Cjrorn 'wartsjexehin het harL, o Intekenformulieren voor liet Rusthuis verkrijgbaar Omstreeks October wordt het gebouw in gebruik genomen ^««PÉSf Uitvoering O.L. School te Zuid-Eierland Foei, families Klijck Van den Broek „Vacantievreugd voor Stadsjeugd 1953 WOENSDAG 3 JUNI 1953 TEXELSE 66e JAARGANG. No. 6739 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. 4- 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. De bouw van het rusthuis van de stich ting „Clasina Emelie Gollards Rustoord" alhier, dat plaats zal bieden aan plm. 65 bewoners vordert goed. Enkele weken geleden reeds is het dak gereed gekomen en telkens zien wij weer nieuwe vooruitgang. Om streeks October zal het gebouw in ge bruik kunnen worden genomen en dat is dus niet zover meer af! Geruime tijd ge leden is al gebleken, dat er van de zijde der ouden van dagen veel belangstelling voor dit rusthuis bestaat, dat met zijn ruime kamers voorzien van alle moderne comfort zoals electrisdh licht, centrale verwarming, vaste wastafels met stro mend koud en warm water, een uitste kende indruk zal maken en ongetwijfeld aller tevredenheid zal oogsten. Naar wij vernémen bestaat thans gelegenheid om de definitieve opgave voor een kamer in te leveren. Hiertoe zijn bij het bestuur van de Stichting intekenformulieren verkrijgbaar alsmede een uitvoerige prospectus. Wie zijn levensavond in dit rusthuis willen doorbrengen, raden wij Ongetwijfeld een avond waarvan ge zegd mag worden, dat het slagen daar van te danken is aan de bemoeiingen van het wnd. Hoofd der school, mevr. Witte, van „Plassendaal" en enige assisterende dames uit Zuid-Eierland, die in zeer kor te tijd van voorbereiding, deze avond ge maakt hebben tot een groot succes. En dit in de tijd van het jaar waarin men de koekoek hoort roepen en de Eierlan- ders het druk hebben „in de bieten"; een tijd dus, waarin men eigenlijk hier niet meer aan uitvoeringen denkt. Een tref fend bewijs hoe de Zuid-Eierlanders met GESLAAGD De Cocksdorp. Onze plaatsgenoot, de heer B. Troost (de Vuurtoren), be haalde 18 April te Den Helder na met goed gevolg afgelegd examen, het diplo ma B van de Vereniging tot bevordering van electro - technisch onderwijs (V.E.V.) De heer Troost was al in het bezit van diploma B van de Avondvakte'kensohool (A.V.T.S.). BEEN GEBROKEN Mevr. A. Kikkert-Blom te Den Hoorn, kwam Zaterdagmorgen zo ongelukkig te vallen, dat zij een been brak. Zij moest naar Den Helder worden vervoerd. GEEN BESMETTELIJKE VEEZIEKTEN MAAR WEL.... PROCESSEN-VERBAAL Tijdens de maand Mei zijn in onze ge meente geen gevallen van besmettelijke veeziekten geconstateerd, maar wèl zijn deze maand enige processen-verbaal op gemaakt en wel tegen veehouders, die hun dieren niet tegen de rundenhorzel hadden behandeld. SVC-Nicuws Zondag speelde het le thuis voor het Gouden Kruis tegen Watervogels 3 en wist deze ontmoeting met 5-1 te winnen. Als om even voor half 3 onder leiding van de heer Keijzer wordt begonnen, speelt S. tegen de wind. W. xonderneemt de eerste aanvallen en de verdediging wordt direct op de proef gesteld hetgeen haar goed afgaat. De buitenspelval wordt goed opengezet en W. loopt er steeds in. Toch neemt W. na een kwartier spelen de leiding: 1-0. Hierdoor niet ontmoedigd trekt S. ten aanval en spoedig is de stand gelijk. Nog voor de rust heeft W. de kans o.n de leiding te nemen door 2 penalties. De eerste gaat over en de tweede wordt cloor de S-keeper gestopt. Aan de andere kant kan de S-voorhoede het beter en scoort 2 mooie doelpunten: 3-1. Rust. Hierna is het veld uiterst glad door de motregen geworden, en het spel heeft hiervan veel te lijden. S. geeft regelma tig de toon aan maar het plaatsen en I schieten laat veel te wensen over. Toch I worden nog 2 doelpunten door de S- voorhoede gemaakt en W. speelt nu een verloren wedstrijd. Het was jammer dat enkele W-spelers zich zo onsportief ge droegen. De heer Keijzer was echter goed voor zijn taak berekend en heeft de touwtjes goed in handen gehouden, zodat een en ander tot enkele kleine incidenten beperkt bleef. Eindstand 5-1 voor SVC. Door deze overwinning heeft SVC nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Met nog één wedstrijd te spelen tegen JVC 1 is er nog van alles mogelijk. Wie in deze pou le aan de top komt? Afwachten maar. Morgen, Donderdag, stapt de linksbui ten Henk in de huwelijksboot met mej. M. Wetsteen. Vanaf deze plaats harte lijk gefeliciteerd namens alle leden van SVC en in het bijzonder van het le elf- lal. Een prettige dag toegewenst. hun school en de kinderen meeleven. Dat de avond succesvol, feestelijk en zonder een enkele wanklank verliep, be wijst wel het feit, dat hij door onze bur gemeester en wethouder De Waard, die toch meer beslommeringen hebben dan de gewone burger, van het begin tot het einde bijgewoond werd. Precies te 8 uur opende de voorzitter, van de oudercommissie, de heer B. Paag- man, met een historisch toespraakje, voor een stampvolle zaal van gebouw „Be thel", daartoe welwillend en belangeloos afgestaan door het kerkbestuur der N.H. gemeente van De Cocksdorp, de feest avond, waarvan de opbrengst geheel be stemd was voor het op handen zijnde schoolreisje. Hierna werd begonnen met het uit voeren van het uitgebreide programma, enkele zangstukjes der leerlingen van de hoogste klassen, onder leiding van mevr Witte. Daarna „de kabouters komen", door de laagste klassen. „Boerke Naas", „De Brief" door Jan Lagerveld en Hartn- pje de Vries, peuters uit de laagste klas, schrijvende met een vlotheid waarop uw correspondent jaloers is. „Gymles" door Hans Witte, Jan Horsting, Ada van Eg- mond en Beppy Smit, zat er prima in, hun uitvoeringen waren vlot en onbe rispelijk. Ook de solozang van Gerard Bloem \yas dik in orde. Gedurende de pauze werden ook al weer voor hetzelfde doel door enkele jonge dames loten verkocht. Direct nadat de hele voorraad daarvan uitverkocht was, volgde de trekking door onze burge meester. Twee fruitmanden benevens 2 taarten werden gewonnen door resp. de heer H Hooijschuur en Peter Witte, Nel Stoepker en Janna van Sijp. Inmiddels verstreek de tijd en werd voortgegaan met de uitvoering „Pop- penmoedertje", „Het spreekuur van Dr Haas", „Lintendans" sprookjesachtig uit gevoerd door 16 meisjes uit de hoogste klassen, was werkelijk af, men zou tij dens die uitvoering een speld hebben kunnen horen vallen. Hierna volgde nog „In de diligence" door Ada van Egmond met haar passa giers, „Dc kamerjacht" door Willy Don ker, een ingewikkelde geschiedenis, maar foutloos en zonder hapering gedecla meerd. Kees van Lenten als buitenlands gast- dirigent had zijn koor goed in handen, voortaan 'n wat korter dirigeerstok Kees, wij zagen Truusje Paagman nogal eens angstig kijken. Met het zingen van „Komt Makkers" werd het uitgebreide maar voortreffelijke programma besloten Voorzitter Paagman beklom weer het toneel, dankte onder daverend applaus mevr. Witte, wie door een drietal meis jes bloemen aangeboden werd, mevr. van Egmond, die met haar clubje van enige meisjes actief meegewerkt had, alle ove rige dames- en heren medewerkers, bur gemeester en wethouder De Waard voor hun belangstelling, kerkbestuur voor het belangeloos beschikbaar stellen van het gebouw, firma Kikkert en Wetsteen en bakker Buis voor het beschikbaar stellen van fruitmanden en taart en de firma Verberne voor het tegen sterk geredu ceerde prijs beschikbaar stellen van het materiaal voor „de lintendans". Na het „lang zal hij leven" ter ere van de jarige pianist, die zich gedurende de avond voortreffelijk van zijn taak had gekweten, werd de avond omstreeks half 12 besloten en keerde ieder voldaan huis waarts. aan de formulieren omgaand in te vullen, wantwie het eerst komt krijgt de mooiste zit-slaapkamer. Nu is het zo, dat men moeilijk een keus zal kunnen doen, want de meeste kamers zijn op de zon zijde gelegen. De pensionprijs varieert naar gelang van de te betrekken kamer en is als volgt vastgesteld: Voor de 1-persoons kamers van 2,65 bij 4,50 m. betaalt men bene den f 135 per maand en boven f 130; voor de grotere 1-persoonskamers (3,75 bij 4,50) betaalt men beneden f 160 en bo ven f 155 per maand. Voor de 2-persoons- kamers bedraagt de prijs per maand: be neden f210 en boven f205. Het entreegeld is vastgesteld op f 100, terwijl de glasgordijnen en het linoleum tegen kostprijs of de geschatte prijs die nen te worden overgenomen. Iedere be woner dient lid te zijn van Het Witte Kruis. Met uw ingezonden stukje, Duo Klijck en Van den Broek, Lokt o mij, en moog'lijk and'ren Toch wel even uit de hoek. Want u durft toch maar te schrijven En dat vind ik lang niet mis Dat de Texelse bevolking Vreselijk bekrompen is. 'k Zou u beiden willen vragen: Heeft u hier een poos gewoond? Want hetgeen u durft beweren Moet dan toch ook aangetoond. Ik was zelf „import" begrijpt u, Ongeveer zon veertien jaar, Maar dat 'k niet geaccepteerd werd Is in gene dele waar! En nog minder dat 'k kleinzielig En ook wreed behandeld werd. Nee, geachte opponenten, Wat u schreef is ronduit „snert!!" Weet u wat bekrompen lui zijn? 't Duo Klijck en Van den Broek, Want daar kijkt het chauvenisme Toch wel heel erg om de hoek. Laat mij toch niet lachen, mensen, Over al de eer en deugd Van de echte Amsterdamse En de echte Zaanse jeugd. Niet dat ik die slechter acht hoor! Het zijn kind'ren, allemaal! Doch vindt u bij deze beiden Soms geen enkele vandaal? Denk maar eens aan „Hartjesdag', die, In de Hoofdstad wordt gevierd, Wordt het daar, geachte vrinden, Soms niet heel erg raar versierd? Wat te zeggen van de Zaanstreek, Die toch ook aan luilak deed, 'k Zal het eventjes vermelden, Als u het soms nog niet weet: In Krommenie grote loods met machi nes en 2 auto's verbrand. In Zaandam moest de dienstdoende wachtcommandant van politie vooral tussen 12 en 3 uur 's nachts onder hoog spanning werken, om alle brandmeldin gen te verwerken. Een kustvaarder werd door de jeugd op drift gegooid. In Wormerveer werd door de brand weer ongeveer half 2 water gegeven in de Kerkstraat, waar jongens een vuur in de sloop van een oude hoererij hadden gestoken. In de Celebesstraat was het verkeer over de brug onmogelijk vanwe ge de grote „Fik", die de hele breedte van de straat besloeg In Zaandam viste de jeugd een roei boot uit de haven om deze op de brand stapel te gooien bij gebrek aan brand stof. De politie wist het te verhinderen.... Als u denkt, dat ik wat bazel, Lees de Zaanlander dan maar. Die de datum dertig Mei draagt, Let er wèl op, van dit jaar! Dat men u op 't Gouden Boltje Niet gauw accepteren zou, Ja, dat kan ik best begrijpen Want die schrijverij is flauw! Maar zij, die hier komen wonen En zich geven zo zij zijn, Vinden hier alleen maar vrienden, Waarde schrijvers vol venijn! HUIB DE RIJMELAAR Geachte redactie, Gaarne zagen wij het volgende in uw blad opgenomen. Wij ontvingen een circulaire, waarin de kerkelijke maatschappelijke werk sters van de stad Rotterdam een beroep doen op de gastvrijheid van de gezinnen in onze gemeente in verband met de ac tie „Vacantievreugd voor Stadsjeugd" die uitgaat van de Algemene Diaconale Raad van de Ned. Herv. Kerk. Deze ac tie trekt zich nl. het lot aan van het stadskind van 6-14 jaar, dat het moeilijk heeft omdat het zijn vader of moeder moet missen, vaak ziek is geweest, om dat het in een benauwde, veel te kleine woning huist, of in aanraking komt met problemen en conflicten die ontstaan doordat de ouders het met elkaar niet kunnen vinden, enz. Oök wordt overwo gen om kinderen uit de noodgebieden in BAZAR TE DE COCKSDORP Vrijdagmiddag 5 Juni a.s. om 3 uur zal onze bazar in het Hervormde gemeente gebouw te De Cocksdorp geopend wor den. Het belooft een goede bazar te wor den, daar er een ruime voorraad wol- en textielartikelen voorradig is. Gij kunt uw sla" slaan. Maar dat niet alleen. Wij hebben verschillende attracties, van wel ke ik het ijzeren gordijn en de wandelen de grabbelton wil noemen. Ook is er een koffie- en theeschenkerijVerder vindt u er alle dingen, die men doorgaans op een bazar vinden kan. In zoverre is alles ge slaagd, maar het is aan u om het geheel te doen slagen. Daarom nodig ik u allen uit om op 5 en 6 Juni in het gemeente gebouw te komen. Gij zijt allen harte lijk welkom! W. A. Soesan. HOOG WATER TER REDE VAN TEXEL 3 Juni 0,55 en 1,36 4 Juni 1,44 en 2,29. 5 Juni 2,36 en 3,28. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. BROMFIETS TEGEN AUTO De bromfiets van mej. L. Blok „De Kamp", werd aan de voorsteven zwaar beschadigd, toen deze Zondagavond op de hoek Warmoesstraat-Weverstraat te gen de auto van de heer Eelman van Oudeschild reed. Persoonlijke ongeluk ken kwamen gelukkig niet voor. GEZELSCHAP VAN TESO KWAM HEELHUIDS THUIS, MAAR BUS LIET EEN VEER De tocht naar België door de eerste groep van het TESO-personeel is uitste kend geslaagd en een der deelnemers heeft ons verslag toegezegd, zodra de tweede groep weer thuis is. De eerste groep zou Zaterdagavond op Texel te rugkeren, maar het werd Zondagochtend vijf uur, doordat de autobus in Bussum een kapotte veer opliep. De tijd daar werd o.a. gekort met een televisie uit zending vanuit Londen. LES IN BIOLOGIE Een klas van het christelijk lyceum uit Den Helder maakte Maandag een uit stapje naar Texel om in de Slufter de biologische kennis te vermeerderen. Als échte Jutters trokken ze zich van de stortregens bij de start niets aan en ge lukkig is het die dag óók af en toe nog droog geweest. VERKIEZINGEN OP VLIELAND De verkiezingen op Vlieland hadden de volgende uitslag: P. v.d. A. 140 (166), 3 (3); VVD (55), (1); Doeksen 58 1 Vrije Lijst 65 1 Middenst. Partij 121 2 Ov. P. (120), (33). Totaal 384 (341), 7 (7). BORGSTELLINGSFONDS VOOR DE MIDDENSTAND In het Jaarverslag 1952 van de Stich ting Borgstellingsfonds voor de Midden stand in „Hollands Noorderkwartier" le zen wij onder de opgave van de stand van sedert de oprichting (1936) van het fonds t.m. 31 Dec. 1952 ingekomen aan vragen tien aanvragen van Texel. Uit de verklaring blijkt, dat 1 aanvraag daar van werd ingetrokken, dat 7 aanvragen daarvan werden afgewezen en dat in 2 gevallen borgstelling werd toegestaan zonder sanering of bemiddeling. Burge meester De Koning is lid van het Alge meen Bestuur. Handbalnicuws G.D.S. Vanwege het slechte weer van Maan dag is het trainen gesteld op hedenavond 7 uur. Zijn we allemaal present? De comp. wedstrijden zijn van de week voor het le elftal Vrijdagavond half 8 tegen SVT op het Texel-veld en voor het 2e ook Vrijdagavond om acht uur tegen ZDH op het Boysveld. Terreindienst: Irene Witte en Nel van Swinderen. Zaterdag jl. is onze oud-voorzitster Dory dan in het huwelijksbootje gestapt. Heel GDS had zich voor deze gelegen heid, uit dank voor het vele werk dat zij voor de club gedaan heeft, in uniform op het kerkplein opgesteld. Zeer zeker moet dit een grote verrassing voor haar geweest zijn. Vanaf deze plaats willen wij haar nog eens het allerbeste en veel geluk voor de toekomst wensen. deze vacantieperiode op te nemen. Want ook deze kinderen hebben geleefd onder grote spanningen. Al deze kinderen hebben het zo drin gend nodig eens een korte tijd (14 dagen of langer) naar buiten te gaan en in een andere omgeving te komen, kortom om eens een echte vacantie te genieten. De gezinnen uit onze gemeente kunnen mee doen aan dit werk ten behoeve van het stadskind en dus ook tot opbouw van het gezin waartoe dit kind behoort, door zich op te geven als pleeggezin voor 14 dagen of langer straks in de zomermaan den. Voor ons eiland is de periode van 31 Juli tot 14 Augustus en van 14 tot 28 Augustus. Nu zijn er mensen die zullen zeggen: Dit is toch maar ondankbaar werk, als je zo'n kind gehad hebt, hoor je er nooit meer wat van. Laten we dan bedenken, dat je niet veel kan verwachten van een kind dat niet wordt aangespoord. De kinderen worden voor de uitzen ding medisch gekeurd en de maatschap pelijke werksters beoordelen of zij voor uitzending in aanmerking komen. Allen die bereid zijn zelf een kind op te nemen kunnen zich opgeven voor 10 Juni a.s. bij de heer A. Breet, Wilhelmi- nalaan 52 Den Burg, secretaris N.H. Dia conie Den Burg. Namens de Commissie Vacantievreugd voor Stadsjeugd Mr A. A. van Dellen, secretaresse. GESLAAGD Mej. H. E. Dijt Hd., Westergeest, deed met gunstig gevolg examen voor onder wijzeres. Tevens behaalde zij de akte J (lichamelijke oefening). TEXELSE MARKT Den Burg, 1 Juni 1953. Aangevoerd: 2900 lammeren f 43-f 53. 2 koeien f 750 -f 850. 78 biggen f 40-f 48. 4 schrammen f 65-f 80. 20 n. kalveren f 42-f 65. DE NA-OORLOGSE DERDE LAMMERENMARKT Jaar Aanvoer Prijs 1946 2983 f 19-f 27, 1947 3170 f 20-f 30, 1948 2500 f 27-f 34,— 1949 2700 f 30-f 37. 1950 2500 f 38-f 47, 1951 2500 f 55-f 67, 1952 2100 f 60-f 75, 1953 2900 f 43-f 53 AAN ALLE VOLKEREN „Verkondigt het Evangelie aan alle volkeren". Het is de opdracht van Chris tus aan zijn volgelingen. De zeeman, die onlangs een fles met geestelijke lectuur, waaronder een Bijbeltekst in 19 talen in zee gooide heeft de boodschap op zijn manier willen doorgeven. De fles kwam op het Texelse strand bij paal 9 terecht, waar een inwoner van Den Hoorn de vinder was. Deze heeft van zijn vondst mededeling gedaan aan de afzender. BURGERZINLENING Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat per 1 Juni 1953 coupon no. 3 van de 4 pet. obli- atielemng 1951, uitsluitend ten kantore van de gemeente-ontvanger, betaalbaar zal worden gesteld. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd, dat degenen, die coupon no. 2 nog niet hebben verzilverd, dit alsnog tegelijk met de coupon no. 3 kunnen doen. Den Burg, 18 Mei 1953. Burgemeester en Wethouders van Texel, De Burgemeester C. DE KONING. De Secretaris, P. BEEMSTERBOER. DIENSTPLICHT Uitspraken inzake vrijstelling De Burgemeester van Texel brengt ter algemene kennis, dat de Minister van oorlog omtrent vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige de volgende uitspraken heeft gedaan. Antonius van U-den, lichting 1953, verleend voor de duur van zijn verblijf in Nieuw-Zeeland beschikking d.d. 18 Mei 1953, nr. 837050. Marius van Kooten, lichting 1953, ver leend voor de duur van zijn verblijf in Australië, beschikking d.d. 15 Mei 1953, nr. 836640. Tegen elke omtrent vrijstelling geda ne uitspraak kan iedere belanghebbende uiterlijk de tiende dag, waarop de uit spraak ter algemene kennis is gebracht, in beroep komen Indien de ingeschreve ne, wie de uitspraak geldt, buiten Neder land verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, mei overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk be schouwd. Het tot Hare Majesteit de Koningin te richten beroepschrift moet met redenen omkleed zijn en worden ingeleverd op afd. militaire zaken van de secretarie de zer gemeente. Texel, 30 Mei 1953. De Burgemeester voornoemd, C. DE KONING.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1