is gedacht toch aan de slanke lijn. Maai ook aan hen, die meer door de natuur gezegend zijn. Men behoeft dus heus om goed ge kleed te lopen, Niet Texel te verlaten om elders te gaan kopen". ZITTING CONSULTATIEBUREAU. Het consultatiebureau v«.«or zuigelingen houdt HEDEN weer zitting. Van 2-2,30 zij die per taxi of bus komen; 2,30-3,30 uur moeders met kinderwagens van bui ten Den Burg; 3,30-4,30 uur moeders uit Den Burg. VISAFSLAG OUDESCHILD Aangevoerd van 30 Maart t.m. 4 April: 633 kilogram schol; 114 kilogram tong, 136 kg schar; 483 kg bot; 6 kg kabel jauw; 1507 kg garnalen; 1 kg zalm; 1192 kg kruikels; 34 kg flint. Texelse Boys-nieuws. Texelse BoysGeel Zwart: 3-0. Geel Zwart neomt de aftrap maar al spoedig nemen de Boys de bal over en gaan ten aanval, doch de G-achterhoede weet voorlopig het gevaar te keren. De aanvallen van G. tegen de wind in, leve ren voor onze achterhoede geen directe moeilijkheden op en met lange schoten zetten ze de B-voorhoede aan het werk. Vele schermutselingen ontstaan voor het G -doel; uit een van deze schermutselin gen krijgt de 1-binnen de bal in vrije schietpositie, doch van nog geen 5 m af- stdnd schiet hij de bal hoog over. Kort hierop werd er een overtreding begaan door een G-speler plm. 25 m. van 't doel. De directe vrije schop werd door de spil keihard ingeschoten: 1-0. Even komt de G-voorhoede opzetten, doch dit was zonder resultaat en van korte duur. Een mooie aanval van de Boys volgde; een B- speler kopt de bal over de keeper heen doch een back slaat de bal met z'n hand uit het doel. De toegewezen penalty werd door de mid-voor onhoudbaar ingescho ten: 2-0. Vlak voor de rust breekt de r- buiten door en met een diagonaal schot belandde de bal over de inmiddels uitge lopen keeper in het net: 3-0. In de 2e helft kwam G. sterk opzetten, doah de Boys speelden met een dubbele spil en 4 man voorhoede. De achterhoe de was zeer goed op dreef en stond als een rots in de branding, terwijl de 4- mansvoorhoede zeer gevaarlijke aanval len op de G-verdedigmg ondernam, wel ke diverse malen met de rug tegen de muur werd gedrukt. Slechts een enkele aanval van G. werd zeer gevaarlijk, doch het schot kwam tegen de uitgelopen kee per aan, waardoor dit gevaar weer be zworen was. In de laatste 5 minuten wa ren de Boys in de aanval, doch hun po gingen om een doelpunt te scoren liepen op niets uit. Met een 3-0 voorsprong voor de Boys floot de scheidsrechter voor de laatste maal en hadden de Boys een verdiende overwinning behaald. De modeshow was een succes, even als in 1951, toen wij dit lieftallige bruid je fotografeerden. In samenwerking met de firma's Dek ker, Moerbeek en D. van Sambeek- Schrama werd Zaterdagavond en Zondagmiddag door de Afdeling Texel van de Bond van Plattelandsvrouwen in de Landbouwhuishoudschool een mode show gehouden, waarbij leden van de Bond en andere Texelse dames als manne quin optraden. Dadelijk willen wij hier van zeggen, dat de dames stuk voorstuk succes hebben geoogst, ja, de show viel zo goed in de smaak, dat men het stellig niet bij deze twee voorstellingen zal la ten en toen de heer Sok aan het einde, aangemoedigd door dit succes, opmerkte, nu reeds plannen te koesteren voor een show van de wintercollectie seizoen 1953 -'54 kreeg hij terecht aller spontane bij val. De belangstelling voor beide shows was nog veel groter dan de grootste optimisten hadden verwacht en zo moes ten bv. Zaterdagavond nog verscheidene zitplaatsen worden toegevoegd. De op brengst komt ten goede aan afdelingen uit het rampgebied. De entreeprijs was bepaald op f 1,-, terwijl de bezoekers als inclusief een kopje thee met gebak werd geoffreerd Zaterdagavond waren er zo'n 190 belangstellenden en Zondag toch nog weer ruim 100. De eerste avond ont dekten wij vier belangstellende heren en Zondag schijnen ook enige heren aanwe zig geweest te zijn. Jammer, dat medege deeld moest worden, dat er geen manne lijke mannequins geëngageerd hadden kunnen worden: men had wel enige aanbiedingen gekregen, doch de confec tiemaat was niet aanwezig(Stellig een verkeerde berekening van de con fectiefabrieken. waar onzes inziens toch een groot aantal Texelse mannen. or> hun terrein voor de Venus van Milo niet be hoeven uit te wijken! Red.) Na een kort inleidend woord door de voorzitster, mevr. Laan-Kistemaker, was het woord aan de heer Jib. Dekker J.Gz., de eerste explicateur en wel van de door de fa. J. G. Dekker geshowde nummers. Deze firma- kwam goed voor de dag en van meet af aan had de show dan ook aller gespannen aandacht en deze bleef werkelijk tot het einde zo tegen half 12 behouden! Een zeer groot aantal nrs telde dit programma, waaraan verschei dene dames deelnamen. 'De nrs volgden elkaar vlug op, zodat de aandacht onver flauwd gehandhaafd bleef. Wij zagen rokken in kamgaren en tro pical Wij mogen wel zeggen voor iedere beurs, pullovers in katoen, wol en an gora, met aangeknipte en driekwart mouw, ballerootjes van tricot, vesten van wol, deux-pièces in jersey, spijker broek, houtje-touwtje jas oftewel Mon- ty-Coat, streepdessins en effen, kortom in alle mogelijke variaties verkrijgbaar en in alle mogelijke kleuren en kleuren combinaties. Hierna en ook na de pauze, mocht de heer Sok namens de fa. Moerbeek de shownummers annonceren en toelichten: jersey mantelpakjes, zomermantels en zomerswaggers in wollen fantasie, tra- HOOG WATER TER REDE VAN TEXEL 15 April 10,12 en 10,48. 16 April 10,54 en 11,31 17 April 11,36 en Aan het strand is hec ongeveer een uur eerder hoog water. HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat de beslissing op het verzoek van de fa. Jac. de Graaf en Schoorl te Den Burg om in het perceel, kadastraal bekend in sectie K, nr. 1925, een reparatiebedrijf voor tractoren en landbouwmachines te mogen oprichten, door hen is verdaagd, op grond dat de kennisgevingen als bedoeld in artikel 7 bis en artikel 12 bis der Hinderwet nog niet zijn ontvangen. Texel, 11 April 1953. Burgemeester en Wethouders van Texel, C. DE KONING, Burgemeester. P. BEEMSTERBOER, Secretaris. UITREIKING VUILNISEMMERS Bij de uitreiking van de vuilnisemmers is gebleken, dat hier en daar over de ta rieven misverstand bestaat. Belanghebenden wordt er dan ook uitdrukkelijk op gewezen, dat in het ta rief ad f 7,- voor de eerste emmer en f 6,- voor elke volgende emmer de ver schuldigde reinigingsrechten zijn inbe grepen. Daar de reinigingsrechten voor de eer ste emmer tot nu toe f 5,50 bedroegen, betekent dit dus een verhoging van f 1,50 per jaar of 3 cent per week wegens bruikleen en onderhoud van de nieuwe emmer. Dit behoeft derhalve voor nie mand een bezwaar te zijn. Tenslotte wordt verzocht de nieuwe emmers pas te gebruiken, wanneer de nieuwe auto gaat rijden. Wanneer dit zal zijn wordt tijdig be kend gemaakt. Den Burg, 9 April 1953 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, C. DE KONING. De Secretaris, P. BEEMSTERBOER Na een rustperiode van ruim een jaar, (de kerk was reeds gedeeltelijk her steld) zal de thans geheel herstelde kerk a.s. Zondag weer in gebruik worden ge nomen De kerk ziet er, zowel van bui ten als van binnen fraai uit. Twee rijen lange banken met een looppad in het midden hebben de stoelen vervangen. Voor de heropeningsdienst zijn een aantal personen uitgenodigd, waaronder ook de vroegere voorgangers. Voor de ge nodigden zullen enige rijen banken ge reserveerd zijn. De overige plaatsen zijn voor iedereen vrij, ongeacht het al dan niet gehuurd hebben van een plaats. Ie dereen is welkom. De klok en het uurwerk zullen deze week geplaatst worden. V.V.V. „VLIELANDS BELANG" De WV „Vlielands Belang" hield haar voorjaarsvergadering onder voorzitter schap van burgemeester J. van den Bent. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat 1952 tamelijk goed is geweest Het aantal blijvende gasten was groter dan in 1951; het aantal dagjesmensen was lager. Het voor- en naseizoen was beter dan het vorige jaar. Het aantal binnengekomen brieven, drukwerken enz. bedroeg ca. 3200 stuks, waarvan 2966 aanvragen voor logies enz. Het aantal uitgaande stukken bedroeg ca. 3150 stuks. Projectiereclame werd gemaakt in een vijftal bioscopen, terwijl in vijf dag- en weekbladen geadverteerd werd. Door de gezamenlijke Waddeneilanden werd ge adverteerd in vier grote dagbladen. Voorts werd nog reclame gemaakt in enige dienstregelingen van autobuson dernemingen en reisgidsen. De rekening 1952 sluit met een nadelig saldo van f 242,67aangenomen mag worden dat nog een bedrag van onge veer f 200 binnen zal komen, zodat het verlies uiteindelijk gereduceerd wordt tot ca. f 42,67. De totale ontvangsten be droegen f5177,70; de uitgaven f5420,37. Besloten werd dat degenen, die bij de tweede aanbieding van de kwitantie ter voldoening van de contributie, niet beta len de lijsten van aanvragen niet meer zullen ontvangen. Zij zullen van de le denlijst geschrant worden met alle con sequenties, die daaraan verbonden zijn. Bij de rondvraag werd o.a. gewezen op de uiterst slechte toestand, waarin de wegen in Duinkersoord zich bevinden. Deze vroeger goede wegen, zijn totaal verwaarloosd, zodat er zich grote kuilen en duintjes in en op bevinden. De voor zitter deelde mede, dat aan de erfpach ter van het terrein via het gemeentebe stuur zeer redelijke voorstellen werden gedaan. Deze heeft hier nooit weer iets over laten horen. De vergadering achtte het een nadeel voor het eiland, dat personen uit winst bejag een aantal zomerhuizen bouwen. Tegen de bouw van zomerhuzien door particulieren had men geen bezwaar. Op een betreffende vraag deelde de voorzitter mede, dat de kampeerterreinen van het Staatsbosbeheer met ingang van 1954 door de Stichting Jeugdkampen ge ëxploiteerd zullen worden. Eén van de bekoringen van de Wad deneilanden is, dat men er slechts per veerboot kan komen. Een bekoring, wel ke overigens groter is voor de duizenden toeristen, die in de zomermaanden naar deze eilanden trekken en voor wie zo'n zeereisje bij zonnig weer een waar ge noegen is, dan voor de eilandbewoners, die 's winters slechts eenmaal per dag een vervoermiddel naar de vaste wal hebben en die, als ze bv. eens naar de tandarts moeten, in de meeste gevallen een nachtje over moeten blijven. En vooral wanneer de vorst invalt of wan neer de waterstand zó laag is, dat de veerboten niet kunnen varen (van dit laatste weten vooral de Amelanders mee te praten) kan er een situatie ontstaan, die allesbehalve prettig is. Met name het vervoer van zieken, die voor behan deling naar de vaste wal moeten wor den overgebracht, is dan een groot pro bleem. Maar nu zal, op initiatief van Ame land, dit probleem op ingrijpende wijze worden opgelost De Waddeneilanden willen niet langer afhankelijk znn van militaire hulp, zoals die meermalen op spontane wijze werd verleend in geval len, waarin ernstige zieken tijdens isole ment van de eilanden naar de vaste wal moesten worden overgebracht. Dit zie- kenvervoer is niet altijd naar wens ver lopen, omdat de kleine vliegtuigen. die op de eilanden kunnen landen, niet voor ziekenvervoer zijn ingericht. Daarom heeft de gemeenteraad van Ameland het vorige jaar reeds besloten tot aankoop van een vliegtuig over te gaan, mits het daarbij op de medewerking van Vlie land, Terschelling en Schiermonnikoog zou kunnen rekenen. Sindsdien zijn er tussen de gemeente besturen van de betrokken 4 Wadden eilanden vele besprekingen gehouden en er komt nu wat lijn in de plannen. Vlie land besloot het eerst tot medewerking; Terschelling en Schiermonnikoog volg den. En Texel, waarvan men eerst gedacht had, dat het weinig interesse voor deze plannen zou hebben, omdat het dicht bij de vaste wal ligt, heeft uit zichzelf een brief aan het gemeentebestuur van Ame land geschreven, waaruit blijkt, dat het heel graag mee zal doen wanneer de plannen straks worden uitgevoerd. Alles is nog niet in kannen en kruiken maar men hoopt, dat zo spoedig moge lijk tot aankoop van een vliegtuig kan worden overgegaan. Men denkt daarbij aan een zgn. Piper-pacer, waarvan de kosten f34 a f 35,000 bedragen. In een dergelijk vliegtuigje kan een patient lig gend worden vervoerd en dan blijft er ook nog plaats over voor een dokter of een verpleegster. Omdat geen van de ei landbewoners een vliegbrevet heeft, zal 'het vliegtuigje met op een van eilanden gestationneerd kunnen worden, Daarom FILMNIEUWS „GEZWOREN KAMERADEN" Stan Laurel en Oliver Hardy hopen a.s. weekend in Texels Bioscoop Theater vooral de jeugd te amuseren. Zij treden op in de film „Gezworen Kameraden". U kent dit. genre, de dikke en de dunne ra ken als steeds in de zotste situaties en hun avonturen gaan steeds gepaard met brekende meubelen, badkuipen kwaje honden en misverstanden onderling Intussen gaat het er om de toeschouwers een onbezorgde middag of avond te le veren en daarin stellen deze komieken nimmer te leur! „DE STAD ZONDER GENADE" Een zeer spannend verhaal, waarin wij kennismaken met de erfgenamen van een grote staalfabriek, Steve, een cassi- ère van het stamlokaal van de arbeiders der fabriek, Red, een voorman van een giet-ploeg, Jim, de vader van Red, Mac en een oude vlam van Steve. Valerie. Het uiteindelijke doel is, dat Steve en Red elkaar krijgen, maar daartoe moe ten heel wat gevaarlijke klippen om zeild worden: Jim is een verbeten tegen stander, Valerie heeft nog invloed op Steve. Seve's kater veroorzaakt een on oplettendheid, waardoor zijn ploeg de grote productieweistrijd verliest, waar door zijn rivaal hem neerslaat en ieder hem de rug toekeert, maar dan komt zijn rehabilitatie-kans als hij de vader van Red weet te redden. Niet alleen zijn me de-arbeiders, maar ook de vrouw zijner dromen zien in hem dan weer een kerel van staal. Neerlands nieuws. O.a.: De rouwstoet van Koningin Mary, weer geheel hersteld. De jeugd van de Eilanden in Amsterdam viert Palmpa sen. Buitenlands nieuws. O.a De rouwstoet van Koningin Mary. De opvolger van de jeep. De Grand Na tional 1953. wordt getracht toestemming te krijgen voor stationnering op de vliegbasis Leeu warden, vanwaar het, zodra er een tele foontje van een van de eilanden komt, kan opstijgen. Ameland heeft al vele jaren bij Hol- lum een vliegveldje, dat echter nog wat klein is en waarop een behoorlijke ma chine niet goed kan landen. Na veel actie van het gemeentebestuur is het nu zo ver, dat het belangrijk uitgebreid kan worden en thans werken er geregeld meer dan honderd arbeiders aan. Men heeft goede hoop dat het gehele vlieg veld het volgend jaar gereed zal zijn. Wanneer het vliegtuig op Vlieland moet zijn, zal het kunnen landen op de Vlie- hors en Terschelling zal een reeds be staand landmgsplaatsje gaan uitbreiden. Schiermonnikoog komt er goedkoop af, want het strand, dat aanmerkelijk bre der is dan dat van de andere Wadden eilanden, is als landingsplaats zeer ge schikt. Hoe lang het nog zal duren eer het vliegtuig in gebruik zal worden geno men, is nog niet bekend, maar in ieder geval wordt er hard gewerkt aan de op lossing van dit probleem, dat al even oud is als de Waddeneilanden zelf. (Handelsblad). Zowel op het land als in de dorpen van ons eiland zijn nog in tal van hui-' zen de ouderwetse bedsteden in ae bruik. In de steden zijn deze antieke „slaap koetsen", mede dank zij het streven naar woningverbetering, vrijwel ver dwenen. Niet alleen om practische, maar vooral om hygiënische redenen wordt er naar gestreefd, dat het woon vertrek niet langer tevens als slaapka mer dienst doet. Het is ondenkbaar, dat in een nieuw huis een bedstee ge bouwd zou worden, maar er is nog geen enkele instantie, die het gebruik van bestaande bedsteden kan verbieden. Er is niemand, die van u verlangt, dat u uw bedstee zult slopen en er is nie mand, die u dwingt nu eindelijk maar eens een slaapkamerameublement aan te schaffen. We kunnen ze dus gebrui ken en dit laatste is op ons eiland dan ook nog allerwegen het geval. Ik persoonlijk vind zo'n bedstee on gelooflijk knus en u zult zomers wel ge merkt hebben, dat de meeste toeristen er net zo over denken. En toch zijn er aan die bedsteden grote nadelen ver bonden. Ik ken een familie waar vier van zulke slaapkoetsen in gebruik zijn. 's Morgens worden die bedden niet af gehaald, de bovendekens worden even rechtgetrokken, de deurtjes dichtge klapt en moet er als er bezoek komt gauw iets opgeborgen of weggezet dan maar vlug achter de bedsteedeurtjes. En 's avonds begeeft men zich weer heel vrolijk ter ruste. Ziet u, zo moet het niet! Ook die bedden moeten afgehaald en de matrassen gelucht. Juist door het gebrek aan ventilatie bij een bedstede is dit van het grootste belang. En wan neer u 's avonds de deurtjes open doet, vergeet dan vooral niet eerst de kamer behoorlijk te luchten. En doe dit boven al tijdens de lange wintermaanden. Wanneer u zo uw bedstee gebruikt, schaadt u uw gezondheid niet en ver vallen voor een groot deel de bezwa ren tegen de, door vooruitstrevende lieden, zo verfoeide slaapgelegenheid, waarom vele stedelingen ons 's zomers benijden. ADA. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 10 April: A.: G. Dros-P. Jansen 1-1; S. Ros-C. v. Heerwaarden 1-1. B.: W J. Boon-Joh. D. Bakker 1-1; N. de Graaf-Joh. D Bakker 0-2; J. P. Stam- J. Kikkert 1-1; W. A. v. Zeijlen-W. J. Boon (afgebroken). Promotie-degradatie B-C: A. v.d. Slikke-Joh. Schoo 11. Bekerwedstrijden Jac. v. Heerw.-J. A. v. Enst 20. C. Dijker-S v Heerwaarden 1-1. B: Joh. D. Bakker is nu vrijwel zeker van de 2e plaats. Dit kwam allereerst door zijn fraaie zege op N. de Graaf en doordat v. Zeijlen in z'n afgebroken partij met Boon wel met remise genoe gen zal moeten nemen. J. P. Stam scha kelde zichzelf uit door remise te spelen met J. Kikkert. Laatstgenoemde is nog niet geheel veilig, veel hangt hier af van de uitslag J. Hooijberg-W. J. Boon, te meer daar Boon wel 1 punt tegen van Zeijlen zal opeisen. J. Hooijberg 19 7 2 10 16 J. Kikkert 20 4 8 8 16 W. J. Boon 18 5 5 8 15 De promotie-degradatie B-C werd ge opend met A. v d. Slikke-Joh. Sbhoo, welke na een spannende match tot een puntenverdeling kwamen, waar vooral de nog niet bekende candidaat no. 3 mee gebaat is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1