Cjrocn TjvarL-Jexels in het harL, Doeksen vecht voor de bevrijding van de „Virgo" Zcd cle Vliehors zijn prooi binnenkort moeten loslaten Zonsondergang aan zee De zesde lam meren markt had een vlot verloop Vinger onder zoek door de afdeling anthropologic van de Rijksuniversiteit v__ WOENSDAG 24 JUNI 1953 66e JAARGANG. No. 6745 TEXELSEWCOURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. -Abonn. pr. f 1,80 p. kwart, -f 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. De 5400 ton metende Zweedse boot „Virgo", die op 1 Februari 's nachts om drie uur op de Vliehors strandde. Rechts van het schip de sleepboot Storte- melk", die, toen wij Woensdagmorgen deze foto maakten, bezig was met het graven van een vaargeul van diep water naar het schip. Op de voorgrond de wand van het dok. HET VALT sterk te betwijfelen of de dienst Texel-Vlieland wel tot het einde van dit seizoen reclame zal kunnen maken met „o.a. boottocht naar punt, van waar men in enkele minuten de „Virgo" heeft bereikt!"? want de rederij Doeksen is druk bezig met de laatste loodjes inzake de berging Van dit schip. De moge lijkheid bestaat nl., dat de Zweed over een goeie week vlot komt. Nu zal de dienst Texel-Vlieland daar niet zoveel schade van ondervinden, want de robben hebben op de zandbanken voor goed hun domein gekozen en zelfs afgezien van de robben, blijft de tocht over het Eierlandse Gat een alleraardigste trip! Toen de „Virgo" door de huizenhoge zee op deze uitgestrekte zandplaat werd geworpen, was er van de Vliehors, die kilometers lang en kilometers breed is, niets meer te zien: er stond meer dan twee meter water boven! Drenkelingen zouden het reddingshuisje nooit hebben bereikt, want ook daar stond meer dan twee meter water en dat water was ook ver van de eigenlijke Noordzee nog zeer woest: het sloeg de vloer van dit huisje in splinters en maakte tegelijker tijd de telefoonverbinding met de be woonde wereld vanuit dit gebouwtje onklaar. In die verschrikkelijke nacht 's mor gens om 3 uur strandde de Zweed, een reus van 5400 ton, dus ongeveer ter grootte van de „Alesia", die in 1923 bij paal 10 op Texel vastliep. „Als die weg komt, komt alles weer weg!" zei een jutter, die tientallen „blijvertjes" kon opnoemen, maar rederij Doeksen durfde het wel aan en geloofde in succes. „We gaan er een dok omheen bouwen!" zeiden ze en al spoedig werden auto's vol mate riaal naar de plaats van de stranding ge bracht. Ze bouwden een dok van 400 meter lengte, waar voor zo'n f 50,000 hout aan vertimmerd werd! De stoom winches van de Zweed kregen via sterke kabels con tact met ankers, die hedht in de gronden van de Noordzee waren gepoot en zo wist het schip zich stukje bij beetje zee waarts te bewegen. Woensdag jl. was er al een vordering van 120 meter!, nadat het schip eerst van parallel aan lood recht op de zee was gemanoeuvreerd. In tussen werd het tijd voor de sleepboot „Stortemelk" om een diepe en lange vaargeul naar vrij water te maken en Woensdag jl. zat dat karwei er al goed deels op. Om stroming en zuiging rond om het schip te verkrijgen, maakte men het dok aan de zeezijde open. Bij het lustige weer en de nagenoeg gladde zee van die dag liepen er bij vloed toch al aardig wat golven tot aan het midden van het schip en bij eb had de „Virgo" toch nog altijd voeling met de zee! Bij half tij water had men 2 vaam water (3,60 meter) pal achter het schip. Bij een flink tij water zou men dus al een behoorlijke kans op vlot brengen héb ben! Misschien dat men nog even een zandzuiger laat aanrukken om het de sleepboten straks een tikje lichter te maken. De „Virgo" is in 1946 gebouwd en vertegenwoordigt een waarde van plm. 4 Het leven begint bij veertig - ook met Uw Rheumatiek! Rheuraatische Pijnen liggen op de loer. Neem U in acht neem Kruschen. Regelmatig! De zes minerale zouten van Kruschen stimuleren Uw bloedzui verende organen. Zolang die maar krach tig blijven werken, worden pijnverwök- kende onzuiverheden op natuurlijke wij ze afgevoerd en hebt U van rheumatiek geen weet. millioen -gulden. De bergingspogingen zijn dus wel verantwoord! Een groot aantal waterpompen werd ingeschakeld om het dok vol te krijgen: men pompte 30,000 m3 water binnen. Dat was dan zo de berekening buiten het water, dat weet weg te glippen en het verlies aan welwater. Iedere dag wordt -tien ton zoet water van Vlieland aangevoerd, be stemd voor drinkwater, voor de ketels enz. Het schip is van een oliestook-m- richting voorzien en draait op turbines. AANGEZIEN wij nergens een bordje verboden toegang ontdekten stapten wij via de dokwand over een brug de trap naar het dek van de „Virgo" op. Bij de reling hing een bordje „No Admittance" wat wèl verboden toegang betekent, maar door ons als 'n formaliteit werd be schouwd Drie meter verder op het dek stond echter al een kwaadwillige ons op te wachten: een bulldog, die zijn wel verzorgd gebit toonde. Hij beet echter met en behoedzaam slopen wij langs hem heen. Aan de achterzijde van het schip hielden zich mensen op. Wij daar heen. De mannen hadden helemaal geen aandacht voor de bezoeker: ze volgden de prestaties van de sleepboot „Storte melk", die belast bleek met het maken van een vaargeul. Een man in een sub tropisch pak bleek kapitein Sjöheim te zijn. Wij troffen hem in een prima stem ming, want ze vorderden goed en al zijn verlangen is: zo spoedig mogelijk in vrij water te komen. Hartelijk drukte hij ons de vijf en was meteen een beste vriend, toen wij vertelden zijn overbuur te zijn! Een uurtje later zagen wij hem opnieuw en toen in vol ornaat en nog weer een poosje later namen wij een foto van de kapitein en zijn jonge vrouw, die helemaal uit Canada (Montreal) was overgekomen! Uitvoerig hebben wij als bescheiden krantenman natuurlijk met gepolst, maar het schijnt dat hun huwelijk in Pa rijs werd gesloten, enkele weken gele den, want bij voltrekking van het hu welijk in Nederland zou het wel drie maanden hebben geduurd eer de zaak zijn beslag had gekregen. Mevrouw Sjö heim had het zich op het hoogste dék van het schip gemakkelijk gemaakt in een hangmat en kortte zich de tijd met het lezen van „Hamlet". Nog even later genoten wij van de goede zorgen, die de Deense kok in op dracht van de heer Folkert Doeksen aan ons inwendig wezen besteedde. Daarop werd 't weer zoetjesaan tijd om de lange weg over de Vliehors naar de steiger van de „Zeemeeuw" in te slaan. Duurde de heenreis drie kwartier, terug vroeg de weg een vol uur, mede doordat men de koers hier maar al te gauw kwijt raakt: men loopt over een enigermate glooiend Vlak waardoor de steiger pas na een goeie kilometer zichtbaar wordt en er bestaat nauwelijks enige oriënte- ringsmogelij'kheid. Natuurlijk heeft men wel enige houvast aan de duinen van Vlieland, doch die zijn zo breed en bo vendien wordt men regelmatig afgeleid door de straaljagers, die een intens ge bruik plegen te maken van het mooie zomerweer! Soms kunt ge ook de pas in- De dag verging in zonnebrand, Nu daalt de avond over 't strand En neigt de zon, van 't schijnen moe, Heel langzaam naar de kimme toe. Toch geeft ze mij nog voor het gaan Een lange, blinkend gouden baan, Een weg, zo glanzend geplaveid, Die naar een ver Geluksland leidt. Je zou die weg wel willen gaan, Maar. moet van ver nog blijven staan. Wij mensen zijn van deze tijd. 't Geluksland is: de Eeuwigheid. Maar als ik stil naar huis toe ga, En steeds nog bij dit wonder sta, Dan sterkt mij dit, 't zij jong of oud, Voor elk is er die baan van goud! Den Hoorn. T. Kikkert-Bruin. ZEILWEDSTRIJDEN VAN KMJC op NOORDZEE EN REDE VAN TEXEL Evenals vorige jaren zal de Koninklij ke Marine Jacht Club op 4 en 5 Juli na tionale zeilwedstrijden organiseren op de Noordzee en de rede van Texel. PLAN TOT VERBREDING VAN DE BINNENBURG door verkleining van het kerkhof Naar we vernemen bestaat het plan om de muur van 't kerkhof aan de Bin- nenbuirg, welke grotendeels is afgebro ken, te verwijderen en een nieuwe muur te maken, welke op de nieuw te projec teren rooilijn komt, waardoor de Bin- nenburg daar 2,60 meter breder zal wor den. Op de bij de straat te trekken baan zal een trottoir worden aangelegd, zoals reeds eerder bij de verruiming van de Parkstraat in de buurt van het Postkan toor is geschied. De kwestie der beplan ting ter plaatse (enkele van de zware ie pen aan de Binnenburg zijn verre van iklokgaaf meer) is nog in studie. DRAMA OP ZEE In September van vorig jaar veroor zaakte de 20-jarige visser D. J. K. op de Waddenzee opzettelijk een aanvaring met de HA 58, omdat de schipper daar van tot driemaal toe vlak voor K.'s schip ging vissen. Voor het Leeuwarder gerechtshof werd deswege deze week 2 maanden gevange nisstraf tegen hem geeist. Verdachte werd verdedigd door mr Van Raay, die clementie vroeg. Twee getuigen a de charge, de heren L. Visser en L. Velt- man, verklaarden, dat de aanvaring geen gevaarlijk karaker heeft gehad en dat de schipper van de HA 58 tegen goed vis- sersgebruik had gehandeld door telkens vlak voor verdachte te gaan vissen Uit spraak over 14 dagen. (Harl. Crt.) OPENING NIEUWE ZAKEN DE KOOG Hoewel de officiële opening vastge steld was op vandaag, heeft de heer Sijb. Langeveld zijn ïjssalon in De Koog Za terdagmiddag reeds geopend. De Koger jeugd, tuk op het in uitzicht gestelde gratis ijsje, verdrong zich voor het op aantrekkelijke wijze verbouwde dorps huisje en kon zich, als eerste, al likkend van de kwaliteit van het ijs overtuigen. Van buiten gezien is er niet zoveel ver anderd aan de ouderwetse woning, aan de Dorpsstraat 53, maar van binnen is het een echte ijssalon, met lichte tegels, een moderne Italiaanse ijsmachine en een gelegenheid om zittend de consump ties te gebruiken. Schilder-, timmer- en metselwerk wer den uitgevoerd resp. door de heren D. J. Roeper, P. Eelman en W. Boon, terwijl Lutterman de tegels zette. Het was ook Zaterdagmiddag, dat de heer C. J. van der Kooi in de voormalige winkel van de heer C. M. Bakker, een fi liaal opende. Behalve levensmiddelen 'is er ook een ruime keuze souvenirs en strandartikelen. houden als iets heel nietigs uw aan dacht trekt: daar scharrelden twee jon ge vogels, nog geen uur uit de dob, over de wijde zandvlakte rond en honderd meter hoog boven hen hingen visdiefjes luid ikrijsend in de lucht. Inmiddels kwam ook de „Zeemeeuw" weer Noordwaarts varen en van ver hoorde je de monoto ne slag van de motor. Ten slotte komt ge over de steiger weer aan boord om Texelwaarts te keren. Langs vele ba kens, dennenstokken, getooid met de pluim van dennennaalden, die al op grote afstand zichtbaar zijn. Terug weer een heel andere route dan 's morgens, nu hier en daar de zandplaten waren drooggevallen. Ei- dereenden koesterden zich in de zon, aan de rand van de Vliehors. De man netjes vielen duidelijk te onderscheiden door het vele wit in hun donkere pak. Hier en daar ontdekte je een donkere bal op het water, wat dan later de kop van een zeehond bleek te zijn. Wij ge noten volop van deze zomertocht op dit prachtige water. En de robben genoten niet minder, want een half jaar lang dienen de jagers hun spuiten thuis te laten! „Wat er vorige week afging, is er nu weer bijgekomen!" aldus de conclusie j van 'n wolveehouder, Maandag jl. op de zesde lammerenmarkt. Ja, het ging vlot en de prijzen lagen zeker 5-6 gulden ho ger dan op de voorgaande markt, toen van de 2000 lammeren er niet minder dan 400 onverkocht huiswaarts gingen! Maar Maandag was het marktbeeld heel wat beter: er was maar een geringe aan voer, nl. 700 stuks en de belangstelling van de zijde der handelaren was groot. Eigenlijk waren een 800 lammeren inge schreven, maar deze moeten reeds voor de markt aan de man zijn gebracht. Trouwens, naar we vernemen schijnen de afgelopen week verscheidene verko pen op de boerderij zelf („in het land") te WACHTMEESTER DINGEMANSE leverde betere prestatie, maar raakte de veldloop-wisselbeker toch kwijt! De Vrijdagmiddag door de Rijkspolitie- sportvereniging, District Alkmaar, in de Westermient georganiseerde wedstrijden hebben weer de verlangde spanning te weeg gebracht. Er werden drie veldlopen gehouden door soms sterk geacciden teerd terrein. De A^klasse met 10 deelne mers, leeftijd tot en met 32 jaar, ging over een afstand van 3200 meter, de B- klasse, met 9 deelnemers, eveneens over 3200 meter, was voor sportminnende agenten van 33 tot 38 jaar en de C-klasse was weer over 2000 meter voor de oud jes (vanaf 38 jaar), die met zes man sterk aan de start kwamen. In de A-klasse eindigde wachtmeester N. Drijfhout op de vierde plaats. Het was een vinnige wedstrijd, waarbij het aan spanning en verrassing niet ontbrak; in de B-klasse moest wachtmeester J. Dingemanse zijn titel en wisselbeker verdedigen: deze be ker had hij eerst in de A-iklassse en later in de B-klasse weten te veroveren. Bij hernieuwde triumph zou deze beker zijn defimtief bezit worden. U begrijpt dus, dat alles op alles werd gezet om weder om het kampioenschap in de wacht te slepen. Ofschoon deze uitstekende loper nog beter prestatie leverde dan vorig jaar, toen de afstand van 3200 meter in 12 min. 36 sec. werd afgelegd, moest de titelhouder nu met de derde plaats te vreden zijn (en dat was hij ook wel) met de prachtige tijd van 12 min. 30,9 sec. De beker ging over naar wachtmeester J. Koopman van de Vastewal. De toeschouwers, o.w. we burgemeester en mevrouw De Koning opmerkten, kre gen vervolgens een spannende volley- ball-wedstrijd te zien, waarbij de eerste en de derde game voor de Texelaars was. In Hotel Bosch en Duin werden de prijzen uitgereikt door de dictrictscom- mandant, majoor Hoogkamer. hebben plaats gehad. Dat is altijd een gunstig teken! En zo kwamen de meeste van de 400 lammeren, die vorige week niet van eigenaar verwisselden, Maandag niet aan een trip naar het marktplein toe. Dat zal de dieren overigens niet heb ben gespeten, want het was om met de Skilders te spreken „bloedhèèt". Ja, de zomer is in het land en heeft prachtig ingezet! En laten wij nu vooral niet klagen, dat het zo warm is! Ook dat is bovendien maar een idee fixe, want er waren Maandag dames met tot aan de enkels reikende pantalons en een toerist op hogere leeftijd stapte om half twaalf lustig in zijn colbert en daar een water proof regenjas overheen door de straten van Den Burg. Om half 12 hadden Jb. Gomes c.s. alle hokken op twee na van een merk voor zien Was het aantal lammeren gering, we menen ook wel eens meer badgasten op de markt gezien te hebben, blijkbaar gaven velen de voorkeur aan het pretti ger contact met de golven van onze Noordzee of aan de koelte van de bossen! Op de tweede zomer- en zomerse dag in Juni hadden we de laatste van de zes grote lammerenmarkten. In totaal wer den er 12,625 lammeren aangevoerd of 960 meer dan vorig jaar en 2,125 meer dan in 1951. Hieruit moge blijken, dat de Texelse wolveestapel weer enigermate toeneemt. Als ook de kwaliteit van de dieren excelsior gaat en ongetwijfeld wordt daarnaar gestreefd mogen wij tevreden zijn, want Texel is nog altijd een schapenland bij uitstek! DE ZESDE NA OORLOGSE LAMMERENMARKT 1946 1200 f 17-<f 25,— 1947 1060 f 19-f 26, 1948 900 f 24-f 32,— 1949 850 f 28-f 38,— 1950 850 f 37-f 44,— 1951 700 f 55-f 70,— 1952 750 f 60—f 76, 1953 700 f 43-f 53, TEXELSE MARKT Den Burg, 22 Juni 1953. Aangevoerd: 800 lammeren f 43-f 53; 1 koe f725- f775; 10 biggen f40-f55; 12 n. kalveren f 42-f 65. VOOR DE VLUCHTELINGEN Op 1 Juli zou de trekking plaats vin den van de loterij, welke eind vorig jaar op ons eiland werd georganiseerd ten bate van de Vluchtelingenactie. Door de ramp van 1 Februari kwam de verkoop van de loten lange tijd sti'l te staan. In verband hiermede is besloten de trek king uit te stellen tot nader te bepalen datum. Heeft u al een lot? Of is u de hoofdprijs (huis ter waarde van f 25000) onverschillig? Voor een kwartje dingt u mee! Hoewel men heel in het algemeen wel een voorstelling heeft van de wijze waarop de Nederlandse bevolking de te genwoordige samenstelling heeft bereikt, resteren er toch nog tal van vragen. Weliswaar zijn de gegevens der ge schreven historie beschikbaar en levert ook het systematisch onderzoek van oud heidkundige bodemvondsten heel wat re sultaten op, toch moet er nog zeer veel werk verricht worden voor het zover is, dat onze kinderen op de scholen de juis te gang van zaken kan worden vertéld. Ten bewijze van de verwantschap tus sen de zgn. West-Friezen (die groten deels in N.iHolland wonen) en de Frie zen in Friesland levert de geschiedenis een grote hoeveelheid feiten. Het is ech ter de vraag in hoeverre men door het onderzoek van de tegenwoordige bevol king mede een argument voor deze ver wantschap zou kunnen aanvoeren. De afdeling voor Anthropologie van de Rijksuniversiteit houdt zich in het bij zonder bezig met de wordingsgeschiede nis van de Nederlandse bevolking: waar komen wij eigenlijk vandaan en hoe is de verwantschap tussen verschillende Nederlandse groepen? Het zou het mooiste zijn indien men kon beschikken over een groot aantal waarnemingen bij Nederlanders die heel lang geleden ons land bewoonden, zodat men deze gegevens kon vergelijken met die van tegenwoordiger bewoners. Der gelijke gegevens zijn moeilijk te ver gelijken. Men kan ook proberen bij de tegen woordige mensen eigenschappen te on derzoeken, waarvan wij weten dat zij slechts verkregen kunnen worden door dat zij van de ene generatie op de vol gende worden overgebracht. Dit zijn de zgn. erfelijke kenmerken. Als wij deze onderzoeken is wellicht een conclusie over vorige generaties mogelijk. Welnu, de vingerafdrukken zijn der gelijke kenmerken. Medewerkers van de Utrechtse Universiteit zullen nu, o. 1. v. Dr J. Huizinga, de docent in de anthro pologic van deze Universiteit, een gro te hoeveelheid vingerafdrukken verza melen in verschillende Nederlandse plaatsen en dan trachten verschuilende conclusies te trekken. Morgenavond zal dr J. Huizin ga, privaat-docent in de Anthro pologie voor de betrokken on derwijskrachten en een aantal genodigden een voordracht hou den over de Rassen van Europa, waarbij in het bijzonder het on derzoek van erfelijke kenmer ken, in dit geval vingerafdruk ken bij de schoolkinderen, nader zal worden toegelicht. Zie hierover uitvoeriger in bij gaand artikeltje. Ook op Texel zal dit onderzoek plaats vinden. Hiertoe is natuurlijk niet alleen de medewerking van verschillende auto riteiten nodig (deze waren terstond be reid alles te doen om dit onderzoek te doen slagen), doch juist de ouders van schoolgaande kinderen moeten hun me dewerking verlenen. Het onderzoek vindt namelijk plaats bij schoolkinderen! De onderzoekers wil len graag ook de geboorteplaats van de ouders en grootouders van het kind we ten. Hiertoe worden kleine formuliertjes mee naar huis gegeven waarop de ou ders deze plaatsen kunnen invullen. Op zekere dag worden dan de vinger afdrukken van alle tien vingers op een speciaal papier opgenomen (dit gebeurt op de school) en dan kunnen de mensen van de Utrechtse Universiteit aan het eigenlijke werk beginnen. Af en toe zullen de voorlopige resulta ten van het onderzoek bekend worden gemaakt. Het is te hopen dat later de kinderen van hen die nu hun vingers lieten onderzoeken op de schoolbanken al deze nieuwe kennis zullen kunnen op doen. Anthropologie is een moeilijke weten schap en zodoende is er al heel veel door dilettanten bedorven Het moet ernstig gebeuren, want het gaat om belangrijke dingen: een volk dat voor zijn herkomst en verleden geen belangstelling heeft, is niet waard dat het een toekomst heeft. H.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1