Cjrorn 2 rwaitjrJexelsin het harL, Oostenrijkse Muziekkapel als laatste grote V.V.V.-stunt De nieuwe o.l. school in Plan-Zuid, Den Burg, wordt uitgebreid met twee leslokalen en gymnastieklokaal Burgemeester De Koning legde vakkundig eerste steen Ouweskil Nederlandse films trekken Vertielg met ze ZATERDAG 22 AUGUSTUS 1953 TEXELSE 66e JAARGANG. No. 6762 COU RANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbu» 11 Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. -Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. DAAR GAAT de eerste steen voor de afbouw van de o.l. school in PlanZuid. Bur gemeester De Ko ning toonde zich een meester in 't leggen van eer ste stenen. En straks zullen nog weer andere eerste steenlea- gingen volgen: ih De Waal is men ook bezig met de bouw van een nieuwe o.l. school en De Koog krijgt eveneens een nieuw schoolge bouw. Ook Den Hoorn zal binnen afzienbare tijd haar jeugd in 'n moderne school gehuisvest zien. BURGEMEESTER DE KONING heeft Woensdagochtend de eerste steen gelegd van de nieuwe openbare lagere school te Den Burg, waarvan vijf lokalen reeds enkele jaren in gebruik zijn. Nu de tweede en laatste etappe was begonnen, nl. de bouw van nog twee lokalen en een gj mnastieklokaal, was er, zo meende de Oudercommissie zeer terecht, alle reden om dit belangrijke feit met de traditio nele eerste steenlegging reliëf te geven. Het initiatief hiertoe was uitgegaan van de secretaris der oudercommissie, de heer Kempenaar, die tevens voorzitter is van de afdeling Texel van Volksonderwijs. liet was dan ook erg jammer, dat de heer Kempenaar de plechtigheid wegens ziekte niet kon bijwonen. personeel en aan de heer A. Poel, die Volksonderwijs vertegenwoordigde. Vervolgens las hij de oorkonde voor. Deze oorkonde, die tussen binnen- en buitenmuur zou worden ingemetseld, luidde als volgt: ,,In het jaar 1953, het zesde regeringsjaar van H.M. Koningin Juliana, toen Nederland werd getroffen door een overstromingsramp van onge kende omvang, waardoor ook op Texel zes mensenlevens verloren gingen en grote materiale schade werd aangericht; toen Texel werd bestuurd door burge meester C de Koning en de beide wet houders S. de Waard en Th. R. Hin; toen deze school bestuurd werd door het hoofd S. Bakker met vier onderwijs krachten; toen 214 leerlingen deze school bezochten, vertegenwoordigd door de Oudercommissie, waarvan de heer C. de Lugt voorzitter was; werd begonnen met de afbouw van deze openbaar lagere school aan de Zuidzijde van Den Burg op Texel op het terrein bekend als Plan Zuid ter vervanging van de in 1876 ge bouwde school, gelegen aan de Nieuw- straat te Den Burg op Texel en bescha digd in 1915 tijdens de opstand der op Texel gelegerde Georgiërs tegen de Duitse bezetters. De eerste steen van deze afbouw, om vattende twee lokalen en een gvmnas- tieklokaal, ontworpen door de architec ten J. W. H. C. Pot en J. F. Pot-Keeg- stra, werd gelegd op 19 Augustus 1953 door de burgemeester van Texel in het bijzijn van de leerlingen der school, bo- TERWIJL de metselaars Weijdt en Witsiers een lijn spanden als leidraad voor een nieuwe laag stenen, braken de kinderen uit de lokalen om zich keu rig op te stellen in de buurt van de Ge denksteen. De heer C. J. de Lugt, voor zitter van de Oudercommissie, opende met de opmerkina, dat het initiatief tot deze plechtigheid was uitgegaan van de Oudercommissie en wel speciaal van de secretaris, de heer Kempenaar. Het speet hem zeer, dat deze „geweldig actieve organisator" wegens ziekte ver stek moest laten gaan. Hij wenste hem spoediqe beterschap toe. Soröker verwelkomde soeciaal de bur gemeester, die bereid was gevonden de eerste steen te leggen. Het gebouw, al dus spreker, is weliswaar al gedeeltelijk voltooid, maar wat steekt een paar jaar in het licht der eeuwen?! Hij dankte de burgemeester voor zijn activiteit bij de totstandkoming der plannen en in deze dank betrok hij ook gaarne de wethou ders die eveneens hun volle medewer king hadden verleend. In één adem noemde hij ook de bemoeiingen van de heer Bosch, inspecteur bij het lager on derwijs. Verwelkomd werden ook de he ren van de Dienst Gemeentewerken: ir. Kipperman en de heren Veldstra en Van der Struijs, alsmede de heer Duin, aan nemer. Daar de voorzitter zonder papier van wal was gestoken, schoot hem pas na de steenle^^in^ een verzuim te bin nen: gaarne toch had hij ook een speci aal woord van welkom gericht aan het EN HIER wordt de fraaie oorkon de in een loden buis gestopt. De plechtiqheid wordt verricht door een der leer lingen, een van de 8, die hieraan medewerkten. De oorkonde be vindt zich thans in de ruimte tus sen binnen- en buitenmuur en is bedoeld als sur prise voor hen die in de verre toe komst een oude bouwvallige o. 1. school in Plan- Zuid anno 1953 moeten slopen, een ouderwetse school bovendien die niet meer past in de mo derne tijd. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 22 Aug. op om 5,36; on der om 7,48. Maan: 24 Aug. V.M., 31 Aug. L.K. Hoog water ter rede van Texel: 22 Aug. 7,03 en 7,26. 23 Aug. 8,04 en 8,17. 24 Aug. 8,55 en 9,05. 25 Aug. 9,42 en 9,49. 26 Aug. 10,27 en 10,30. 27 Aug. 11,11 en 11,11. 28 Aup. 11,53 en 11,57. Aan het strand een uur eerder. WIE DE STRIJD WONNEN De Volksspelen te Den Hoorn blijken nog altijd belangstelling te trekken. De uitslag van de Woensdagavond gehouden wedstrijden was: Om de vrouw 1. Jaap Bakker, Oude- sahild; 2. Arie Dijker; 3. Biem Lap. Om de man: 1. Jannie Dalmeijer; 2. Duw Veeger; 3. Marian van der Slikke. Je bent al zó oud, mien dor pie, Weer ik gehore ben. D'r wordt an je bouwd in of broke, Dot ik je op 't lest niet meer ken! Mit je tores achter 't diekie, 't Groen fan de bome mee, 't Geeft olies zon stil vertrouwe Jé, dorpie deer an de zee. Je kleine vissersskuutjes Nou veul groöter os voorheen, 't Wordt olies aars, 't verbeterd, Maar Skil bluuft toch Skil alleen. 'n Heel klein plekkie strand, Weer ik os kiend zo heel vaak speulde, Leit nag in mien gedachte, Omdat ik me er nooit verveelde. De haven mit zien vertier, Je dorpsstreet om te kuiere, De beurs" weer ze mit plezier Ol pratende konne staan luiere. Wot of ok verandere zei, Je huuzen, je winkels, je booten, Jé bluuft altied mien Ouweskil Dot hew 'k bee mezelf beslote. A. v. L.-B. VAN LADDER GEVALLEN De heer W. Jonker is op non-actief: toen hij een pak stip via een ladder op een klamp zou brengen bleef de last ha ken, waardoor hij zijn evenwicht verloor en viel. Hij kwam zo ongelukkig terecht, dat hij een enkel brak. Het ongeluk ge beurde Dinsdagochtend op „Mariahoe- ve", P.H. Polder. vengenoemde personen, alsmede de di recteur van Gemeentewerken, ir J. F. Kipperman, de technisch ambtenaar le klasse, J. Veldstra, de technisch ambte naar G. van der Struijs, de aannemer C. H F. Duin, die allen op deze oorkonde hun handtekening plaatsten. Deze oorkonde werd in de loden buis gedaan door de tweeling Jeanette Marie en Theo Sophie Veenbaas; in de kope ren bus gestopt door de tweeling Adri- aan Jacob en Lieuwe Jan Dijksen, in de steen gemetseld door- de tweeling Dieu- vvertje Margriet en Cornel is Albertus Keijser, de sdhoolvlag werd gehesen door de tweeling Anny Cornelia en Ger- da Adnane de Gorter. Links prijkte het wapen van Texel, rechts een groen-zwart lint met het stempel onzer gemeente. Om 12 minuten voor elf overhandig de aannemer Duin burgemeester de trof fel met de eerste steen. „Dat gaat vak kundig!" zo liet wethouder Hin zich ont vallen, toen het hoofd onzer gemeente de troffel nog even vreugdig op de steen liet dansen. „Ik zie onze burgemeester straks neg in de avonduren zijn eigen huis metselen!" Nadat de heer Duin de gedenksteen had aangebracht, nam bur gemeester De Koning het woord. Het lijkt, aldus spreker, enigszins merk waardig, dat een lid van het gemeente bestuur de eerste steen heeft gelegd, waar deze instantie tooh de school laat bouwen, maar het initiatief hiertoe is geheel en al uitgegaan van de Ouder commissie. Ik hoop, dat dit soort initia tieven gaat groeien en de oudercommis sie steeds belangrijker functie zal gaan krijgen. In de bouw van deze school zie ik een stukje van de reeks van maatre gelen, getroffen ter verbetering van het onderwijs op Texel, te danken aan de vooruitziende blik van onze Raad -en ge steund door de krachtige medewerking van de Inspecteur voor het lager onder wijs, de heer Bosdh. Hartelijk dank daar voor. Wij hopen, dat de heer Bosch zijn medewerking ook in de toekomst zal willen blijven geven. Spreker dankte tenslotte de Oud er commissie voor het cachet aan deze gebeurtenis gegeven. Vervolgens werd de in de oorkonde genoemde, met minder plechtige hande ling door de vier tweelingen verricht. De kinderen zongen hierop een feestlied: .Laat hoog de sdhoolvlag wappe ren, het schoolgebouw wordt uitgebreid voor ons, de jeugd van deze tijd „Een lied op deze blijde dag!. Nou, hét moment voor hen was natuurlijk het Jang verbeide fluitsignaal van meester Bakker, dat betekende: verzamelen voor de uitreiking van een bon voor een ijs je! En terwijl de kinderen het dorp in holden, begaven de volwassenen zich naar een der lokalen, waar koffie werd geserveerd. Het gezelschap nam plaats in de ban ken en terwijl de kellner rondging, bla derden wij onwillekeurig in een cahier waarin een der leerlingen in schoon schrift tal van belangrijke historische feiten had vermeld: „Karei de Grote bracht vrede, welvaart, modelboerderij en, scholen en hij leerde zelfs nog schrij ven toen hij volwassen was". Het stond in de zoveelste les. Dat zinnetje sprak toch wel boekdelen! Het gaf ons een goed beeld van de toestand van het on derwijs in die dagen, plechtigheden, aan eerste steenleggingen verbonden, kende men niet, er waren nog^geen fototoestel len, waarmede zo'n gebeurtenis ver eeuwigd kon worden, er waren geen ou dercommissies, geen B. en VV.'s en zelfs geen ijsjes. De jeugd van deze tijd. hadden de kinderen gezongen. De jeugd van deze goéde tijd, dachten wij. DE LAATSTE grote uitvoering, geor ganiseerd door de VVV Texel, behoort al weer tot het verleden- de 70 Oosten rijkers, die Dinsdagavond in het Park te Den Burg optraden, zitten thans al weer hoog en breed tussen hun Alpen, terwijl wij, Texelaars, de traditie getrouw, op ons gouden boltje blijven toeven. We hadden de Oostenrijkers gaarne nog een poosje hier gehouden, want zij boden ons een nrogramma, dat klonk als een hele rij klokken, of gedachtig speciaal aan het obkest als een orgel, een buiten gewoon goed en gaaf instrument, wel te verstaan! De avond werd geopend met een rondgang door vele straten van Den Burg. Texels Fanfarecorps, direc teur de heer A. J. Vonk, was met slaan de trom van „huis" Gemarcheerd en er gens in een der smalle straatjes van ons grote dorp weerklonk ineens de jubel van een pittige mars tegen de lage ge vels, die onverhoeds uit hun eerste slaap waren gerukt. Mét alle kleuters, die be slist met zo lang hadden mogen (of kun nen) opblijven! Via Kogerstraat, Hoger- straat en Gravenstraat zocht ons Texel se corps contact met de gasten: een or kest van 54 man, mitsgaders een dans groep van 15 personen. Als een bekwa me gids leidde de Texelse vereniging hen door de kronkelstraatjes De Oos tenrijkers kwamen schilderachtig voor de dag door de opluistering met in na tionale klederdracht gestoken Oosten rijkse schonen, die allen met een minia tuurvaatje jenever of iets dergelijks wa ren uitgerust. Na de rondgang door het dorp, welke door. zeer velen met grote belangstelling werd gadegeslagen, hield men halt voor het raadhuis, waar burge meester De Koning en echtgenote, als mede onze beide wethouders en onze ge meentesecretaris en echtgenoten de defi- lerenden toewuifden. Burgemeester De Koning sprak een hartelijk begroetings woord, waarna de leider van onze Buitenlandse vrienden aardige dingen van ons en ons. (mooiste) eiland zei. Dit alles was natuurlijk wel een dronk waard, wat door een der Oostenrijkse meisjes als bij intuïtie werd aangevoeld: zij schreed naar voren en offreerde bur gemeester en mevrouw De Koning een eenheid uit het genoemde miniatuur vaatje. Verder weer. Naar het Park, waar al vele rijen banken waren bezet. 0*v>er Smit zwaaide zijn gemotoriseerde zij span de brede Parkpoort binnen en de dikke honderd man muziek en de meer dan duizend supportsters en supporters volgden naarstig. We hebben hier een flinke muzieknis, maar Dinsdagavond moesten ze werkelijk met de ruimte woekeren: 't ging net! De directeur van onze VVV Texel vond het erg jammer te moeten mededelen, dat dit de laatste grote zomeruitvoering moest zijn. Hij verheugde er zich over ook ditmaal weer een allround programma te kun nen aanbieden en maakte handig van de gelegenheid gebruik zijn handen in on schuld te wassen ten opzichte van de met gestand gedane beloften, door vorige ensembles gedaan, waar aange kondigde programma's slechts gedeelte lijk werden uitgevoerd, stond de VVV Texel buiten de verantwoordelijkheid daarvan. (Dit hebben wij reeds in ons vorige nummer kunnen melden Red.) Spreker hoopte, dat deze uitvoering bij zonder veel zou vergoeden. De heer Os kamp verwelkomde in het bijzonder Burgemeester en Wethouders en hun echtgenoten, de heer en mevrouw Lap- Dijt en ons Koninklijk Texelse Fanfare corps. Op zijn verzoek werd een kracht dadig applaus gemaakt voor Texels Fan farecorps. En daarna kwam de Bundesbahnmu- sikkapelle aan bod. Wij mogen zonder ook maar enige waarde toe te willen kennen aan „lest heugt het best!" zeg gen, dat dit oorps de eer toekomt de beste muziek van dit seizoen te hebben gegeven. Bij 't uitvoeren van een der wer ken van Brahms kwam in ons op: Mees terlijk, geweldig dit te kunnen compone ren, maar meesterlijk, geweldig óók dit stuik te kunnen uitvoeren op een wijze zoals de Kapel dit doet! En dat gold werkelijk voor alle nummers van dit bijzonder goed verzorgde programma, dat bij het publiek dan ook zeer in de smaak is gevallen Een bijzonder goed nummer was ook „Der Freischutz" van C. M. von Weber. Een daverend applaus bewees hoezeer de kapel de aanwezigen had geboeid. Zij kwamen dan oók niet weg zonder een extra nummer als toe gift te hebben gegeven. Na de pauze een populair heemkundig programma met de dansgroep, die er lustig op los danste, jodelde en Schuh- plattlerde. Onnavolgbaar snel in hun be wegingen gaf dit een grappig effect. Bij zonder succes ook had de harpist, die aan zijn zeer fraai instrument de lief lijkste klanken wist te ontfutselen Geen wonder dat David zijn koning Saul uit zijn sombere gedachten wist te halen. Het was inmiddels al een latertje ge worden toen het laatste nummer gege ven was: Het „Groot Tiroler Bal" begon dan ook pas om elf uur, maar. er werd daar niet op een -uurtje gekeken: tot drie uur in de nacht duurde daar het bal voort, een zeer geanimeerd, gezellig bal, waarbij twee orkesten, de Tiroler Boerenkapel en the Midnight Swingers voor non-stop muziek zorgden. De dag kwam reeds schuchter achter de Ooste lijke coulissen gluren toen de laatste feestgangers in kalme, zorgeloze gang, huiswaarts keerden. Auf Wiederseh'n! OPBRENGST DER COLLECTE De van 27 Juli tot 2 Augustus gehou den collecte voor Sonnevanek en Zonne gloren heeft in onze gemeente f 390,29 opgebracht. DE LAATSTE VROLIJKE AVOND TE DE COCKSDORP De Cocksdorp. Voor de laatste keer wordt heden de vrolijke avond gehou den. VIOS verleent weer zijn medewer king. Komt allen deze laatste avond en zorgt voor een grote strijd om de man en de vrouw. Er zijn weer fraaie prijzen aan verbonden. Laat het spreekwoord ook hier gelden: Eind goed al goed! UITSLAG VERLOTING Hcrv. Meisjesvereniging op Texel. Hier volgen de nummers waarop een prijs is gevallen: Nr. 1363 797 1357 929 766 1183 437 1003 33 320 1200 108 1428 664 431 1268 1444 1130 236 563 834 731 717 501 403 718 1136 1026 1459 715 547 549 604 454 45 183 266 1194 249 723 944 662 800 1369 626 1109 500 785 689 971 118 417 599 592 442 1204 1356 1059 438 564 848 574 640 1280 650 286 941 313 1275 883 493 443 195 1286 796 331 857 1123 306 343 95 204 60. Prijzen kunnen worden afgehaald bij Mevr H. Koorn-Volgers, Nieuwstraat 22 Den Burg. Wie tot de regelmatige bezoekers van Texels Bioscoop Theater behoort, weet dat de belangstelling voor een Neder landse film altijd veel en veel groter is dan die voor buitenlandse rolprenten. Zo werd „Sterren stralen overal" voor verscheidene uitverkochte zalen ge draaid; voor een der voorstellingen moesten verscheidene personen worden teleurgesteld. Hollandse films, ach ze zijn schaars. In 1936 werd op Texel de première ge draaid van de Hollandse film „Jonge Harten", welke grotendeels op ons ei land werd opgenomen. Een op en top vacantiefilm. Veel humor, veel bran ding, veel liefde ook Wij garanderen de directie van onze Bios goed bezochte voorstellingen als „Jonge Harten" weer eens op het witte doek zou worden ge bracht! (Ingezonden mededeling). OMYL hel afdoende middel ier verdelging van. vlieg, vlo, mug, luis, enz. Deze onhygiënische, hinderlijke insecten veronaangenamen U het leven en verstoren Uw gemoedsrust. OMYL bevat twee msectendodende stof fen, waardoor het snel werkt én lang blijft na werken. OMYL als vloeistof om le verspuiten. Fles met 200 cm'f 1,15. Ook verkrijgbaar in gro tere Hessen en bussen. OMYL als poeder om te verstuiven. 50 gramI 0,65 150 gram11,65 N.V. ORGANON-OS S

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1