Cjroen fwartrjexels in het w UJDD RANG Oiléhif jfudU m:q „Hotel Texel" farry Polak Een, twee, drie wie heeft de bal? vetsnapeunfr Mn mste zanfr Hogere subsidie voor het Kleuteronderwijs Proefboringen voor de Waterleiding letler weekend ZATERDAG 11 JULI 1953 TEXELSE 66e JAARGANG. No. 6750 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdag». Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. -Abonn. pr. 11,80 p. kwart. IS ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm De Stichting Nuts-kleuterschool heeft B en W verzocht onderscheid te maken, wat betreft de gemeentelijke subsidi ering, tussen kleuterscholen met bevoegd personeel en kleuterscholen met onbe voegd personeel. Het verzoek komt B en W redelijk voor. Het is nl. momenteel zo, dat door de aanstelling van bevoegd personeel meer salaris moet worden uitbetaald, waar tegenover geen hogere subsidie wordt ontvangen. B en W stellen voor het basis-subsidie- bed.rag van f 20 per leerling ingaande 1 Jan. '53 als volgt te verhogen: 1. voor een volledig bevoegde hoofd leidster met 35 pet.; 2. voor een hoofd leidster in het bezit van alleen de akte A met 20 pet.; 3. voor bevoegde leidsters met 20 pet. Deze gewijzigde regeling zal f 1350 meer vragen, t.w. voor de R.K. kleuter school, met een hoofdleidster en een leidster in het bezit van een met de akte A gelijkgesteld diploma, 90 leerlingen maal f 8,- verhoging is f 720 en voor de Nuts-kleuterschool met een volledig be voegde hoofdleidster 90 leerlingen maal f 7,verhoging is f 630. De f 1350 is in de 12e suppl. begroting uitgetrokken. BESTUUR CULTURELE RAAD B. en W. hebben de volgende voor dracht opgemaakt ter benoeming van een bestuur voor de Culturele Raad: 1. de heer M. L. Kempenaar 2. de heer W. J. Jouwersma 1. Ds C. H. van Rhijn 2. Mevr. J. Beumkes-de Radder 1. de heer H. Westerdijk 2. de heer W. Renout 1. de heer J. Buisman 2. de heer M. Bakker 1. Mevr. G. Vrijdag-Keijser 2. Mej. E. Dijt 1. Mevr. J. Koning-Bruin 2. Mevr. J. Craanen-Hemelrijk 1. de heer Jn. Daalder 2. Mevr. P. Goedendorp-Blok 1. Mevr. E. H. Luberti-v. Bergen 2. Mevr. G. A. P. v.d Vis-Kikkert 1. de heer C. Mets 2. de heer D. Dapper 1. Mevr. M. R. J. Witte-Manders 2. Mevr. C. Feikema-Hooyberg B en W hebben de burgemeester aan gewezen tot voorzitter. OOK DE WINKELS TE DEN HOORN ZONDAGS GEDURENDE 4 UUR OPEN De Raad besloot dit voorjaar om de winkeliers te De Koog vergunning te verlenen van 16 Juni tot 31 Aug. op Zon dag van 2-6 uur geopend te zijn Dit in verband met het drukke vreemdelingen verkeer. Intussen hebben B enW van een aantal winkeliers te Den Hoorn een ver zoek ontvangen om ook voor dit dorp een uitzonderingsregeling te scheppenen wel voor de morgenuren. B en W willen dit verzoek wel inwilligen, mede „gezien de toename van het vreemdelingenver keer" te Den Hoorn, maar wel zouden B en W één lijn willen trekken en voor Den Hoorn dezelfde uren wilen aanhou den als voor De Koog werd gedaan, nl. de middaguren. De beide Middenstands verenigingen alsmede de Kamer van Koophandel gevoelen echter voor open stelling te Den Hoorn tijdens de morgen uren. OOSTERENDER SCHENKT GROND! Kijk, de gemeente Texel moest méér schenkers hebben. Nu lezen wij in de prae-adviezen weer zo'n coulant gebaar van de heer W. de Haas, te Oosterend, Kerkplein 2, die bereid blijkt de ge meente „een hem in eigendom toebeho rend gedeelte van de Nieuwstraat" al daar. groot 395 m2 te schenken. Het spreekt vanzelf, dat de gemeente dit „in dank aanvaardt" en gaarne de kosten van overdracht van deze grond ten hare laste laat komen. DE „DR JAC. P. THIJSSE-SCHOOL" De Oudercommissie van de o.l. school te Den Burg heeft ons gemeentebestuur verzocht de nieuwe en in uitbreiding zijnde school in Plan-Zuid een naam te geven. B en W stellen de Raad voor deze sohool te noemen naar wijlen Dr Jac. P. Thijsse, die van 1 Febr. 1890 tot 1 Sept. 1892 in functie is geweest als hoofd van de o.l. school met uitgebreid leerplan (de latere ulo) alhier en aan wiens publi caties over de flora en fauna van ons eiland Texel grotendeels zijn bekendheid heeft te danken. PERCEEL NAAR DE GEMEENTE B en W stellen de Raad voor van de heer D. Lemstra, Den Burg, een perceel grond te kopen, gelegen aan de Wever straat-hoek Achterom, groot 129- m2 voor de som van f 840. B en W achten het voor de gemeente van belang het be treffende perceel in eigendom te ver krijgen, „in verband met een geleidelijke realisering van het voor Den Burg vast gestelde uitbreidingsplan". WINKELSLUITING Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat ter secretarie dezer gemeente voor een ieder gedurende drie maanden ter lezing zijn nedergelegd de volgende, bij raadsbesluit van 31 Maart 1953 vastgestelde, verordeningen inge volge de Winkelsluitingswet 1951: Besluit nr. XVa, houdende de open stelling van winkels te De Koog op Zon dagmiddag, gedurende het tijdvak van 16 Juni tot en met 31 Augustus, alsmede de langere openstelling van winkels in de gehele gemeente gedurende evenge noemd tijdvak, Besluit nr. XVc, houdende verlenging van de openstelling van kapperswinkels. Genoemde besluiten werden goedge keurd bij Koninklijk Besluit van 25 Ju ni 1953, nr. 11. Texel, 8 Juni 1953. Burgemeester en Wethouders van Texel, De Burgemeester C. DE KONING. De Secretaris, P. BEEMSTERBOER. Technici van het Provinciaal Water leidingbedrijf Noordholland zullen Maandag 13 Juli a.s. in de buurt van 't Kinderdok, Minister Ruisweg, De Koog, ccn begin maken met proefboringen ten behoeve van de toekomstige waterlei ding op Texel. Den Burg (Vrijd.ig, Saterdag en Xonilag)^ spoelt voor U liet ^bekende duo POTVIS OP TEXEL AANGESPOELD Bij paal 7 spoelde een potvis aan; 15 meter, 30 ton. ONGELUK IN DE EENDRACIIT- POLDER De 19-jarige Jan van der Beij. Den Burg, werd in polder De Eendracht ern stig aan de tenen gewond toen hij door e-en lorrie werd aangereden. Hij moest in jen ziekenhuis worden opgenomen. Het mgeluik gebeurde, doordat hij bij een po ging om op een rijdende locomotief te springen, uitgleed. VERORDENINGEN WINKELSUI- TINGSWET Belanghebbenden maken wij attent op Ie officiële publicatie inzake enige bc- angrijke verordeningen ingevolge de Winkelsluitingswet. Dit geldt, in bijzon- lerheid voor De Koog, de straathandel, alsmede de kapperszaken. HEDENAVOND CONCERT H.er volgt het programma van het populaire concert, dat het Koninklijk .exels Fanfarecorps en De Stem des Volks, afdeling Texel hedenavond in het Park te Den Burg zullen brengen. Fanfarecorps, le deel: 1. Officier off te Day, mars, R. B Hall 2. Strausswalzen, potp. arr. Adr. J. Maas 3. Lustspiel, ouverture, Kéler Béla 4. Jubelklanken, populaire mars, pot pourri. ,,De Stem des Volks": Zegepraal Joh. Caro Zondagmorgen C. Dopper Naar het geluk Otto de Nobel Zegen ons Isr. Olman Ellen J. Olman Tord Toleson G. A. Utman Fanfarecorps, 2e deel: Populaire marsmuziek met medewerking van het Tamboercorps. Hierin hoort u: Voorwaarts.mars. Vrolijke mars potpourri van Wülem Ciere Colonel Bo gey on Parade enz. met als slot: Onze Taptoe van B. P. Bisselink. INDONESIcRS BETOONDEN BELANGSTELLING VOOR TEXEL Indonesiërs hebben dezer dagen een bezoek aan Texel gebracht om zich een beeld te vormen van de veeteelt. Bijzon dere belangstelling legden zij aan de dag voor de schapenbedrijven. Zoals bekend werd destijds voor Indonesië een partij wolvee op ons eiland aangekocht en naar verluidt is die zending uitstekend beval len. De Indonesiërs zouden nog 'n poos je in ons land blijven en schijnen voor nemens te zijn om wo'vee aan te kopen. Of deze aankopen hier dan wel aan de vastewal zullen worden gesloten is nog niet bekend. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 3 tot en met 9 Juli 1953 Geboren: Jan zv Jan C. v.d. Pijl en Marie Ruis. Greetje dv Jacob C. Dros en Marretje Daalder. Johan Lucas zv Johan L. Hoogerheide en Johanna C. Middel koop Catharina Geertruida dv Martien Bakker en Agatha C. Bakker. Ondertrouwd: Meindert Hoep en Geertruida van Boven. Maarten Bremer en Anna C. M. Brouwer. David P. Klip en Trijntje A. List. Cornelis Vlaming en Arina de Bloois. Jan van der Vis en Geertruid de Boer. Getrouwd: Cornelis Drijver en Jaapien Meder. Overleden: Jan Hemelrijk, 67 jaar, echtg. v. Aaltje Bas. Cornelia Witte, 80 jaar, wed. v. C. Dijksen. Gevonden voorwerpen: 1 autowieldop, 1 dameshorloge, 1 zwem broek met badhanddoek, 1 kinderschoen- tje, damesbroche, 1 kinderblouse. INGEKOMEN PERSONEN Elisabeth v. Heerwaarden v. Bussum, Regentesselaan 29 n. E 1. Leendert Dij ker v. Den Helder, le Vroonstr. 68 naar Oudesohild 181. Nelly v. Heerwaarden v. Arnhem, Jac. Marislaan 68 n. Den Burg, Kogerstraat 13. VERTROKKEN PERSONEN Willem van Enk, v. Den Burg, Gast- huisstr. 7 n. Beverwijk, Breestr. 121. Ma ria Smit, v. Den Burg, Molenstr. 37, n. Den Helder, Polderweg 65. Albert Lef- ferman m. gez. v. De Cocksdorp 14 naar Zaandam, C. J. Keghstr. 6. Timon van Haeften v. Den Burg, Waalderstr. 47 n. Zaandam, Valkstr. 13. Jacobus Komen v. B 134 n. Australië. DIENSTPLICHT Uitspraken inzake vrijstelling De Burgemeester van Texel brengt ter algemene kennis, dat de Minister van oorlog omtrent vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige de volgende uitspraken heeft gedaan. Bernard Pieter Rab, liChtinig 1953, vrij stelling van dienst als gewoon dienst plichtige wegens persoonlijke onmis baarheid afgewezen, uitspraak 6 Juli 1953, nr. 853825. Tegen elke omtrent vrijstelling geda ne uitspraak kan iedere belanghebbende uiterlijk de tiende dag, waarop de uit spraak ter algemene kennis is gebracht, in beroep komen. Indien de ingeschreve ne, wie de uitspraak geldt, buiten Neder land verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, met overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk be schouwd. Het tot Hare Majesteit de Koningin te richten beroepsohrift moet met redenen omkleed zijn en worden ingeleverd op afd. militaire zaken van de secretarie de zer gemeente. Texel, 11 Juli 1953. De Burgemeester voornoemd C. DE KONING r.'kt krabben. De helder viuel bf.re D.D D. kalmeert de Jeuk in enkele seconden, doodt de ziektekiemen, geneest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN >t diep in de huidporlén. HEDENAVOND GROOT FEEST TE DE COCKSDORP Zaterdag 11 Juli, Vrolijke avond te De Cocksdorp met medewerking van de mu ziekvereniging VIOS, aldus staat er op het door de VVV uitgegeven Zomerpro- gramima. Inderdaad, een vrolijke avond mi he. ligt in do bedoeling om iedere Zaterdagavond tijdens 't seizoen 'n der gelijk festijn le organiseren. Vios wordt daarbij terzijde gestaan door de Cocks- dorper sportvereniging SVC. Om 8 uur wordt begonnen met een rondgang door het dorp. De muziek start bij het „Thee huis" en langs de Achterweg trekt men op naar 't sportterrein, waar onmiddel lijk na de voetbalwedstrijd Tex Boys 1- ZDH 1, die dan al aan de 2e helft zijn begonnen, het feest wordt voortgezet on der leiding van de heer Jn. Daalder, die als ceremoniemeester zijn talenten zal tonen. Alle inwoners van De Cocskdorp en Eierland worden opgewekt de zorgen thuis te laten en enthousiast mee te doen aan de Strijd om de Man en de Vrouw. Dat VIOS de stemming er best in zal brengen en houden, hebben we destijds met Ouwe Sunderklaas wel gezien. Hij wordt dus goed! DE KRONINGSKLEURENFILM OP TEXEL Gaarne herinneren wij nog even aan de kleurenfilm van de Kroningsplechtig heid in Londen. Deze film, die overal ter wereld draait en millioenen mensen trekt, geeft een prachtig beeld van de kroning van koningin Elizabeth. Wij volgen haar naar de Westminster Abbey, waar de plechtigheid plaats heeft en daarna begint de Gouden Koets een ware zegetocht door Londen. Een schouw spel cm nimmer te vergeten. De film is voorzien van Nederlands commentaar, muziek en overal waar zulks gewenst was van het oorsponkeliik gesproke- DE ZEEMEEUWEN, de dameshand bal club van Skil, behaalde het kampi oenschap 1953 door een 7-2 overwin ning op GDS. Voorste rij, van links naar rechts: Truus Karsman, Joop Westdorp en Paula Dalmeiier; middelste rij: An nie van der Meer, Lenie Dijt en Wil Ze gel; achterste rij: mevr. N. van Hoorn- Westdorp, Truda de Wit, Jannie Dal meiier, Lia de Jong en Netty van Malde- gem. BRIDGEDRIVE „GROOT SLEM" De bridgedrive, die Woensdag door de bridgeclub „Groot Slem" in samenwer king met de VVV in het Badhotel te De Koog werd gehouden, trok zeer veel be langstelling. Niet minder dan 56 perso nen, w.o. vele badgasten, namen aan de wedstrijd deel. De prijzen werden ge wonnen door de volgende paren: A-lijn: 1. de heer en mw. Jouwersma 99V2 pt.2. de heren Hofman-Bos 96 pt.; 3. de heer en mw. Barlaeus 87V2 pt. B-lijn: 1. de heren Mantje-Venema 106 pt.; 2. de heren Duiser-Bolk 93V2 pt.; 3. de heren Landaal 91V2 pt. Last van zenuwen Mijnharde'* Zcaawtablattaa helpen U er overheen. TER VERBREDING VAN DE WIJDE STEEG De Wijde Steeg te Oudeschild zal t.z.t een flinke straat worden: B en W stellen de Raad voor om van mevr. de wed. C. Blom Czn., aan te kopen woning nr. 105, gelegen aan de Dorpsstraat en naast de Wijde Steeg, die bij de Achterweg uit komt. Huis en erf, met totaal 177 m2 grond, zijn te koop voor f 1500. B en W achten het voor de gemeente van belang dit huis en erf in eigendom te verkrij gen, aangezien dit perceel, in het voor OudesChild invoorbereiding zijnde uit breidingsplan in onderdelen, is bestemd voor wegaanleg. ZONDAGSDIENST DOKTER ELIAS (Van Zaterdagavond 6 uur tot Maan dagochtend 8 uur). PROTESTANTSE KERKDIENSTEN Zondag 12 Juli 1953 N.H. GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds van Reijendam in Gymlokaal Molenstraat Ocslerend 10 uur Ds Klijnsma 7,30 uur Ds J. J. Buskes Jr., van Am sterdam. Jeugddienst. Onderwerp: „Ver hangen wij echt naar Jezus' Weder komst?" De Koog 9,30 uur Ds Janse 20 uur Ds Janse, Jeugddienst De Waal 11 uur Ds Janse m.m.v. het kerkkoor, viool, cello, fluit Den Hoorn 10 uur Ds v. Rhijn Extra coll. voor het restauratiefonds Oudeschild 10 uur Ds Lange, Doopsgez. pred. van Mensingeveer (Gron.) De Cocksdorp 10 uur Ds Soesan Extra coll. kerkeraadskas GEREF. KERK Den Burg 10 en 7,30 u. Ds Schuddebeurs Oosterend 10 en 3 uur Ds de Wolf GEREF KERK (onderh art. 31. K.O.» Oosterend 10 en 3 uur Ds N. Benschop, van Sneek in Doopsgez. kerk DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Hoorn 10 uur Ds S. L. Verheus van Edam De Waal 11,15 uur Ds S. L. Verheus DIPLOMA'S LANDBOUWHUISHOUD- SCHOOL Vrijdagmiddag vond aan de Land- bouwhuishoudschool alhier de diploma uitreiking plaats aan in totaal 58 ge slaagden: Twee-jarige primaire cursus: N. Bakker, De Koog 53; M. van der Beek, De Cocksdorp C 58; G. van Ben- nekom, 's Hertogenboschweg D 119; F. Boogaard, Oosterend O 124; A. Brak, De Waal E 99; D. Eelman, De Koog 157; P. Ellen, Oudeschild 234, Lies Heinis, Den Burg, Schoonoordweg 35; C. Kuiper^ Oost 109; L. Paagman, Eierland E 48; H. Sohouten, De Cocksdorp C 54; G. v. d. Vis, Oost 78A; M. v.d. Vis, bosterend, Peperstr. 81; P. v.d. Vis, idem; A. Visser, De Cocksdorp C 101; A van Exel, Eier land E 50; W. Boon, Den Burg, Koger- weg 20; M. Brugmans, Den Burg, Dr Jac. P. Thijssestr. 6; D. Dam, Den Burg, Waalderstr 17, A. v. Egmond, Den Burg Wilhelm! nalaan 10; D. Gielis, Schilder end 21; R. v.d. Heijden, Den Burg, Schil derend 131; A. Hogewomng, Den Burg, Hallenveg 3; N. Huisman Den Burg, Ko- gerstr. 55, J. Koorn, Den Burg, Schilder end 113; A. Smit, De Westen H 104, N. Smit Westermient H99; N. v. Swindèren, Den Burg, Hollewalsweg 17; L. Vermeu len, Den Burg, Warmoesstr. 49; I. Witte De Waal B 180, M. Witte, De Westen H 110; N. Witte Welbedacht" Spang W 21- D. Witte, De Westen H 90. Landbouwhuishoudcursus M. Boogaard, Oosterend O 124; Th. de Graaf, De Cocksdorp 24; D. Rutten, Een- drachtpolder, Eierland; J. Schoenmaker, Den Burg, Suikerweg 3; Th. Veeger, De Westen „Lindenhoeve"; C. Witte, ,,'s- Hertogenbosch" Eierland. Opleiding hulp in de huishouding: R- Bakker, Spang 29; K. Groenhof, Oudeschild, „Zwerfsteen"; N. Hm, Dijk manshuizen S39; N. Kikkert, Den Hoorn 52; N Kikkert, Den Hoorn 1; Aafje van der Vis, Oosterend, Kerkplein 10; P. v.d. Vis, Oosterend, Peperstr 29; H. Witte ..Welbedacht", Spang W 21; M Bre-^ mer, Oosterend Weststr.; A. v. Heer- waarden, De Waal B 1; R Hopman, On garen B 179; C. Kikkert, De Koog, „Vre- dentein", M. v. Leeuwen, P.H. Polder H 45, C. v. Sikkeleras, Oudeschild 57; D. Smit, Den Burg, Suikerweg 9; A. Weijdt Oudeschild 173; A. Zutfen, De Koog K 49; M. Koning, Oudesohild S29; H. Ran, Den Burg, Emmalaan 5. SVC-Nieuws Hedenavond 7,30 Tex Boys 1-ZDH 1 voor de SVC-beker Morgenavond 7,30 de finale van de 2de elftallen tussen Tex. Boys 2 en Texel 3 Terreindienst; C. Smit en A. Vlaming. S.V. Texel. Morgen voor de seriewedstrijden te De Cocksdorp 2e afd. speelt Texel 3-Tex. Boys 2. Aanvang, elftal en vertrek, zie kastje. in diverse fi|ne smaken, 32 cent per 100 gram Let op de naam Rang op het beschermend omhulsel van ieder „Rangetje"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1