9 roen /wa in het harL, PANG van (fo mscé zona. D.DJD. Geeft U het aan de motten? Flora 1953 WEK DE GAL IN UW LEVER OP Motorrijders vierden feest 18 Mei de eerste grote Lammerenmarkt De keer Lefferman, H. d. S. Cocksdorp, nam afscheid ZATERDAG 2 MEI 1953 TEXELSE 66e JAARGANG. No. 6730 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg Texel - Posthui 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Caöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. -Abonn. pr. f 1,80 p. kwart, -f- 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. GESMOKKELDE NYLONS OP HET TEXELSE STRAND. De heer G. Gielis, 't Horntje vond drie jaar geleden op het strand van 't Horn tje een klosje eikenhout van ongeveer 25 cm. lengte. Met het andere door hem gejutte brandhout nam hij het mee naar huis. Zijn vrouw vond het klosje ech ter te mooi om er de kachel mee te sto ken, waarop het op zolder werd gelegd, wie weet waar het nogeens voor ge bruikt kan worden, zo redeneerde ze. Nu, met de schoonmaak, kwam het klos je weer eens te voorschijn. Besloten werd het maar stuk te hakken voor de kachel. Bij de eerste klap spleet het klosje in tweeën en laten daar nu twee kokertjes in zitten. Dat was kras en nog krasser was wel de volgende ontdekking: in ieder kokertje was een paar nylons, keurig in papier verpakt, verstopt. Dit is stellig het werk geweest van een smokkelaar. Misschien wel een smokke- laar-in-'t^groot en daarom adviseren wij iedere bezitter van zo'n klosje de bijl er eens op te zetten NIEUW GROEN IN DE EENDRACHT- POLDER Een dezer dagen, drie maanden nadat polder De Eendracht door de dijkbreuk in 'n groot, woest kokend meer was her schapen, hebben wij eens telefonisch ge ïnformeerd hoe het er in deze polder thans met de bouwbedrijven voor staat. Wel, hier en daar heeft het meuwe graan de bodem reeds 'n groene tint ge geven. Op „Irenehoeve" van de familie Rutten is al het 'bouwland geëgd en ver volgens ingezaaid. „Het graan begint bo ven de grond te komen". Er is hoofdza kelijk gerst gezaaid. Voorts bieten- en knolzaad. Al het weiland moest worden geploegd en dit zal ook worden inge zaaid. De rundveestapel zal, zolang er geen weiland in deze polder beschikbaar is, elders in de kost blijven. Ook op hoeve „Zeeburg", waar de fa milie J. van Strien boert, hebben de eg en de zaaimachine hun werk al gedaan en toen wij informaties inwonnen was men juist bezig met het strooien van kunstmest. Een deel van het weiland is omgeploegd. Op deze boerderij is slechts één gewas gezaaid, nl. gerst. Van Tientallen lijders aan Brandend Maagzuur hebben er Dozijnen Rennies op zak... Altijd en overal ontmoet U lijders aan brandend maagzuur en U herkent ze aan. de lof die ze voor Rennies heb ben. Innemen doen ze die tabletjes on opvallend, want water of wat ook komt er niet aan te pas. Ze helpen van de ene minuut op de andere. Ook U! Wat benne sommige vaders nag gek op de meierhlis! Hoe zoó? Wel, twie dage voor de tied, toen hullie kienders na skool wazze, stakke ze 'm al in de brand. KATHOLIEKE KERKLIJST van de parochie St. Martinus Oudeschild Zaterdag 6-7 biechth. Om 7 u. uitstel ling met roz., toewijding en lied. Zondag, 4e Zondag na Pasen en gedachtenis aan de Kruisvinding, om 7,30 de gez. H. Mis, om 9 u. comm. uitr. en om half elf de gelezen H. Mis. Na de gez. H. Mis Te De- um bij gelegenheid v.d. verjaardag v.d. Koningin. Om 12 u voorber. v.d. eerste communicanten, 's Av. 7 u. Meimaand lof m. roz. Maandagavond 7 u. lof met roz. v.d. gevallenen gedurende de be zettingstijd en om 8 u. Alg. Herdenking der gevallenen in de N.H. kerk. De ge hele week om 7,30 's av. Meimaandoefe- rung. Zaterdag, Kindshedddag. Alg. com munie der kinderen en na de H. Mis ze gen v.d. kinderen, 's Av. 7 u. Meimaand oefening en van 6-7 biechth. Zondag a.s. 5e Zondag na Pasen. In de week zijn de H H. Missen om 7,30. St. Martha-ver.: Vrijdag 2,30: Nel Hin en Annie Bakker. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 2 Mei op om 5,04; onder om 8,09. Maan: 6 Mei L.K., 13 Mei N.M. Hoog water ter rede van Texel: 2 Mei 11,11 en 11,38. 3 Mei 11,51 en 4 Mei 0,15 en 0,45. 5 Mei 1,00 en 1,36. 6 Mei 1,49 en 2,36. 7 Mei 2,49 en 3,45. 8 Mei 4,01 en 5,03. Aan het strand is het ongeveer één uur eerder hoog water. DE HEE& W. N. KELDER ONTVING DE BRONZEN LEEUW UIT HANDEN VAN PRINS BERNHARD In ons nummer van 10 Mei 1952 meld den wij reeds, dat onze vroegere plaats genoot de heer W. N. Kelder, thans bur gemeester van Monnikendam, was on derscheiden met de Bronzen Leeuw voor zijn moedig gedrag tijdens de Russen oorlog. Woensdag jl. is hem deze hoge onderscheiding door Prins Bern-hard uit gereikt, welke plechtigheid in het Paleis op de Dam te Amsterdam plaats vond. ZILVEREN JUBILEUM Donderdag jl. herdacht de Eerw. Zus ter Rosina (in de wereld Dora Smit, „Modestia", Eierland) de dag. waarop zij vóór 25 jaar haar eeuwige gelofte deed in het klooster der Dominicanessen te Voorschoten. Als hoge uitzondering mag zij dit feest in de familiekring komen vieren op Zondag 3 Mei a.s. Ter gele genheid hiervan wordt die dag om 10 uur in de R.K. kerk te De Cooksdorp een gezongen Feestmis gecelebreerd. Wij feliciteren zuster Rosina en fami lieleden van harte met dit heuglijke feit. Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN TONEELGROEP „HET MASKER" Zaterdagmiddag 9 Mei zal Het Masker voor de jeugd opvoeren het speciaal door A. M. B. Lambao geschreven stuk voor de jeugd Bart je en de niezende Koning'. Kosten noch moeiten worden gespaard om deze uitvoering te doen slagen en de kinderen een onvergetelijke middag te bezorgen. „Het Masker" heeft de entree prijs laag gesteld opdat het geen finan cieel bezwaar voor de ouders zal zijn om hun kinderen van deze middag te laten genieten. In de pauze worden de kinde ren zelfs getracteerd. Een beperkt aantal kaarten is verkrijgbaar voor volwasse nen a 75 cent, doch uitsluitend op het bal con. BRIDGECLUB „GROOT SLEM" Uitslag van de drive van 29 April. .(Een vriendschappelijke wedstrijd om prijzen) A.-lijn: 1. Echtp. Beemsterboer 39 p.; 2. Van Lenten-v. Santen 38 p.; 3. Mantje-Vee- nema 37Vz p.; 4. Eohtp. Bruin 29% p.; 5V2. Duin-Kramer 29 p.; 5%. Echtp. Jou- wersma 29 p.; 7. Koorn-Vennik 27Vï p.; 8. Echtp. van Hoorn 22Vs p. B-lij n: 1. Roeper-v.d. Werf 23Vs p.; 2V2. v.d. Vijver-Rump 19 p.; 2%. Baoker-Oskam 19 p.; 4. Bruin-Wessels 18% p.; 5. mw. De Graaf-Oosterhaven 17 p., 6 Michels- Schermer 15V2 p.; 7. Dob-Bos 13V2 p. Uitslag van de wedstrijden, gespeeld gedurende het winterseizoen 1952-1953: A-lijn: 1. Mantje-Veen erna 57,71 °/o; 2. Bruin- Wessels 55,74 3. v. Lenten-v. Santen 53,87 °/o; 4. Echtp. Jouwersma 53,01 °/o; 5. Koom-Kok 51,27 6. Echtp. Bruin 49,11 7. Eohtp. Beemsterboer 47,91°/o; 8. Vennik-Mantje 46,16 9. Roeper- v.d. Werf 42,32 B-lijn: 1. Duin-Kramer 59,19%; 2. v.d. Vijver- Rump 54,77%; 3. Backer-Oskam 53,65%; 4. Echtp. S. Bakker 53,59%; 5. Echtp. v. d. Heerik 51,22%; 6. Mw. de Graaf-Oos terhaven 50,10%; 7. Dob-Bos 49,80%; 8. Keijser-Miohels 48,19%; 9. Echtp. Ver voort 45,93%; 10. Eohtp. v. Hoorn 41,32% Wanneer U een mot ziet vliegen, wees dan op Uw hoede. Het zijn n.l. de motten/orven, die de grote schade veroorzaken. Bestrijd de larven tijdig, vóór zij met hun vraatzuchtig werk beginnen. Bepoeder of bespuit daar om reeds nu Uw kleren, kleden en andere wollen stoffen met TRIX Fles mei 200 cm* Grofo fles mei 1 liter f 4.80 Slrootkoker d 125 gram f 1.10 Spuitbus f3 95 Dat het voorjaar is gekomen Weten v/ij wel allemaal. Maar bij ons, op 't Gouwe Boltje Is het nog wat koud en schraal. Daarom tutten wij op Zaterdag Met vier bussen, blij te moe. Langs de frisse groene weiden Naar de schone „Flora" toe. Eerst het „Corso" werd bekeken Dat was wel in één woord at! Woorden kunnen het niet zeggen, Wat de bollenstreek daar gaf. Maar dat komt wel dik in orde, Alles komt wel in de krant, Want de pers was tegenwoordig Uit binnen- en uit buitenland! Ook de „Flora" werd bezichtigd, 't Hoofdgebouw, één kleur, één tooi, Onze mond kon enkel zeggen: O, wat is dat schitterend mooi! Buiten was het heus niet minder, 't Was één kleuren mozaïek. Fonteinen spoten met geklater Uit de toren klonk muziek. Daarna ging het langs de velden Waar het alles werd gekweekt. Wat daar op die schone Flora Tot een ieders harte spreekt. Vandaar ging het op Noordwijk aan, Dat was weer helm en zand, Daar pronkten villa's en hotels De zee bespoelde 't strand. Naar Haarlem ging het nu terug, Dat baadde in het licht! De oude „Bavo" stond zo trots, Het was een schoon gezicht. En daar, het was een uur of tien, Reden de bussen voor. En gingen dra, toen alles zat, Er als de wind vandoor. Want Texel was toch weer het doel, Ons eigen mooie land. Maar toch, ik raad u aan met klem. Ga eens naar 't bloemenland! Den Hoorn. T. Kikkert-Bruin. U zult 'h morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal In uw Inge wanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER S LEVER PILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen. Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen Eist Carter s Leverpilletjes. Motorclub „Texel" heeft haar leden en donateurs Zaterdag in Hotel Texel een kostelijke avond bereid met een ge smeerd lopende revue. Even na achten opende de voorzitter, de heer C. P. Moojen, de feestavond. Het verheugde hem zeer, dat de zaal geheel gevuld was. Spreker verwelkomde in het bijzonder de oud-voorzit ter en zijn echtgenote, de heer en mevrouw Berkenbosch. Herin nerend aan de vorige geslaagde feest avonden, was de voorzitter ervan over tuigd, dat wederom een prettige avond wachtte. Hierop was het woord aan de heer C. Mets, die de leiding had, en zijn staf. Als eerste nummer bracht een 6-tal da mes een alleraardigst 'liedje „Gaat u sa men met ons op de motor"!? dat door de hele zaal natuurlijk weldra uit volle borst werd meegezongen. De bekende held Barend Ballhoofd was ook van de partij: hij reed zo maar met een échte motor het toneel op. Vervolgens een mu- zieknummertje door Julia Brügemann, accordeon en Ada Visser en mw. Brüge- mann-Graaf op mandolines. Ze hadden reuze succes. Zo ook de medewerkers aan de Theekrans bij Pietje, waar het •hele motorclubleven over de hekel werd gehaald. Ach dames wilden in schone zang verzekeren, dat liefde een sprookje is. De zang was bijzonder goed en daar om alle lof. Hierna vroeg mr Cabarini, de beroemde goochelaar, de aandacht. Wat hij presteerde, te voorschijn en weg toverde, was gewoon betoverend. De heer P Roeper droeg voor „De Motor club" en deed dat ook op bekwame wij ze, waarna mw. J. Craanen-Hemelrijk als zangnummer het „vroeger en nu op de motor" doceerde Eerst een motor en motorkleding uit het (motor-)jaar nul en daarna de hypermoderne motor met te lescoopvering en de modern geklede be rijders. In de pauze werd een verloting gehou den. Op de „dames-loten" viel de taart ten deel aan mw. J. Koopman-Verseput, terwijl de andere taart door de heer B. Dros werd gewonnen. Daarna het twee de deel van de revue, waarin allereerst een echte pierewaaier optrad, die stevig aan de rol was geweest, „De Gesproken Brief", tweede optreden van de gooche laar, „Een melodietje uit mijn jeugd", „De zelf reparateur": zoontjelief had va- der's accu op die van z'n autoped ge monteerd. Het liedje „Ik blijf op je wachten" en natuurlijk weer wat bele venissen bij de Pomp Tenslotte de Fi nale. De voorziter zegde de heer Mets en diens medewerkers hartelijk dank voor de bijzonder geslaagde revue, waarna tot diep in de nacht onder leiding van de heer Craanen met veel animo gedanst werd. De Meimaand, voor Texel als vogelei land stellig de mooiste maand van het hele jaar. Reeds hebben tal van vogel liefhebbers van de Overkant, uit bimnen- en buitenland, een kijkje op het eiland genomen om het leven van de gevederde vrienden van nabij te kunnen observe ren en iedere dag zal het aantal belang stellenden toenemen. Tot eind Juni is het leven en vertier in de vogelwereld het uitbundigst, daarna is de grootste drukte voor de meeste vogelparen achter de rug, daar de jongen dan zo zoetjes aan op eigen benen hebben leren staan, trouwens de nestvlieders kunnen dat al heel spoedig en doen in dat geval niet onder voor de lammeren! Over lamme ren gesproken: de lammerenmarkten staan ook ai weer voor de boeg: de eer ste vindt plaats op Maandag 18 Mei (de traditie getrouw wordt de reeks van lammerenmarkten dus weer op de derde Maandag in Mei geopend). Vorig jaar werden op de zes grote lammerenmark ten in totaal 11,665 adspirant-woldragers aangevoerd en gezien de goede prijzen is de wolveestapel sinds dien eerder toege nomen dan ingekrompen, zodat dit jaar wederom een ïndrukwékkerud aantal hekken zal moeten worden gezet door de vorig jaar 11,665 marktmeester en zijn staf. Spigt c.s. maak uw borst al vast maar nat! NAAR NAARDEN De heer F. Seidel. Den Burg-Zuid, on derwijzer aan de Ulo alhier, is benoemd aan de Ulo te Naarden. De Cocksdorp. Vorige week werd in de oi. school een ouderavond gehou den. Te ruim 8 uur opende de waarne mende voorzitter, de heer A. van Hoorn, met een hartelijk welkom aan de ruim 40 ouders, in het bijzonder aan burge meester De Koning, de heren Bakker, Kuit en Laan en het personeel. De notulen, gelezen door de heer Van Hoorn werden zonder aanmerkingen vastgesteld. Uit het verslag bleek, dat er nog een klein saldo in kas was. Bij sport wedstrijden behaalden de leerlingen drie prijzen. Bestuur. Mevr. v.d. Kooij-Dijksen en de heer C. de Waard werden herkozen, in de vacature P Zoetelief werd de heer Joh. Zoetelief gekozen en in de vacatu re L. Blom de heer C. de Graaf. De heer Lefferman gaf enige toelich ting op de a.s. schoolreizen en stelde voor met de hoogste klassen twee dagen naar Amersfoort, Soest enz. te gaan, waar ook een jeugdherberg bezocht kan worden. Deze kinderen hebben gespaard per hoofd f 8,-, of per half Juni f 9,75, maar de kosten waren vorig jaar hoger. Voor de lagere klassen wordt voorge steld een rondleiding op Schiphol; deze spaarden per hoofd f 5,25 of per half Ju ni f 6,30. Er zal getracht worden met één bus te volstaan. Daar niemand hier tegen enig bezwaar maakte, werd dit voorstel goedgekeurd. De voorzitter stelde voor oem met lijs ten te lopen en dat degene, die er inte resse voor heeft, de route zal nemen waar hij (zij) woont. Hiervoor gaven zich enkelen op. Iemand vond de bussen van TESO duur. Elders kan men terecht voor f 200 per dag, ongeacht het aantal km. Vorig jaar waren de kosten f 200 en de reis was korter. De heer Rutten stelde voor geen andere firma er in te betrék- ken, maar eerst een onderhoud met T.E. S.O. aan te gaan. Allen gingen hiermede accoord. De heer Lefferman liet de revue pas seren, wat er in de 6 jaren gedurende zijn verblijf in De Cocksdorp in zake het onderwijs is gebeurd. De schoolradio blijft doorgaan; de heer C. de Waard heeft voor dit doel zijn radio beschik baar gesteld. Wat het behouden van een derde leerkracht betreft, dat zal wel los lopen, ondanks de achteruitgang van het leerlingenaantal, dat momenteel twee beneden de grens ligt. (76). Dit is dus voor dit jaar weer een geruststelling. De verdichting betekent een flinke verbete ring. Spreker bedankte voor de offerge-^ zindheid, die hij heeft ondervonden. In die jaren is een bedrag van f 4500 bij eengebracht voor verschillende school- doel einden, o.a. Sinterklaascostuum, naaimachine, springplank, alsmede aan koop van leerboeken enz. Het filmtoe stel behoort aan drie scholen. Zo ziet men, dat er een groot bedrag door han den van ouders, schoolpersoneel en leer lingen is gegaan. Voorbereidingen wor den getroffen om nog enige verbeterin gen aan te brengen, o.a. het aanschaffen van meuwe schoolbanken, alsmede ma terieel voor lichamelijke oefeningen in het gymlokaal. Spreker zei rijke en ge zegende jaren te hebben gehad met veel medewerking. In de pauze werd chocolade met een koekje gepresenteerd. Bij de verloting ging de le prijs, een taart, naar mw. H. de Boer. De burgemeester zei, dat als er een leerkracht vertrekt, dit niet prettig voor de gemeente is. De Inspecteur van het Onderwijs was zeer tevreden over de prestaties te De Cocksdorp, wat te dan ken is aan de leerkracht. De burgemees ter bedankte de heer Lefferman voor diens bewezen diensten en wenste hem en zijn gezin het beste in hun nieuwe standplaats. De heer S. Bakker sprak namens de Texelse onderwijsverenigingen een woord van dank. De heer Rutten bedankte de heer Lef ferman voor de goede wijze van onder wijs en zei dat dit op hoger peil was ge bracht. Tenslotte bedankte de voorzitter de heer Lefferman voor het vele werk, waarna hij het scheidende schoolhoofd uit erkentelijkheid een schilderij ter hand stelde. De heer Lefferman, zeer getroffen door dit mooie aandenken, dankte allen hartelijk. Na de rondvraag werden nog enige films gedraaid, o.a. van de Hoogovens te IJmuiden en van de Bovenwindse Ei landen. Aan het einde bedankte de voorzitter allen voor de betoonde belangstelling. Bij het heengaan namen allen nog met 'n handdruk afscheid van de heer en mw. Lefferman.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1