Cjrocn Twarts jexeh in het hart N.H. Gemeente van Eierland en De Cocksdorp opende haar grondig gerestaureerde kerk Goud op het Gouwe Bolletje was helaas maar een lolletje Het zit in de lucht WOENSDAG 22 APRIL 1953 66e JAARGANG. No. 6727 T E X E LS EWCOURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1.80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. Het interieur van de gerestaureerde Hervormde kerk van De Cocksdorp. TOEN DS SOESAN Zondagmiddag de kansel had beklommen van de zo fraai gerestaureerde Hervormde kerk van De Cocksdorp en hij die stampvolle kerk overzag, moet er veel in hem zijn omgegaan: Dankbaarheid om wat na zo moei zame arbeid en veel zorgen tot stand is gekomen en daarnaast wellicht de ge dachte: „Zal ik de kerk ooit wéér zó vol zien!?" Hoe dan ook, het was een hoog tijdag voor Hervormd Cocksdorp, dat op 17 April 1945 haar kerk zag verwoesten door uiteenspattende granaten, afgevuurd door de parate batterijen ten Zuiden van de vuurtoren: het was de Duitsers er om te doen de Russen uit het dorp te verjagen.... Een maand later was de strijd ook hier gestreden, de Russen die er het leven hadden afgebracht, trokken luid zingend naar de boot in de goede verwachting hun vaderland als helden, in ieder geval weer als vrije burgers te mogen begroeten en de Duitsers werden via de Afsluitdijk gevankelijk wegge voerd, sommigen misschien met diep in het hart de hoop dal de leuze „Nooit meer oorlog" eens in vervulling zou gaan De strijd was gestreden, de lopen der kanonnen konden afkoelen in de Texelse zeewind. Ende eilanders, treurend om de vele doden, konden gaan puinrui men, veel puin en.... as, waar zovele boerderijen in brand waren gestoken op dat deze gebouwen de Russen niet tot schuilplaats zouden kunnen dienen, mis schien ook vernield louter uit sadistisch vandalisme. Tot de vele verwoeste of zwaar be schadigde gebouwen behoorde ook de Hervormde kerk, die Zondag met nieu we luister tot Bedehuis mocht worden ingewijd. Na 8 jaren. Men had, zoals van zelfs spreekt, de weder ingebruikname gaarne enige jaren eerder gezien, maar door allerlei omstandigheden lukte dit niet. Een voornaam feit was natuurlijk, dat de kerk met op de lijst van Monu mentale gebouwen voorkwam! Er zijn verscheidene /.restauratievergaderingen" gehouden, verscheidene besprekingen gevoerd met. diverse instanties: restaura tie van zulk een groot gebouw is geen peuleschil, vooral niet in een tijd, waar in wederopbouw allerwege dient te ge schieden, waar zoveel „achterstand" dient te worden ingelopen enwaar het materiaal zoveel duurder en ook wel schaarser eerst bleek dan vóór de fatale datum der verwoesting. Maar nu is ook deze wonde dan weer genezen en wie dat Noordelijke De Cocksdorp in ogenschouw neemt met als dominerend punt de Hervormde kerk, zal zich nog kunnen voorstellen, dat hier een gebouw stond, dat meer van een ruïne dan van een bedehuis weg had: vooral de voorgevel was zwaar bescha digd. Sinds de verwoesting zijn 8 nieuwe Lentes aangebroken, achtmaal hebben de bomen er nieuw, fris groen gevormd, achtmaal hebben de vogels er genesteld in de hoge bomen of in de lage dijk. En zo is wederom een nieuwe Lent' aange broken, een jaargetijde, dat ons, kort- zichtigen, zo dierbaar is, waar wij ons graag blindstaren op de tijdelijke „ups" in de wereld. En tóch duiden wij het el kaar niet euvel, waar de nieuwe Lent' en haar nieuw geluid een teken is van Gods grootheid in de Natuur. En zo ook een teken van Gods grootheid is de door Hem aan de Cocksdorpers geschonken moed om de wederopbouw te beginnen, zoals de bomen en de vogels dit ieder jaar opnieuw doen. En was het daarom niet een bijzonder gelukkige greep, toen Ds Soesan Zondag als tekstwoord voor zijn preek gekozen had psalm 98 la: „Zingt de Heere een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan!" En er is de ze middag gezongen, uit volle borst en door velen ongewijfeld uit niet minder volle overtuiging en dankbaarheid om HOOG WATER TER REDE VAN TEXEL 22 April 3,31 en 4,21. 23 April 4,48 en 5,44. 24 April 6,09 en 7,02. Aan het strand is hei: ongeveer een uur eerder hoog water. ook deze weldaad Gods niet te verge ten! De zon stond goudelenid op de schone kerk, een prachtig staaltje van bouw kunst en nijverheid. U weet, dat de kerk nog tweemaal in een gevaarlijke zóne is komen te liggen: de eerste keer toen 'n windhoos het gehele steigerweik op nam en met geweld weer op het plein liet neerkomen en de tweede keer, toen de dijk hier op doorbreken heeft ge staan: de dijk was hier ter plaatse min der sterk dan elders, waar hij bij het gemaal nog maar kort te voren was ver nieuwd en een verse dijk heeft nog maar weinig weerstand. Met man en macht kon men erin slagen de dijk te behou den en daarmede het dorp te redden voor de verschrikkelijke ramp, zoals die in Zuidwest Nederland zovele dorpen heeft geteisterd. Ja, De -Gecksdorp is toen door 't oog van 'n naald gekropen. Maar wat Hij niet wil zal niet geschre den en zo kon de opening normaal door gaan Normaal, in zoverre, dat diverse ambtsdragers veel hoofdbrekens kostte de vraag hoe en waar al die mensen te bergen! Uit de nieuwe klo-k waren al 2 slagen verklonken toen hier en daar neg een stoel moest worden bijgezet, maar tenslotte kon iedereeen toch getui ge zijn van deze grote dag. Toen de voorganger, mitsgaders de an dere predikanten van Hervormd Texel binnenschreden, zong een koortje een Loflied en nadat Ds Soesan de kansel had beklommen, psalm 150. Dan samen zang van psalm 84:1 en na de schuldbe lijdenis gez. 153:1 en 4, en Ps. 138:1. iUs schriftlezing Ps 98 en Hebreeuwen 10.19-26, terwijl tijdens de inzamelingen voor diaconie en kerkvoogdij gezongen werd gezang 293 (het derde vers door het koor). „Zingt den Heer een nieuw lied!" Ds Soesan wees er in zijn preek op, dat er zoveel verschil bestaat tussen de zang van de gelovige, die zingt louter om God te loven en hem die zingt om de indruk te wekken dat hij blij is. Een brooddronken mens kan het hoogste lied zingen, maar in zijn hart toch verdrietig zijn Men kan de zang ook aanheffen op een stemvork, die aan het gouden kalf is aangeslagen, misschien volgen wij wel de toon van ons eigen hoogmoedig hart. Nee, vrome liederen zingen wil nog lang niet zeggen dat men vroom is. Alleen als wij ons toetsen aan de Heilige Schrift kunnen wij werkelijk een nieuw lied zingefl, tot eer van Hem, dan eerst zullen de schrille tonen en de dissonanten ver dwijnen, want dan pas kunnen wij waar lijk zingen en loven als overwinnaars! Aldus besloot Ds Soesan. Het koor zong vervolgens Gez. 108. Na de geloofsbelijdenis en dankzegging werd als slotzang gezongen Gez. 135. Historisch overzicht. Ds Soesan gaf hierna in vogelvlucht een historisch overzicht van het kerke lijk leven der Hervormde Gemeente te De Cocksdorp. Op 6 Juni 1841 was de oorspronkelijke kerk ingewijd. De bouw kosten waren door het Gouvernement betaald. Op de openingsdag telde de ge meente slechts 24 lidmaten. Het gemeen televen bloeide van begin af, mede dank zij de bijzondere activiteit van de kerke- raad en de diaconie Dit laatste was trouwens wel nodig, want de nood en armoede waren groot: Texel was toen tertijd nog met het welvarende eiland van nu. De eerste 20 jaar breidde de gemeente zich alsmaar uit, zodat moest worden overgegaan tot de vergroting van de kerk, welke plaats had in het jaar 1863. Nadien trad een inzinking op. De bevolking was weliswaar sterk toegeno men, maar de ai-moede had gelijke tred gehouden: vele ingezetenen van Eierland zagen zich genoodzaakt te emigreren. Mèt de armoede nam ook de geestelijke nood toe, het kerkbezoek liep achteruit en daardoor kreeg de kerk met financi ële moeilijkheden te kampen. Als een der oorzaken van de ontbrekende strijd lust werd wel genoemd de omstandig heid, dat de gemeente kerk en pastorie cadeau had gekregen van het gouverne ment, men was immers in een opge maakt bedje gestapt! De gemeente bleek nog nmar weinig begrip te hebben van de verantwoordelijkheid, die zij ook in financieel opzicht Ie dragen had. Al lengs raakte men echter weer door het laagtepunt heen en zo werd de gemeen te tot wat zij. nu is. Toen de kerk en de andere gebouwen in 1945 werden verwoest zat men dan ook met bij de pakken neer, maar sinds dien is ontzettend veel werk verricht ten behoeve van de wederopbouw. „Ik ben zeer verheugd, over wat hier bereikt is, de kerk is schitterend ge restaureerd en wij bezitten weer een verenigingsgebouw. Ik mag de toekomst goed inzien als de gemeente zo door gaat en er blijk van geeft haar verant woordelijkheid te verstaan", aldus Ds Soesan, die zich verheugde over de gro te belangstelling, ook van buiten de kerkelijke gemeente van Eierland en De Cocksdorp. Allereerst werd dank ge bracht aan Mr ter Linden, die als verte genwoordiger van de Bouwcommissie der Hervormde Kerk aanwezig was en die ontzettend veel voor De Cocksdorp heeft gedaan. Nimmer werd bij hem te vergeefs aangeklopt. „Ik hoop, dat u Gods zegen moogt ontvangen op dit mooie werk". Ds De Jong uit Schoorl was aanwezig namens het Bestuur van de Classis Alkmaar en het Classicaal Adoptiefonds. Als oud-predikant waren aanwezig Ds D. E. Boeke (1908-1916), Ds J. Papineau Salm (1934-1946) en Ds T. W. Dekker (1946-'49). Ds Schellenberg had bericht van verhindering moeten 1 zenden, terwijl Ds Plug in het buiten land vertoefde. Ds Soesan zeide ook ver blijd te zijn over de aanwezigheid van burgemeester De Koning en wethouder De Waard namens de gemeente Texel I „Wij hopen, dat Kerk en Staat mogen samenwerken, opdat Gods Koninkrijk zich steeds meer baan zal gaan breken". De toren werd door de gemeente Texel In „Het Vrije Volk" lazen wij onder staand sensationeel bericht: De bewoners van Texel, ook wel „Het gouwe Boltje" genoemd, zul len wel niet gedacht hebben dat de bodem van hun eiland goud zou bevatten. Toch bleek dit het geval te zijn; een bollenkweker in Eier land vond op of liever gezegd in zijn land bij het diepspitten twee kruiken, gevuld met oude qouden munten. Dit was een meevaller voor de man, want omdat het land zijn eigendom was, werd hij tevens eigenaar van het gevondene. De lezer van de Texelaar begrijpt, dat wij puur de smoor in hadden, dat wij dit grote nieuws niet als primeur met vette koppen op de voorpagina hadden kunnen afdrukken. Overigens was het ons vreemd, dat wij er voor genoemd blad van de pers gleed helemaal niets van gehooid of geroken hadden. „Een bollenkweker in Eierland"1 Wie was de boffer? Me', hoeveel was zijn banktegoed toegenomen? Een eilandgenoot beweer de, dat er voor f 4000 aan gouden mun ten in die kannen zat, terwijl een ander reeds van f 40,000 sprak Met potlood, papier en camera gewapend, trokken wij Eierland in. „Rijk heet-ie en woont er gens bij de Eendenkooi van Korver!" al dus bracht men ons op het spoor. Zo be reikten wij voor het eerst van ons (lan ge) leven een intiem, knus plekje van Texel]twee woonhuizen, en enige schu ren, gelegen aan de rand van gras- en bollenland, omsloten door een treffend schoon duinlandschap. Twee kruiken met gouden munten, wie weet lagen er niet méér en daarom veronderstelden wij gaarne, dat de bollenkweker op dat ogenblik nog steeds rap aan het graven was naar mogelijk nieuwe schatten! De door ons gezochte familie bleek echter afwezig en een buurman, de enige buur, verzekerde ons, dat hij de gouddelver met geen enkel woord over zijn vondst had horen reppen. „Dat is nog vreem der, want zó gesloten is hij anders toch niet!" Goed, goed, maar daar praat je immers niet over als je weet, dat de belasting er misschien een kwart kruik van afpeutert! meenden wij en zetten onze tocht voort. Nergens in het land echter sporen van gouddelverijalles lag zo ongerept als de natuurliefhebber het landschap maar zou wensen. In de verte snaterden eenden, maar dat zei ons niets. Familie in Den Burg opge zocht. Daar kwam de desillusie: „Man, dat jij je door zo'n overjarige Aprilmop laat beetnemen!" De kerk voor de Russenoorlog gerestaureerd, terwijl deze instantie ook voor een nieuwe klok en een nieuw uur werk zorgde. „Ik hoop, dat de samen werking tussen de gemeente van Jezus Christus en de Overheid steeds hechter en nauwer mag worden". De twee lid maten, die het leeuwenaandeel van de restauratie op zich hadden genomen wilden hun namen niet genoemd heb ben. Ds Soesan durfde de naam van een hunner echter rustig te noemen, want deze, president-kerkvoogd de heer Fr. Kikkert, was toch niet aanwezig: hij moest in een ziekenhuis worden opge nomen. Voorts werden genoemd en be dankt voor him medewerking de heren J. Ti essen en J. van Hoorn en niet te vergeten de hoofduitvoerder, de heer H. Daalder, ofschoon hij had opgemerkt, dat de restauratie eigenlijk door zijn zoon was uitgevoerd. Zich richtend tot kerke- raad en gemeente sprak Ds Soesan er zijn vreugde over uit, dat de kerk stampvol was. Dat hij mensen zag, die hij anders maar weinig bij de Godsdienstoefening ontdekt. „Maar gij, die weinig kwaamt, gij hoort er óók bij. Het kan een ge woonte zijn om naar de kerk te gaan, het moet altiid een vreugde zijn op te gaan naar Gods Huis. Het kan oök een gewoonte zijn om niét naar de kerk te gaan. Dat is in ieder geval een verkeer de gewoonte. Mogen diegenen daar thans mee breken, opdat allen voortaan zullen 1 opgaan als leden van één gemeente Ds Boeke sprak namens de oud-pre dikanten. Het had hem getroffen, dat in het Bijbelrooster van deze week juist de aandacht werd gevestigd op I Koningen 8, dus over de tempelbouw. Moge het loflied voortgaan uit dankbaarheid over het herstel. Hierna sprak Ds De Jong en vervolgens burgemeester De Koning, die van ganser harte hoopte, dat de restau ratde ook elders op het eiland voortgang en uitvoering za'l kunnen vinden (N H kerktoren Den Burg, N.H kerk Oosler- end, N.H. kerk Oudesohild en N.H. kerk Den Hoorn Red.) De heer C. P. Laan sprak wegens ont stentenis van Ds van Veen namens de Doopsgezinde gemeente, die te De Cocks dorp wegens ontbreken van een eigen kerkgebouw hier altijd een „toevluchts oord" vinden dank zij de goede samen werking. Spreker wenste Gods zegen op de hier te verrichten arbeid. De heer Mr ter Linden wenste geluk met het bereik te. „Uw kerk was van de Hervormde kerken die niet op de lijst van Monumen tenzorg staan de laatste die nog niet her steld was. Moge vanuit deze vernieuw de werkplaats een fundament worden gelegd onder de wankele levens en een nieuw perstpectief worden geopend" Ds van Reijendam bood namens de Ring Texel zijn gelukwensen aan. Hij was ge troffen door de smaakvolle uitvoering en zeide werkelijk enigermate jaloers te zijn, dat De Cocksdorp de eerste is van de twee kerken, waaraan de laatste tijd de restauratie wordt verricht. „Het ii hier geheimzinnig gegaan, je weet ei genlijk nooit goed wat er in De Cocks dorp, daar helemaal in het noorden van ons eiland, gebeurt en opeens hoor je •het is klaar! Het is een succes, dat u ons voor is geweest, wij hopen spoedig te volgen. Ik hoop, dat u hier iedere Zon dag opnieuw in dezelfde sfeer zult mo gen samen komen om te luisteren naar het Woord van onze Heer". De Hervormde Gemeente van Eierland en De Cocksdorp bezitten weer een mooie kerk. Moge ons land en ons eiland zulk een periode van welvaart tegemoet gaan, dat de gemeente niet alleen kan zingen „neem ons zilver en ons goud!", maar dat deze waardevolle artikelen ook aanwezig zullen zijn voor de restauratie der kerken èn deze het zilver en het goud met blijdschap geschonken zul len worden! Ach, het was een Aprilmop: men had de vorige eigenaar, van het „goudland" destijds op de kast willen zetten en dit gerucht drong thans tot de correspon dent van „Het Vrije Volk" door. Het speet ons zeer, dat het een grap was zonder meer, óók vooral voor de direc teur van de VVV. die als het (ook!) waar was geweest, volop stof had gekre gen voor een nieuwe strooppot, al zou het dan een eveneens doodgewone jene verkruik zijn geworden. OUD-LEERLINGEN De uitvoering van „Boer zonder Land", die op 13 en 14 Febr. gehouden zou wor den, is nu op Vrijdag 24 en Zaterdag 25 April gesteld. Reeds bestelde kaarten kunnen worden afgehaald bij de heer C. P. Laan, Koger- straat 21, Den Burg, tel. 126. Voor beide avonden is nog een aantal kaarten ver krijgbaar aan bovengenoemd adres. Het stuk werd vorig jaar op de Land dag van de Landbouwjeugd te Kesteren bijgewoond door 9000 jongeren. Het ver dient indeidaad volle zalen UITSLAG AANBESTEDING Door architect P. de Graaf werd Za terdag namens de stichting Nijverheids onderwijs voor Meisjes te Texel open baar aanbesteed, in massa, het uitbreiden en verbouwen van de Huishoudschool (zonder electrawerken en zonder centra le verwarming). Gebouwd zullen o.a. worden twee nieuwe naaüokalen, toi letten met bergruimten, een overdekte rijwielstalling en een bergplaats voor tuingereedschap. De uitslag was, resp. plan A en plan B: Van Wessem f 35177 f35477; M. Koom f 35100 f 36400, Duin f 35000 36400; G. Witte f34280 f35560, Keij- zer f33959 35374; Drijver f 33623 f 34823; Giezen f 33500 f 34860; W. Bakker 29933 30985 Begroting f 35000 f 36500. 99 Het was een pracht Aprilgrap, lui, Met die helicopter. Op dat erf is de redacteur Ronduit gezegd een ster! Maar 't schijnt nu toch géén grap de zijn Maar volle werk'lijkheid Dat men een vliegtuig kopen wil. We gaan méé met de tijd. Natuurlijk doen we 't niet alleen, Maar allen met elkaar. Want ja, de kosten van zo'n ding Zijn niet gering, nietwaar? Zo'n vliegtuig zal een uitkomst zijn, Want in geval van nood Dan blijft, hoe goed de TESO is. Een boot toch maar een boot. Tenminsteals er ijsgang is, Want anders is 't de vraag Of wel een vliegtuig vlugger is, Al schijnt de boot dan traag. Want als er eerst naar Leeuwarden Gebeld moet en 't duurt lang, Dan is de boot met de patiënt Toch zeker al op gang. Dan moet men eerst naar Eierland, Waar toch het vliegtuig landt, En dan eerst gaat het door de lucht Fluks naar de overkant. Het dichtstbijzijnde is „De Kooij" Dus moet men daar vandaan Weer met een ziekenauto mee. Mij dunkt, zó zal 't toch gaan. Waarom niet een helicopter Wanneer men toch iets doet? Kom, heren van de vroede raad, Bekijk dit nog eens goed! HUIB DE RIJMELAAR DAMCLUB TEXEL A: J. Vinke-P. Jansen 1-1; beslissing 3e en 4e plaats; C. v. Heerwaarden-Ros 0-2. B: A. Vinike-J. N. Rijk 2-0; J. P. Stam- N. de Graaf 1-1; J. Hooijberg-W. J. Boon 1-1. De uitslag van de afgebroken partij v. Zeijlen-W. J. Boon was 1-1. D: Jb. Mosk-C. Vinke 0-2; C. Vinke- Jb. Mosk 2-0. Promotie-degradatie A-B: C. v. d. Werf-Joh. D. Bakker 2-0. Zoals te verwachten was werd in B Joh. D. Bakker no. 2, onderaan werd J. Kikkert het kind van de rekening, door dat Hooijberg en Boon een puntenverde ling bereikten. De promotie-degradatie werd vervolgd met C. v.d. Werf-Joh. D. Bakker, waar in laatstgenoemde op overtuigende wijze werd verslagen. G. Dros staat nu weer met één been in de A-klas. G. Dros 110 0 2 C. v. d. Werf 2 10 12 Joh. D. Bakker 10 0 10 Bekerwedstrijden. De navolgende partijen moeten Vrij dag a.s. worden gespeeld. Bij wegblijven worden de niet gespeelde partijen remi se verklaard. Het bestuur vertrouwt echter dat het zo ver niet zal komen. S. Bakker-J. Vinke; N. de Graaf-J. Vonk; Van Z e ij 1 en-Hoogbergv.d. Slikke-Stam; Kikkert-AVinke; Joh. D. Bakker-C. P. Burger; Boon-Rijk; Schuit-v.d. Vijver; C. Vinke-Mosk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1