MisterX QïliCci jtfnieAlccm CtgxxAettes Twijnder's Manufacturen milder zachter èn voller van smaak! Let op het drukke verkeer MisterX FEUILLETON door T LODE WIJK 9.) Rolf had nuchter de maatschappe lijke status van zijn vader, zowel als diens persoonlijkheid, vergeleken met die van de gewichtige klant, en was tot de conclusie gekomen, dat alléén het feit, dat vader achter de toonbank stond en de klant er voor, haar blijkbaar aanlei ding gaf zo op -te treden tegen een man, die in alle opzichten haar meerdere was. Sindsdien had Rolf een afschuw van de toonbank gekregen. Die toonbank, die scheiding bracht, die mensen verhinder de hem of haar die er achter stond, te schatten op de juiste waarde. En in jeug dige overmoed had hij besloten nooit „iapjeskoopman' te zullen worden, met te zullen buigen als een knipmes voor klanten, die alleen omdat ze „klant" wa ren, hun haan koning wilden laten kraaien. Zijn vader kon er achteraf om lachen en zeggen, dat het er alleen om ging wat je zelf was, dat men zich hier boven moest kunnen verheffen (wat hij dan ook deed), maar Rolf was zover nog niet. De toonbank, zo besloot hij, zou hém niet degraderen. Hij zou studeren, een titel halen. De handel trok hem sterk aan. Economie zou zijn vak zijn. Wan neer hij dan later wellicht in de textiel terecht kwam, zou het zijn om op het kantoor van een grote fabriek of maat schappij, waar hij wellicht ,,drs R. Twijn- ders" zou zijn en als academisch ge vormd man de gelijke of de meerdere zou zijn van hen, die nu met zoveel poe ha zijn vaders winkel binnenstapten. Rolf had nog te veel oog voor de schijn, dat had hem grotendeels tot zijn beslis sing gebracht. Nu, in de trein naar huis, drong het langzaam tot hem door, hoeveel verdriet zijn vader gehad moest hebben van dit alles, welk offer hij had gebracht toen hij zijn zoon tenslotte toch liet studeren, hoe eenzaam deze man stond in zijn be drijf zonder iemand, die hij volkomen in vertrouwen durfde nemen. Ja, daar was Lastman maar Rolf had het helemaal niet op Lastman be grepen. Die man was hem te veel een „Streber", die ging over lijken, als het moest. Die dacht altijd en overal het al lereerst om zichzelf. Hij was een goede knecht, een prima kracht, geen man van twaalf-in-een-dozijn, en hij zou het mis schien nog ver brengen. Maar hij kende geen loyaliteit, hij zou nooit een offer brengen, hij streefde alleen maar zijn eigen eerzuchtige plannen na, ten koste van wie ook. Zo'n man in de zaak opnemen zou hetzelfde betekenen als een koekoeksei in een vogelnest, dacht Rolf bitter. Hij wist, dat zijn vader evenmin blind was, en dat het die overwegingen waren ge weest, die hem tot nog toe verhinderd hadden, eens met Lastman te gaan pra ten over samenwerken. Trouwens, wist Rolf, vader had nog de hoop niet opge geven, dat er weer een Twijnders in de zaak zou staan Met piepend geknars van remmen stop te de trein. Rolf haastte zich over het perron, blij, dat hij na de lange, eenza me reis in de boemel, zijn benen eens kon strekken. Snel stapte hij in een taxi, die hem de lange, eenzame Stationsweg afbracht, tot rijen huizen aan de kanten, winkels, een benzinepomp, hem vertel den, dat hij in de kom van Zuidhoek was beland. Even later stond de wagen stil voor het grote winkelpand van Twijn ders in de Stationsstraat. Rolf betaalde, de chauffeur droeg hem zijn koffer na en zette die in de winkel. Rolf haastte zich vooruit, naar juffrouw Nederpelt, de ou de getrouwe vertrouwde, en informeer de, haastig en fluisterend. Even later ging hij naar de huiskamer, die in half duister was gehuld. De gordijnen waren dichtgetrokken. In de hoek, op de brede rustbank, lag zijn vader, nu zorgzaam toegedekt. De oude Twijnders was uit zijn be wusteloosheid ontwaakt en had met be vreemding rondgestaard in de kamer, naar de rug van de verpleegster, die dok ter Monté terstond had gestuurd. Die keek om, toen ze enig gerucht hoorde en haastte zich naar hem toe. U moet heel stil blijven liggen en met praten fluisterde ze. Dan komt het allemaal wel weer terecht. Zijn mond vertrok, zijn ogen vroegen. U hebt een.duizeling gehad verklaarde ze En de dokter heeft ge zegd, dat u volstrekt rust moet hebben, u nergens mee moogt bemoeien. Zijn ogen bleven vragen. Meneer Lastman zorgt voor alles stelde ze hem verder gerust, maar nog week de vragende uitdrukking niet uit zijn blik. Ze dacht na, glimlachte toen. Uw zoon hebben we een telegram gestuurd, hij zal nog wel komen van daag. Toen sloten zich de ogen en de pa tiënt verzonk in een zachte, wazige dom mel. Zo vond Rolf zijn vader. Na enkele haastige woorden met de verpleegster gewisseld te hebben, greep hij een stoel en zette -zich naast de rustbank. Zijn ogen lieten dat vertrouwde gezicht met los. (Wordt vervolgd). KATHOLIEKE KERKLIJST Parochie van St. Joannes de Doper mei de bijkerken Den Hoorn en Oostereud Zondag31 Mei. Ie Zondag na Pinkste ren en Drievuldigheiidszondag. Missen om 7,30 en 10 uur. 2 Missen in Oosterend. In Den Hoorn om 10 uur. Om 7 uur lof met Meimaandpredikatie. Maandag 1 Ju ni: geen vrouwencongr. Woensdag 3 Ju ni Om 7,30 Jozeflof, geen congr. Geen Mis om 7 uur maar alleen comm. uitr. Mis in Den Hoorn. Donderdag 4 Juni Mis in Oosterend. Geen congr. Biechth. van 7-8 u. Geen Mis om 7 u. maar alleen comm. uitr. Vrijdag 5 Juni. Comm. ui-tr. om 6,30, om 8 u. gez. H. Hartmis met vooraf de toewijding. Lof om 7,30, w.o. toelichting enz. De Mis in Den Hoorn vervalt. Wel H. Hartlof in Oosterend als in Den Burg. Zaterdag 6 Juni. Comm uitr. om 6,30. Biechth. van 5-9 u. op hele uren. Om 7,30 de gemeenschappelijke le Zaterdagoefening. Geen Mis in de kapel. Zondag 7 Juni Door afwezigheid v.d. pas toor in Den Burg comm. uitr. om 10 voor half acht en na de Mis i(niet er onder). In de bijkerken één H Mis en wel in Den Hoorn om 7,30 en in Oosterend om 10 u. Om Zuurbranden op de maag te blussen: Eén o! twee Rennies nemen. En zo kunt U dan weer zonder zorgen alles eten wat U graag lust; zonder vrees voor die brandende pijn. Kijk eens om U heen hoe tientallen mannen en vrouwen het gebruik van Rennies tot een vaste gewoonte maken. En met suc ces. Zij weten niet meer wat brandend maagzuur is! Ti„it Zuiver en ontsmet uw huid UIUCTIOC met de helder vloeibare l|||\lJllj|j D.D.D. De jeuk bedaart. wautjvL/ de 3riektekieinen worden gedood en de huid geneest. GENEESMIDDEL TEGEN II HUIDAANDOENINGEN INGEZONDEN Geachte redactie, Nog even het volgende: Dat de redac tie uitsluitend beslist wat in de courant wordt opgenomen, was mij al lang be kend. Wat ik een jaar geleden aanbood, was geen commentaar op een verslag van een openbare vergadering (waar debat was) maar van een vergadering (met ap plaus) dat weet u zeer goed. Dat er een besluit was om geen com mentaar op verslagen te plaatsen, heeft u mij verleden jaar al geschreven. Van de opmerking, dat de nieuwe Texelse Cou rant een neutrale courant is, zal ik acte nemen. Maar mijn vraag blijft nog dezelf de. Daar is nog geen antwoord op gege ven. Met dank, Jn. Vlaming. Inzender heeft ten dele gelijk. Door een betreurenswaardig misverstand, waarvoor onze excuses, hebben wij twee verleden jaar belegde vergaderingen met elkander verwisseld. De bewuste verga dering, die van de P. v.d. A., ter gele genheid van het Meifeest, had inderdaad geen debat op het programma staan, wel was zij openbaar. Aan onze overige op merkingen doet dit niets af. Wat tenslotte inzender's vraag betreft: Neen, er wordt niet het minste verschil gemaakt tussen de personen, die ingezon den stukken ter plaatsing aanbieden. Het gaat uitsluitend om de stukken zélf. Red. STAMBOEKKEURING OP 22 JUNI A.S. V Merriën van 3 jaar en ouder zullen op Maandag 22 Juni a.s. de kans krijgen in het Stamboek te worden opgenomen. De keuring wordt te Den Burg gehouden. Voor merriën zonder afstammingsbewijs geschiedt de keuring uitsluitend voor 3- jarigen. Na afloop zijn er nog keuringen van merrieveulens en merriën van 1 t.m. 7 jaar. Voor nadere bijzonderheden verwij zen wij naar de betreffende adv. in dit nummer. INENTING TEGEN DIPHTHERIE Tweede en laatste inspuiting Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat de 2e, tevens laatste inspuiting tegen diphtherie op de onder- staande tijdstippen en plaatsen zal wor den gehouden: Den Burg, Nutsbewaarschool, Woens dag 10 Juni 1953, 15 uur. Den Burg, R. K. kleuterschool, Don derdag 4 Juni te 14 uur. Den Burg, o.l. school, Donderdag 11 Juni 1953, 15,30 uur. Den Burg, R.K. School, Woencdag 3 Juni te 14 uur. Den Burg, School voor Christelijk Volksonderwijs, Woensdag 3 Juni 1953, 9 uur. De Koog, O.l. school, Woensdag 3 Juni 1953, 14 uur. Den Hoorn, kleuterschool en o.l. school Maandag 1 Juni 1953, 15,30 uur. Oudeschild, kleuterschool en o.l. school Maandag 1 Juni 1953 9 uur. De Waal, OJ. school, Dinsdag 9 Juni 1953, 15 uur. Oosterend, o.l. school, Vrijdag 5 Juni 1953, 10 uur. Oosterend kleuterschool, Vrijdag 5 Ju ni 1953, 10,30 uur. Oosterend, School met de Bijbel, Vrij da^ 5 Juni 1953, 9,30 uur. Midden-Eierland, o.l. school, Donder dag 4 Juni 1953, 14,30 uur. Zuid-Eierland, o.l. school, Donderdag 4 Juni 1953, 14 uur. De Cocksdorp, o.l. school, Donderdag 4 Juni 1953, 15 uur. Van de niet-schoolgaande kinderen dienen de inentingskaarten, voor zover aanwezig, te worden meegenomen. Texel,26 Mei 1953. s Burgemeester en Wethouders van Texel, De Burgemeester, C. De KONING. De Secretaris, A. VAN DIENST, l.s. UITSLAG AANBESTEDING Door de directeur van de N.V. Texelse Electriciteits Maatschappij werd open baar aanbesteed de bouw van twee trans formatorhuisjes in de Prins Hendrikpol der De uitslag was: Fa. Gebr'. Bruin f 4732, J. Daalder f 4725, G. Kikkert, Den Hoorn f4675, W. D Bakker f 4647 en C Keijzer f 4600.-. Aan de laagste in schrijver, de heer C Keijzer, is het werk gegund. DIENSTREGELING N.V. T.E.S.O. ingaande 17 Mei 1953 Op werkdagen: Van Texel: 5,20, 7,45, 8,30*, 10,15 11,30* 12,45, 15.30, 16.30*, 18,10. Van Den Helder: 6,30, 9.00, 10.00*, 11.30, 13.10*, 14.00, 16.45, 17.45*, 19.30 Op Zon-en alg erkende ohr. feestd.: I Van Texel: 7 45, 10.15, 13.30*, 16.00, 18.20 I 20.30*. Van Den Helder: 9.00, 11.30, 14.45*, 17.15 19.30, 21.30*. van 1 Juli t.m. 31 Aug. 1953. KATHOLIEKE KERKLIJST van de parochie St. Martiuus Oudeschild Zaterdag, Quatertemperdag, 6-7 biecht- •gel., om 7 u. Meimaandoefening. Zondag i Drievuldigheidszondag. Om 7,30 de gele- j zen H. Mis, om 9 u. comm. uitr.,, om 10 i u. de Hoogmis, 's Av. 7 u. Meimaand- lof. Donderdag, Sacramentsdag, 's Av. 7.30 lof t.e.v h. H. Sacrament. Na het lof bieChtigel. Vrijdag, le Vrijdag. Om 7 uur j comm uitr. en uitstelling met acte van toewijding lot het II. Hart. Om 7,30 gez. H. Mis en daarna Tantum ergo. 's Av 7,30 u. lof .e.v.h. H Hart. Zaterdag, 7 u comm. uitr., 's av. 7 u. roz. met. toewijding tot het Onbevlekt Hart van Maria en uit- stelling. Zondag a.s. Zondag o h. octaaf v. Sacramentsdag. In de week zijn de H H. Missen om 7,30. St. Martha-ver.: Vrij dag: Annie Bakker en Nel Hm. JAARVERGADERING V. I. O. S. GEHOUDEN 23 MEI J.L. Voorzitter G. Eelman opent de verga dering met een hartelijk welkom aan le den en genodigden en spreekt er zijn voldoemng over uit dat de opkomst zo^ goed is. Een enkeling ontbreekt, maar hiervoor zijn grondige redenen aanwe zig. Uit het jaarverslag, gelezen door de se cretaris, de heer J. Eelman Gzn., blijkt, dat de kleine vereniging met vele moei lijkheden had te kampen, vooral door het ontbreken van een goeda directeur. Toen in September de heer Westerdijk bereid werd gevonden om te dirigeren, kwam er weer nieuwe hoop en leven. Toch heeft Vios onder alle omstandigheden stand gehouden en meermalen z'n mede werking verleend en serenade's gebracht en o.a. ook het inhalen van St. Nicolaas te Oosterend Op 9 Mei gaf Vios een uit voering aan Den Burg, door gebrek aan lokaalruimte te Oosterend, voor een be hoorlijk bezette zaal en op 14 Mei nam het deel aan het concours te Wieringen, waar dit kleinste corps toch een goede 2e prijs wist te veroveren. (Bravo!) met 13 muzikanten. Hoewel er thans 6 muzikanten, waar bij twee dames $ijn, worden opgeleid, vindt de secretaris toch dat de ammo voor musiceren bij de jongeren maar zeer bedenkelijk is, en dat de anderen er in het geheel geen tijd voor beschikbaar hebben Toch zal Vios onder alle omstan digheden zich proberen te handhaven. Na nog enkele mededelingen over instrumenten en in opleiding zijnde mu sici, besluit de secretaris zijn verslag. Hierna volgt de heer Van Houte als penningmeester met zijn financieel ge deelte. Hoewel de kleine vereniging nog over vrij behoorlijke inkomsten mag spreken, zijn daartegenover de uitgaven toch van dien aard, dat er op 31 Dec. '52 een batig saldo was van f 199,60, dus volgens de penningmeester niet veront rustend. Hoewel de rekening-controle nog niet is geschied, wordt de penning meester toch bedankt voor zijn goede boekhouding. Bestuursverkiezing. De voorzitter doet het voorstel om in de bestaande regeling van het onder ling verdelen der functies een wijziging te brengen in die zin, dat in ieder ge val de voorzitter gekozen wordt door de leden Dit voorstel wordt mondeling af gekeurd om de vele moeilijkheden daar aan verbonden als ook verandering huis houdelijk reglement. Jan Eelman Gzn stelt zich niet meer herkiesbaar. G. Gel man Jbzn. wordt herkozen, ook Jac. Eel man Gzn In de plaats van Jn. Eelman Gzn. wordt S. v.d. SI ikke gekozen. Rondvraag. Directeur Westerdijk wijst op de post instrumenten. Deze is niet onrustbarend hoog, maar toch was het misschien wel mogelijk om deze nog wat te drukken door grotere zorg en voorzichtigheid te betrachten. Voorzitter zal hieraan vooral aandacht besteden. De heer S. v.d. Slikke wijster op om ook zorgzamer te zijn met de uniformpetten en ze ook steeds bij el ke voorkomende gelegenheid te gebrui ken. Ze zijn er tenslotte toch met grote kosten voor aangeschaft. Ook hier zal meer op worden gelet. Simon Zijm informeert naar het ge ven van concerten op andere dorpen. Spreker zag deze concerten gaarne uit gevoerd, daar er meer van de vereniging behoort uit te gaan en deze concerten te vens tot versteviging van het kassaldo kunnen bijdragen. Spreker zag ook gaarne dat er weer oudere nummers over- of ingestudeerd werden en een j vlupcrere vaststelling van zakelijke din gen. Voorzitter antwoordt, hiermede zo veel mogelijk rekening te zullen houden. De heer Jan Eelman vraagt vaar de mogelijkheid van een leermeester voor saxophoon en had ook gaarne een leei- ling-saxophonist, omdat de bespeVrs dit instrument door zijn gebonden werk zaamheden veel verstek moet laten gaan. 1 Hierna sluit de voorzitter de vergade ring en hoopt dat het VIOS mag geluk ken nog in lengte van dagen stand le houden in het algemeen belang. On.lei- het genot van een kopje thee, of een gias limonade, bleven de aanwezigen nog een poos gezellig bijeen Vérkoop"vooa neueriand Mv.j\lvana-oen haag BIJEENKOMST PLATTELANDS VROUWEN AFDELING TEXEL Donderdag 21 Mei had een bijeenkomst plaats waarbij 54 dames aanwezig waren Na opening werden verschillende verslagen gelezen van de Provinciale ver gadering in Alkmaar en een verslag van het 2-daags bezoek aan de Haarlemmer meer. Daarna van de landelijke voor jaarsvergadering in Utrecht. Verschil lende leden hebben contact met de ge troffen leden in het rampgebied Nieuw Helvoet aangaande de vriendschapspak- ketten. Hierna volgde boekbespreking van Mw. Vis-Leguit, die met ons besprak „Strijd aan het wad" van Jant Nienhuis Met reoht werd er strijd gevoerd! Striid om het water, strijd öm het vasthouden van het oude, strijd om de liefde, strijd tussen man en vrouw wat geen strijd had hoeven te zijn als men eerlijk te genover elkaar had gestaan. Het einde was geen gewonnen strijd, omdat de dood de overgave ontnam. Mw. Vis be sprak dit alles op voortreffelijke wijze. Mw. Laan bedankte haar heel hartelijk voor deze mooie avond. Daar het de laatste vergadering was in dit serzoen, wenste de voorzitster ie der een goede zomer en een gelukkig weerzien. Voor de Vrouw Als straks weer duizenden vreemde lingen ons eiland komen bezoeken en met hun fietsen en auto's de straten en wegen onveilig maken, dan zullen we terdege moeten letten op het drukke verkeer, dat we eigenlijk driekwart van het jaar veronachtzamen. En dan komt het er in de eerste plaats op aan om de kinderen van de straat te houden, an ders is het leed niet te overzien. Er zijn vooral in Den Burg zeer ge vaarlijke hoeken en kruispunten, even als nauwe bochtige straatjes, welke bij voorkeur door de kinderen als speel terrein gebruikt worden: In het bijzon der schijnt dit wel het geval te zijn met de Gasthuisstraat. Als ik er door kom, verwondert het me nu al dikwijls hoe het mogelijk is, dat er moeders zijn, die met een rustig geweten hun kinderen, waarbij er soms zijn, die amper kunnen lopen, midden op straat laten spelen Ik vroeg er een moeder eens naar of ze geen doodsangst uitstond, als ze haar kleintje daar midden op straat liet spe len. Maar ze gat me heel rustig te ken nen van nee, want zei ze: „Ze weten wel dat het er eentje van Gerrit is". Ik vind het heel mooi, dat een chauf feur of fietser stopt voor het kleintje van Gerrit, maar men kan toch be zwaarlijk veronderstellen, dat straks ie dere zomergast op het kleintje van Ger rit en een ander van Klaas zal gaan letten. Nee, moeder van het kind van Ger rit, zo eenvoudig is de zaak niet. U en andere moeders hebben er voor te zor gen, dat de kinderen niet op de straat spelen. Het is levensgevaarlijk! Als er ooit wat gebeurde met uw kind, zou u zich dit nooit vergeven. De straat is voor het verkeer en is geen kinder speelplaats. De kleintjes van de open bare weg, de groteren leren op het ver keer te letten. En niet alleen in de druk ke, maar ook in de stille tijd.. Zorg, dat uw kinderen weten, hoe zij zich op hoe ken en kruispunten te gedragen heb ben, dan zal u straks, als de straten en wegen druk bereden worden, rustig kunnen zijn, indien uw groteren langs de weg zijn. Waarom niet naar de ge meenschappelijke speeltuin voor de kleineren? We hebben aan Den Burg toch immers zo'n pracht inrichting! ADA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 4