Cjroen 2uwrL-Jexels in het harL, <30 De toneelavond van de vereniging van Oud-Leerlingen Een weg die weg is Morgen viert de Jeugd Meierblis De Hoornder Jeugd had veel succes met haar toneelstuk Lammeren markten Op reis WOENSDAG 29 APRIL 1953 TEXELSE 66e JAARGANG. No. 6729 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld <S De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. -Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. -1- 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm Voor ruim achthonderd toeschouwers heeft de Vereniging van Oud-leerlingen der Landbouwschool ailhier Vrijdag- en Zaterdagavond in De Oranjeboom een opvoering gegeven van „Boer zonder Land", toneelspel in 3 bedrijven door Arie van der Lugt. Het Hoofd der School, de heer C. P. Laan, kon op de eerste avond o.a. het welkom toeroepen aan beide wethouders. B. en W. werd dank gebracht voor him bemoeiingen inzake de stichting van een nieuw gebouw. „Zo heeft Texel van een achterstand thans een voorsprong op verscheidene overkantse landbouwscho len". Het Dagelijks Bestuur van de Stich ting werd dank gebracht voor de aanbie ding van een filmprojeotieapparaat en „meester Laan" zou zeker zijn dag niet hebben gehad als hij niet ter loops weer de wens zou uitspreken, dat aan de school een tweede leefkracht zou worden ver bonden. Bijzonder verwelkomde spreker mej. Van der Meer, directrice van de Huishoudschool: tussen beide scholen be staat een goede band, en de heer Van Groningen. Volgend jaar, zo deelde spreker nog mede, zal ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der school we derom een Revue worden gebracht. Thans brengt de vereniging na de vrolij ke revue van vorig jaar een ernstig stuk, waarin naar voren zal worden gebracht hoe het niet moet in het leven, door ego isme toch kan men geen opbouwend werk doen, alleen door samenwerking kan een gelukkige toekomst worden ver kregen. De inhoud. „Hoe het niet moet!" Dat demonstreer de in dit stuk Doortje (mw. N. Keesom- Logman), de meid van Teun Ensink (de heer C. Koorn Mzn zoon van Marten Ensink (de heer Joh. Roeper Johzn., Spang) en moeder Stiene (mw. J. Beum- kes-de Radder). Zij had eerst de zoon Bart (de heer H. de Lugt) het hoofd op hol gebracht, maar gaf hem daarna de bons, omdat hij weduwnaar met een kind Herman, (Joh. Roeper) was en daarom had ze zich geengageerd met Teun, lang niet vrij van egoïsme en in dat opzicht een heel ander type als Bart. die werke lijk een hart van goud bezat, het karak ter van bv. zijn zuster Gonda (mej. I. de Wit), die Foppe Spoelstra (de heer Bas v.d. Beek) als toekomstig echtgenoot koos. Marten Ensink heeft door noeste arbeid zijn klein boerenbedrijf je onbe last weten te krijgen en het ligt dus voor de hand dat dit zijn trots te na komt als Teun op een goeie dag komt vragen om geld voor de aankoop van meubelen enz. want ze willen trouwen. Marten is dol, laakt hun lichtzinnigheid en adviseert hen nog maar een jaar of vijf te wach ten, doch om 't op z'n oud-Texels te zeg gen. z'n Doortje moet om een buitje!" en uitstel van het huwelijk is dus niet doenlijk zonder de eer van de familie aan te tasten! Dan moeten ze maar in- trouwen. Bart, die Doortje nog altijd niet kan vergeten onbegrijpelijk ove rigens, want het bleek een xanlappe first class te zijn, besluit om botsingen te voorkomen naar Australië te emigreren. Dat doet hij dan ook, vooral tot verdriet van zijn moeder, een goedhartig mensje, oud voor haar jaren, en van zijn zoontje Herman, die nu in Doortje een soort stiefmoeder krijgt, die hem de ganse dag koejeneert. En zo rolt daar het leven voort. Twist op twust. Gelukkig komt De Kromme, een zwerver (de heer A. Boer- horst) af en toe langs om de familie met zijn komische verhalen te amuseren a raison van een kop koffie en een boter ham en ook de ouwe knecht Berend (de heer C. Hin Th. Rzn.) probeert de fami lie te helpen om enige van de vele klup- pen te ontlopen. Als moeder ziek wordt haar schoondochter drijft haar snel grafwaarts keert Bart uit Australië terug om haar nog eens te zien en om Herman mee terug te nemen. Dan blijft hij m het land, ofschoon het boer zijn zonder land hem verre van aanlokkelijk voorkomt Foppe moedigt hem echter aan een andere werkkring te kiezen, bv. zoals hij: arbeider op een fabriek. Ais moeder gestorven is, is voor Marten het leven daar helemaal een hel, want hij heeft een beroerte gehad en als een man, die dicht bij het graf staat en de steun van zijn vrouw ontbeert, heeft hij nog steeds geen goed woord van Doortje, die haar tirannie botviert, te verwachten. Tenslotte zoekt hij zijn toevlucht in de stal. „De beesten zijn beter dan jij!" Be rend was al eerder door haar de deur uitgeschopt, evenals de Kromme, terwijl Herman, zielig eenzaam kind nu, op zoek was gegaan naar zijn vriend de zwerver, die hem naar Australië zou brengen. TEXELSE MARKT Den Burg, 27 April 1953. Aangevoerd: 8 koeien f 700-f 900; 8 pinken f325- f425; 7 schapen f 70-f 9042 biggen f40- f55; 75 n. kalveren f 40-f 65. HOOG WATER TER REDE VAN TEXEL 29 April 9,25 en 10,02. 30 April 9,59 en 10.33. 1 Mei 10.37 en 11,04. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. Bart begaat tenslotte nog bijna 'n moord aan zijn gehate schoonzuster en Marten probeert nog eenmaal met inspanning van zijn laatste krachten zijn oude posi tie te veroveren hetgeen hem niet ge lukt waarna hij berust en het laatste beeld dat wij van hem zien is een man, die vol hunkering verzucht. „Stiene", terwijl hij teder haar portret streelt. Het spel. Marlen gaf best spel als de trotse boer, die worstelde met het probleem hoe zijn zoons een goede toekomst te kunnen ge ven. Hij wilde van geen wijken weten en kwam dan ook telkens in conflict met het noodlot. Moeder Stiene oogstte aller medeleven door haar vriendelijk, inne mend krarakter, hoe gaarne had men haar willen helpen, waar haar eigen krachten te kort schoten, hoe graag had men haar willen beschermen tegen Doortje. Het medeleven dat zij wist te wekken bewijst meteen dat haar rol pri ma vertolkt werd. Bart kon de toeschou wers eveneens met medelijden ervullen, hij beeldde op do juiste wijze d man uit, c e dicht aan de oppervlakte leeft en daardoor gauw van zijn stuk is gesla gen. Dat zo'n type steun zoekt bij de be u el is zonneklaar. Teun was de vrij ha teloze zoon, d enkel aan eigen be langen dacht en maiin* had aan het ge luk van z'n naaste. Maar Gonda kreeg ie ders sympathie ci.-tnk zij haar lief karak ter en wij waren dan ook blij, dat zij he'. met Foppe zo goed trof. Doortje.... maar niet te veel van vertellen, als het écht was geweest.. Een der bezoekers liet zich verbaasd ontvallen' „Benne d'r wer kelijk van die individuen!" Ja, reken maar. het begon al in de grijze oudheid met Xantippe, die het leven van haar echtgenoot vergalde en die Doortje was me d'r helemaal een, een helleveeg. Ty pisch kent u ze? dat zulken heel dikwijls brandschone, zich mirakel uit slovende vrouwen zijn! Overigens kwam weer uit, dat liefde (van de kant van Teun dan) stekeblind is! Foppe was een joviale kerel, die zei waar het op stond en voor niemand uit de weg ging. De Kromme was weer geweldig als een rare snuiter. In de zaal zeiden ze. „Als Hitier was-ie toen in de Revue ook ail zo goed!" Berend deed het ook verdienstelijk als de kromgewerkte knecht en Herman speelde heel aardig als het zoontje van Bart. Alle lof, alleen was het ons niet duidelijk waarom Herman zo'n grote rol moest spelen, 'temeer waar volgens de schrijver hiervoor een 9-jarig ventje had moeten verschijnen! In de practijk een moeilijk te verwezenlijken taak. Aan het slot nam allereerst de voor zitter van de vereniging, de heer H. de Lugt, het woord. Iedereen verraste hij met een cadeautje. De manier waarop hij dit deed was bijzonder origineel. De hele zaal had schik in zijn activiteit, zijn kwinkslagen. Het was nog even een komisch eenactertje na diit ernstige stuk! De voorzitter van de Stichting, de heer Jurr. Beumkes, kon dan ook niet op zijn stoel blijven zitten en complimenteerde vanaf het podium de heer De Lugt Jr. voor de wijze waarop hij zijn verend- gingsvrienden en clubgenoten in de bloemetjes zette. Hierna was er een gezellig bal, dat beide avonden verzorgd werd door de Band van Beumkes. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 24 April jl.: Competitie D: C. Vinke- F. Sambeek 0-2; Joh. v.d. Vijver-C. Vanke 2-0. Promotie degradatie: A-B: Joh. D. Bakker-G. Dros 1-1. B-C: Joh. Schoo-J. Kikkert 1-1, Jn. Kikkert-A. v.d. Slikke 0-2. Alle promotie degradatiewedstrijden zijn gespeeld met als resultaat, dat G. Dros het enig benodigde puntje met heel veel moeite op een zich herstellende Joh. D. Bakker wist te veroveren en dus voor de le klas behouden bleef. In de 2e klas bereikte Van der Slikke eenzelfde resultaat door J. Kikkert kans loos te verslaan en door het falen van Joh. Schoo die tegen Kikkert in een ge wonnen stand toch met remise genoegen moest nemen. J. Kikkert zal het dus vol gend jaar in de 3e klas moeten proberen. De laatste Bekerronde leverde de vol gende resultaten op. R betekent regle mentair: S. Bakker-J. Vinke 1-1; J. Vanke-S. Bakker 1-1; J. Hooijberg-W. A. v. Zeij- len 1-1; J. P. Stam-A. v.d. Slikke 1-1; A. Vinke-J. Kikkert 2-0; C. P. Burger-Joh D Bakker 0-2; W. J. Boon-J. N. Rijk 1-1R; S v. Heerwaarden-Joh. D. Roeper 1-1; F. Schuit-Joh. v.d Vijver 0-2R; Joh. v.d Vijver-F. Schuit 2-OR; P. v.d. Vis-v. Wijngaarden 1-1R; Dingemanse-Sam- beek 1-1R; C. Virrke-Jb. Mosk 2-0; J. A. v. Enst-Jb. Koorn 0-2; Jb. Koorn-J. A. v. Enst 0-2. Vrijdag 1 Mei besluiten we ons seizoen met een simultaanavond, te geven door onze clubkampioen C. Dijker. De aan vang is 8 uur en alle leden worden ver wacht. De leden van Den Burg worden verzocht hun borden en stukken mee te nemen. Laat het een daverend slot zijn! Bekerronde: N. deGraaf-J. Vonk (R) 1-1. Hoe kan een weg een weg nu zijn! Wanneer hij dat niet is; Een weg behoort te zijn een weg Dat is toch wel gewis! Wanneer je langs een weg moet soms Die je de weg geeft aan, Dan volg je die zo goed je kan Al is 't die naar de maan! De weg die ons gewezen wordt Die ons door 't leven leidt, Die volgen wij zo het behoort Hij werd ons toch bereid! En waar een wil, is een weg! Zo leert een spreuk ons toch!? We zien, dat men met wil een weg Bereiden kan thans nog! En komen wij langs vreemde paan, Waar nog de weg is weg. Dan zoeken wij vergeefs vaak rond Is 't waar of niet, wat 'k zeg? En als ik eens door Eierland ga De „Oorsprongweg" daar zoek, Dan heb ik steeds met goede wil Voor „weg" een nul geboekt! M'n lieve mensen, wat een weg! 't Zij met auto, brommer, fiets, Als je zo langs de sloten gaat Van een weg daar vind je niets! Wat lang duurt daar die toestand voort, Eer daar die weg is „weg!" Ik hoop dat dit gauw anders wordt En de Oorsprongweg wordt „weg!" L. Teun Brouwer vandaag veertig jaar Vogel wacht er Vandaag, Woensdag 29 April, viert de heer Teun Brouwer, Oost, zijn 40-jang jubileum als vogelwachter. Wij hebben dit heugelijke feit al enkele weken gele den aangekondigd, maar herinneren hen er nog gaarne aan, die zouden willen medewerken om de jubilaris in de bloe metjes te zetten. (En eventueel in de si garen!) Veertig jaar lang heeft de heer Brouwer zijn taak op voorbeeldige wij ze vervuld. Niet één dag heeft hij zijn gevederde vrienden een uur wegens ziekte onbeschermd behoeven te laten. Dit vogelwachten moet dus wel een ge zond beroep zijn. Is het dus een won der, dat de jubilaris nog volstrekt niet aan pensioen denkt en in ieder geval eerst de 50 jaar vol wil maken. „En dan zuilen wij wel verder zien", vindt hij! Nu, nog vele jaren dan, Teun! EEN BIJZONDER LAM Bij de heer S. Koning Lzn., Ooster- end, werd een lam geboren met 2 kop pen, waarvan één misvormd, 8 poten en 2 staarten. Bij de geboorte leefde het, maar kort daarop is het gestorven. Hooi, hooi, hej je gien strooi? Hej je gien ouwe manden? Dan zeilen we de Meierblis branden. Hekken en stekken, joten en palen. Wat je niet geeft, dat zeilen we halen. Boer, wil jij het laten staan? Of we zeilen hekken en stekken an enden slaan." Hierboven ziet u een opname van de Meierblis, die de jeugd van De Cocks- dorp op het havenhoofd aldaar heeft gebouwd, nog geen tien meter van de schuit van Boon, die maar rustigjes op de baren van de Waddenzee lag te dei nen. SINDS 1909 kennen wij op Texel de 30ste April als een dubbele feestdag: Koningin Juliana vaert dan haar geboor tedag en Folkloristisch Texel viert dan bovendien het fest van de Meierblis. Ai weken, ja soms wel anderhalf tot twee maanden te voren begint de jeugd dan na schooltijd te slepen met allerhande voorwerpen, die de huisvrouw niet meer maar de Meierblis juist wel gebruiken kan. Op alle dorpen en gehuchten, ja ook bij tal van boerderijen, eenzaam in het wijde lan'd, is de jeugd bezig met de laat ste hand te leggen aan hoge bergen van allerlei afval: takken, stoelen, matten, behangpapier, dozen, vaten enz. en mor genavond is dan weer het grote feest aangebroken Tal van Meivuren, vreug devuren, omdat de „R" eindelijk uit de maand geslopen is, zullen hun rose gloed weer hemelwaarts zenden. De jongens en meisjes zullen er weer juichend om heen dansen, het vuur aanwakkeren, hun aardappel, aan een stukje ijzerdraad ge regen, in het vuur leggen om hem daar na lekker bruin gepiept op te peuzelen met wat zout. En zo tegen tienen zul len de moeders hun lieverdjes weer zien terugkeren, dikwijls onherkenbaar ver- Onder grote belangstelling werd Woens dag-, Donderdag- en Zaterdagavond door de Hoornder schooljeugd in Loods manswelvaren een goed geslaagde op voering gegeven van het toneelstukje „Bartje en de niezende Koning". Het zal voor meester Gottschal een moeilijke taak geweest zijn om de jeugd steeds maar weer aan het repeteren te houden. Hulde voor de -meisjes en jon gens die met veel enthousiasme het stuk hebben opgevoerd. De eerste avond bracht wederom moeilijkheden voor meester want terwijl de zaal rustig zat te kijken, werd Willem Bakker, Spijk met -goed. Maar ondanks een flinke koorts heeft hij zijn grote rol als minis ter uitgespeeld. Later bleek, dat hij bloedvergiftiging in een been had. Voor de tweede avond moest een plaatsvervanger gezocht worden voor deze grote rol. Men vond Willem Kik kert bereid de rol te spelen. Deze heeft zich schitterend van zijn moeilijke taak gekweten. Terwijl er de eerste avond een „kleine" keffende minister was, kwam er de tweede avond een „grote" minis ter. De inhoud. Terwijl minister Bijter in het park wandelt, ziet hij de veldwachter (Marty de Bruyn) slapend op een bank met een bloem in zijn hand. Deze bloem had Bartje Bart els, een echte kwajongen (Bep Dijker) stiekum tussen de hand van de veldwachter gestoken Weggekropen achter een struik ziet hij de minister ko men. Deze maakte de veldwachter wak ker en zei hem z'n ontslag te zullen be werkstelligen. Bartje maakt het er niet beter op om zonder gezien te worden, tweemaal de hoed van de minister met zijn hengel van 't hoofd te wippen, ter wijl de veldwachter de schuld kreeg. Bartje heeft medelijden met de veld wachter en belooft dat hij naar de Ko ning zal gaan om het weer in orde te maken. Het hele land maakt zich zorgen over Koning Disius (Biem Lap, „Zee wijk") die aan een niesziekte -lijdt. Ie dereen zoekt naar het sluimeikruid, dat volgens de lijfarts, Dr. Goedhart (Betsy Witte) het enige middel is dat de Koning kan genezen. Ook een schoolmeisje, Wal- da (Rietje van Leeuwen) zoëkt ijverig mee, maar niemand kan het vinden. Als Sientje (Martha Slegh) een oud vrouw tje, dat voor heks wordt uitgemaakt, in het bos op een bank wil gaan zitten, ont moet ze een rover (Piet van Rossem) die met haar mandje wil vluchten. Maar Bartje is hem te vlug af. Sientje heeft het sluimenkruid gevonden en als de mi nister het hoort dwingt hij Sientje het flesje met sluimerkruiden aan hem te geven. Maar Sientje vertrouwt hem niet en geeft hem een verkeerd flesje. De mi nister die er van proeft krijgt de hik. Bartje krijgt het goede flesje van Sien tje om het naar de Koning te brengen, maar de Koning vertrouwt het niet en Bartje wordt in de toren opgesloten om dat de minister de Koning verteld had, dat hij een flesje sluimerkruid van oude Sientje gekregen had waardoor hij de hik kreeg. De dokter kreeg opdracht bei de flesjes te onderzoeken en kwam later vertellen, dat Bartje het goede flesje had. Boob (Nelly Drijver), de hofnar, kreeg opdracht te minister te schaduwen omdat de Koning hem niet vertrouwde. De dokter en de Koning nemen ieder een beetje uit het flesje maar tot hun schrik krijgen ze allebei de hik. Dit kwam door dat de minister de flesjes verwisseld had. Boob en Kopstuk (Marrie Bakker) had den het gezien. De Koning laat het pa leis omsingelen. Twee paleiswachten (Piet v. Leeuwen en Klaas de Leeuw) betrékken hun post. Boob zoekt de mi nister zijn zakken ha en vindt het goede flesje. Als de Koning een teugje wil ne men, pakt de minister het flesje en gooit het stuk. De minister wordt opge sloten, maar nu hebben ze nog geen slui merkruid Oude Sientje brengt redding, want ze heeft nog een flesje. Dan wordt Bartje uit de toren gehaald en wordt er een groot feest gehouden, waarbij allen goed worden beloond. Voor de aanvang en tussen de nauze zorgde de heer J. Visser, die met enkele leerlingen van hem een bandje gevormd had, dat er een goede stemming bleef. Ria Slegh oogstte veel succes met haar gitaar en mondorgel. Zij nog vermeld, dat Henk Bakker (Atlas) de eerste avond de leiding van het bandje had omdat de heer Visser toen verhinerd was. De heer S. Zijm als souffleur was een prima steun voor de spelers. In de pauze werd een verloting gehou den. Meester Gottschal en zijn staf kun nen terugzien op een paar avonden. momd als een lijnrechte afstammeling van de bewoners van donker Afrika. Maar, daar is de teil met zeepsop weer goed voor! TAPTOE IN DEN HOORN Het Fanfarecorps van Den Hoorn hoopt morgenavond ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin een muzikale rondgang door het dorp te ma ken. Burgemeester en Wethouders van Texel maken het volgende bekend: De grote lammerenmarkten zullen dit jaar worden gehouden op Maandag 18 Mei en Dinsdag 26 Mei, 1, 8, 15 en 22 Ju ni. De toelating tot deze markten geschiedt bijzondere gevallen uitgezonderd, alleen wanneer vooraf de nodige hokken zijn besproken. Daartoe zal de gelegenheid bestaan: a. ter gemeentesecretarie op alle werk dagen, uitgezonderd marktdagen, van 9 tot 12,30 uur; b. op de marktdagen van 9 tot 13 uur aan de kiosk op of nabij het marktter rein; c. ten raadhuize des Zaterdagsavonds van 19 tot 20 uur Verzocht wordt bij het bespreken van lammerenhokken met gepast geld te be talen. Aangiften na Zaterdagavond 20 uur ontvangen voor de mankt van Maandag d.a.v. worden met meer ten uitvoer ge bracht. Aanvoer van de lammeren en het ove rige vee kan alleen geschieden tussen 8 en 10 uur en alleen door de Parkstraat, met dien verstande, dat de Parkstraat niet anders bereikt kan worden dan door de ingang bij de Weverstraat. De aandacht wordt er nadrukkelijk op gevestigd, dat het niet toegestaan is de lammeren te merken met teer. Texel, 29 April 1953. Burgemeeser en Wethouders van Texel, C DE KONING, Burgemeester. P. BEEMST'ERBOER, Secretaris. dan Uw spoorkaartje ge- "r?jf kaald hij de V.V.V. „Texel" INVOERING NIEUWE VUILNIS EMMERS Aan de gebruikers van de nieuwe vuilnisemmers wordt het volgende me degedeeld Zij, die ten behoeve van het seizoen de beschikking over meerdere emmers wensen, kunnen, wanneer hiertoe de be hoefte bestaat, hun verzoek richten tot de chauffeur van de roltrommelauto. De roltrommelauto zal beginnen te rij den op Maandag 4 Mei a.s. In verband hiermede kunnen, de gebruikers dus voor zichzelf bepalen, wanneer de oude emmer moet worden afgeschaft en de nieuwe in gebruik genomen.. In de roltrommelauto kunnen slechts de nieuwe emmers worden geledigd, zo dat het dus niet meer mogelijk is met ingang van 4 Mei vuilnisemmers te be zigen van een model, afwijkend van de uitgereikte. De Directeur van Gemeentewerken. EEN BIJZONDER VISJE AANGE SPOELD De heer H. Leijen, 't Horntje, vond op het strand bij het Horntje een bijzonder visje, dat nog leefde toen hij 't oppakte. Het Zoölogisch Station der Nederlandse Dierkundige Vereniging te Den Helder, die dit visje gaarne accepteerde, be richtte, dat het in het donker een fos- forachtig ldcht uitstraalt. Het heeft nog geen officiële Nederlandse naam, maar zou in navolging van het buitenland, lichtgevend sprotje kunnen heten. Voor ons land een zeldzaam exemplaar, daar voor de oorlog langs onze kust nog maar één exemplaar is gevonden en na de oor log twee.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1