9 rocn /wa in het harL, Iölli fr >f im OMYL «i DAMPO Pirn»:vol van weldaden u« huid §SC2 „De Geul", een lustoord voor de vogels ■V". Maak 'n einde aan dat ondragelijke zuurbranden *Öe wzs/tapct/tty van atv eveste tatty ZATERDAG 4 JULI 1953 TEXELSE 66e JAARGANG. No. 6748 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank. Postgiro 652. -Abonn. pr. 11,80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. i 5 -1^4j ï- N. i>KZ? i- »i%. Broedplaats De Geulten Zuiden van Den Hoorn, eeh lustoord voor de vogels. Hier een doorkijkje op het Bunkersdorp, links en rechts een tlierboom, staande aan de rand van „het paradijs". WIE HET ZUIDELIJKE DEEL VAN Texel kent zal het niet verwonderen, dat vele toeristen, die te Den Hoorn of omgeving hebben gelogeerd, het eiland ver laten zonder dit vacantieoord in zijn geheel te hebben gezien: daar in het Zuiden toch heeft men eigenlijk zo ongeveer alles wat de naar rust, ontspanning en nieu we kracht verlangende mens zoekt. Men vindt er het prachtig golvende landschap ten Noorden van Den Hoorn, men kan er dwalen door een onmetelijk groot duinterrein, men vindt er een verrukkelijk strand, een onvergetelijk schoon pa norama vanaf het Loodsmansduin of de Neeltjesnol of vanaf de trans van het hel dere en ranke kerkje. Men hoort er van vroeg tot laat de lammeren ende ju bel der vogels. Vogels, die kwinkeleren boven de groene weiden van de Hem- mer, van de poldertjes of boven de bekende broedplaats De Geul en haar wijde omgeving. „Happy Days"! zo noemde de vogelwachter van De Geul, een onzer fraaiste natuurreservaten, zijn pension en bij het kiezen van die naam heeft de ze vogelwachter deze happy days misschien wel aan zijn eigen positie als be schermer van vogels en als gids voor alle vogelvrienden, ontleend! Want hij houdt van zijn beroep en is er onder zulke omstandigheden dan prettiger werk denkbaar? IN MAART had hij zijn post in De Geul weer betrokken: de blauwe reigers waren er weer neergestreken en de wilde eenden, de talinkjes, de kieviten, en de wulpen vooral hadden de herauten zo wat op de voet gevolgd! Er was al spoe dig weer leven en vertier aan de boorden van de duinpias, die zich van paal 6 tot paal 9 uitstrekt en waarin en waaraan dus heel wat nesten kunnen worden ge bouwd, zonder dat men spoedig van een overbevolkte broedplaats zou behoeven te gewagen! En tlhans was daar de 1ste Juli al weer in het land. Met een warme zomerzon aan de hemel, welke van de Mokbaai, die vele honderden meters diep het land indringt, een zilveren spiegel maakte en de vogels tot enthousiaste vleugeldragers. Hoog boven je hing een leeuwerik ja altijd was er een leeu werik in de lucht, boven het Hoorn der Nieuwland zo goed als boven de dui nen bij kampeerterrein „De Siep" of boven het zacht ruisende riet van De Geul. Het was vloed geworden en een paar schapen, die zich te goed hadden gedaan aan wat sappig groen op een hoger gele gen plekje grond, zagen zich ineens om ringd door het water van de Waddenzee. Maar ze schenen dit spelletje wel goed te kennen: er was volstrekt geen sprake van paniek, gelaten en kwasie ongeïnte resseerd stonden ze te herkauwen, wach tend op het wegtrekken van de zee. Vlak bij was een weg, waarlangs men De Mok kon bereiken en verweg oefenden artilleristen met zwaar geschut. Er was dus ook nog een andere wereld dan die, waarin de natuur hoogtij viert, maar dit uur wilden wij dat wel vergeten en be gaven ons naar een groen bouwseltje, dat de keet van de vogelwaohter moest zijn. „Nou, 't is 10 uur, ik zal mijn schoen tjes aantrekken, dan gaan we!" Aldus de vogelwachter en meteen maakte hij zich reisvaardig, zijn zoveelste trip door en langs De Geul, als gids voor de badgas ten. Wat wij onlangs van de vaart over het Eierlandse Gat hebben gezegd, kun nen wij voor De Geul herhalen: men krijgt waar voor zijn geld, men krijgt de vogelwereld van zeer nabij te aanschou wen. Dit dank zij de gids, die van kinds been af door deze omgeving zwalkt, dank zij de gids, die zowat alle nesten op zijn duimpje weet aan te wijzen! 30 Passen van zijn schuilhutje stonden wij al voor een nest met 5 dagen oude leeuweriken, die zich muisstil hielden, als vertrouw den zij ten volle op de camouflage van hun schutkleur. Nog 8 dagen zouden zij de blikken van toeristen doorstaan, daar na zouden zij zich mans genoeg vinden om die wijde wereld in te trekken.... Even verder een jonge koekoek, die ge boren was in het nest van een graspie per en de twee graspiepereitjes doodleuk over de nestrand had gekieperd Doorgaans komt zo'n koekoeksjong iets eerder uit dan de andere, de echte jon gen. Deze knaap was al 7 dagen oud en liet zijn pleegouders ziah het rambam werken door ononderbroken voedsel aan te slepen. Het gezelschap trok verder en zag een bruine kiekendief, die zijn nest in het net moet hebben, boven De Geul cirkelen. Iemand vroeg of de kiekendief niet dezelfde is als de sperwer, waarop een andere leek opmerkte: „Welnee, een sperwer bidt langer!" Gelukkig kon de vo gelwachter ons allemaal uit de rare droom helpen. Even later stonden ze al lemaal gebukt over het diepverscholen woninkje van een paapje, dat tuikois- kleurige eitjes had gelegd. Als de gids in de handen klapt, gaat ogenblikkelijk een heel eskader reigers, die rustig in 't riet hadden geluierd, op de brede, don kere vleugels, ook een troepje eenden zoekt het meteen hogerop. Aan de over zijde van het moeras heeft een troepje lepelaars postgevat op een duinrichel. Jammer, dat deze zeldzame vogels hier geen broedplaats hebben verkozen: het had er dit voorjaar toch alle schijn van, dat zij De Geul tot hun domein zouden nemen, want 4 weken lang had een vier tal lepelaars er zich opgehouden. Dan gaan we langs het nest van een rietgors, De gids, vogel wachter D. Drij ver met 'n groep je vogelvrienden in De Geul. Aller ogen zijn gericht op een rondcirke lende bruine kie kendief. die 5 marmerachtige eitjes had geprodu ceerd. Een patrijs met een drietal jon gen laat u schrikken door vlak voor uw voeten uit het helm te schieten, hetgeen zij onder razend vlugge vleugelslag ple gen te doen. Telkens weer wippen er ko nijnen weg. Ook voor deze dieren is het hier een waar lustoord. Leggen vele vogels de eieren in een goed verborgen nest, je hebt ook altijd van die snuiters, die het er maar op wa gen en de eieren volkomen open en bloot op moeder aarde deponeren, soms in een nest, «dat je deze naam nauwelijks waard 15 JULI GEMEENTERAADSVER GADERING Naar we vernemen zal de Gemeente raad op Woensdag 15 Juli a.s. bijeen ko men. BOUWVERGUNNINGEN De heer K. Bonne, K 25, De Koog, bouw van een schuur aan het Mienter- glop; de heer J. G. Oele, Hogerstraat, Den Burg, bouw van werk-bergplaats; de heer J. J. Bakker, De Koog, uitbrei ding kampcantine ,,De Instuif"; de heer Joh. de Graaf, Eierland, verbouw keu ken aan bestaande woning; de heer M. Roeper, Bargen, bouw van een kippen hok; de heer H Verijzer, De Koog, plaat sing van een schuurtje. AFDELING PLANTSOENEN VERFRAAIT DEN BURG Ditmaal een woord van hulde aan de afdeling plantsoenen van de dienst ge meentewerken, die langs het front van ons raadhuis een keurige strip geraniums heeft geplaatst. Reeds lang pronken di verse hotels met zo'n bloemenornament, het brengt sfeer en warmte. Waarom, zo moet de dienst van gemeentewerken hebben gemeend, zullen wij achterblij ven bij de pogingen tot verfraaiing van ons hoofddorp? Nu ook nog fluks ge werkt aan de restauratie van de muur langs het kerkhof aan de Binnenburg, opdat wij van een 9choon geheel kunnen spreken! Neem een oi twee Rennles, en op 't zelfde moment is dat zuurbran den geblust. Geen wonder dat talloze mannen en vrouwen over de hele wereld dwepen met Rennies en altijd zorgen ze bij de hand te hebben. Rennies zijn hygiënisch verpakt één voor één. Ze zijn smakelijk en. gemakkelijk in te nemen, zonder water of wat ook. moet achten. Neem bv. de scholekster! Het zou voor ons een onbegonnen weik zijn geweest als wij dat nest van het kneutje hadden moeten ontdekken. De 5 jongen hadden de ogen nog potdicht, maar de snavels wagenwijd open, zo wijd, dat je diep in hun rode keelgaten kon kijken. Dan komt ge op een duinenrij vanwaar ge de brede zandvlakte van de Hors overziet, in het Zuiden de vuurtoren van Huisduinen hebt en in het Noorden het dorp Den Hoorn. Gierzwaluwen za ten geducht achter alle mogelijke insec ten aan. Ze broeden met op het eiland en schijnbaar waren ze dus helemaal het Marsdiep overgestoken om hier de maag te vullen! „Hier zit een bergeend!" zei de gids en niemand trok zijn woorden meer in twijfel. Hij wierp zich op de buik en lag meteen goed voor een konij nenhol. Hij haalde een spiegeltje te voor schijn en zette daarmee een bloeddriftige bergeend letterlijk in het zonnetje. Zo zaten we beurt om beurt nog geen meter van deze prachtig gekleurde vogel af! Een honderd meter verder zei de vogelwach ter: „Nu gaan we het paradijs binnen!" De doorns en de vele andere planten reikten hier tot aan of boven de schou der en soms zag je maar net de langste van de karavaan, die willig achter de kenner aansjükte. Het paradijs bleek een klein groepje kolossale flierbomen te zijn, ze stonden in volle bloei en waren met een dik bladerdak getooid. „Nou, wie wil d'r torenvalken zien!" klonk invite rend de stem van de leider. Enkele ogen blikken later zaten we met onze camera op een wiegelende tak, nog geen meter van een drietal jonge torenvalken, die, gezien hun postuur, aan het uitvliegen toe waren en derhalve geen voorwerpen om eens welgemeend met de hand over de kop te strelen. Ze schenen zelfs een hekel te hebben om te worden vereeu wigd nu de adspirant muizenverdel gers kunnen tevreden zijn: de foto was nu niet bepaald geschikt voor reproduc tie, zodat de heer Strijbos straks met een rustig hart naar het Zuidelijk half rond kan afzakken. De torenvalk bleek in het voormalige nest van een ekster te wonen. Na twee uur dwalen, na nog veel meer eieren te hebben gezien (tureluurs, koe koeken, leeuweriken, scholeksters), na men wij weer afscheid van dit stuk on gerepte natuur. Van de fauna, ja maar ook van de flora: ge vindt er de strand- winde, de pirola, de vleeskleurige or chidee, het gevlekte zonneroosje, dat nergens anders op Texel groeit, de paarse dopheide, veel geurige pepermunt, het bitter-zoet of duizendguldenkruid, dat vroeger aangewend werd bij de bestrij ding van koorts, fantastisch mooie kam perfoelie, de paarse gloed van het wil genroosje, het bijenkorfje, de kale jon kers. Werkelijk te veel om op te noemen. Wij doen slechts een greep in de hoop, uw belangstelling te hebben gewekt! Ve le vreemdelingen hebben ook dit seizoen weer genoten van al dit schoons, Texe laars zien wij er nooit veel, misschien wonen zij te dicht bij, misschien vinden zij De Geul interessanter als je er de schaatsen kunt onderbinden. Ja, ook dan kan men er zidh best amuseren, maar zo ver is het gelukkig nog niet. GEMEENTEREKENING VOOR HET DIENSTJAAR 1951 Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat de re kening van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 1951 vanaf heden gedurende veertien dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing is nedergelegd en tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar ge steld. Texel, 30 Juni 1953. Burgemeeser en Wethouders van Texel, C DE KONING, Burgemeester. P. BEEMSTERBOER, Secretaris. DE EERSTE STRIJD IS GESTREDEN Te Den Hoorn werd Dinsdagavond de eerste strijd om de man en de vrouw gestreden Onder de aanwezigen merk ten wij de heer Gerard Hoek van de NC RV 00, tot wie een bijzonder woord van welkom gericht werd door de directeur van de VVV Texel. Uitslag was: Strijd om de vrouw: 1. Jaap Bakker, „Amalia"; 2. soldaat J. de Groot; 3. Arie Dijker. Strijd cm de man: 1. Alie de Bruyn; 2. Nel Bakker, „St. Anna"; 3. Annie Vee- Verdelg ze met OMYL hel afdoende middel ter ver delging van vlieg, vlo, mug, luis, enz. Deze onhygiënische, hinderlijke in secten veronaangenamen U het le ven en verstoren Uw gemoedsrust. OMYL bevat twee insectendoden- de stollen, waardoor het snel werkt èn leng blijft nawerken. OMYL als vloeistof om te verspuiten Fles met 2Ö0 cm' I 1,15. Ook ver krijgbaar m grotere Hessen en bussen. OMYL als poeder om te versturven 50 gram I 0,65 -150 gram I 1,65 BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 26 Juni tot en met 2 Juli 1953 Geboren: Carl Daniël zv Jacobus van Sijp en Rina Barhorst. Frederik Martinus j zv Martinus C. Veeger en Frederika Winter. Ondertrouwd: Gerrit Tuinder en Naan- tje Trap. Wilhelmus C. Witte en Corne- lia J. de Ridder. Getrouwd: Gene. Overleden: Marretje Kuiter, 60 jaar, echtg. v. Jacob Eelman Annaatje Bruin, 88 jaar, wed. v. Jan Kalf. VERTROKKEN PERSONEN Theodorus van Veen v. Hogerstr. 2 n. Leeuwarden, P. Langendijkstr. 54 (met gezin). Roelof van der Veen v Weststr. 40, Oosterend n. Zijpe, Petten Plein 1945 no. 10 (met echtg.) INGEKOMEN PERSONEN Jaapien Meder v. Velsen, Groeneweg 67 n. Peperstr. 11 Oosterend. TESO VERVOERDE IN JUNI De N.V. TESO heeft in Juni 31,380 passagiers vervoerd, 2799 auto's en 11,140 fietsen Juni 1952 werden vervoerd 36,657 passagiers, 2759 auto's en 10,716 fietsen. Vorige maand zijn dus 5,277 minder passagiers vervoerd, 40 meer auto's en 424 meer fietsen. Er dient bij de verge lijking te worden opgewezen, dat de Pinksterdagen dit jaar in Mei vielen en vorig jaar in Juni! PARKEERPLAATS VOOR AUTO'S Zeer velen brengen gaarne hun vacan- 'tie of vrije middag door aan he Wester slag. Reeds enkele jaren geleden kwam hotel Bosch en Duin op het goede idee om daar een paviljoen te plaatsen en ook dit jaar kunnen we daar weer terecht om ons te laven aan alle mogelijke ver frissingen. Ook de fietsenstalling is weer aan de zeereep geplaatst Dezer dagen is door de gemeente een keurige autopar keerplaats aangelegd, welke plaats biedt aan elf auto's. Het aantal auto's dat thans via de Dennenbossen over de mooie straat naar zee rijdt is, dank zij de aan wezigheid nu van een parkeerterrein stukken groter dan voorheen, waar de chauffeurs aan de finish altijd met de moeilijkheid van het ontbreken van een geschikte parkeerplaats hadden te kam pen. N. V. ORGAN ON-OS S BADMEESTER WESTERSLAG De heer Van der Bork, medisch stu dent, is benoemd tot badmeester aan het Westerslag. Hij zal hier alle dagen toe zicht houden. Vorig jaar was de bad meester daar alleen Zaterdags en Zon dags in functie. Beproefde hulp bij verkoudheid voor Ve der, Moeder en kind. ONZE TURNERS IN WIT-ZWARTE TENUES Dinsdagavond zal de gymnastiekver eniging Texel haar eerste zomeravond- uitvoering geven en wel op het terrein van de SV Texel, le Den Burg- Om half 8 wordt op de Groeneplaats gestart, waar na, met het Koninklijk Texels Fanfare voorop, een rondgang door Den Burg zal worden gemaakt Aile afdelingen van de gym, in totaal 150 man, nemen deel. Het programma vermeldt o.a. oefeningen aan de brug, op het paard, aan de ringen, vrije oefeningen enz. De dames en meis jes zullen wij niet meer in de oude en vertrouwde blauwe kleuren zien, maar voortaan in witte blouses en donkerblau we broekjes (de meisjes) en in witte blouses en witte rokjes (de damesafde lingen). Leider van de dames- en meis jesafdelingen is de heer Mooi, de heer A. Keizer voert de jongens aan en de heer C. Mets staat aan het hoofd van de he renafdeling. OM HET NATIONALE KAMPIOEN SCHAP Ongeveer 60 bekende motorrijders zullen Zondag 23 Augustus naar Texel overste ken om hier deel te nemen aan de natio nale trial, welke een onderdeel vormt van de door de KNMB uitgeschreven na tionale motorkampioenschappen. De or ganisatie van de trial berust bij de Motor club Texel. De trial (een prestatierit door moeilijk terrein) loopt vanaf Bosch en Duin tot aan De Pelikaan; heen door de dennen en terug door de duinen. *r i VAN PRIJZEN GESPROKEN. Onlangs werden door een marktkoop man apparaatjes verkocht waarmede men gemakkelijk een sinaasappel of citroen kon uitpersen en tevens deed het voor werp goede dienst als klokhuisopruimer. Het kostte f 0.75 en dat vond het publiek blijkbaar niet duur, want de man deed goede zaken. Toen wij dezer dagen een blik wierpen in de etalage van een Texelse winkelier, ontdekten wij het zelfde apparaatje voor de prijs van f 0,35. Vraagt eens RANG Criscal fruits A 32 ct. per 100 gram. U vindt in RANG Cristal fruits diverse fijne smaken: citroen, frambozen, sinaasappel enz. Uw winkelier heeft ze. Let op de naam RANG op het beschermend om hulsel van teder „Rangetje"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1