Cjrom ZZwarL-Jexels in het f Stichting Culturele Raad op ons eiland Voorstel vau B. en W. Aan- en verkoop van grond door Gemeente Het Stationsgebouw van vliegveld Texel Verkoop van Diermeel-surplus naar de Vastewal Hoover demonstratie FoeiOosterend Seumerfeugelszwerven uit over het Vriendschapseiland Maar de echte seumer laat nog verstek gaan WOENSDAG 10 JUNI 1953 TEXELSE 66e JAARGANG. No. 6741 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. In 1951 besloot de Raad voor het eerst een bedrag beschikbaar te stellen voor subsidieverlening aan verenigingen en instellingen, die 'n cultureel of opvoed kundig doel nastreven. Een bijzondere moeilijkheid welke zich bij de verdeling der beschikbare gelden voordoet is de beantwoording van de vraag welke ver enigingen of instellingen voor een subsi die in aanmerking komen en welke nor men voor de bepaling van de subsidie moeten worden aangelegd. Het is duide lijk, dat in verband met de financiële po sitie van de gemeente bij de toekenning van dergelijke subsidies een zekere be perking in acht moet worden genomen, aldus B. en W. in hun schrijven aan de gemeenteraad en zij vervolgen: Wij hebben gezocht naar een betere methode van verdeling van de beschik baar gestelde gelden en mene deze te hebben gevonden in de instelling van een zgn. Culturele Raad. Deze Raad kan wor den belast met de verdeling van de door u beschikbaar gestelde middelen. Indien tot leden worden benoemd personen, die representatief zijn voor de verschillen de vormen van cultuuruitingen in deze gemeente, kan wellicht worden bereikt, dat een zo objectief mogelijke beoorde ling bij de verdeling zal geschieden. Naar de mening van B en W. zijn in deze gemeente voorkomende vormen van cultuurbeoefening samen te vatten in on derstaande groepen: 1. onderwijs, 2. bibliotheken; 3. musea; 4. wetenschappelijke verzamelingen; 5. tentoonstellingen; 6. monumenten; 7. natuurschoon; 8 folklore; 9. kunst en wetenschap; 10. lichamelijke opvoeding; 11. zedelijke opvoeding; 12. jeugdvor- ming. B. en W. vervolgen: Evenals als dat op ander terrein het geval is, zijn de bemoei ingen van de gemeente met betrekking tot de behartiging van de culturele be langen sterk uitgebreid. Bij de behande ling in ons college van dergelijke zaken, evenals bij de voorbereiding van ver schillende raadsvoorstellen hebben wij meerdere malen het niet aanwezig zijn van een lichaam, dat advies kan ver strekken in aangelegenheden op cultureel gebied, als een gemis gevoeld. Ook om deze redenen zouden wij de instelling van een culturele raad toejuichen. Daar naast kan een dergelijke raad in vele opzichten stimulerend werken door al lerlei instellingen en verenigingen die zich op cultureel terrein bewegen voor te lichten en van advies te dienen, ter wijl verder de culturele raad door zijn werkzaamheid ongetwijfeld van belang zal zijn voor verhoging van het cultureel bewustzijn van onze Texelse gemeen schap. Dit geldt temeer, omdat het naar onze mening aanbeveling verdient, het al B en W stellen de raad voor 2 perce len grond aan te kopen van mevr. C. A. H Keijser-Breesnee, Alkmaar. Deze per celen, resp. 7414 m2 (met schuur) en 5000 m2, beide gelegen aan de Wester- weg te Den Burg, kunnen worden aan gekocht voor f 14,000,-. Deze gronden liggen in het uitbreidingsplan (woning bouw). Voorts zal grond te De Waal worden gekocht en wel ten behoeve van de te bouwen nieuwe o.l. school, 3000 m2 grond van de heer A. Kooiman Jaczn., mej. A. Dalmeijer, beiden te Texel, de heer S. Dalmeijer, te Leiden en mevr. W. C. Dalmeijer te Alkmaar; 275 m2 van de N.H gemeente te De Waal en 275 m2 van de heer D. Roeper Jzn, Den Burg. Er is een prijs overeengekomen van f 0,75 per m2 Word dus resp. f 2250, f 206,20 en f206,25. De gemeente Texel is voornemens 4900 m2 grond, gelegen te Eierland, te verko pen aan de heer F. A. Maesschalök, al daar, die voornemens is een woning te bouwen als lid van de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten. De prijs zal f2450 bedragen of f 0,50 per m2. TEN BEHOEVE VAN HET ONDER HOUD DER NUTSBOUWWONINGEN TE OUDESCHILD Het bestuur van de Nutsbouwstiohting 1e Texel heeft verzocht om de aflossing van het gemeentelijk voorschot voor de bouw van de zes woningen te Oudeschild gedurende de jaren 1953 t.m. 1955 te mo gen opschorten. De bedoeling hiervan is om de aldus vrijkomende middelen voor extra onderhoud van deze woningen aan te wenden. Het betreft hier vnl. het bui- enverfwerk, waarin noodzakelijk dit jaar moet worden voorzien, wil het houtwerk niet door verrotting worden aangetast. De kosten van het schilderwerk zullen rond f 1000 bedragen. In het onderhouds- fonds komt voor dit doel slechts een be drag van f 300 beschikbaar, zodat er een tekort blijft van f 700. Dit tekort kan door uitstel van de aflossing, waardoor in 3 jaren tijd 3 x f 233,69 of ruim f 701 vrijkomt, worden gedekt. of niet toekennen van bedragen uit de door uw raad beschikbaar te stellen mid delen niet afhankelijk te doen stellen van eventuele exploitatietekorten van de ,:clruL-»e"duc verenigingen en instellingen, boven "de gewone subsidie van f 1300,- doch dat hoofdzakelijk moet worden ge- VOOR TEXEL'S MUSEUM Gelukkig hebben B en W open oog voor de financiële moeilijkheden van Texel's Museum. Naar aanleiding van een cri de coeur van dit museum stellen B en W de raad voor over 1953 een ex tra subsidie toe te kennen ad f 1196,50r let op de activiteiten en de prestaties. Het is duidelijk, dat het niet de bedoe ling is, dat de culturele raad bij de ver deling van de beschikbare middelen zioh bindt voor meerdere jaren, dus dat de toe te kennen bijdragen het karakter van vaste subsidies krijgen. De culturele raad zal uit negen leden bestaan. Een dezer leden, tevens voor zitter, wordt door B en W uit hun mid den aangewezen. De overige leden wor den benoemd door de gemeenteraad op voordracht van B en W. Als secretaris zal optreden een door B enW aan te wij zen gemeente-ambtenaar, die geen deel uit maakt van de culturele raad. ELECTRIFICATIE VAN HET NOOR DEN EN GERRITSLAND Het electrisehe net op ons eiland wordt gestaag uitgebreid, na de eilectrificatie van Spang is men thans bezig met de aanleg van een electrisch net door de P. H. Polder en binnenkort zullen de elec trisehe leidingen ook door de polder Het Noorden en het Gerritsland worden aan gelegd Ten behoeve van de electrifica- tie van Het Noorden en het Gerritsland zal na goedkeuring door de raad voor de T.E.M. een lening worden aangegegaan met de N.V. Bank voor Nederlandse Ge meenten, groot f 65,000, de Zoals bekend werd destijds aan onze leiding van de opmerkingen in gemeente ontheffing verleend t.a.v. de bij raadsvergadering van 15 Nov. 1952 en de Vleeskeurmgswet voorgeschreven gelet op de uitkomsten van de varkens vernietiging of onbruikbaarmaking van houderij hebben B en W gemeend van vlees voor voedsel voor mens en dier. een aanzienlijke uitbreiding van de var- De ontheffing geschiedde onder meer kenshouderij te moeten afzien. Zij stellen onder de voorwaarde, dat de gemeente het vlees zou doen verwerken tot dier meel, terwijl het geproduceerde diermeel uitsluitend in de gemeente aan varkens op aangewezen bedrijven zou mogen worden gevoerd. De hoeveelheid geproduceerd diermeel overtrof evenwel verre de behoefte van de aangesloten consumenten, terwijl ook het eigen verbruik voor de varkenshou derij slechts een* klein deel van de pro- ductie beliep. Een mogelijkheid om het overschot af te zetten, waaromtrent B. en W. zich lange tijd hebben beraden, zou zijn geweest de varkenshouderij aan zienlijk uit te breiden. Hiervoor zijn evenwel aanzienlijke investeringen nood zakelijk, terwijl de gemeente zich bo vendien verder begeeft op een terrein, hetwelk niet bij uitstek een gemeente lijk werkterrein is, mede naar aan- de raad thans voor om het overtollige diermeel aan de Vleeskeuringsdienst ring „Barsingerhorn" te verkopen B en j bovenqedeelte zal als W menen dat zodoende een bevredigende en financieel aanvaardbare oplossing van net probleem van het diermeel-overschot zal zijn verkregen. DE VIERDE LAMMERENMARKT Zoals uit onderstaand staatje blijkt, was de aanvoer op de 4de lammeren- Maandag jl. behoorlijk. De prijzen kwa men ongeveer overeen met die van vori ge week. De handel was stug: omstreeks 12 uur was nog een ruim aantal hokken onverkocht. Jaar Aanvoer Prijs 1946 2480 f 17-f 25, 1947 2480 f 18-f 25,- 1948 2200 f 22-f 32,— 1949 1800 f 28—f 36,— 1950 2285 37-f 44,— 1951 1900 f 50-f 67,50 1952 2000 f 58-f 73,— 1953 2300 f 42-f 53,— Op uitnodiging van de firma Jan Ag- ter hebben enige experts van de Hoover fabrieken, die op een enorme productie van wasmachines en stofzuigers kunnen bogen (in ons land draaien eventjes zo'n honderdduizend wasmachines), Donder dagavond in de Landbouwhuishoudschool voor een sterk geïnteresseerd gehoor een keurige demonstratie gegeven. Mej. De Boer verzorgde de wasdémonstratie, ter wijl de heer Alma alle bijzonderheden omtrent de stofzuiger uiteenzette, waarna de heer Beets de prachtige vindingen in troduceerde met hoogst interessante en veelzeggende cijfers. Een eenvoudig re kensommetje wees uit, dat de Hoover zioh zelf betaalt in vergelijking met hetgeen een zgn. goedkope stofzuiger kost. Op een prima uitgevoerde prospectus stond o.a. „de beste wasmachine die te koop is". Dat is makkelijk gezegd, maar mej. de Boer zette uiteen, waaróm de Hoover zoveel schoner wast (wat trouwens óók op het vouwblaadje in enkele zinnen be toogd werd). Iedere bezoekster kreeg bo vendien een lange lijst van tips. Eerst de witte was, het bonte goed en tenslotte het „erge vuile goed' zoals overalls en werkgoed. Al deze werkzaamheden wer den keurig door de willige Hoover ver richt. Een hoogtepunt was natuurlijk de verschijning van de brandschoon gewor den overalls, een staaltje van waskun9t dus! Gedemonstreerd werd de behande ling van katoenen wasgoed, de normale lading is 3 kg. droge was. en teer was goed, zoals wol, kunstzijde, zijde en dun ne of losse weefsels van katoen (bv. vi trage, molton, imitatie-handweefstoffen). We vernamen o a dat de wastijd voor de tere weefsels veel korter is dan voor de witte en de bonte was. De avond werd opgeluisterd met een mooie kleurenfilm, terwijl in de pauze thee met gebak werd geserveerd. Als bijzondere attractie looft de firma Agter bovendien een prijs uit ter waarde van f 15,- voor wie de interessantse mening geeft inzake de nieuwe Hoover wasma chine. Op mijn wederwoord van Woensdag Kreeg ik pas uit Oosterend Van een abonné een schrijven. Naam, adres is mij bekend. En wat deze echte Tess'laar Daarin uit de doeken doet. Maakt dat ik nu in de krant óók ,,Foei, Oostrenders" schrijven moet. Want in deze brief gewaagt men Van een vandalisme, dat Niet geëvenaard zal worden In de griebes van een stad. 't Schijnt dat men daar bij de mensen Taarten, cake en weet ik wat, Als er ergens feest gevierd wordt, Zomaar uit de huizen jat. Nu kan dat in lichte mate Wel een stuk folklore zijn Maar in alles zijn er grenzen En zo ook op dit terrein. Verder wordt er op gewezen Dat de jeugd het heeft bestaan 't Kamphuisje van twee verpleegsters Door de ramen in te gaan. Dat de qoede naam van Texel Daardoor hevig wordt geschaad, Zal een ieder wel begrijpen. Dat is méér dan kattekwaad! Dit is nu een stem van Texel, Van een echte Tesselaar. Dus is dan 't geschrijf van Klijck en Van den Broek dan toch wél waar? Neen! want alle Tesselaren Scheren over ene kam Geeft een valse stand van zaken, Daarom dat ik het niet nam. Dat hier óók vandalen lopen, Ongetwijfeld, dat is waar, Maar das zaak voor de politie En niet voor uw RIJMELAAR. DIT is een maquette van het te bou wen stationsgebouw met woning etc. voor de havenmeester. Op 19 Juni a.s. zal door B en W de openbare aanbeste ding hiervan plaats vinden. Het wordt een fraai geheel, dat uit zacht crème kleurige steen zal worden opgetrokken. Op de voorgrond het hoger oprij zende gebouw dus ziet u de woning, welks benedengedeelte voor de haven meester zal zijn bestemd en waarin te vens de keuken voor de restauratie en privé gebruik zal zijn gevestigd. Het loqeerqeleqen- heid dienen voor qasten (vliegeniers e.a.). Het front wordt 6,80 meter hoog en tien meter breed. Het hierachter gelegen gebouw heeft rechts de restauratie plus bar en daarachter komt weer een groot en breed terras met glazen wind scherm! Aan alle zijden is overvloed aan glas geprojecteerd. Het linker deel van het achterste gebouw zal dienen als domein voor de KLM, die er haar kan toren zal vestigen o.a. voor de verkoop van tickets, kantoor voor de haven meester, bagageruimte, luchtverkeers beveiliging en een grote hall. Dit ge bouw krijgt een totale breedte van 22 meter en een diepte van tien meter. De lucifershoutjes, links op de maquette, stellen de geparkeerde voertuiqen voor. Daarachter zal in de naaste toekomst nog een garage verrijzen. Overdenking inzake Tennisballen en Vistuig Op Texel hebben wij talrijke vereniging- gen, dat ïs waar, maar zoals gemeld zit het met de aanleg van een tennisbaan nog lang niet in kannen en kruiken Be langstelling voor de tennissport bestaat er wel voldoende, maar de kosten welke de aanleg van een baan met zich brengt, zijn aan de hoge kant en daar zijn de stoutö pogingen, door emge enthousiaslte tennissportliefhebbers aangewend, dan ook op afgestuit. Op Vlieland heeft intus sen een particulier, een hotelhouder, het gepresteerd om een tennisbaan te laten aanleggen. Is er op Texel geen hotelbe- drijf, dat dit voorbeeld kan volgen, of kan dit niet door een combinatie van ho telhouders tot stand worden gebracht?! Tijdens het seizoen zouden zij hun gas ten hiermede zeer verplichten en voor en na het seizoen zouden de Texelse lief hebbers gaarne van zo'n baan gebruik willen malken. Wie neemt (nemen) het initiatief hier toe? Zoals ook bekend is onze VVV Texel, altijd zoekend naar nieuwe attracties, voornemens om straks in het volst van het seizoen een hengelsportwedstrijd voor Gasten en Texelaars te organiseren. Dit zal dan wel weer aan de oever van de Noordzee zijn, want hier zit dikwijls volop platvis, die men gemakkelijk met hengels en werplijnen aan de haak kan krijgen. Als aas worden pieren gebezigd. Deze zijn er met minder volop verkrijg baar: men spit ze in de Slufter en verder overal op de drooggevallen gronden bui ten de Waddenzeedijk. In een diep gat in de grond kan men de pieren nog vrij lang in leven houden ook en u weet, dat een actief aas de eetlust der rovers prikkelt. De VVV is hiermee op een aardig idee „HET REGENT, o wat regent het, ik hoor 'l in mijn warme bed aldus dichtte eens De Genestet en hij vervolgde: „Nu worden alle mensen nat, de boeren glijden op hun gat!" Als hij nit had geleefd en de regen had zien stro men, nu, in Mei en begin Juni, zou hij zeker zijn diep leedwezen hebben be tuigd met de beklagenswaardige toeristen, die naar Texel kwamen om de vogels te horen kwinkeleren, om der duinentop te zien schitteren in de zonnegloed. Nee, onze toeristen treffen het bar slecht. Het lijkt tot dusverre (Maandagochtend) wel alsof tijdens dc Pinksterdagen al het mooie weer verbruikt is. onherbergzamer dan welk Bij die veronderstelling houden wij dus ons koude hart stijf vast, want die lange winter hebben wij de moed er en kel kunnen inhouden omdat wij in de geest alweer vooruit waren getrokken, naar een vogeleiland vol zon en warmte. Die prijs doet ons telken jaar de zware premie van een eiland in de winter zon der mopperen betalen. Iedere dag weer slecht, regenachtig en koud weer. Je schaamt je als gebo ren en getogen Texelaar voor alle toe risten, die af en toe het hotel of pension maar weer eens gaan verlaten om een wandelingetje te maken inde re gen, of hopelijk tussen een paar buien door (wat natuurlijk nou net nooit uit komt!). Wij gunnen de vreemdelingen, onze gasten graag allemaal een zonni ge vacantie, want juist dan is Texel hét gouden bolt je. Texel is bij mooi weer schoner dan welk plekje ter wereld ook, maar juist gebied ook als de weerqoden hun kwaje gezichten tonen, 't Is nu zo, dat niet alleen de toeristen, maar óók de boeren op het weer mopperen en dat is een lelijk ding. Regen over Texel. Herinnert u zich nog de schrikbarend grote droogte, die ons eiland vorig jaar teisterde? Het begon al in Mei: in de hele maand Mei viel toen slechts 14,2 mm. water, dus nog met de helft van Mei 1951, toen er 35 mm. wa ter omlaag kwam, en nog geen derde van Mei 1950, toen 52,2 mm. de stand was. In Mei van dit jaar viel er op Texel 28,3 mm. water. Behalve de beide schone Pinksterdagen was het weer verre van ideaal Pinkster 1953 blijft al in onze herinnering voortleven als iets bovenna tuurlijks! De laatste weken zijn wij dikke maatjes met onze wintergarderobe en dan te bedenken, dat je huid hier en daar gekomen. Het moest zo zijn, dat hieruit een Texelse hengelsportvereniging kon groeien. Deze gedachte kwam in ons op toen wij dezer dagen in de Wieringer Courant een uitgebreid verslag lazen van de hengelsportvereniging „De Wiennger- meer". In Wieringerwerf hebben ze 25 leden, in Middenmeer 27 en in Slootdorp 10. Voor de leden zal een wedstrijd wor den georganiseerd op de vangst van snoek in de maand Juli en op de baars in de maand September, terwijl dit sei zoen in elk dorp voor de jeugd tot en met 14 jaar eveneens wedstrijden zullen wor den gehouden. En wel in elk dorp. Daar na zullen de winnaars van elk der dor pen elkaar bekampen. Tenslotte delen wij uit dit verslag nog mede, dat door de vereniging prijzen waren uitgeloofd voor de vangst van de grootste of de zwaarste vis. Zou op Texel ook niet een hengelsport vereniging kunnen worden opgericht? Men kan niet alleen aan de Noord- en Waddenzeekant zijn geluk beproeven, maar ook in de Texelse binnenwateren, waar het aloude viswater Weegeswaal nog altijd snoek moet herbergen. De laat ste tijd wordt door enkele enthousiast hengelaars bovendien de hengel uitge worpen in het nieuwe kanaal van polder Eierland. Een der hengelaars toonde ons een emmer vol vorens, al is dit nog geen karper, hij behoort toch tot de familie der karpers en kan wel 30 cm. lang wor den. De grootste der uit het kanaal ge trokken vorens mochten er trouwens ook best zijn. Met deze vorens kan men weer achter de snoek aan. U ziet dus, dat er ook op Texel voor de hengelsportliefheb bers veel te genieten valt. Onze speciale hengelsport-medewerker zal hierover binnenkort wel iets meer vertellen! nog plekjes vertoont van een tè intens contact met de Pinkster-zonnestralen! En dat je op 24 en 25 Mei in zwembroek aan het strand stond en een praatje maakte met badmeester Bruggemans of met Daalder, Maas of Kikkert, die hun attributen strandtenten, badhokjes, •ligstoelen enz. al weer langs de zee- reep hadden gepoot. Het was blijkbaar weer eens te mooi om waar te zijn. Sindsdien hebben wii al ons optimisme finaal moeten laten va ren. Een me lksli iter vertelde ons Dinsdag dat hij van 20 klanten had vernomen, dat ze de kachel maar weer hadden gezet en dat doet de Hollandse huisvrouw toch niet gauw als het hele huus skoon is! Dit illustreert wel de bittere noodzaak. De ijsshops, de laatste weken als paddestoe len uit de grond geschoten, stonden daar aan de smalle straten van ons dorp in een eenzame wereld, die geen contact had met de rest van de aarde. Ja, soms zag je een kind gretig aan een ijsje nip pen, en je griezelde onwillekeurig. Mei ging voorbij en Juni kreeg een kans, maar de eerste drie dagen was het al weer helemaal mis: er viel 45 mm. wa ter, op de 2de Juni werd 's morgens om 8 uur de eerste keer de regenval in Juni gemeten: 42,1 mm. Voor de hele maand Juni hebben wij nu wel voldoende vocht gehad, dunkt ons! Moge spoedig echt zomers weer aan breken, velen moeten het hiervan im mers hebben, wij denken óók aan de vo gelwachters op hun wat al te eenzame post.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1