9 rocn in het harL, VfRlGLEY Sanap/rin 3 goede <t) Maandag de grote Texelse Schapenfokdag Museum trok tegen de dertienduizend bezoekers Onrustig, gejaagd? Afsluiting Waddenzee nog meerdere generaties van ons verwijderd De Paardensport organiseert heden ringsteken en concours De Koude van Texel Maak 'n einde aan dat ondragelijke zuurbranden ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1953 TEXELSE 66e JAARGANG. No. 6766 COURANT Uitgave N.V. v.h. LangeveJd De Rooi; Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg Texel - Postbu» 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. 4- 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. Maandag wordt de grote jaarlijkse schapenfokdag gehouden. 47 Texelse fokkers zullen met de bloem van hun bedrijven, verdeeld over 216 inzendin gen, met daarboven drie inzendingen voor de verkoopklasse, naar de Groene- plaats komen om hun materiaal door de jury te laten beoordelen. De jury wordt bij de rubriek 1-j. rammen gevormd door de heren P. Donker Pzn Jr. Twisk; H. J. Keijser Czn., Den Burg en P. Ver- berne Jr., Spang; 2.j- en oudere rammen: A. Groot Oos- ter Blokker, H. J. Keijser Dzn, Den Burg; T. Huisman Jr. Den Burg. Deze juryleden aangevuld met Ir L. de Vries bepalen welke ram kampioen en welke ram reservekampioen wordt en tevens aan welke 1-j. ram op Texel ge fokt, de zilveren wisselbeker van TESO wordt toegewezen. Schapen met 1 ramlam, vóór 31 Maart: W. Pijper, Alkmaar; S. W. Koning Lzn., Oosterend; A. Hin Dzn., Oudeschild. Schapen met 1 ramlam, na 30 Maart: D. Appel, H.-Hugowaard; P. W. Koning, Oost; W. J. Bakker, St. Anna. Schapen met 1 ooi- en 1 ramlam, vóór 3 April: A. Koopmans, Barsingerhorn; J. Hin, Z.-Haffel; D. Roeper Jacz. Den Burg Schapen met 1 ooi- en 1 ramlam, na 2 April: W. v.d. Oord, Barsingerhorn; F. R Keijser, De Waal; G. Bakker, Atlas. Schapen met 2 rami, vóór 31 Maart en na 30 Maart: K Hogetoorn, N -Beemster; S. J. Keijser, Oudeschild; W Bakker, Den Hoorn 10. Schapen met 2 ooilammeren; 4-tallen ooilammeren; 4-tallen 1-j. ooien en 4- tallen oudere ooien: P. Kistemaker, Ab- bekerk; W. J. Bakker Jzn., St. Donatus; P Hin Dzn., Oudeschild en F. Blaauw, N.-Beemster. Deze juryleden wijzen de 'kampioens groep en de reserve kampioensgroep ooien aan. Er zijn 3 premiën ad f 25 beschikbaar gesteld door de 3 landbouworganisaties voor de 3e beste ramlammeren en nog 3 premiën voor de 3 beste 1-j. rammen. Jury: K. Hogetoorn, Ir L. de Vries, C. Roeper, M. C. Bakker Arbiters: Ir L. de Vries, C. Roeper. Dc jury bestaat voor de diverse ru brieken bijna steeds uit 1 jurylid woon achtig buiten Texel en 2 op Texel, w.v 1 is aangewezen door de Vereniging van Oudleerlingen der L. Landbouwschool. Evenals vorige jaren stelt het gemeen tebestuur van Texel het marktterrein, hokken en stro, gratis beschikbaar. Extra prijzen: 2 medailles aangeboden door het ge meentebestuur van Texel. 1 voor de kamoioensram en 1 voor de kampioens groep ooien. Door de 3 Texelse landbouworganisa ties is besloten een andere doch gunsti ger premieregeling voor ramlammeren en 1-j. rammen aan te bieden. In plaats van 3 premiën ad f 50 komen er 3 pre miën ad f 25 voor de 3 beste ramlamme ren, voorwaarden als voorheen. Dezelfde 3 ramlammeren kunnen vol gend jaar als ram op de fokdag getoond, wederom een premie van f 25 verkrijgen indien de ram daarvoor in aanmerking komt. Bovendien wordt aan nog 3 1-j. rammen een premie van f 25 beschik baar gesteld mits ze als fokram evenals de bovenstaande 3, op Texel worden ge bruikt voor het dekken van een be paald aantal stamboek ooien In 1952 behaalden de rammen 4886/F6548 eig G. J. Veeger; 2993/ F6586, eig F. R. Keijser; 4914/F6736, eig. H. C. Dijt, de premie ad f 50. De zilveren wisselbeker, uitgeloofd door TESO voor de beste 1-j. geregistreerde ram, op Texel geboren, wordt het eigen dom van degene, die na 1945 in de ru briek 1-j. rammen het eerst 2x achter een of 3x in totaal de le prijs heeft be haald. De beker werd gewonnen: in 1946 door Gebr. Boersen; in 1947 en 1949 door P C. Hin; in 1948 en 1950 door G. C. Kik kert; in 1951 door M. J. Veeger; in 1952 door Jn. C. Hin. Voorts is er een zilveren wisselbeker, uitgeloofd door ,,Het Texelsch Schapen stamboek" voor het beste schaap met 2 SVC Nieuws Hedenavond vergadering voor leden en donateurs cm 8 uur bij de heer No ta. Er staan belangrijke punten op de agenda Zijn ook de dames van gym en handbal present9 Morgen gaat het le op bezoek bij A. G.S.V. 1. Een goed begin is het halve werk dus de punten mee naar Cocks- dorp! Vertrek Cocksdorp 9,15 uur. Boot vertrekt om kwart over tien. 13 Sept.: SVC 1-Dirkshorn 1. Zee macht 2-SVC 2. Zaterdag 12 Sept. SVC A-De Koog A. geneesmiddelen in elk tablet. Niet méér, want overdaad schaadt. Geest en lichaam worden er door verkwikt en pijnen verdwijnen ramlammeren. De beker wordt het ei gendom van degene, die haar 3 x in to taal heeft gewonnen. Ere-prijzen: Kampioen ram reserve kampioen ram; Kampioensgroep ooien reserve kampioensgroep ooien. Geldprijzen: Deze worden uitgeloofd door ,,Het Texelsch Schapenstamboek in N.H."; le prijs ten hoogste f 10, 2e prijs ten hoog ste f 7,50, 3e pi ijs ten hoogste f 5; te ver delen door de jury. Schommelde de laatste jaren het to taal bezoek aan ons Texels Museum om de tienduizend, dit jaar is een record aantal gasten Westermientwaarts geto gen om de diverse verzamelingen, waar onder verschillende nieuwe aanwinsten, in ogenschouw te nemen: de stand is momenteel dichter bij de 13 dan bij de 12000. Indien het weer de laatste veer tien dagen wat minder ongenietbaar was geweest, zouden zeker al 13000 bezoe kers zijn genoteerd: vorig jaar om deze tijd was het museumbezoek nl. druk ker dan nu, voor zover nog van druk ker kan worden gesproken Het in ieder geval gevestigde record is vooral te dan ken aan de aanwinst door de komst van een jong, moederloos aangetroffen zee hondje, dat verscheidene weken met ogenschijnlijk goed resultaat door de fa milie De Haan werd verpleegd Tot de kleine rob plotseling stierf, wat natuur lijk een grote teleurstelling was. CURSUSSEN IN DE LANDBOUWSCHOOL Met October beginnen bij genoegzame deelname de volgende cursussen: 1. Algemene Tuinibouwcursus (bloem bollenteelt). 2. Landbouwwerktuigen. 3. Motoren en tractoren 4. Engelse Taal. 5 Welsprekendheid. De kosten voor alle cursussen is f 15 en boeken en de duur is 20 weken. De ALg. Tuinbouwcursus is 2-jarig en er wordt 3 avonden per week les gege ven gedurende iVz uur. De andere cur sussen zijn 1-jarig en er wordt 1 avond per week les gegeven gedurende 2 uur. Wil een cursus doorgaan, dan moeten er minstens 12 deelnemers zijn. Men dient zich tijdig op te geven aangezien de sub sidieaanvragen voor 1 October in Den. Haag moeten zijn. Aangifte kan geschieden bij de heer C. P. Laan, Kogerstraat 21, Den Buig, Texel, tel. 126, alwaar men ook inlich tingen kan verkrijgen. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 28 Aug. tot en met 3 Sept. 1953 Geboren: Anna Maria dv Jacob Keij- zer en Antje Kikkert. Martinus Arie zv Jan Maat en Trijntje Bakker. Ondertrouwd: Jan Hopman en Neeltje C. Buis. Getrouwd: Wilhelmus C. van 't Noord- ende en Johanna van den Berg. Overleden: Gene. Gevonden voorwerpen: 1 zilveren vork, 1 zilveren vingerhoed, 1 wollen hoofddoek, 1 rijwieltas, 1 blauwe vulpen, 1 zwarte shawl, 1 paar koffersleutels, 1 zwarte portemonnaie, 1 trainingsbroek, 1 levend konijn. VERTROKKEN PERSONEN Tijs Nierop v Schilderend 106a n. Zijpe 't Zand I 117 (en echtg). Emma C. Boekei, v. Oudeschild 37lj n. Katwiik, Luoinenhof 16. Elisabeth M. Mascini v. K 48a n. Hilversum, Koekoekstr. 2. Jo hanna C. Hin v. B 109; Maria C. C. Swarthof, v. Weverstr. 23; Maria J. T. Bakker v. O'sahild 170 en Johanna L. M. Dernison v. Zwaanstr. 6 allen naar Ber gen, Loudelsweg 20. Alie van der Vis v. Peperstr. 81 n. A'dam, Buikslotermeer- dijk 170. Wilhelmus Schouten v. E 86 n. A'dam, F. Bolstr 112. Dieuwertje Büihs, v. De Koog 6 n. A'dam, Nieuwe Achter gracht 110. Maria T. Witte v. B 124 n. Bergen, Loudelsweg 20. INGEKOMEN PERSONEN Jan G. H. Hennink, v. Arnhem, Ver- huellstr. 23 n. De Koog 19. MARKT Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter kennis van belanghebben den, dat in verband met de te houden fokveedag op 7 September a s. geen vee markt zal worden gehouden Texel, 31 Augustus 1953. Burgemeester en Wethouders van Texel, De Burgemeester, C. DE KONING. De Secretaris. P. BEEMSTERBOER. Mijnhardt's Zenuwtabletteo iterkeo en kalmeren Uw xenuwen. ZDH-nieuws. Morgenmiddag ZDS-Wiron 1, de eer ste wedstrijd voor de comp., aanvang 1,30 uur. Wij willen er even opwijzen, dat alleen de leden en donateurs vrij toe gang hebben, voor niet-leden of -dona teurs boven de 16 jaar is de entree f 0,25. Onze rechtsback Henk Sttechtenhorst is in een goede vorm en behaalde Dins dagavond de le prijs bij de strijd om de vrouw. ,,De afsluiting van de Waddenzee is nog meerdere generaties van ons verwij derd. Onze kinderen en onze kindskinde ren zullen nog genoeg gelegenheid heb ben om hun krachten op het Wadden probleem te beproeven". Aldus Ir H. A. M C. Dibbits, hoofd ingenieur-directeur van de Rijkswater staat tijdens een radio-causerie in het VARA-programma van 12 Aug. jl. In deze causerie maakte ir. Dibbits goed beschouwd een einde aan alle spe culaties van de laatste tijd over een af sluiting van de Waddenzee binnen een redelijk afzienbare termijn. Het grootste deel der Waddengronden, aldus ir Dibbits, bestaat uit zand. Voor zover bekend ligt onder slechts 5000 ha. van deze zandgrond tussen Wieringen en Den Helder vruchtbare klei, die door omploegen naar boven gehaald zou kunnen worden Louter zand. De rest van de Wadden bestaat uit lou ter zandgrond en zal alleen bruikbaar te maken zijn als aan twee voorwaarden wordt voldaan: er zal voldoende zoet wa- water moeten komen en er moet een horizontaal gebied ontstaan, dat goede bevloenng mogelijk maakt. De zoetwaterkwestie is misschien nog wel op te lossen. Het horizontaal maken van het Wad zal slechts mogelijk zijn door de uitvoering van zeer kostbare en zeer langdurige grondwerken. Het trekken van wat lijntjes op een kaart, aldus ir Dibbits, om wat meer ge stalte te geven aan wensdromen, is dan ook heel iets anders dan de verwezen lijking van een dergelijk plan. Door de zeegaten tussen de Wadden eilanden stromen per getij tussen de 200 millioen en een milliard m3 water. Op de afsluiting van zulke gaten zal nog heel wat gestudeerd moeten worden. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 5 Sept. op om 5,59; onder om 7,17. Maan: 8 Sept. N.M., 16 Sept. EK. Hoog water ter rede van Texel: 5 Sept. 7,44 en 7,56. 6 Sept. 8,33 en 8,38. 7 Sept. 9,12 en 9,12. 8 Sept. 9,44 en 9,42. 9 Sept. 10,17 en 10,12. 10 Sept. 10,45 en 10,41. 11 Sept. 11,14 en 11,10. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. MEDIANA KAMPIOEN VAN NEDERLAND Bij de te Alkmaar gehouden keuring van landbouwturgpaarden verwierf Mediana, eigenaar Adr. de Visser, ,,Mariahoeve", P.H. Polder, de eerste premie van de stermerries, tevens behaalde zij het kampioenschap van N.-Holland Door deze onderscheiding valt Mediana de eer te beurt op de grote Paardenparade te Utrecht op 9 Sept. a.s. door de eige naar te mogen worden voorgeleid. KATHOLIEKE KERKLIJST van de parochie St. Martinus Oudeschild Zaterd 5-8 biechth. op de hele uren, 7 uur roz met uitstelling. Zondag, 15e Zondag na Pinksteren. 7,30 de gelezen H. Mis, om 9 uur comm. uitr. en om 10 uur de Hoogmis. In de middag om 5 u. H. Hartlof. In de week zijn de Missen om 7,30. Zaterdag 5-8 biechth., om 7 u. roz. Zondag a.s. 16e Zondag na Pink steren. St. Martha, Donderdag 2,30 uur M. Bakker en Cathr. Maas. Een der rivalen voor het kampioenschap vierspan voor ooqstwagen Toen het bestuur van de Paardensport na de oorlog de eerste concoursdag uit schreef, stelde het zich onwillekeurig de vraag of het paard nog de belangstelling zou genieten, welke het -voor 1940 op ons eiland deelachtig was geweest. Welnu, de optimisten kregen gelijk: het feest slaagde naar wens en boven ver wachting, zodat men, aangemoedigd door dat succes, besloot het concours weer als een vast programmapunt te voegen tussen de reeks v<|n festiviteiten, welke telken jare op ons eiland geboden wordt. Het jaar daarop was de belang stelling nog weer groter en toen vorig jaar na een periode van veel, langdurig ongunstig weer de concoursdag aan brak, lag Texel in een heerlijke zomer dag te zonnen, mild, vriendelijk herfst weer: de kalender wees reeds 27 Sep- tember. Het ringsteken met versierde j karretjes er waren er met minder j dan 20! was een lust voor het oog en 's middags werd het spannede concours gehouden, waarbij ook de Waddenruiters weer van hun activiteit blijk gaven. En nu, vandaag, Zaterdag 5 Septem ber, hebben wij wederom de grote dag van onze vereniging De Paardensport. Woensdag was reeds een keurig aan tal inschrijvingen voor de diverse num mers geboekt en dit aantal is nog weer toegenomen, zodat er weer heel wat hoe ven in de groene arena aan de Holle- walsweg geslagen zullen worden! Vanmorgen om 10 uur begint het ge- costumeerde ringrijden, dat gevolgd wordt door de Tally Ho (stappen, dra ven en galopperen). Hedenmiddag het grote concours, dat niet minder dan 12 S.V.O.-nieuws. We hebben Zondag een uitwedstrijd tegen Winkel, er wordt om 2 uur ge speeld, zodat we de vroege boot weer kunnen halen. Het is te hopen dat wij volledig uit kunnen komen, daar de eer ste klap een daalder waard is. Laten we proberen deze eerste wedstrijd te win nen, jongens. Als er supporters mee willen, dan worden de kosten berekend zoals voor de voetballers. Dames enkel bootkosten. Hopend dat hierdoor wat meer animo zal bestaan om mee te gaan! Dus Zondag op tijd bij J. Dijt, jongens. Hl 1*141. Krabben en peuteren maakt de AlULJA*. kwaal steeds erger De helder UlKlafl vloeibare D.D.D. dringt diep ln de poriën door, zuivert, ontsmet en geneest jie_hufd.11^ GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN KATHOLIEKE KERKLIJST Parochie van St. Toanncs de Doper mei de bijkerken Den Hoorn en Oosterend Zondag 6 Sept. 15e Zondag na Pink steren, en Hoogfeest van Aanbidding, le Zondag v.d. maand. H.H Missen 6,30, 7,30, 8,45 en de plechtige Hoogmis om 10 uur en in Den Hoorn om 7,30 (niet om 10 uur en in Oosterend alleen om 10 u. Biechth. v.d. Mis van 7,30, in de bijker ken voor en na de Missen. Uitr. com munie alleen o.d. Missen. Na de Mis van 6,30 wordt het Allerheiligste uitgesteld, heel de dag aanbidding. Om 3 uur aan bidding v.d. schoolk. en om 4 uur v.d andere jongens en meisjes, jongemannen en jongedames. Om 7 uur plechtig lof, w.o. predikatie door de Weleerw. Pater, processie en Te Deum. Maandag 7 Sept. Mis 7, 8 en 9 uur. Godsdienstige bijeen komst v.d. mannen en vrouwen om 8 u. in de kerk Dinsdag 8 Sept. Maria-Ge- boorte. Om 7,30 lof met roz. en lit. van Maria Mis 7, 7,30 en 8 uur. Woensdag 9 Sept. Mis om 7 en 8 uur en in Den Hoorn 7,30 met biechth kinderen van de 2e klas. Om 7,30 Jozeflof met roz. en Jozeflitanie v.d .ingek. intenties. Om 8 u. jongenscongr. Donderdag 10 Sept. Mis 7 en 8 uur en in Oosterend om 8 uur met biechth 2e klas. Om 8 uur meisjescongr. Vrijdag 11 Sept. Biechth. 3,30 Jozef school 2e klas. Mis om 7, 7,30 en 8 uur. Zaterdag 12 Sept. Naam van Maria. Mis 7 en 8 uur en 8 uur in de kapel. Om 6 uur roz. en biechth. van 5-9 uur op de hele uren. Zondag a.s. Kerkenbouwzon- dag. Mis in Den Burg 7,30 en 10 uur, in Oosterend 7,30 en 10 uur en Den Hoorn om 10 uur. Een van Texels beste amazones interessante nummers telt met in totaal 43 deelnemers. Het wisselt van éénspan tot vierspan, er komen keurig versierde luxe wagens en de doelmatige oogstwa gens, -fokmerriën, koudbloedpaarden, de beroemde Hackney" uit Heemstede en voorts wordt de hengst „Catalon" voor gereden. Ook de Waddenruiters zullen stellig hun uiterste best doen, want voor de beste springer is een fraaie prijs uitgeloofd, terwijl er voor de best in het tuig gaande fokmerrie een wisselbe ker beschikbaar is gesteld. Allen, die sympathie koesteren voor De Paardensport en het edele ros, wek ken wij gaarne op dit feest bij te wo nen. Tot op dit ogenblik (Vrijdag 12 uur) hebben zich bijna 40 deelnemers voor de ronde opgegeven. Er zijn zelfs deelne mers van de „vaste wal". Behalve de door de „Feestcommissie" uitgeloofde prijzen, heeft een 10-tal winkeliers een premie ter beschikking gesteld. Er is een schema samengesteld waar op de rijders de verschillende punten ongeveer kunnen passeren. Het weer en de windrichting en kracht alsmede de capaciteit van de rijders kunnen dit schema geheel omver werpen. Om het publiek een beetje houvast te rteven vol gen hieronder de geschatte tijden: resp. sportfietsen en gewone fietsen: Groeneplaats start le etappe: 2,00 2,05; De Waal: 2,07 2,13; Oudeschild (coupure) 2,19 2,27; Oudeschild (Schans) 2,24 2,33; Finish le etapDe Wilhelminalaan 2,34 2,45. 2e etappe, start Wilhelminalaan 2,50 3,00; Waalderstr., Stenenplaats, Ho- gerstraat, Westerweg naar Den Hoorn 3.10 3,20; Hoornderweg, Overtoom P. H. Polder Ceres" v3,25 3,40; Wester geest, Schansweg over de Hogeberg, Schilderweg. Finish Wilhelminalaan 3,35 3,50. 3e etappe, start Wilhelminalaan 3,50 4,05; Wittekruisweg, Kogenveg, De Koog 4,05 4,22; Kampweg, Mienter- glop, Pijpersdijk 4,12 4,30; Waalen burg, Ruigedijk, School Z.-Eierland 4,25 4,40; Schoolweg, Zaandammerdijk De Waal 4,40 5,00, Finish 3e en laat ste etappe op de Wilhelminalaan 4,45 5,08. De door de winkeliers beschikbaar ge-' stelde premies zullen bestemd worden voor de rijders van beide groepen: a. die het eerst een bepaald punt op de dijk te Oudeschild passeert b idem in Den Hoorn; c. idem in De Koog; d. idem de School in Z.-Eierland; e. idem De Waal. Zij die alsnog een premie beschikbaar willen stellen, worden verzocht dit aan de secretaris, de heer M. A. Idema, Schoonoordweg te willen opgeven. Neem een ol twee Rennies, en op 't zelfde moment is dat zuurbran den geblust. Geen wonder dat talloze mannen en vrouwen over de hele wereld dwepen met Rennies en altijd zorgen ze bij de hand te hebben. Rennies zijn hygiënisch verpakt één voor één. Ze zijn smakelijk en.gemakkelijk in te nemen, zonder water of wat ook.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1