9 rocn /wa in het harL. Stofzuigers gonzen ook in de Prins Hendrikpolder De Texelse Electriciteits Maatschappij heeft een belangrijk gebied van stroom voorzien Op reis „Beter een vogel voor de lens dan tien op de vlucht" De heer Jo van Dijk ziet zijn ingespannen arbeid met prachtig resultaat bekroond Onze Nationale Reserve in de strijd Texel's Dierbre grond door vijand belaagd Bi] de eerste aanwijzing van Rheumatische Pijn moet gij zeker Kraschen nemen. WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1953 TEXELSE 67e JAARGANG. No. 6773 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. „MIEN MOEDER begint morgenoch tend al om zes uur te stofzuge!" aldus riep een knaapje, wonende in de Prins Hendrikpolder, Vrijdagmiddag zijn ka meraadje toe. „Oh, die van mien al om half zes!" kwam het antwoord. Een bui tenstaander, niet-Prins Hendrikpolder- bewoner, zou zich de vraag gesteld heb ben: Wat bezielt die moeders toch, dat zij zó vroeg al aan het stofzuigen wil len!? Trouwens, diezelfde buitenstaander zou zich bij het gaan door deze polder eveneens afgevraagd hebben, waarom alle huizen de vlag hadden gehesen. Feest? En of: Vrijdag is deze polder aan gesloten op het electrisahe net van onze (eigen) Texelse Electriciteits Maatschap pij en wie zich even de wereld zónder electriciteit voorstelt kan begrijpen, dat er voor de polder grote dingen te wach ten stonden: door het overhalen van een handle in de transforma tolhuisjes zou overal waar een electrische installatie was uitgevoerd ineens de moderne we reld haar intree hebben gedaan. Elec triciteit. Dat wil zeggen: electrisöh licht in plaats van gas of petroleum of licht, opgewekt via een windmolen-op-dak, die altijd periodes van windstilte be leefde.... Dat wil zeggen: niet meer genoodzaakt te zijn met zweet op het voorhoofd aan de zwengel van de hand wasmachine te hoeven pezen, niet meer met stoffer en blik wolken stof boven je hoofd te zien dwarrelen, niet meer t,e hoeven ploeteren met strijkbouten op 't gas- of petroleumstel! En de boer zelf: licht in zijn stallen, licht op het erf, waar hij voorheen in de snel vallende duisternis dikwijls op de tast zijn laat ste werkzaameheden moest verrichten. Ja, de Prins zal de 23ste September met gulden letteren in zijn annalen boekstaven! „Het zal een genot wezen", stelde mevr. Dogger-Boon verheugd vast, toen wij haar feliciteerden met de komst van het electra, „we hebben er al erg lang op gewacht! 't Viel niet mee met die windmolen, want je was afhakelijk van de wind, dikwijls moest je dan ook van gas gebruik maken. De meesten hadden de laatste tijd gesukkeld met de oude ac cu's; nieuwe kocht je natuurlijk niet meer, toen bekend werd, dat we in de herfst stroom van de TEM zouden krij gen. Practisch iedereen had een wind molen". Wij stonden bij het gemaal of liever bij de twee gemalen: er is een electrisöh hulpgemaal bijgekomen, dat de molenaar, de heer J Sohrama, ons vol trots toonde, 't Is hoofdzakelijk voor de zomerbemaling en voor de nabemaling. Z'n capaciteit is 20 pk. en het ikan er 20 m3 water per minuut doorslaan. „Kijk, zo vervolgde hij, „dat is nou die ouwe pomp, die in 1916 naar de Anna Pau- lownapolder werd vervoerd om de over stroomde landerijen te helpen droogma- len". „Hij kan wel 50 jaar oud wezen!" aldus de heer C. Dogger, „voorheen stond hij op een zuiggasmotor". In het oude, eigenlijke molengebouw, dat zijn wieken mist, staat de oliemotor, die 60 m3 water per minuut kan verwerken en 22 jaar geleden werd geplaatst. In de toekomst zal deze door een electrisch gemaal worden vervangen. Tegen zessen reden twee auto's de polder binnen: de plechtige inwijding van de transformatorhuisjes zou nu da delijk plaats vinden. „Nou, daar gaat-ie dan!" sprak de dijkgraaf, de heer J. M. Bakker, toen hij de handle in het gebouwtje bij de vier sprong Hoofdweg-Amaliaweg neerdruk te: de eerste groep ingelanden was hier door aangesloten bij de TEM, vervolgens werd de transformator bij hoeve „Zee wijk" ingeschakeld en tenslotte werd in 'het oude molenhuis de handle overge haald. De hele polder was nu van elec trische stroom voorzien en een langge koesterde wens in vervulling gegaan. De vreugde over dit feit stond niet al leen te lezen op het gezicht van de le den van het polderbestuur (dijkgraaf J. M. Bakker en de heren Jurr. Beumkes, Adr. de Visser en de secretaris^pen- ningmeester, de heer K. Stoepker): bur gemeester De Koning, wethouder De Waard, de directeur van de TEM, de heer P. A. de Rode en onze gemeente secretaris, de heer P. Beemsterboer, wa ren niet minder veiheugd over de tot standkoming van de aansluiting, waar hij wij natuurlijk in één adem de naam van de heer D. Dapper en zijn staf wil len noemen! Omdat Den Hoorn het culturele cen trum van -de polder mag worden ge doemd, werd nog even naar „Loods- manswelvaren" gereden, waar dijk graaf Bakker ons gemeentebestuur en de Raad van Commissarissen van de T. E.M. uit naam van het Polderbestuur dank zegde voor de uitnodiging om de stroom voor de polder in te schakelen, waardoor een en ander een officieel ca chet kreeg. De 23ste September is voor ons een belangrijke dag en dat de elec trische aansluiting met vreugde wordt begroet, werd bewezen door de vele uit gestoken vlaggen! „Lang gewacht, maar toóh gekregeen" is hier van toepassing. Reeds in 1947 werden met het polder bestuur besprekingen gevoerd aangaan de de stroomvoorziening en het zou toen waarschijnlijk ook al gelukt zijn, zodat wij nog vóór Spang en De Westen zouden zijn aangesloten, ware het niet, dat de stroomvoorziening afsprong op de hoge kosten, die het polderbestuur meende niet te kunnen verantwoorden. De besprekingen in 1951 oogstten even min het gewenste resultaat, maar dank zv de nieuwe maatregelen, genomen ten behoeve van de onrendabele gebie den, is het nu toch voor elkaar. Uit naam van de ingezetenen van de Prins Hendrikpolder dank ik u voor de mede werking. De polder is een onrendabel göbied en het vraagt dus een offer van het gehele eiland, maar wij vinden het voorbeeldig, dat de onrendabele gebie den over dezelfde kam worden gescho ren. Ik twijfel er niet aan of de polder zal veel plezier van de electriciteit on dervinden, waar deze talloze mogelijk heden biedt. Van het electrische reser ve-gemaal zullen wij een dankbaar ge bruik maken en ik twijfel niet of deze installatie naar voldoening zal werken. En wanneer de ohegasmotor straks te veel aan capaciteit zal moeten inboeten en geheel afgeschreven zal moeten wor den, dan twijfel ik er niet aan of het Polderbestuur zal het door een elec trisch gemaal doen vervangen. Ik dank ook het personeel van de TEM voor de accuratesse waarmede zij een en ander heeft verzorgd. Burgemeester De Koning, het woord nemende, merkte op dat een object in de sfeer der belangstelling van de be trokkenen ligt zolang men bezig is met de uitwerking der plannen; is eenmaal de zaak in kannen en kruiken, dan her neemt het leven zijn gewone gang. In tussen wilde spreker vaststellen, dat het niet zo gemakkelijk is geweest om tot het besluit ten aanzien van de onrenda bele gebieden te komen. Men is daartoe echter overgegaan, omdat de stroom voorziening vooral voor de landbouw en de betrokken bedrijven van groot be lang is, zodat de extra kosten door de gehele gemeenschap dienen te worden gedragen De burgemeester sprak de wens uit, dat de toepassing van dit soort van maatregelen met de hieraan ver bonden grondslag ook in de toekomst mogelijk zou zijn. Tenslotte bedankte spreker directeur en personeel van de TEM voor de wijze waarop zij het ob ject hebben uitgevoerd. Zo heeft de TEM weer een belangrijk deel van Texel ingeschakeld. En zij gaat voort met de uitvoering van het plan tot algehele electrificatie van ons eiland: In November wordt begonnen met het leg gen van de kabels voor het nog niet ge- elcctrificcerde deel van polder 't Noor den, Nicuweschild, Gerritsland en Wes tergeest. Zonder tegenslag (Koning Win ter dient niet onderschat te worden!) hoopt men in deze gebieden omstreeks Januari gereed te zijn voor aansluiting aan de centrale. BALLET DER LAGE LANDEN Vrijdag 9 October treedt in De Oran jeboom het vermaarde Ballet der Lage Landen op en wel op uitnodiging van de Texelse Bestuurdersbon d van het NVV. Het programma bevat 9 nrs. Reeds is 'n behoorlijk aantal kaarten verkocht, stel lig afgenomen door hen, die de enthou siaste perscritieken hebben gelezen. Het Utrechts Nieuwsblad schreef o.a.: Het succes bleek niet alleen uit het applaus, dat warmer en langduriger werd, naarmate de avond vorderde, het bleek ook tijdens het optreden uit de stilte en soms de ontroering van het pu bliek. Een bewogen publiek dankte hiervoor met een stormachtig applaus!.... En Het Vrije Volk o.a.: Elk nr. werd tot een kunstwerk, met elk een eigen sensatie en de hele avond één boeiend geheel.. dit zeer verantwoorde en in elk onderdeel boeiende stuk choreogra fie, voortreffelijk uitgevoerd.... bijzon der indrukwekkend!.Wat een genot voor het oog, welk een ontroering van het hart! Kortom een avond, die ons Groningers het Ballet der Lage Landen heeft doen kennen als een onmisbaar en kostbaar element van Nederlandse cul tuur. HOOG WATER TER REDE VAN TEXEL 30 Sept. 2,03 en 2,44. 1 Oct. 3,08 en 3,47. 2 Oct. 4,45 en 5,14. Aan het strand is het ongeveer één uur eerde*. boog water. DIENSTPLICHT Uitspraken inzake vrijstelling De Burgemeester van Texel brengt ter algemene kennis, dat de Minister van Oorlog omtrent vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige de volgende uitspraken heeft gedaan. Aris Marinus van Boven, lichting 1951 met ingang van 2 October 1953 voorgoed vrijstelling van dienst als gewoon dientsplichtige wegens kostwinnerschap. Besdh. M. v. D. d.d. 11 Sept. 1953, nr. 885916; Nicolaas van Egmond, lichting 1952, met ingang van 2 October 1953 voorgoed vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens persoonlijke on misbaarheid. Beschikking M. v. O. d.d. 17 September 1953, nr. 888812. Tegen elke omtrent vrijstelling geda ne uitspraak kan iedere belanghebbende uiterlijk de tiende dag, waarop de uit spraak ter algemene kennis is gebracht, in beroep komen. Indien de ingeschreve ne, wie de uitspraak geldt, buiten Neder land verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, met overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk be schouwd. Het tot Hare Majesteit de Koningin te richten beroepschrift moet met redenen omkleed zijn en worden ingeleverd op afd. militaire zaken van de secretarie de zer gemeente. Texel, 23 September 1953. De Burgemeester voornoemd, C. DE KONING. Ran Uw spoorkaartje ge- {jJ haald bij de V. V. V. „Texel" V INSTALLATIE CULTURELE RAAD Op Donderdag 8 October zal de Cultu rele Raad worden geïnstalleerd. Deze plechtigheid zal plaatsvinden in Hotel Texel. 80-JARIGE BROMFIETSER BRAK HEUPBEEN De 80-jarige heer A. van der Vis, Oos terend, kwam Donderdag op de weg Oudesdhild-Oosterend zo ernstig met zijn bromfiets te vallen, dat hij een heupbeen brak. Nadat dokter Van Loon de eerste hulp had verleend, werd de onfortuinlijke bromfietser naar het St.- Lidwinaziekenhuis te Den Helder ver voerd. „WAT IS DE WAARHEID" Dit is de titel van het toneelstuk, dat op 5 Maart door de toneelvereniging van de Stichting Nederlands Volkstoneel op uitnodiging van de Texelse Bestuur dersbond van het NVV in De Oranje boom voor het voetlicht wordt gebracht Dit stuk, geschreven door La Pirandello, genoot een zeer goede pers en de be zoekers wacht dan ook 'n goede avond. KRAAMZORGCENTRUM DEN HELDER EN OMSTREKEN Bovengenoemd Kraamzorgcentrum houdt 1 October a.s. van 10 tot 11 uur weer zitting in het Consultatiebureau te Den Burg. Vrijdagavond heeft de heer Jo van Dijk, een Amsterdamse zakenman, zijn eerste min of meer officiële filmavond op Texel gegeven. Vrienden^op-Texel hadden het bestuur van „Ons Huis" spoedig tot algehele medewerking be reid gevonden, toen zij het woord vogel- film en de naam Van Dijk noemden: Texelaars zijn uitgesproken vogelvrien den en wie van de Hoornders heeft de heer Van Dijk nog nooit in actie gezien?! Immers, deze verwoede filmer besteedt practisch al zijn vrije tijd aan het foto graferen van vogels en waar vind je, met die kwaal behept, meer gelegenheid tot botvierin" van je vogelfilmlust dan op het vogeleiland zelf?! Enige van zijn vrienden hadden ons onlangs aange klampt met de vraag of wij niet een stukje over de plannen voor een film avond wilden opnemen, zii zouden pro beren een geschikt zaaltje te vinden, 't Kwam allemaal best in orde en reeds voor achten was „Ons Huis" stampvol belangstellenden onder wie veel scho lieren. Dat ook de jeugd in onze vogel wereld opgaat is deze avond overduide lijk gebleken: ze waren van 8 tot half elf muisstil, behalve natuurlijk waar de camera expres de activiteit der lachspie ren zocht! Uit zijn toelichting bleek, dat de heer Van Dijk een gedegen studie van de vogelwereld heeft gemaakt, trou wens, wie jarenlang temidden van de vogels vertoeft, is in staat om 'n schat van wetenswaardigheden te verzamelen! Hij weet zijn kostbaar filmmateriaal uit stekend te gebruiken: het beeld was voortreffelijk en de taferelen met zorg gekozen. Begonnen werd met de introductie van een kolonie reigers, die ergens onder de rook van Amsterdam in huizenhoge bomen hun nesten hadden gebouwd. Die hadden het de heer Van Dijk dus niet gemakkelijk gemaakt, want hij wilde hen van dichtbij vereeuwigen. Daartoe moest een ne^en meter hoge stellage worden opgericht. De filmer en zijn rechterhand werden op zekere dag door een krachtig opkomende wind zo geducht heen en weer gezwiept, dat bei den intens luchtziek werden. Gelukkig bleef het daarbij; bij een volgende storm werd de (onbemande) hut totaal ver nield. Daardoor niet verslagen werd een nieuwe hut Gebouwd en dat dit enorme werk niet vergeefs is geweest, bewees ons de reeks zeer geslaagde opnamen, die ons een prachtig beeld gaven van het familieleven onzer reigers. Vervolgd werd met een film over het wel en wee van enige Artisbewo- ners. Bijzonder interessant was 'het op treden van diverse soorten apen, die vele stoute stukjes van schranderheid aan de dag legden, ja onze kijk od de aap is behoorlijk verdiept! Vervolgens vroeg een struisvogelach- ti<*e familie de aandacht; men raakte werkelijk onder de indruk van de intel ligentie, door deze reuze vogels Gede monstreerd Zeer geslaagd ook was de film over de adoptering van jonge moe- Onze Nationale Reserve, die onlangs zo vinnig van zich afbeet bij de landing van vijandelijke tropen op de Zuidwestkust van ons eiland, zal op Zaterdag 17 October wederom haar paraatheid kunnen demonstreren, want die dag zal Texel's dierb're grond opnieuw doelwit worden van de snode vijand! Overigens een sportieve vijand, die precies komt ze^en, op welk uur de inbraak op touw wordt Gezet: ze zullen Zaterdagmiddag 17 October tussen half vier en vier uur in de haven van Oude- schild landen. Daartoe worden zij door enige (mannelandingsvaartuigen over gezet. Hun plan is om zo vlug moge lijk door te stoten naar het hart van Texel. Jammei dat vooruit al vastge steld is, dat de verdediging het onder spit zal delven, wat overigens geen blaam op onze eigen Nationale Reserve zal kunnen werpen, daar de aanval gevormd door leden van de Nationale Reserve van elders over bijna vier maal zoveel mannetjes (150) beschikt als de verdediging. De commandant van onze jongens, ser geant v.d. Boomgaard, vertelde ons nog, dat deze oefening plaats vindt ter Gele genheid van het vijfjarig bestaan van 't S.W.G. (Steun Wettig Gezag). De Texel se landdag wordt om plm. 4 uur geopend met de ontvangst van de autoriteiten door ons gemeentebestuur. Onder de aan wezigen zullen wil kunnen opmerken: de inspecteur van de Nationale Reserve, ko lonel van Hinte, de districtscommandant van de N.R. Noordholland-Noond, ma joor Krorvf en zijn staf, de voorzitter van Steun Wettig Gezag, afdeling Noordhol land, de heer Bouman, de voorzitter van het Gewest Noordholland-Noord van S. W.G., de heer Van Alphen en de dis trictscommandant van de Rijkspolitie-, majoor Hoogkamer. De landiniG zal worden meegemaakt door leden van de rijkspolitie. De com pagnie gaat haar aanval lanceren langs de weg Oudeschild-Den Burg Daarbij zullen zij ergens langs de Schilderweg o~ hardnekkige tegenstand stuiten. Ge lukkig weten de strijdkrachten ons Ro de Kruis paraat, dat, waar nodig, vriend en vijand liefderijk zal verplegen. In het Witte Kruisgebouw zal het Rode Kruis een Hoofdverbandpost vestigen. De oefening duurt tot ongeveer half zes, waarna een mars door Den Burg wordt gehouden welke besloten wordt met een parade or> de Groenenlaats. De ze zal vanaf het terras van Hotel Texel worden afgenomen door kolonel Van Hinte. Na de wapenschouw zal de karn- tein der Rijkspolitie Offermans zich dn een korte toesoraak tot de leden van de Nationale Reserve richten. Vervolgens zal in Hotel Texel de lunch worden ge bruikt. 's Avonds, aanvang half acht, wordt in De Oranjeboom een Gezellige avond Ge houden, welke verzorgd wordt door het cabaret Jean Robert. Deze avond wordt geopend door wethouder De Waard, voorzitter van de afdeling Texel van Steun Wettig Gezag, waarna de heer Bouman een feestrede zal houden. Het slotwoord zal worden gesproken door burgemeester De Koning. De deelnemers van de Vastewal keren nog dezelfde avond huiswaarts. derloze tijgertjes door een hond en zo kunnen wij enthousiast roemend door gaan. Na de pauze, die slechts enkele minu ten duurde, kregen wij de op Texel op genomen films. Actieve meeuwen bege leidden ons naar het schilderachtige ha ventje van Oudesahiild, waar de nijvere vissers hun vangsten sorteerden of stuk- getrokken netten repareerden. Dan naar de Zandkuil van het Doolhof, waar enige graafwespen voor de lens kwa men. Via Westergeest naar Den Burg, waar juist de vermaarde sohapenmarkt werd gehouden en vele bekenden tot filmster werden gebombardeerd. (Welk een bijval in de zaal, ja steeds bleek, hoezeer de film in de smaak viel). En dan gaan wii. na nog vele andere, leuke bekende plekjes te hebben gezien, naar de vogelterreinen: Waalenburg, De Schorren, de Slufter, de Muyen, de Geul, de broedplaats bij de molenkolk van de P.H. Polder, de Mokbaai, het strand. En nu moeten wij toch werke lijk erg globaal worden met onze be schrijving; want het aantal soorten was leeio. Bijzonder knap filmwerk als vrucht ook van eindeloos geduld, dat ui teraard een eerste vereiste is, wil men het beste van het beste op de gevoelige band krijgen. Na de Texelse film werd op aller ver zoek ook nog een film gedraaid, welke de vogelwereld van de Zaanstreek in beeld gebracht. Ook daar bleken vele soorten een dorado te hebben gevonden. Als men nagaat, dat deze filmavond het resultaat was van vele jaren, zal men het met ons eens zijn, dat dit werk aanspraak heeft op een veelvuldige ver toning. Alle vogelliefhebbers zullen en thousiast zijn over de prestaties van de heer Van Dijk, die dikwijls uren ach tereen en dagen in totaal op een en het zelfde nest richtte! Dank zij de film kan een ieder het interessante vogelleven be wonderen. De heer Van Dijk vindt niet alleen in het filmen zelf, maar ook in de verto ning ervan aan 't publiek een hobby en daarom verzocht hij ons de lezers te wil len mededelen, dat hij komend seizoen gaarne een aantal filmavonden op ons eiland komt verzorgen. De besturen van onze talrijke verenigingen raden wij aan zich in verbinding te stellen met de heer Van Dijk, (Albert Cuypstraat 99, AmsterdamC.) De zes minerale zouten die Kruschen •bevat sporen lever, nieren en ingewan den aan tot actievere werking, het bloed gaat sneller stromen, onzuiverheden wor den afgevoerd en zo worden rheumati sche pijnen gesmoord in de kiem. In dui zenden zelfs hardnekkige gevallen bracht Kruschen baat. Waarom zoudt gij dan Uzelf te kort doen? DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 25 September: le klas: C. DijkerS. v. Heerw. 2-0; S. Ros C. v.d. Werf 1-1; G. DrosC.v. Heer- waarden 0-2; P. JansenS. Bakker 1-1; Joh. D. BakkerP. W. Kooij 2-0. 2e klas: J. P. StamJb. v. Heerw. 0-2; J. N. RijkH. Gomes 1-1, J. HooijbergA. Vinke 0-2; Joh. SchooW. A. v. Zeijlen 0-2. 3e klas: C. VinkeJoh. Barhorst 2-0; F. Din- gemansA. de Vries 0-2; Jn. Barhorst- J. A. van Enst 1-1; Joh. v. Heerw.Jb. Koorn 0-2; S. v. Heerw.P. Bakker 2-0; Jb. MoskF. v. Sambeek 0-2; J. A. van EnstJ. v.d. Vijver 2-0, A. de Vries Jn Barhorst 20. Dijker zette zijn opmars voort met een overwinning op S. v Heerwaarden en heeft nu de leiding, maar v.d. Werf deed goed werk met zijn verdiende remise te gen Ros. C. v. Heerwaarden bleef bij door Dros te verslaan. Joh. D. Bakker begon z'n le klasserschap met over Kooij te zegevieren, Jansen-S. Bakker bleef onbeslist. In de 2e klas wisten v. Zeijlen en Vinke wederom te winnen ten koste van Schoo en Hooijberg, Stam verloor alweer, nu van Jb. v. Heer waarden, terwijl Gomes zich herstelde door tegen Rijk remise te spelen. Het prima begin van A. de Vries en v. Enst in de 3e klas is opmerkelijk, ©venals de nederlaag van P. Bakker te gen Siem v. Heerwaarden; Koorn be dwong Joh. v. Heerwaarden, terwijl C. Vinke en F. v. Sambeek de punten be hielden tegen re9p. Joh. Baihorst en Jb. Mosk. Al met al blijft deze groep nog zeer onoverzichtelijke wat de speel- sterkte betreft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1