Cjroen ^tmrL-Jexels in het harL, K.V.P. en A.R. winnen een zetel „Foei, gij Texelaars F' Jrrüid*?? cT.b::r. Uw No\qende agaret smaakt beter Rustige verkiezing zonder verrassende uitslag Nu twee vrouwen in onze Raad Totaal aantal stemmen Percentages De nieuwe Raad WEK DE GAL IN UW LEVER OP Uitslag verkiezing Texelse Gemeenteraad 27 Mei 1953 1 1 1 De voetbalwedstrijd van bet seizoen verfrissende WRIGLW >e] ZATERDAG 30 MEI 1953 TEXELSE 66e JAARGANG. No 6738 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbu» 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. -Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. -f- 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. -L» Er zijn mensen die met weemoed te rugdenken aan de vroegere heftige ver kiezingstonelen. Het gebeurde, dat aan hangers van verschillende partijen el kander te lijf gingen, dat ruiten bij poli tieke „vijanden" moesten sneuvelen en dat verkiezingsborden en plakkaten meestal maar een heel kort leven 'be schoren was. Dat is alles verleden tijd Men kan zich afvragen of dat een gevolg is van politieke lauwheid of dat de men sen meer het verstand laten zegevieren. Achter de schermen wordt natuurlijk wel degelijk gewerkt. Ook de Texelaars zijn heel rustig hun stembureau gaan opzoeken om de be roemde rode stip te zetten voor partij of persoon naar hun keuze De gespecifi ceerde uitslagen vindt u hieronder. Daar uit valt dus in de eerste plaats te con cluderen dat de twee meer te bezeitten zetels toevielen aan de KVP, die nu 4 zetels heeft en de A.R., thans met twee mensen in de raad vertegenwoordigd. Deze beide partijen verwierven het grootste stemmenoverschot. De kiesdeler was 348 2/15. Na de eerste verdeling stond de zaak er aldus voor: P. v.d. A. 6 zetels, overschot 94 3/15; K.V.P. 3 zetels, overschot 246 9/15; V.V.D. 2 zetels, overschot 89 4/15; A. R. 1 zetel, overschot 153 13/15 en tenslotte de C. H., die naast haar zetel 111 stemmen overhield Dus kwamen de K.V.P. en A R. voor een extra zetel aan bod. Het totale aantal geldige stemmen be droeg 5222 tegen 4835 in 1949. In het aantal ongeldige stemmen kwam een gunstige verandering: in '49 was dat 160, -thans totaal 109, ondanks het grotere totale aantal stemmen. De P. vjd. A. verwierf van het totale aantal stemmen thans 41,8 pet. (1949: bij na 42,28 pet.); KVP 24,7 pot., in '49 idem; WD behaalde thans 15 pet., in '49 I5V2 pet.; A.R. en C.H.U. (in '49 hadden die een gezamenlijke lijst, zodat we ze thans om wille van de vergelijking ook bij elkan der trekken) 18,4 pet., in '49 17,5 pet. (percentages afgerond op le decimaal) Het zwakke geslacht wint terrein! Om in percentages te spreken: zij gaan nu al ruim 13 pet. van de raad uitmaken. Of zij het politiek steeds met elkaar eens zullen zijn is natuurlijk een andere zaak. Voor de P. v.d. A. hebben in de nieuwe raad zitting: Mevr. J. Koning-Bruin rn de heren C. H Roeper, S. de Waard, W. Wassenaar, A. Dros Bzn. en K. Beumkes. Voor de K.V.P. de heren Th. R. Hm, F. L. de Grave, P. Smit en C. Merkx. De V.V.D. is weer vertegenwoordigd door Mevr. Vnjdag-Keijser en de heer S. Keijser. De A.R. door de heren Jn. Daal der en Jn. Vlaming. De zetel van de C.H. tenslotte wordt bezet door de heer S. van der Vis. Wat de stemmen op de verschillende personen betreft: de heer C. H. Roeper kreeg er de meeste, nl. 1136, gevolgd dooi de heer Th. R. Hin met 630. De volgende op dit ranglijstje zijn de heren Jn. Daal der (457), S. Keijser (430) en S. van der Vis (383). Door een groter aantal voor keurstemmen kwamen, in afwijking van de volgorde op de lijst, in de raad de heren K. Beumkes (P. v.d. A.) en C. Merkx (KVP). Deze laatste verwierf 372 stemmen. Hieronder treft u de gespecificeerde uitslagen aan. BURGERZINLENING Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat per 1 Juni 1953 coupon no. 3 van de 4 pet. obli- atialening 1951, uitsluitend ten kantore van de gemeente-ontvanger, betaalbaar zal worden gesteld. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd, dat degenen, die coupon no. 2 nog niet hebben verzilverd, dit alsnog tegelijk met de coupon no. 3 kunnen doen. Den Burg, 18 Mei 1953. Burgemeester en Wethouders van Texel, De Burgemeester C. DE KONING. De Secretaris, P. BEEMSTERBOER. BRANDGEVAAR VEGEN VAN SCHOORSTENEN Burgemeester en Wethouders van Texel herinneren aan het bepaalde in artikel 173 van de Algemene Politieverordening voor de gemeente Texel, waarin het vol gende staat vermeld. „De gebruikers van percelen doen elk hunner schoorstenen ten minste eenmaal in het jaar en wel in de maanden April of Mei vegen. Bakkers, smeden en anderen, die ander of meer vuur gebruiken, dan voor huis houdelijk gebruik nodig is, moeten de schoorstenen, welke voor hun bedrijf dienen, iedere drie maanden doen vegen als in Maart, Juni, September en Decem ber. Van het bepaalde in dit artikel zijn uit gezonderd schoorstenen welke met meer dan twee maanden van het verlopen jaar gebruikt zijn." Texel, 27 Mei 1953. Burgemeester en Wethouders van Texel, De Burgemeester, C. DE KONING. De Secretaris, P. BEEMSTERBOER. U zult morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal In uw Inge wanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet. het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVER PILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen. Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen. Eist Carter s Leverpilletjes. LIJST 1: PARTIJ VAN DE ARBEID C. H. Roeper, Spang S. de Waard, Den Burg W. Wassenaar, Den Burg J. Koning-geb. Bruin, Oudeschild A. Dros Bz., Eierland A. A. Westdorp, Den Burg K. Beumkes, 't Horntje 8. D Kuiper, Harkebuurt 9. J. K. P Zwan, De Koog 10. C. J. Mantje-geb. Mantje, Dijkmansh. 11. A. Backer, Oudeschild 12. C. Pool, Eierland 13. C. Blcm, De Cocksdorp 11 M. L. Kempenaar, Den Burg 15. D. Dapper, Den Burg 16 IJ. Brouwer, De Koog 17 N. H. de Jong. Den Burg Totaal Lijst I LIJST 2: KATH. VOLKSPARTIJ B I B II B III C. E. H K. O'end O.s. W Totaal 151 196 90 141 77 25 76 164 149 67 1136 22 22 8 31 13 8 1 4 7 116 10 11 14 11 35 7 16 3 3 110 20 44 14 8 1 2 6 25 164 3 287 1 1 4 9 1 4 20 23 9 8 26 7 7 5 14 6 105 3 13 9 3 142 12 30 212 1 1 1 3 12 3 21 12 16 3 8 1 55 3 6 104 3 4 1 1 1 3 2 4 19 1 1 2 1 1 2 13 1 14 9 10 19 2 1 1 1 5 1 2 ..3 6 1 2 1 1 5 258 326 151 247 144 182 162 246 376 91 2183 1. Th. R. Hin, Dijkmanshuizen 77 62 153 43 35 66 46 56 48 44 630 2. F. L. de Grave, Westermient 4 4 9 6 3 4 2 1 2 35 3 R. J. Timmer, Den Burg 11 3 6 1 1 5 1 2 30 4. P. Smit, Den Burg 30 25 61 7 8 28 4 6 11 11 191 5. C. Merkx, Den Burg 59 62 108 20 16 47 10 20 17 13 372 6. P. J. Witte, Eierland 2 1 3 5 1 12 7. H. C. Bakker, Den Burg 1 1 2 8. C. de Graaf, De Cocksdorp 2 5 1 2 10 9. W. van Heerwaarden, Den Burg 2 2 5 9 Totaal Lijst II 184 160 340 82 64 148 75 89 81 68 1291 LIJST 3: V. V. D. 1. S. Keijser, De Hal 2. G Vrijdag-geb. Keijser, Den Burg 3. C. J. van der Kooi, Den Burg 4. Joh. Bakker Jnzn., Den Burg 5. I. Bruijn, D^n Hoorn 6. W. J. H. Mulder, Den Burg Totaal Lijst III LIJST 4: ANT. REV. PARTIJ 1. Jan Daalder, Oosteren'd 2 Jn. Vlaming, Den Burg 3. M. J. Bremer, Oosterend 4. Jn. Trap Wzn., Oosterend 5. C Jongejan, Eierland 6. J Mechielsen, Oosterend 7 Adr. de Visser, P. H. Polder 8. E. Tuinema, Den Burg 92 55 58 27 28 20 48 36 42 24 430 45 47 16 9 13 4 17 27 17 19 214 8 6 3 8 3 3 1 7 39 15 4 3 3 2 8 3 1 2 41 5 6 1 1 9 2 24 11 18 1 1 2 3 1 1 38 176 136 82 49 48 44 69 67 67 48 786 23 46 35 19 38 19 12 239 16 10 457 7 2 2 11 3 1 3 7 2 2 2 2 Totaal Lijst IV LIJST 5: CHR. HIST. UNIE 1. S. van der Vis, De Koog 2. M. Breman, 't Noorden 3. J. Witvliet, Oudeschild 4. R. van der Vis, Oosterend 5. C. Huisman, Den Burg 6. K. Lap, De Hemmer 7. N. Huisman Tzn., Den Burg 8 P C. van Exel, Eierland 28 55 38 19 42 23 13 255 17 12 502 Totaal Lijst V 37 37 29 13 25 43 77 82 20 20 383 1 1 4 1 4 1 6 17 2 3 1 2 1 1 3 1 3 15 10 1 5 1 1 1 7 2 1 20 10 53 43 41 16 32 51 83 92 29 20 460 INGEZONDEN Geachte redactie, Mogen wij om een plaatsje in uw blad verzoeken. We zullen er u zeer dankbaar voor zijn. Al menig keer is het mooie eiland, dat „Texel" heet, in alle toonaarden bezon gen. Wat de schoonheid en de rust der natuur betreft, zijn wij het daar volko men mee eens, doch er is, zoals dat met vele schone dingen het geval is, een wre de wanklank waar te nemen. Dat be helst namelijk de vreselijke bekrompen heid der Texelse bevolking. Ieder jaar, dat wij hier onze vacantie doorbrachten, ervoeren wij dit. O nee, niet persoon lijk. Als vacantieganger ben je hier van harte welkom. Vestig je je hier echter blijvend, nu tien tegen een dat je leven onaangenaam verrast wordt doordat de doorsnee Tesselaar je niet accepteert; dan bewerken ze hun slachtoffer op hun kortzichtige wijze wreed en kleinzielig. Jong en oud doen hieraan mee. Nee, het spijt ons geweldig, wij kunnen hier geen bewondering voor hebben. Integendeel! Neem nu het originele luilakfeest. Bij ons is het werkelijk een traditie. Maar hier is het geen leuk feest, nee, hier wordt op een misselijke manier het leven van niets vermoedende mensen zuur ge maakt Midden in hun slaap worden ze opgeschrikt, doordat men allerlei oude rommel met kracht tegen de muren smijt. Dat er ook kleine kinderen met kloppen de hartjes onder hun dekens wegkruipen, daar wordt niet eens aan gedacht. Men gaat lustig door met de onbeschaafde wij ze van pretmaken, tuinmeubels worden over de weg en op een ander land ge smeten, ramen worden dik met modder bewerkt, handen vol stenen met kracht op de daken geworpen. Tot slot wordt er nog 'n ruit ingegooid. Nu, wij kunnen voor deze dingen geen benaming vinden. Geef ons dan maar de echte Amsterdam se of Zaanse straatjeugd. Bij al hun streken ontdek je toch altijd weer eer lijkheid èn sportiviteit. Dit kan men toöh heus niet zeggen van feesten die mis bruikt worden voor laagheden en dat door zgn. flinke jonge mensen. Onzes in ziens ligt hier een taak voor ouders en onderwijzers, zodat binnenkort ook op dit mooie, heerlijke eiland door de Tes- selaars zulk soort kortzichtigheden niet meer plaats zullen hebben. De mensen die hier hun intrede doen kunnen dan uitroepen: „Texel is een prachtig stukje Nederland, men is daar sportief en ge moedelijk. En de natuur stemt daar met alles overeen. Waarlijk een ideaal daar te vertoeven". Mijnheer de redacteur, u dankend voor de plaatsruimte, Fam. Klijck, Zuiddijk, Zaandam. Fam. v. d. Broek 7 Provinciënstr. A'dam. Vacantiegangers te Texel. En daar kunnen wij Texelaars het mee doen! Beste vacantiegangers, u bent hier toch wel op een onmogelijke manier aan het doordraven geslagen. U meent dat de Texelse bevolking vre- SCIIOOLVOETBAL Hedenmiddag vindt de finale plaats van ons tournooi op het terrein aan de Emmalaan De loting heeft plaats gehad en het programma ziet er thans als volgt uit: 2,15-2,45 De Koog-O.ls. Den Burg 2,45-3,15 R.K. Den Burg-O.ls. Oosterend De beide verliezers spelen daarna om de 3e en 4e prijs. Tenslotte de beide win naars om de le en 2e prijs. Dus, jongens, tot vanmiddag! SVC-Nieuws Zondag jl. speelde het le voor het Gou den Kruis in Breezand tegen ZAP 2 en wist met 6-0 te winnen. Voor morgen staat de wedstrijd SVC 1-Watervogels 3 op het programma. Dat wordt een zware opdracht voor het le Deze wedstrijd be gint om half twee. Dan kan Watervogels met de boot van 4 uur weer terug. Ter- reindienst H. v. Sijp en R. Kok. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 30 Mei op om 4,26; onder om 8,50 Maan: 4 Juni L.K. 10 Juni N.M. Hoog water ter rede van Texel: 30 Mei 10,16 en 10,54. 31 Mei 11,01 en 11,32. 1 Juni 11,55 en 2 Juni 0,06 en 0,47. 3 Juni 0,55 en 1,36. 4 Juni 1,44 en 2,29. 5 Juni 2,36 en 3,28. Aan het strand is het ongeveer één uur eerder hoog water. selijk bekrompen is en dat iemand van de overkant, die zich hier vestigt, een aller beroerdst leven tegemoet gaat. Wat die eventuele bekrompenheid betreft: daar mee is het niets slechter gesteld dan in welke andere plattelandsgemeente ook. Integendeel. Juist het toerisme heeft ge maakt dat de gemiddelde Texelaar zich in de loop van de jaren min of meer steedse allures heeft aangemeten. Weke lijks vestigen zich op Texel mensen van de „overkant". Zij allen zouden geen le ven hebben? Kom nou. Natuurlijk, men sen met een grote dosis „lef", mensen dus die zich niet weten aan te passen, die moeten er op rekenen het niet al te pret tig te hebben. Het spreekt vanzelf, dat men 'hier niet met de neus minachtend omhoog gekruld moet gaan rondlopen. Dan doet men beter weer te verdwijnen. Schrijver van dit commentaar woont zelf nog sleohts enkele jaren op Texel. Na tuurlijk heeft hij wel eens z'n neus ge stoten, zich wel eens even geërgerd aan iets wat hij kleinzielig vond. Maar dat was zijn eigen schuld. Men moet nu een maal Texelaar met de Texelaars willen zijn. Goed beschouwd is het grootste deel van de Texelaars zélf „import". En er wordt wel eens schertsend gezegd: „Hij is maar import", maar dat is dan ook niet meer dan scherts. Zonder die „import" zou Texel er op het ogenblik zelfs beroerd voorstaan, en het zijn de Texelaars zélf, die dat maar al te goed inzien. U doet verder een aanval op ons Lui lakfeest. Dat er ook naar onze mening iets aan hapert, heeft u in ons vorige nummer kunnen lezen. Maar u gaat, al weer, veel te ver. U wilt het doen voor komen alsof er op die dag op Texel een enorme horde vandalen bij „mets ver moedende mensen" de hele boel kort en 'klein komt slaan. U wilt het dan maar houden bij de Amsterdamse en Zaanse jeugd. Ook bij die van Krommenie? U weet misschien dat daar een stelletje hooggestemde jongelieden het iklaar speelde een grote schuur in brand te steken. Auto's, machinerieën en meer dergelijke zaken werden een prooi der vlammen. Wij zouden willen zeggen: „Geef mij dan de Texelse jeugd maar!" Al loopt die dan ook niet altijd over van originele invallen. Werkelijk, het lijkt ons het beste dat u eerst eens op Texel een half jaartje uw licht komt opsteken. Als dan uw oordeel over de Texelaars en ook de Texelse jeugd nog precies zo luidt als op dit ogenblik het geval is, steek dan de hand eens in eigen boezem. Red. „Hup, dommee"! Goed zo kapelaan"! Zo brulden de aanhangers van de Texel se geestelijkheid, 't Was pok Dinsdag avond een pracht van een voetbalwed strijd! De Texelse geestelijken tegen de onderwijzers. Deze wedstrijd was al en kele malen uitgesteld, maar eindelijk is hij dan toch gespeeld tot groot vermaak van het publiek. Nadat de scheidsrechter, de heer Brinkeihof, had gefloten, gaf Ds van Reijendam (reserve) de aftrap. Het spel was vlot, de geestelijken hadden verwacht ingemaakt te worden, maar dat liep nogal los Het eerste doelpunt was voor hen. Ds van Rhijn was in topvorm, hij verdient een eerste plaats in 't Boys elftal of in SV Texel. Kapelaan Truijens bleek een uitmuntend schutter te zijn. Ds Janse werd gekraakt en liep met een pijnlijk gezicht zijn arm te wrijven. Hij was aan vacantie toe! Ook Meester Kleve had een bijzonder schot over zich, al ver gat hij af en toe waar 't doel was. Mees ter Riteco, die in doel stond bij de gees telijkheid, was Kraak gelijk. Op een goed moment dacht hij de bal te hebben, maar bleek het een mager Ulo-onderwijzertje te zijn die de lucht in ging. We hadden van de onderwijzers meer verwacht. Meester Kuis zette prima voor, maar Bruin wist niet alle kansen te be nutten. De eindstand was dan ook een bijzonderheid: 2-2. We geloven stellig, dat een dergelijke westrijd voor heihaling in aanmerking komt. Maar dan eerst maar trainen, he ren, want Ds Klijnsma zal puur stijve kuiten gehad hebben. Heren, we hebben bewondering voor uw saamhorigheid. Een badgast maakte de opmerking: „Hoe is het mogelijk en dan nog wel aan de voor avond van de verkiezing". Tot een volgende wedstrijd!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1